Villamos járművek

BMEVIVEM263

Vincze, Gyuláné

Balázs, Gergely György

2012


Tartalom

1. Bevezető
2. Vontatási követelmények, a járműhajtás kiválasztása
A járművek mozgatását befolyásoló erők
Járművek vonóerő méretezése
Járművek fékerő méretezése
A járművek hajtásának üzemi tartományai
Kerekeken gördülő járművek kerékkipörgése és blokkolása
3. A vontatás módja, a vontató motorok elhelyezése és fajtái
Belső és külső vontatómotoros és lineáris motoros villamos járművek
Egymotoros és többmotoros hajtású járművek
Forgógépes járműhajtás jelleggörbéjének illesztése a vontatási igényhez
Villamos járműhajtások fajtái
Relatív egységek használata a villamos gépek vizsgálatára
Park-vektoros módszer váltakozóáramú gépek vizsgálatára
4. Villamos járművek energiaellátása
Külső és belső energiaforrás
Munkavezetékes városi villamos járművek energiaellátása
Munkavezetékes vasúti járművek energiaellátása
Vontatási áramnemek
Egyenáramú és az egyfázisú vasúti rendszerek összehasonlítása
Energia hozzávezetés elemei munkavezetékes járműveknél
Többáramnemes mozdonyok
Hálózatkímélő üzem váltakozófeszültségű vasúti rendszereknél
Lebegtetett járművek energiaellátása
Villamos autó, közúti villamos járművek energiaellátása
5. Kommutátoros motoros hajtású, hagyományos villamos járművek
Vontatási célú egyenáramú kommutátoros motoros hajtások
A soros gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép jelleggörbéi
A soros gerjesztésű egyenáramú gép motoros üzemi szabályozási módjai
A soros gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép villamos féküzeme
Vontatási célú vegyes (kettős) gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép
Vontatási célú külső gerjesztésű kommutátoros egyenáramú ép
Konkrét egyenáramú motoros hajtású villamos járművek
Előtét ellenállás változtatással működő egyenáramú motoros jármű
Szaggatóról táplált egyenáramú motoros járművek
Diódás egyenirányítóról táplált egyenáramú motoros jármű
Tirisztoros áramirányítóról táplált egyenáramú motoros jármű
Kétnegyedes tranzisztoros szaggató egyenáramú motoros villamos autóhoz
6. A szinkronmotoros hajtású villamos járművek
A mezőorientált áramvektor szabályozás elve és gyakorlati alkalmazása
Mezőgyengítés nélküli és mezőgyengítéses üzem
Mezőorientált aszinkronmotoros hajtás inverter technikai megoldásai
Feszültséginverteres táplálású aszinkrongépes hajtású járművek
Feszültséginverteres aszinkrongépes trolibuszhajtás
A Combino villamos aszinkronmotoros hajtása
Feszültséginverteres hálózatkímélő, energiatakarékos vasúti járműhajtások
Áraminverteres táplálású aszinkrongépes hajtású jármű
Lineáris aszinkronmotoros (LIM) hajtású járművek
7. Szinkronmotoros hajtású villamos járművek
Áramvektor szabályozású szinuszmezős szinkronmotoros hajtás
Szinuszmezős szinkron hajtás normál- és mezőgyengítéses üzeme
Szinkronmotoros hajtás inverter-technikai megoldásai
Feszültséginverteres táplálású, szinuszmezős szinkrongépes hajtású járművek
Áramirányítós szinkrongépes hajtású járművek
Négyszögmezős szinkrongépes hajtású járművek
Lineáris szinkronmotoros (LSM) hajtású járművek
8. Lebegtetett járművek
Légpárnás lebegtetés
Mágneses lebegtetés
Elektromágneses lebegtetés
Elektrodinamikus lebegtetés
9. Villamos és hibrid-villamos autók hajtásai
Villamos autók
Akkumulátoros villamos autók
Tüzelőanyag-cellás villamos autók
Többszörös energiatárolóval épített villamos autók
Hibrid-villamos autók
Soros hibrid-villamos járművek
Párhuzamos hibrid-villamos járművek
Intelligens hibrid-villamos járművek
Irodalomjegyzék

1. fejezet - Bevezető

A Villamos járművek c. elektronikus jegyzet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) MSc mesterképzésben a Villamos gépek és hajtások szakirány hallgatói számára készült. A jegyzet célja, áttekintést adni a villamos hajtású járművek hajtástechnikai megoldásairól, fő építési elveiről, a fedélzeti és külső kapcsolódó villamos berendezésekről.

Általában a járművek, a személy- és teherszállítás különféle méretű és komfortfokozatú eszközei. A szokásos osztályozás, néhány jellegzetes járműtípus felsorolásával együtt:

Kép

1-1. ábra: Járművek osztályozása

A felsorolt járműtípusok hajtástechnikai megoldásai annyira eltérőek, hogy általánosan, összefogva nem tárgyalhatók, egymástól elkülönülő szakterületet képeznek.

Jelen elektronikus jegyzet csak a szárazföldi járművekkel, és azok közül is csak azokkal foglalkozik, amelyeknek a hajtása villamos motoros. A hagyományos járművek mellett részletesen ismerteti az újszerű lebegtetett járműveket is.

Villamos járműveknek csak azokat a járműveket nevezzük, amelyeknek a hajtását, mozgatását részben vagy egészben villamos motor végzi. Annak ellenére, hogy a mai járművek mindegyike rendelkezik kisebb-nagyobb teljesítményű villamos hálózattal, és számtalan villamos motoros hajtású „fedélzeti” berendezéssel, sok olyan jármű van, amelynek a hajtása nem villamos motoros.

A járműtervezés az egyik legbonyolultabb mérnöki alkotás, a járművek villamos hajtásának tervezése a villamosmérnöki szakma csúcsa. A jegyzet bemutatja a járművekben alkalmazott villamos hajtások sokféleségét, speciális tulajdonságait, sajátosságait, de a könnyebb megértés végett röviden ismerteti az egyes hajtástípusok alapműködését is. A legjellemzőbb hajtástechnikai és felépítési megoldásokat a jelenleg vagy a közelmúltban forgalomban levő konkrét villamos hajtású járművek példáin keresztül mutatja be.

A jegyzet anyagának megértéséhez elkerülhetetlenül fel kell tételezni azt, hogy a hallgatók általános villamosmérnöki tudással, alapvető hajtástechnikai ismeretekkel és a téma iránti érdeklődéssel rendelkeznek.  

A jegyzet 8 fő fejezetre tagolódik. Ezen fejezetek önálló fájlokban archiváltak és külön–külön tölthetők le. A fejezetek oldal-, táblázat- és ábraszámozása egymástól független rendszerben készült.

Az 1. fejezet a szárazföldi járművek vontatási követelményeivel foglalkozik. Röviden összefoglalja a járművek mozgatásához szükséges vonóerő, fékerő, vontatási teljesítmény igényeket, a biztonságos mozgatásához szükséges egyéb szabályozási feladatokat.

A 2. fejezet összefoglalja a szárazföldi járművek lehetséges vontatási módjait, a mechanikai hajtástechnikai megoldásokat, a villamos motorok elrendezési módjait a járműben. A fejezet áttekintést ad arról, hogyan kell méretezni a villamos hajtást adott vontatási követelményekhez.

A 3. fejezet a szárazföldi villamos járművek villamos energiaellátási módjait ismerteti. A legnagyobb rész a munkavezetékes energiaellátással és a hálózatkímélés követelményeivel foglalkozik, de a többi energiaellátási mód is ismertetésre kerül, beleértve a lebegtetett járművek energiaellátását is.

A 4. fejezet a hagyományos kommutátoros motoros hajtású városi és vasúti járműveket mutatja be néhány ma is üzemelő jármű példáján keresztül.

Az 5. fejezet a mezőorientált szabályozású, inverteres táplálású, aszinkronmotoros hajtás vontatási célú alkalmazásával foglalkozik, és bemutat néhány konkrét járművet, amelyek ilyen korszerű hajtással vannak ellátva.

A 6. fejezet a mezőorientált áramvektor szabályozású, inverteres táplálású szinkronmotoros hajtás vontatási célú alkalmazásával foglalkozik. A legérdekesebb alkalmazást, a lineáris szinkronmotoros vontatást részletesen tárgyalja.

A 7. fejezet a lebegtetett járművek lebegtetési módjaival és speciális problémáival foglalkozik.

A 8. fejezet külön foglalkozik a villamos és a hibrid-villamos autók hajtástechnikai sajátosságaival

A jegyzet ismeretanyagának elsajátítását az egyes fejezetek végén található irodalomjegyzék segíti.

Néhány fogalom, amelyeket a későbbiek során használunk:

 1. A jármű villamos hajtásának nevezzük a jármű mozgatását végző egy vagy több villamos motort a hozzá tartozó elektronikus kapcsolással, vezérlő, szabályozó és védelmi egységekkel együtt.

 2. Villamos főáramkörnek nevezzük a jármű hajtását ellátó és a működtetéséhez szükséges összes elemet tartalmazó villamos áramkört.

 3. Segédüzemi berendezéseknek nevezzük a jármű mozgatásán kívül ellátandó kiegészítő, jelző, vezérlő, biztonságtechnikai feladatok elvégzésére szolgáló egységeket, az információátviteli és kényelmi berendezések, fűtés és hűtés célú berendezések összességét, az összes segédüzemi villamos motoros hajtást.

 4. Segédüzemi áramkörnek nevezzük a segédüzemet ellátó és a működtetéséhez szükséges összes elemet tartalmazó villamos áramkört.

Fontosabb jelölések listája:

1-1. táblázat: Jelölések

Megnevezés

Alap mértékegység

Előforduló egyéb mértékegység

Esetleges megjegyzés

t

idő

s

h (hour, óra), 1h=3600s

v

járműsebesség

m/s

km/h, 1m/s=3,6km/h

F

vonóerő

N

kN

F e

vontatási ellenállás

N

kN

F m

menetellenállás

N

vontatási ellenállás vízszintes terepen

F μ

tapadási ­határ

N

kipörgés nélkül kifejthető maximális vonóerő

m *

jármű tömege

kg

t=1000kg

g

nehézségi gyorsulás

m/s2

g=9,81m/s2

m * g

jármű súlya

N

Θ

tehetetlenségi nyomaték

kgm2

gyorsítandó forgó tömeg

α

pálya emelkedési szög

rad

i *

pályameredekség

%

i*=100tgα[%]

r k

keréksugár

m

P, p

teljesítmény

W

kW, régiesen LE(lóerő), 1kW=1,36LE

kisbetű pillanatértéket jelöl

η

hatásfok

η≤1

M, m

forgatónyomaték

Nm

kisbetű pillanatértéket jelent

ϕ

mágneses fluxus

Vs

Ψ

fluxuskapcsolódás

Vs

Ψ=Nϕ, ahol N a kapcsolódó menetszám

N

tekercs menetszám

U, u

villamos feszültség

V

kisbetű pillanatértéket jelent

I, i

villamos áram

A

kisbetű pillanatértéket jelent

R

villamos ellenállás

Ω

ω

szögsebesség

rad/s

n (fordulatszám, 1/min), ω=2πn/60≈n/9,55

p *

mágneses póluspár szám

f

frekvencia

Hz

λ

hullámhossz

m

s

szlip, csúszás

2. fejezet - Vontatási követelmények, a járműhajtás kiválasztása

A járművek mozgatását befolyásoló erők

A jármű mozgatásánál szerepet játszó erők négy csoportba oszthatók:

 1. a jármű haladásának irányába mutató erők,

 2. a pálya síkjára merőleges irányú erők,

 3. a járműre ható oldalirányú erők,

 4. a járműszekrény mozgását befolyásoló tehetetlenségi erők.

Az a), b) és c) erőhatás a pálya, (illetve a mozgás közege) és a jármű között alakul ki. A járműtest mozgását befolyásoló tehetetlenségi erők, belső erők.

A felsorolt erők szigorú ellenőrzésével és szabályozásával valósítható meg a biztonságos járműmozgás, amelynek a fő követelményei:

 1. Egyenes-vonalú pályán a jármű tartja az előírt utazási sebességet és irányt, gyorsításkor és fékezéskor nem csúszik meg.

 2. Irányváltoztatáskor nem, vagy csak biztonságos mértékben hagyja el a tervezett pályát.

 3. A járműszekrény, a járműtest dőlése, bólintása, esetleges lengése, üzemi körülmények között mindig megfelelő mértékben csillapított, és biztonsági szempontból megengedhető értéken belül tartható.

A jármű haladási irányába mutató aktív és passzív erők eredője határozza meg azt, hogy a jármű gyorsul, lassul, vagy egyenletes sebességgel halad-e tovább.

Aktív erő a jármű haladási irányában kétféle lehet:

 1. a járműhajtó motor által szabályozott, haladásirányú F vonó vagy tolóerő és

 2. a többféle fékhatással szabályozható, haladásiránnyal ellentétes F fék fékerő.

Kerekeken gördülő járműveknél a vonóerő és a fékerő is a kerekek kerületén adódik át a pályára, és az átadható erő nagysága a kerék és a pálya közötti tapadási állapottól függ. Lebegtetett, lineáris motoros hajtású járműveknél ilyen korlátozó hatás nincs.

A passzív haladásirányú erők a vontatással szemben kifejtett erők összessége. A mindenkori haladási iránnyal ellentétes irányú, a jármű haladását akadályozó erő, az úgy nevezett F m menetellenállás. A menetellenállás nagy részét a légellenállás teszi ki, amely általában a jármű sebességétől négyzetesen függő nagyságú. De a menetellenállás részét képezi a gördülési ellenállás, illetve a lebegtetett járműveknél a lebegtetés módjától függő, úgynevezett mágneses ellenállás is. Ha a pálya meredeksége a vízszintestől α szöggel eltér, akkor a jármű m * tömegével számolt m * g súlyerőnek is van m * gsinα passzív haladásirányú komponense, ami lejtőn felfelé menetkor a haladási iránnyal ellentétes, lefelé menetkor azzal megegyező irányban hat. A pálya meredekségét általában tgα százalékos értékével, az i * =100tgα[%] számmal szokás megadni.

Kép

2-1. ábra: A haladási irányú és a pálya síkjára merőleges irányú erők

Az aktív és passzív haladási irányú erők eredője határozza meg a jármű dv/dt gyorsulását:

2-1

Az a jármű eredő gyorsítandó tömege. Ha a járműtest tömegén kívül forgó tömeget is gyorsítani kell, pl. járművön belül elhelyezett motor esetén a motor Θ m tehetetlenségi nyomatékú forgórészét, akkor ez tömeggel vehető figyelembe, ahol . (ω m: a motor szögsebessége).

 1. Ha F=F m +m· gsinα, azaz a vonóerő pillanatnyilag a passzív erők összegével azonos, akkor ez azt jelenti, hogy a jármű egyenletes sebességgel halad, a gyorsulása zérus.

 2. Ha F>F m +m· gsinα, akkor a jármű gyorsul, ha F<F m +m· gsinα, akkor lassul.

 3. Ha F negatív előjelűre vált, akkor féküzemről beszélünk.

A pálya síkjára merőleges irányban ható erők, a szárazföldi járművek többségénél, nem szabályozható passzív erők, amelyek a pályára, útra, sínre átadódnak. Kivételt képeznek a lebegtetett járművek.

A passzív, pályára merőleges erőknek két összetevője van, a döntő nagyságú, lefelé mutató súlyerő és az általában felfelé mutató felhajtóerő. Vízszintes terepen a jármű teljes m · g súlya a pálya síkjára merőlegesen hat, nem vízszintes terepen csak a súlyerő pályasíkra merőleges m · gcosα vetülete, mint az 2.1.b. ábra mutatja. Az F fh felhajtóerő a légellenállás egyik komponense, a jármű sebességétől és alakjától függő nagyságú.

Aktív, pályára merőleges szabályozható erők csak a lebegtetett járműveknél vannak. Ha az aktív lebegtető erők eredője a passzív erők eredőjével megegyezik, akkor a lebegtetési távolság állandó, ha nem, akkor a távolság változó.

A nem lebegtetett, hagyományos, kerekeken gördülő járműveknél a pálya síkjára merőleges erők (m · gcosα-F fh) eredőjének a vontatásra nézve fontos szerepe van. Ennek az eredő erőnek egy-egy kerékre jutó G k része fejezi ki ugyanis, hogy mekkora erő nyomja a kerekeket a pályához, és ettől függ, hogy mekkora nagyságú vonó-, ill. fékerő tud a kerék és a pálya között átadódni. Egy-egy kerék kerületén átadható F ák kerületi erő, a kereket a pályához nyomó erőtől és a kerék μ k tapadási tényezőjétől függ (k a kerekek száma):

2-2

A μk tapadási tényező függ az út és a kerék állapotától, az időjárási viszonyoktól, a jármű sebességétől és általában kerekenként különböző. A kerekeken átadható eredő F á erő a korlátos tapadási tényező miatt korlátozott nagyságú, F á ≤F ámax. Minden kerekeken gördülő járműre meghatározható egy ideális vonóerő (ill. fékerő) érték, ami vízszintes terepen (α=0-nál), kis járműsebességnél (F fh ≈0-nál), jó állapotú pályán, száraz időben a kerekeken átvihető, ezt tapadási határnak nevezik, és F μ-vel jelölik:

2-3

Ha a jármű hajtómotor nyomatéka által előírt vonóerő, vagy a fékberendezés által kifejtett fékerő az „átadható erő” tartományba esik, akkor a vontatás normál gördüléssel történik. Ha a motor által előírt vonóerő nagyobb, mint a kerekeken pillanatnyilag átvihető F á erő, akkor a jármű kereke kipörög, ha a fékerő nagyobb, akkor a kerék blokkolása áll elő. (Részletesebb leírást a 2.4. fejezet tartalmaz). A lebegtetett járműveknél ilyen vonóerő, ill. fékerő korlátozás, kipörgés, ill. csúszásveszély nincs.

A járműre ható oldalirányú erők szárazföldi járműveknél általában nem szabályozható, passzív erők, amelyeknek az eredője a pályára, útra, sínre átadódik. Sínes járműnél a sín, közúti járműnél a gumiabroncs tart ellen a kanyarodásból, vagy oldalszélből származó oldalirányú erőknek.

Ezzel szemben a lebegtetett járműveknél aktív oldalirányú erőszabályozás szükséges az oldalirányú passzív erők ellentartására, illetve az oldalirányú lebegtetési elmozdulás szabályozására.

A járműszekrény mozgását befolyásoló tehetetlenségi erők, a járműszekrény, a járműtest dőlését, bólintását, esetleges lengését előidéző erők. Járműstabilizálási feladat, ezeknek a mozgásoknak megfelelő mértékű csillapítása, és a megengedhető mértéken belül tartása. A stabilizálásra és lengéscsillapításra speciális megoldások vannak.

Járművek vonóerő méretezése

Egy m * tömegű jármű dv/dt gyorsulását, mint az (2.1) kifejezésből látszik, az szabja meg, hogy mekkora a haladási irányú aktív és passzív erők eredője. A pálya emelkedési szöge miatt fellépő m · gsinα erő attól függ, hogy a járművet milyen terepre tervezik. A jármű menetellenállását képviselő F m erő pedig a jármű típusára, ill. alakjára jellemző és a sebességgel nemlineárisan növekvő nagyságú erő. A passzív erők összegét szokás együtt F e vontatási ellenállásnak nevezni, ahol F e =F m +m · gsinα. Az F e vontatási ellenállás görbéket a sebesség függvényében, különböző pályameredekségekre a 2.2.a. ábra mutatja. Az F m menetellenállás az F e vontatási ellenállás görbék közül az i * =0%-os, vízszintes terepre vonatkozó jelleggörbéből olvasható le.

Kép

2-2. ábra a./ Haladási irányú erők b./ A vontatás teljesítmény szükséglete

Kép

2-3. ábra: Jármű gyorsulás időfüggvénye maximális vonóerő és i*=0% esetén.

A vonóerő szempontjából a jármű hajtását úgy kell méretezni, hogy az elérni kívánt teljes sebességtartományban a rendelkezésre álló vonóerő nagyobb legyen, mint a tervezés alapjául szolgáló vontatási ellenállás jelleggörbe. Az (2.1) kifejezésből láthatóan, a pillanatnyilag érvényes vonóerő és vontatási ellenállás F-F e különbsége a jármű gyorsítási tartaléka. Ha a járműhajtás által kifejthető lehetséges vonóerő görbe az 2.3.a. ábrán látható alakú, akkor a gyorsítási tartalék induláskor a legnagyobb, és i * =0%-os, vízszintes terepen v=v max sebességnél zérusra csökkenne. Vízszintes terepen ez határozná meg a jármű végsebességét, mivel ebben a munkapontban az F vonóerő már nem nagyobb, mint a jármű pillanatnyi F e,vmax vontatási ellenállása, azaz a jármű tovább gyorsítani nem tud. Ebben a munkapontban a v max sebesség tartásához szükséges vontatási teljesítmény:

2-4

A járművek hajtását erre, (a végsebességhez tartozó) P=P vont,max teljesítményre méretezik, és általában lehetőséget teremtenek arra, hogy ez a beépített teljesítmény minél szélesebb sebességtartományban kihasználható legyen, mint ahogy az 2.2.b. ábrán látható. Széles sebességtartományban állandó vontatási teljesítménnyel az F-v vonóerő jelleggörbe akkor rendelkezik, ha a P=Fv szorzat állandó, azaz ha a sebesség nő, a vonóerő hiperbolikusan csökken. Az állandó teljesítménnyel jellemezhető tartomány a maximális, F ind jelöléssel ellátott vonóerő értékig használható ki, azaz v 0 és v max közötti tartományban. Az F ind vonóerő méretezését általában a járműre tervezett indítási gyorsítási igény szabja meg (a (2.1) kifejezés szerint). A kerekeken gördülő járműveknél az (2.3) kifejezésben meghatározott tapadási határt is célszerű figyelembe venni, mivel a tapadási határnál nagyobb vonóerő a kerekeken úgysem vihető át.

Az előbbiek szerinti tulajdonságú, úgynevezett ideális vonóerő jelleggörbét mutat az 2.3.a. ábra, amit természetesen, mint határ jelleggörbét kell felfogni. Ezen belül a vonóerőnek tetszőlegesen szabályozhatónak kell lennie a pillanatnyi gyorsítási igény szerint. Az ideális vonóerő jelleggörbét maximálisan kihasználó indítási és gyorsítási folyamat időfüggvényét az 2.2. ábra mutatja. A végsebesség elérésekor az F vonóerő a sebesség tartásához szükséges F e,vmax értékre áll be, a gyorsítási tartalék nullára csökken. A v 0 /t 0 kezdeti gyorsulás értékkel szokták jellemezni a jármű dinamikai tulajdonságát. Az ábra szerinti gyorsítást a gyakorlatban nem szokták alkalmazni, helyette az utasokra nézve sokkal kedvezőbb, lágyabb időfüggvénnyel leírható gyorsításra törekednek.

A járműtípustól függő vontatási ellenállás és vonóerő jelleggörbékre mutat be példát az 2.4. és 2.5. ábra.

Kép

2-4. ábra: Városi gépjárművek fajlagos vontatási jelleggörbéi.

Az ábra fajlagos vonóerő és teljesítmény jelleggörbéket mutat a jármű m * tömegére vonatkoztatva.

A városi közúti járműveket viszonylag kis sebességre és nagy meredekségi szögű emelkedőre tervezik. Az i *=20-25%-os emelkedővel a garázsfeljárót veszik figyelembe, amelyen fel kell tudni kapaszkodni.

A 2.4. ábra a városi közúti járművekre (SZGK személykocsi, TGK kisteherautó és busz) készült azzal a céllal, hogy mekkora az a minimális vonóerő és teljesítmény szükséglet, amit járműhajtás tervezéséhez figyelembe kell venni.

Kép

2-5. ábra: A V43 sorozatú mozdony vonóerő jelleggörbéi.

Az 2.5. ábra a Magyarországon nagy darabszámban futó, V43 sorozatú diódás mozdony vonóerő görbéit mutatja kétféle emelkedési meredekségre és kétféle vontatott tömegre.

A mozdonyt univerzális használatra, személy-, teher- és gyorsvonati üzemre tervezték. A lehetséges F ind indítóerőt az (2.3) kifejezésben leírt F μ tapadási határ korlátozza.

A hajtómotorok maximális feszültséggel és árammal kifejthető vonóerő jelleggörbéje a folytonos vonallal rajzolt 1-es és 2-es jelű görbe. Az 1-es görbe maximális gerjesztésű motorra, a 2-es görbe a megengedhető legnagyobb (42%-os) mezőgyengítésre vonatkozik.

Tartós, hosszúidejű üzemre a vonóerő tartományból csak a 3-jelű szaggatott vonal alatti tartomány, az F órás -nál kisebb vonóerő használható. Állandó vontatási teljesítmény jellemzi az A-B munkapontok közötti tartományt. A határ-jelleggörbéken belül feszültségváltoztatással és mezőgyengítéssel állítható be a pillanatnyi gyorsítási igénynek megfelelő vonóerő. A motor kapocsfeszültségének változtatása és a mezőgyengítés a V43 sorozatú diódás mozdonynál fokozatszerű.

Járművek fékerő méretezése

Biztonsági okokból minden járműbe legalább három független fékrendszert kell beépíteni:

 1. üzemi fékrendszert,

 2. biztonsági fékrendszert,

 3. rögzítő féket.

A rögzítő fék a járművet álló helyzetben rögzíti, és az álló állapotban tartást külön energiaforrás felhasználása nélkül kell ellátnia.

Az üzemi fék villamos járművekben szinte kivétel nélkül a villamos hajtómotor féküzemi szabályozásával valósul meg, noha a kerekeken gördülő járműveknél ez azt jelenti, hogy csak a hajtott kerekeken lehet ilyen fékhatást kifejteni. (Lebegtetett járműveknél a lineáris motoros hajtás féküzeme a jármű teljes hosszán tud fékerőt kifejteni.) A villamos hajtás féküzeme lehet veszteséges, vagy veszteségmentes, energia visszatápláló jellegű. Az újabb tervezésű járműveknél, a jármű fékezésekor felemésztendő mozgási, illetve helyzeti energia minél nagyobb részének hasznosítására, visszanyerésére, energia visszatápláló fékezésre törekednek. Veszteséges (ellenállásos) fékezést csak akkor alkalmaznak, ha az energia visszatáplálás valamilyen okból akadályba ütközik. Az energia visszatápláló féküzemre nézve a kihasználható fékerő a menetüzemi görbéhez hasonlóan a maximálisan visszatáplálható fékteljesítménnyel és a maximális fékerővel korlátozott tartományú (2.6. ábra).

Kép

2-6. ábra: Féküzemre kibővített vontatási jelleggörbe.

Az újonnan készült villamos járművek többségét teljes energia-visszatáplálására tervezik, vagyis a fékezéskor visszatáplálható teljesítményt ugyanakkorára, mint a vontatás során felvett teljesítményt.

A pályától és a megállások sűrűségétől függően a visszatáplálással elérhető energia megtakarítás a felvett energia 5…35%-a lehet.

A biztonsági fékrendszer mindig mechanikus, nem villamos. Kerekeken gördülő járműveknél hidraulikus, vagy pneumatikus működtetésű súrlódó féket alkalmaznak, amely minden keréken ki van építve. Lebegtetett járműnél a légellenállás növelésével idéznek elő mechanikus fékhatást, ezt hívják aerodinamikus fékezésnek.

Az üzemi és biztonsági fékrendszer a járművekben általában külön-külön és együttesen, illetve egymást kiegészítve is működhet. A fékerő szabályozást úgy tervezik, hogy az üzemi és biztonsági fék által kifejtett együttes fékhatás is szabályozható legyen, a fékerő ugrásmentesen tudjon kialakulni.

A fékerő szabályozás célja többszörös:

 1. a jármű biztonságos megállítása,

 2. járműterheléstől független, az utasok számára kellemes érzetet keltő lassítási időfüggvény beállítása,

 3. kerekeken gördülő járműveknél a blokkolási jelenség elkerülése.

A járművek hajtásának üzemi tartományai

A járművek mozgatásához szükséges vonóerő és fékerő ellentétes irányú, mint az 1.6. ábrából is látható. Az ábrán nem szerepel, de minden járműnek többé-kevésbé képesnek kell lennie kétféle menetirányra, előre-hátra menetre is. A járművek általános mozgatásához szükséges üzemi tartományokat az 1.7. ábra mutatja.

Kép

2-7. ábra: Üzemi tartományok, 4/4-es üzem

Az általános négynegyedes üzem I és III negyedének jellemzője, hogy a vontatási teljesítmény P=Fv>0, a járműhajtás szempontjából mindkét negyed motoros üzem. A II és IV negyed jellemzője, hogy P=Fv<0. A járműhajtás szempontjából ez a két negyed féküzem. A korszerű járműhajtások a 4/4-es vontatási igényt mechanikai és villamos átkapcsolások nélkül teljesítik, azaz a járműhajtás is 4/4-es üzemű. Léteznek szűkített tartományra alkalmas járműhajtások is. Ilyen pl. a belsőégésű motoros járműhajtás, amely csak motoros, egynegyedes üzemre alkalmas, az előre-hátra irányváltást mechanikusan kell megoldani és a fékezés, a motoros féküzemet leszámítva, kizárólag mechanikusan történik.

Kerekeken gördülő járművek kerékkipörgése és blokkolása

A kerekek kerületén átvihető erő az (2.2) kifejezés szerint függ a kerekeket a pályához nyomó erőtől és a tapadási tényezőtől. A jármű hajtása által előírt vonóerő és a kerekeken átvihető erő közötti nemlineáris kapcsolatot az 2.8.a. ábra mutatja.

Az ábrán látható, hogy az átvihető erő egy szakaszon szorosan követi a szaggatott vonalas előírt értéket, de az időjárási viszonyoktól függően előbb, vagy utóbb a két érték szétválik. Amíg a keréken átvitt erő a motorral előírt értéket követni tudja, addig normál gördülési üzem van (csekély csúszással). Ilyenkor a két erő közötti különbség a kerekek és az út kölcsönhatása miatt fellépő gördülési veszteség, úgynevezett gördülési ellenállás, ami függ a kerekek deformációjától, az út és a kerekek állapotától és a jármű sebességétől. Az előírt erő (motornyomaték, fékerő) növelésével a gördülési súrlódás egyre inkább csúszó súrlódássá alakul, a kerekek kerületén átvihető erő az előírt értékhez képest lemarad és szélsőértéket mutat. Az 2.8.a. ábrából láthatóan a pillanatnyi Fámax szélsőérték jelentősen időjárásfüggő, függ a kerekek és az út állapotától. A lehetséges szélsőértékek közül a legnagyobb az (2.3) kifejezés szerinti F μ tapadási határ.

Kép

2-8. ábra: Tapadási tulajdonságok, a.) a kerekeken átvihető vonóerő, b.) a tapadási határ sebességfüggése

A tapadási határ a jármű sebességétől is függ, a sebesség függvényében csökken, mint az 2.8.b. ábrából látható. Ennek kétféle oka van. Az egyik ok az, hogy az (2.3) kifejezésben elhanyagolt felhajtó erő a sebesség növekedésével egyre jelentősebb lesz, a kerekeket a pályához nyomó erő csökken. A másik ok az, hogy a pályaegyenetlenségek hatása növekvő sebességnél nő, a kerék egyre sűrűbben kerül olyan állapotba, hogy nem jól érintkezik a pályával. Mivel a tapadási képesség a sebesség növelésével romlik, a jármű vontatási ellenállása pedig nő, ebből kiadódik egy sebességhatár (300-350 km/h), aminél nagyobb sebességre a hagyományos vasúti járműveket nem lehet tervezni.

Vontatási üzemben az átvihető erőnél nagyobb erő (tengely-nyomaték/keréksugár) a kereket kipörgeti, féküzemben pedig az átvihető erőnél nagyobb fékerő a kerekek blokkolásához vezet. Mindkét jelenség káros, ezért vonóerő, ill. fékerő szabályozással meg kell akadályozni. A kipörgés és a blokkolás jellemzésére bevezették a relatív csúszás, ill. szlip fogalmát. Egy-egy kerék relatív csúszása:

2-5

ahol v ker a kerék kerületi sebessége (2.9.b. ábra). Az s szlip pontos meghatározásához ismerni kellene a jármű sebességét, akkor is, ha a csúszási jelenség már elkezdődött. A gyakorlatban a kerekek ω k szögsebességének méréséből indulnak ki, amivel egy-egy kerék kerületi sebességét v ker =r k ω k szerint, a járműsebességet pedig az összes mért kerék-szögsebesség értékeinek átlagából (ω átl) számítják:

2-6

kifejezés szerint (r k a kerék sugara, k m a mért kerekek száma). A járműsebesség meghatározását rontja, ha több kerék csúszik meg, továbbá bizonytalansági tényezőt jelent a kerekek r k sugara is, ami a kerék kopása, ill. terheléskor fellépő deformációja miatt nem állandó, és nem egyforma. Kipörgéskor v ker >v út (2.9.b. ábra) és s>0, blokkoláskor v ker <v út (2.9.c. ábra) és s<0, ahol v út =-v jármű. A relatív csúszás abszolút értéke és a tapadási tényező közötti kapcsolatot az 2.9.a. ábra mutatja.

Kép

2-9. ábra: a.) A tapadási tényező függése a relatív csúszástól, b.) kipörgés, c.) blokkolás vázlatos rajza.

A tapadási tényező és a relatív csúszás közötti összefüggés minden kerekeken gördülő járműre nézve hasonló jellegű, noha μ és s értékei lényegesen eltérhetnek, pl. a sínes és gumiabroncsos járművekre nézve. Járműtípusonként meghatározható egy szűk szlip-tartomány, amelynél a tapadási tényező és a szlip között közel lineáris kapcsolat van. Ez a tartomány a normál gördülési üzem tartománya. Ha a tapadási tulajdonság romlik, erre nézve egyértelmű jelzést ad kipörgés és a blokkolás esetén is az, hogy a relatív csúszás az előbbi szűk tartományból kilép.

A kerekeken gördülő járművek kipörgés védelme menetüzemben működik és a beavatkozás módja a vontató motor (ill. motorok) nyomatékának korlátozása. A kipörgés védelem olyan mértékű nyomaték-korlátozást ír elő, amellyel elérhető, hogy a relatív csúszás az 2.9.a. ábra szerinti megengedhető szűk tartományon belül maradjon, vagyis a jármű kerekei normál gördülési üzemben tudják a vonóerőt az útra átadni. A kipörgés védelem feladata a kerekek csúszásának megakadályozása, sínes járműveknél a kerék és a pálya kopásának és elhasználódásának mérséklése. A kipörgés és csúszás miatt fellépő pálya-kopás különösen, a gyorsvasutaknál jelent problémát a megállókban, azokon a helyeken, ahol a járművek indítása nagy gyakorisággal történik. A tapadási tényező javítására sínes járműveknél alkalmazzák a homokolás technikát is.

A kerekeken gördülő járművek blokkolás védelme féküzemben működik és a beavatkozás módja a fékerő korlátozása, többféle fékberendezés együttes alkalmazása esetén az eredő fékerő korlátozása. A blokkolás védelem célkitűzése kétféle lehet. A sínes járműveknél a blokkolás védelem a kipörgés védelemhez hasonlóan a csúszás elkerülését tűzi ki célul, a sín és a kerekek védelmére, a gördülési üzem fenntartására törekszik. Gumiabroncsos kerekű közúti járműveknél ezzel szemben, a blokkolás védelem általában olyan fékerő korlátozást ír elő, amellyel a kerekeken átvihető fékerő a teljes fékezés alatt lehetőség szerint maximális. Ez a célkitűzés kb. 5%-os relatív csúszással érhető el, aminél a tapadási tényező maximális. Az így kialakított fékerő-szabályozást ABS rendszernek nevezik.

(A fejezethez felhasznált irodalom:  [1]…[5])

3. fejezet - A vontatás módja, a vontató motorok elhelyezése és fajtái

Belső és külső vontatómotoros és lineáris motoros villamos járművek

Belső vontatómotoros járműnél az egy vagy több villamos vontatómotor a „fedélzeten” van elhelyezve az összes mechanikai kiegészítő (mechanikai hajtómű, mechanikai áttétel, lengéscsillapító) elemmel együtt. A vontatómotor a jármű tömegét növeli. A legtöbb jármű belső vontatómotoros, és forgógépes hajtású.

Külső hajtómotoros jármű a vontatott jármű, amelyeknek a vontatómotorja a járművön kívüli gépházban van, a tömege nem terheli a járműszekrényt. Ezzel szemben a vontatott jármű kiépítéséhez szükség van gépházra, vontató mechanikára, vontató kötélre és megfelelő pályára. Vontatott járműveknél különösen fontos szerepe van a kíméletes gyorsulás- és lassulás-szabályozásnak a rugalmas vontató elemek miatt.

Lineáris motoros járművek vontatómotorja részben a járművön, részben a pályán van elhelyezve. Az ilyen konstrukciónál a járműbe épített motor-rész tömege sokkal kisebb lehet, mint a belsőmotoros megoldásnál. Ezzel szemben a lineáris motoros jármű számára épített pálya lényegesen bonyolultabb és drágább kiépítésű, mint a hagyományos járműveké. A lineáris motoros hajtást általában a lebegtetett járműveknél alkalmazzák. A lineáris motor a vonóerőt közvetlenül fejti ki a pályán és a járműtesten kiépített két motor-részegység között, mechanikai áttétel nélkül.

Egymotoros és többmotoros hajtású járművek

A legtöbb szárazföldi jármű kerekeken gördülő, belső vontatómotoros, forgógépes hajtású. A kerekek számát és a vontatás mechanikai megoldásait tekintve a járműkonstrukciók nagy változatosságot mutatnak. A motorok száma szerint a jármű lehet: egymotoros vagy többmotoros.

Egymotoros villamos jármű általában akkor tervezhető, ha a jármű vonóerő- és vontatási teljesítményigényét egy motor el tudja látni.

Az egymotoros járművek három csoportba oszthatók:

 1. villamos autó, hibrid busz, trolibusz féle közúti járművek,

 2. villamos kerékpárok és más kisteljesítményű villamos járművek,

 3. a különleges esetnek tekinthető lineáris motoros járművek.

Az első csoportba tartozó járművek általában a belsőégésű motoros járművekhez hasonlóan épülnek fel, a villamos motor kardántengellyel és differenciálművel csatlakozik az első vagy hátsó kerekek tengelyéhez. (3.1.a. ábra). Változtatható áttételű sebességváltó, és tengelykapcsoló (kuplung) a villamos járművekben nem szükséges.

Kép

3-1. ábra: Villamos autók hajtása, a.) Egymotoros járműhajtás, b.) Kerékagymotoros autóhajtás.

Ha a motor és a kerekek szögsebessége között van fix áttétel, akkor ez a villamos motor és a kerék szögsebességének illesztése miatt van. Kisteljesítményű villamos járműveknél még egyszerűbb, ékszíjas- vagy lánchajtást alkalmaznak, vagy a kerékre épített kerékagy motoros megoldást, lapos, tárcsa alakú motorral.

A lineáris motoros hajtású járművek az egész jármű hosszára kiterjedő különleges egymotoros járműként foghatók fel.

Többmotoros hajtással készülhet kis és nagyteljesítményű jármű is.

Kisteljesítményű többmotoros jármű, pl. a kerekenként külön szabályozható kerékagy-motoros hajtással ellátott villamos autó. (3.1.b. ábra). A motor és a kerék fordulatszáma általában azonos. A motorok közvetlenül a kereket hajtják, és nem a kerék tengelyt. Az ilyen hajtás gépészeti problémát okoz azáltal, hogy megnő a kerék tehetetlenségi tömege, és problémát jelent a motor állórésze és forgórésze közötti rugalmas kapcsolat miatt is.

Nagyteljesítményű többmotoros járműveket többféle okból terveznek és gyártanak:

 1. Az egyik ok villamos természetű és régi hagyományokon alapul. Az egy motorra jutó feszültség nagyságát a motorok soros, párhuzamos kapcsolásainak variációival változtatni lehet. Két motor soros és párhuzamos kapcsolásának váltogatásával ma is lehet találkozni, például a kétmotoros városi villamosoknál és metrónál.

 2. A másik ok gépészeti természetű. Több motorral a konstrukció variálható. A vonóerő több kerékre megosztható, a jármű teljesítmény igényét több motor között meg lehet osztani, és több kisebb motort könnyebb elhelyezni.

Tipikus többmotoros járművek a villamos mozdonyok, amelyekben a motorokat forgóvázakon helyezik el, sokféle variációban. A gépészeti megoldás jellemzésére bevezettek egy elterjedt jelölési módszert. Például a B’B’ jelölés: két forgóvázas járművet jelent, két-két pár kerékkel és forgóvázanként egy motorral, a BoCo jelölés: ugyancsak két forgóvázas jármű, az egyik forgóvázon két pár (B jelölés), a másikon három pár (C jelölés) kerékkel, és minden pár kerék (tengely) külön motorral hajtva (o index-szel jelölve), azaz összesen 5 motoros hajtás.

A 3.2. ábra keréktengelyre épített hajtómotort mutat. A motor és a keréktengely között gumibetétes, kardán-tengelyes kapcsolat van, ami rugalmas elmozdulást enged meg.

Kép

3-2. ábra: Az 1047 sorozatú BoBo tengelyelrendezésű mozdony egyedi keréktengely hajtása.

A megoldás érdekessége, hogy külön féktengely van a féktárcsák elhelyezésére, ami a „nagy fogaskerékkel” csatlakozik a motor tengelyével. Így a féktárcsa melegedése a motort közvetlenül nem érinti.

Újszerű többmotoros hajtás megoldásokkal lehet találkozni az alacsonypadlós városi/elővárosi járműveknél. Az alacsony padlószint (350 mm vagy még kisebb belépési padlómagasság) miatt a jobb és baloldali szemben levő kerekeket nem lehet tengellyel összekötni, mint a mozdonyoknál. Újszerű futómű konstrukciók váltak szükségessé.

Alacsonypadlós jármű, egymás mögött levő két-két kerék közös hajtással (3.3. ábra). A megoldásra példa, a svájci fejlesztésű COBRA és a budapesti Combino villamos. A futómű jobb és baloldalán egy-egy villamos motor található, amely azonos oldalon levő két-két kereket (sárga) hajt kétoldali kardántengelyes kapcsolattal. A motorok fölött ülés van. A 3.3. ábrán látható COBRA jármű külön érdekessége, hogy a futóműve mechanikusan (a járműszekrény oldaláról automatikusan) kormányzott, és emiatt az ívekben különösen kedvező tulajdonságokkal rendelkezik kopás és zaj szempontjából egyaránt.

Kép

3-3. a) ábra: Alacsonypadlós jármű, oldalsó kerekek közös hajtással, a.) elvi elrendezés.

Kép

3-3. b) ábra: Alacsonypadlós jármű, oldalsó kerekek közös hajtással, látványkép.

Kép

3-4. a.) ábra: Alacsonypadlós jármű kerékagymotoros hajtással, elvi elrendezés.

Kép

3-4. ábra: Alacsonypadlós jármű kerékagymotoros hajtással, b.) kerékagymotor.

Alacsonypadlós jármű kerékagymotoros hajtással (3.4. ábra). A megoldásra példa az ABB(Adtrans) fejlesztésű Variobahn jármű. A 3.4.b. ábrán látható kerékagymotor külső forgórészes, állórésze belül helyezkedik el.

A többmotoros járművek speciális fajtája az olyan hibrid-villamos jármű, amelynél a villamos motor mellett belsőégésű motor vehet részt egyidejűleg a jármű hajtásában.

Forgógépes járműhajtás jelleggörbéjének illesztése a vontatási igényhez

A hagyományos, hengeres alakú villamos forgógépeket lehetőleg nagy fordulatszámra tervezik, hogy a gép átmérője minél kisebb lehessen. Ez a fordulatszám járműmotoroknál: 6-7000 ford/min, szögsebességben kifejezve: 6-700 rad/s. A motor ω m és a kerekek ω k szögsebessége közötti arányt, az á=ω m k fix áttételt úgy kell megválasztani, hogy a maximális motorfordulatszám feleljen meg a jármű végsebességének.

A jármű v sebessége és a motor szögsebessége közötti átszámítást (3.1.a) mutatja, ahol r k a kerék sugara. Az átszámítás idealizált esetre vonatkozik, feltételezve azt, hogy nincs csúszás, kipörgés, azaz a kerék r k ω k kerületi sebessége megegyezik a jármű sebességével.

3-1 a.

3-2 b.

A motor M m nyomatéka és az általa kifejtett vonóerő közötti kapcsolatot (3.1.b) fejezi ki. Az η<1 hatásfokkal a hajtómű veszteségeit lehet figyelembe venni. Egy motor több kereket is hajthat egyszerre, akkor a (3.1.b) szerinti vonóerő ezen kerekek között megoszlik, például a 3.1. ábra szerinti megoldásnál a két hajtott kerék között.

Ha a járművet több motor hajtja, akkor az egyes motorok által képzett vonóerők összeadódnak úgy, hogy az egyes motorok által hajtott kerekek ω k szögsebessége az útpályán keresztül kényszer kapcsolatban van. Problémát okozhat többmotoros hajtás esetén az egyidejűleg működő vontatómotorok közötti egyenletes terheléselosztás, amit a különböző járműveknél más-más módon oldanak meg.

A belsőégésű motoros járműveknél szokásos változtatható áttételű sebességváltó abban az esetben maradhat el, ha olyan villamos járműhajtást alkalmaznak, amelynek az M m m mechanikai jelleggörbéje, áttétel-változtatás nélkül illeszkedik a jármű F-v vonóerő igényéhez. A villamos motoros hajtás illesztett M m m mechanikai jelleggörbéje azt jelenti, hogy minden pontja, a fentiek szerint átszámítva, az ideális vontatási jelleggörbének megfelel. Ilyen megfeleltetést mutat a 3.5. ábra. A 3.5.b. ábrán a vontatási ellenállásból származó és a motor tengelyére átszámított terhelőnyomaték görbék is fel vannak tüntetve.

Kép

3-5. ábra: A hajtás illesztése a.) a vontatási igény, b.) a vontatómotor mechanikai jelleggörbéje.

A hajtómű veszteségeket figyelembe véve a vontatáshoz szükséges P m =M m ω m villamos teljesítmény a P=Fv vontatási teljesítményből számolható:

3-3

A P m teljesítmény többmotoros járműhajtás esetén a motorok teljesítményeinek összege. Többmotoros hajtásnál számítani kell arra, hogy a motorok közötti terheléseloszlás nem teljesen egyenletes, pl. kerékkopás miatt egyes motor terhelése az átlagosnál nagyobb lehet. A várható eltéréseket a motorok teljesítményének méretezésénél figyelembe kell venni.

Villamos járműhajtások fajtái

Az előzőekből látható, hogy vontatási célra olyan mechanikai jelleggörbével rendelkező hajtások használhatók mechanikai áttétel-változtatás nélkül, amelyek a 3.5. ábrában összefoglalt vontatási követelményeket jól megközelítik.

A következő villamos hajtások használhatók:

 1. soros gerjesztésű egyenáramú kommutátoros motoros hajtás, mezőgyengítéses tartománnyal kibővítve;

 2. mezőorientált szabályozású inverteres aszinkron gépes hajtás, mezőgyengítéses tartománnyal kibővítve;

 3. áramvektor szabályozású, állandómágneses, szinuszmezős szinkrongépes hajtás, inverteres táplálással, mezőgyengítéses tartománnyal kibővítve (PMSM hajtás);

 4. többfázisú, állandómágneses, négyszögmezős szinkrongépes hajtás (úgynevezett ECDC vagy BLDC hajtás);

 5. kapcsolt reluktanciamotoros (SRM) hajtás (ritka alkalmazás).

Régebben használták, de ma már nem, az egyfázisú kommutátoros motoros hajtásokat.

Relatív egységek használata a villamos gépek vizsgálatára

A villamos gépek tulajdonságainak szimulációs vizsgálatára igen gyakran relatív egységeket használnak. A relatív egységek bevezetésével könnyebb a különböző gépjellemzőket és szabályozási módokat összehasonlítani, könnyebb a szimulációs eredményeket értékelni. A felsővesszővel jelölt relatív egységek az n index-szel jelölt névleges mennyiségekhez viszonyított értékeket fejezik ki. A fontosabb mennyiségek relatív egységének képzési módja például egyenáramú gépre vonatkozóan: I’=I/I n, U’=U/U n, ϕ ’= ϕ / ϕ n, M =M/M n, ahol M n a ϕ n-nel és I n-nel meghatározott névleges nyomaték.

Park-vektoros módszer váltakozóáramú gépek vizsgálatára

Jelen jegyzet feltételezi a háromfázisú villamos gépek tárgyalásánál megszokott Park-vektoros leírási mód ismeretét, ez a fejezet csak egy rövid összefoglalást tartalmaz.

A háromfázisú villamos gépeket általában feszültség, fluxus, és nyomaték egyenletekkel írják le. Az a, b, c fázisokra felírt eredeti feszültség egyenletek olyan egyenletrendszert képeznek, amelyek a fázisok közötti kölcsönhatásokat is tartalmazzák. Az induktív csatolások miatt az egyenletrendszer nehezen kezelhető. Mivel a kölcsönhatások háromfázisú villamos gépeknél ciklikus szimmetriát mutatnak, lehetővé vált egy olyan transzformációs módszer bevezetése, amellyel a fázismennyiségek helyett vektoros leírás használható. A transzformációs módszer előnye, hogy a három fázisegyenlet két, (egymással csatolásban nem álló) egyenletre egyszerűsödik: a Park-vektoros és a zérus sorrendű mennyiségekre vonatkozó egyenletre. A két egyenlet közül is a zérus sorrendű mennyiségekre vonatkozó elhagyható, ha konstrukciósan teljesül az (i a +i b +i c )=0 feltétel, például a kivezetetlen csillagpontú, csillagkapcsolású tekercseléssel ellátott gépeknél.

A vektoros leírás a fázismennyiségekből az (1, ā, ā2) operátorokkal képzett Park-vektorokkal történik, ahol és

A háromfázisú villamos gépek vektoros leírása az , stb. módon képzett Park-vektorokkal felírt összefüggések rendszere, ahol u a , u b , u c , i a , i b , i c stb. a fázismennyiségek pillanatértékei.

A Park-vektoros egyenletek akkor írják le egyértelműen a rendszert, ha az esetlegesen meglevő u 0=(1/3)(u a +u b +u c)≠0 zérus sorrendű külső, vagy belső feszültségek nem tudnak létrehozni zérus sorrendű i 0=(1/3)(i a +i b +i c) áramot, mert az (i a +i b +i c )=0 feltétel eleve, konstrukciósan teljesül.

Kép

3-6. ábra: Áram Park vektora

A fenti módon képzett Park-vektorok, a képzésből következően komplex mennyiségek, minden pillanatban meghatározható a vektor valós és képzetes komponense, nagysága és iránya. A vektoros leírás előnye, hogy lehetővé válik a síkbeli ábrázolás, és a pillanatnyi fázismennyiségek egyszerű, gyors visszakeresése. Például az ī áramvektor ismeretében az i a , i b , i c fázisáramok visszakeresését mutatja a 3.6. ábra.

Egy adott pillanatban ismert vektormennyiségből a háromfázisú mennyiségek pillanatértékét egyszerű vetületszabállyal, az 1, ā, ā2 irányú a, b, c tengelyekre vett vetületek segítségével lehet visszakeresni. Például az ábrázolt pillanatban i a pozitív értékű, az i b és i c negatív, és az i a-hoz képest közel félértékű.

A Park-vektorokkal szemléletesen ábrázolhatók a háromfázisú gépek tranziens folyamatai, valamint a vektoros ábrázolás egyszerű lehetőséget nyújt koordináta-transzformációra, pl. forgó koordinátarendszerbeli értékelésre is.

A Park-vektorok használata villamos teljesítmény számítására

A feszültség és áram fázismennyiségeivel felírt pillanatérték teljesítmény:

3-4

Ugyanennek a teljesítménynek a Park-vektoros felírása az u 0=(1/3)(u a +u b +u c) és i 0=(1/3)(i a +i b +i c) zérus sorrendű komponensekkel együtt:

3-5

A kifejezésben a pont skalárszorzást jelent, azaz ū·ī=│ū│·│ī│cosφ, ahol φ a feszültség és áramvektor által bezárt szög. Mivel általában i 0=0, a zérus sorrendű teljesítmény komponens, a (3.5) kifejezés második tagja a felírásokban nem szokott szerepelni.

(A fejezethez felhasznált irodalom:  [6]…[9])

4. fejezet - Villamos járművek energiaellátása

Külső és belső energiaforrás

Járművek villamos energiaellátása alapvetően háromféle módon valósul meg:

Kép

Külső energiaforrás az esetek nagy többségében az országos villamos energia hálózat közvetlenül vagy közbülső átalakítással. A jármű akkor működőképes, ha az energiaátadás meg tud valósulni. Munkavezetékes járműveknél az energiaátadás áramszedőn keresztül, induktív energiaellátás esetén érintkezésmentesen, indukcióval jön létre. A munkavezetékes járműveknek alapvetően három típusa van: a városi közúti villamos járművek (villamos, trolibusz), a városi vasúti járművek (metró, HÉV, elővárosi vonatok) és a nagyvasúti járművek. Induktív energiaátadás a nagysebességű lineáris motoros járműveknél fordul elő. A külső energiaforrás speciális esete a napelemes táplálás.

A járművel szállítható villamos energiatároló az esetek többségében akkumulátor. A tárolt villamos energia felhasználható a jármű hajtására (villamos autó, targonca), de gyakori eset az, hogy csak a jármű segédüzemének energiaellátására szolgál. Az akkumulátorokon kívül önállóan és másodlagos energiaforrásként is használhatnak ultrakapacitást és lendkerekes, forgógépes átalakítót. Az energiatárolós járművek energiatárolóinak állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, és az utántöltésről rendszeres időközönként gondoskodni kell.

A járművel szállítható kémiai energiahordozóval, dízelolajjal működik a dízel-villamos mozdony, amelynek a villamos energiaforrása: forgógépes dízel-aggregát. Hasonló a hibrid-villamos jármű, amelynek a villamos energiaellátása belsőégésű motor (dízel, vagy Otto-motor), és villamos generátor többféle kombinációjára épül. Utántölthető hidrogénnel (esetleg metanollal) működik a járműben is használható tüzelőanyag-cellás áramforrás. Létezik gázturbinás villamos jármű is. A felsorolt járműtípusoknál a tüzelőanyagban tárolt kémiai energiát a járművön belül alakítják át villamos energiává. Az ilyen járművek tüzelőanyag utántöltéséről rendszeresen gondoskodni kell.

Hatótávolság az a maximálisan megtehető út, amit a nem külső energiaforrásról működő járművek egyszeri energiafeltöltéssel meg tudnak tenni.

Munkavezetékes városi villamos járművek energiaellátása

A városi villamos járművek egyenfeszültségű hálózatról üzemelnek. A munkavezeték névleges feszültsége járműtípusonként változó: 600V (villamos), 825V (metró), 1100V (HÉV), 1500V (fogaskerekű), a megengedhető eltérés a névleges értéktől +20%...-30%. A városi járművek üzemére jellemző, hogy a megállók, vagy a megállásra késztető okok viszonylag sűrűn követik egymást, emiatt a munkavezeték terhelése dinamikusan változó. Két megállás között indítás, gyorsítás, kifutás, fékezés, megállás, várakozás fázisok ismétlődnek. Energiatakarékossági okokból gyakran alkalmazzák az energia felvételt nem igénylő „szabad kifutást” és új járműveknél az energia visszatápláló fékezési módot. A viszonylag sok fékezés miatt, visszatápláló fékezéssel a városi villamos járművek energiafelhasználásának 20-30%-a is megtakarítható.

A munkavezetéki egyenfeszültség előállítására általában, az országos háromfázisú hálózatra transzformátoron keresztül csatlakozó, diódás egyenirányítót alkalmaznak (4.1.a. ábra). Emiatt a fékenergia visszatáplálása a hálózat felé nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a városi forgalomban, közös munkavezeték szakaszon több jármű közlekedik egyidejűleg, egymás közötti energiaátadás létrejöhet. Ily módon az éppen fékező járművek visszatáplált villamos energiáját (fékáramát) a többi jármű felveheti. A járművek szempontjából tehát megvalósulhat a visszatápláló féküzem, azzal a feltétellel, hogy a munkavezeték feszültsége a megengedhető értéket nem lépheti túl. A maximális feszültség értéket elérve más fékezési módra kell átváltani, pl. ellenállásos fékezésre.

Kép

4-1. ábra: Városi villamos járművek energiaellátása, a.) alállomás, b.)városi villamos, c.) trolibusz.

A munkavezeték legtöbb esetben felsővezeték (4.1.b.ábra), trolibusznál két felsővezeték (4.1.c. ábra). Kivétel a metró, földalatti, ahol az energia hozzávezetés oldalsínen történik. A munkavezeték szakaszokra van bontva, amelyek külön-külön feszültség-mentesíthetők, a szakaszok energiaellátása lehet egyoldalas, vagy kétoldalas. A városi járműveknél problémát jelent a nagyforgalmú, sugaras közlekedési csomópontok energiaellátása.

Munkavezetékes vasúti járművek energiaellátása

 A vasúti járművek munkavezetékes energiaellátására a pálya mellett meghatározott távolságra, nagyteljesítményű alállomások vannak kiépítve, amelyek általában az országos ipari hálózatra csatlakoznak. Az alállomásokon van minden olyan átkapcsoló, átalakító és védelmi berendezés, ami a munkavezetékes tápláláshoz szükséges.

A 4.1. táblázat összefoglalja a vasúti munkavezetékes rendszereket és a rendszereken belül megtalálható járműhajtás típusokat és a szükséges energia átalakítókat. A táblázatból látható, hogy sokféle megoldási mód létezik, mindegyik villamos vontatási mód sok energiaátalakítási folyamattal jár, ebből következően az optimális megoldás kiválasztása a közlekedés tervezők számára általában sok nehézséget okoz.

4-1. táblázat: Munkavezeték feszültségek és villamos energia átalakítási módok.

Alállomások fő átalakítói

Munkavezeték

feszültség

Belső energiafelhasználás:

villamos hajtás és a hozzá szükséges belső energia átalakítás

transzformátor +

szakaszonként fáziscsere

egyfázisú, ipari frekvenciás feszültség

(a felsorolt járműhajtások mindegyike beépített transzformátorral illesztett feszültségű és potenciálisan leválasztható)

 1. egyenáramú motor, egyenirányítóval és fokozat transzformátorral

 2. egyenáramú motor, vezérelt egyenirányítóval

 3. inverteres váltakozóáramú hajtás, közbenső egyenfeszültség-körrelA közbenső egyen-kör előállítási módjai:

transzformátor + frekvenciaváltó berendezés

egyfázisú, csökkentett frekvenciájú feszültség

Az előzőhöz hasonló felhasználás,

(az egyenirányító nélküli egyfázisú kommutátoros motoros hajtást ma már nem használják)

transzformátor +

egyenirányító berendezés

egyenfeszültség

(a járműhajtás potenciálisan nem független a munkavezetéktől)

 1. egyenáramú motor fokozatkapcsolókkal, ellenállás-fokozatokkal

 2. egyenáramú motoros hajtás egyenáramú szaggatóval

 3. inverteres váltakozóáramú hajtás

transzformátor

háromfázisú feszültség

aszinkronmotoros hajtás fokozatkapcsolókkal (olasz Kandó-rendszer, ma már nem használják)

Vontatási áramnemek

A munkavezetékes táplálás jellemzői: a tápfeszültség nagysága, fázisszáma és frekvenciája, a hármat együtt vasúti alkalmazásnál „áramnem”-nek hívják. A világon sokféle áramnemű vontatási rendszer létezik. Ha egy jármű kétféle rendszerben is tud üzemelni, akkor két áramnemes járműnek nevezik. Mivel az egyes országokban a vasút- villamosítási munkálatok egymástól elszigetelten kezdődtek meg, különböző feltételek mellett, ezért például Európában hat különböző vontatási áramnem alakult ki:

 1. egyenáramú 850 V: Anglia

 2. egyenáramú 1500 V: Franciaország, Hollandia

 3. egyenáramú 3000 V: Spanyolország, Belgium, Olaszország, Lengyelország, Szlovénia, Csehország, Szlovákia

 4. háromfázisú, váltakozó áramú: Olaszország (a jármű áramszedési problémái miatt ma már nem alkalmazzák)

 5. egyfázisú, váltakozó áramú, 16 2/3 Hz-es, 16 kV: Ausztria, Svájc, Németország, Svédország, Norvégia

 6. egyfázisú, váltakozó áramú, 50 Hz-es, 25 kV: Magyarország, Franciaország, Dánia, Nagy-Britannia, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Jugoszlávia, Románia, Bulgária

A fenti felsorolás tartalma folyamatosan változik a felújítások és újabb rendszerek üzembehelyezése miatt. A felsorolásból látszik, hogy a munkavezetékes rendszerek feszültsége a gyakorlatban vagy egyenfeszültség, vagy egyfázisú feszültség (a háromfázisú munkavezetéket már nem használják). Az egyfázisú rendszer lehet ipari frekvenciájú, vagy csökkentett frekvenciájú. Előfordul, hogy egy országon belül többféle áramnem is megtalálható. Az új nagysebességű vasutak telepítésénél egységesen minden európai országban a 25kV, 50Hz-es táplálást használják.

Az ezredfordulóra vonatkozóan az európai vontatási áramnemek megoszlását mutató „sajtdiagramból” kitűnik, hogy Európában a 850V-os egyenfeszültségen kívül a többi vontatási áramnem közel azonos arányban található meg. Ez a transzkontinentális közlekedésben jelentős problémát okoz, mivel az áramnem-váltó állomásokon mozdonyt kell cserélni, ami akár negyedóráig is eltarthat, és ez jelentősen növeli az utazási időt.

Kép

4-2. ábra: Európai vontatási áramnemek megoszlása

Egységes európai vontatási áramnem kialakítása több oknál fogva nem lehetséges. Ugyanis akármelyik áramrendszert választják is ki, az európai villamosított vasútvonalaknak legalább a 67%-át át kellene alakítani. Ez jelentős költséget igényelne, továbbá jelentős mennyiségű berendezés (áramátalakító, betápláló rendszer, alállomás, stb.) válna feleslegessé, amelyek esetleg még csak élettartalmuk elején járnak és nagy értékűek. Alkalmatlanná válna a villamos mozdonyoknak több mint 50%-a feladatuk teljesítésére, ami mozdonyhiányhoz és ezen túlmenően a vasúti közlekedés zavarához, akadozásához vezetne. Átalakításuk lehetetlen vagy drága, továbbá nagyon rövid idő alatt kellene végrehajtani, napok alatt.

Egyszerűbb és olcsóbb megoldás olyan vontatójárműveket beszerezni, amelyek több áramrendszerben is képesek üzemelni. Ezekkel az un. többáramrendszerű mozdonyokkal az áramnem-váltó állomáson csak annyi időre kell megállni, amennyi idő alatt a mozdony és a felette lévő munkavezeték áramrendszerét a megfelelő szabályok betartása mellet átváltják. Ez a feladat akár egy percen belül is elvégezhető, így nem okoz jelentős időveszteséget.

Egyenáramú és az egyfázisú vasúti rendszerek összehasonlítása

Az egyenáramú nagyvasúti rendszer egyenáramú motoros vontatásra alakult ki. Az 1500V-os feszültségszintet az határozta meg, hogy az egyenáramú motorokat ekkora maximális névleges feszültségre lehet készíteni a megengedhető kommutátor-szeletfeszültség miatt. A 3000V-os egyenáramú munkavezeték feszültség csak akkor alkalmazható, ha legalább két motor mindig sorba van kapcsolva. Az egyenfeszültségű táplálási rendszer nagy hátránya a viszonylag alacsony feszültségszint, ami miatt nagy teljesítményű vontatáshoz néhány ezer amper áram hozzávezetéséről kell gondoskodni. Noha egyenáramnál az áram vezető elemek feszültségesése tisztán ohmos, ekkora áram, megnövelt átmérőjű (500-600 mm2) felsővezetőn is, nagy feszültségesést okoz. Az energia betápláló alállomásokat emiatt viszonylag sűrűn, 1500V esetén 10-15km-enként kell telepíteni.

Az egyenfeszültséget az alállomásokon régen szinkronmotorral hajtott egyenáramú generátorral állították elő, újabban, az országos hálózatra csatlakozó illesztő transzformátorról táplált diódás egyenirányítóval. Általában a munkavezeték a pozitív és a sín a negatív polaritású. Egyenirányítós alállomás esetén a fékezési energia az országos hálózatba nem táplálható vissza. A munkavezetéken egyidejűleg üzemelő járművek között azonban az energiaáramlás, korlátozott mértékben ugyan, de lehetséges. Ha van olyan jármű a hálózaton, amelyik motoros üzemben dolgozik, akkor ez felveheti azt az energiát (áramot), amit egy másik, éppen fékező jármű visszatáplál.

A munkavezeték szakaszokra van bontva, amelyek külön-külön feszültség-mentesíthetők, a szakaszok energiaellátása lehet egyoldalas, vagy kétoldalas.

Egyfázisú váltakozófeszültségű táplálási rendszer lehet ipari frekvenciájú vagy csökkentett frekvenciájú. A váltakozófeszültségű táplálás nagy előnye, hogy a felsővezeték névleges feszültsége magasra választható (Magyarországon 25kV). Beépített transzformátorral a járműben olyan tetszőleges feszültség állítható elő, ami a villamos hajtás számára legjobban megfelel. Ezzel szemben hátrány, hogy az ohmos feszültségesésen kívül a felsővezetéken jelentős induktív feszültségesés is fellép (50Hz-nél az X/R~3, ahol X=2πfL). Nagyfeszültségű átvitelnél az átviendő teljesítményhez kisebb áram tartozik, ami kisebb feszültségesést jelent a megnövekedett impedancia ellenére is. Az alállomások 30…50 km-enként telepíthetők.

A csökkentett frekvenciájú (Európában 16 2/3 Hz-es) váltakozó áramú rendszer az egyfázisú soros kommutátoros motoros vontatás hagyományán alakult ki, és még ma is sok országban megmaradt. A rendszer hátránya, hogy a csökkentett frekvenciájú táplálás miatt a járműben, a munkavezetékre csatlakozó főtranszformátor vasmag- és súlyméreteit sokkal nagyobbra kell méretezni, mint ipari frekvencián szükséges lenne. A rendszer hátránya még, hogy az alállomásokat csökkentett frekvenciájú energiaszolgáltatásra alkalmas berendezéssel, frekvenciaváltókkal kell kiépíteni.

Az ipari frekvenciájú vasúti vontatási rendszer alkalmazásában és elterjesztésében úttörő szerepet vállalt Kandó Kálmán. A munkavezeték egyfázisú feszültségét alállomásokon elhelyezett transzformátorok szolgáltatják, amelyek a háromfázisú országos hálózat vonali feszültségének valamelyikére csatlakoznak. A kétfázisú terhelés a hálózaton aszimmetriát okoz, amit úgy igyekeznek csökkenteni, hogy a pálya egymást követő szakaszainak energiaellátására szolgáló transzformátorokat ciklikusan cserélve, más-más két fázis vonali feszültségére kapcsolják rá (4.3. ábra).

Kép

4-3. ábra: Ipari frekvenciás vontatási rendszer.

Olyan vonalszakaszok között, amelyeknek a táplálása más-más vonali feszültségről történik, egyszerű szakasz-szigetelő nem alkalmazható, mert ha ezen a jármű két feleresztett áramszedővel halad át, akkor kétfázisú zárlatot idézhet elő. Ha a szakaszhatár egyúttal fázishatár is, akkor üzemszerűen feszültségmentes, szigetelt felsővezeték szakaszokat kell beiktatni, amely alatt a járművek lendülettel haladnak át. Ha a vonat véletlenül éppen egy feszültségmentes, szigetelt szakasz alatt állna meg, akkor a felsővezetéknek ezt a részét szakaszolókkal ideiglenesen össze lehet kötni a menetirány szerint előtte levő tápszakasszal. Az ipari frekvenciás rendszer előnye, hogy az országos hálózatra egyszerű a rácsatlakozás és fékezéskor az energia visszatáplálás. Az ipari frekvenciás vontatási rendszerekre épülő új tervezésű járműveknél szinte kivétel nélkül fontos szempont a hálózatkímélő üzem és az energia visszatápláló fékezés követelménye.

Energia hozzávezetés elemei munkavezetékes járműveknél

A villamos vontatásnál az alállomás tápáramköre a munkavezetéken és áramszedőn, továbbá a kerekeken és a földelt sínen keresztül záródik (4.3. ábra).

A sín része a táp-áramkörnek, ezért biztosítani kell, hogy a sínek mindenütt fémes kapcsolatban legyenek egymással, a potenciáljuk ne tudjon megemelkedni, egyenletes távolságokra le legyen földelve. Egyenfeszültségű táplálásnál jelentős nagyságú áram folyhat a sínen kívül, ha a párhuzamos áramutak ellenállása kisebb, vagy összemérhető a sínével. Különösen veszélyes, ha a kóboráram útjában jó vezetőképességű csővezeték, fémköpenyes kábel van, mert nedves talaj esetén az áram a fémrészekbe belépés és kilépés helyén elektrolízist hozhat létre, ami korróziót okoz. Váltakozó feszültségű rendszernél ez a jelenség nem áll fenn a párhuzamos áramutak nagy impedanciája miatt.

Kerék-sín áramkör. Külön intézkedés nélkül a motorok árama a csapágyakon és a kerekeken keresztül folyik a sínbe. Az áramátvezetés miatt a csapágyak károsodhatnak, ezért általában az áramot a kerékhez a csapágyház megkerülésével, csúszógyűrű-kefe szerkezeten keresztül vezetik át, az áram nagyságától függő számú csúszógyűrűvel.  

Az áramszedő csúszósarus érintkezőjét rugós, karos és csuklós mechanizmus szorítja a munkavezetékhez úgy, hogy közben rugalmasan alkalmazkodik a pillanatnyi magasságához (a belógás 15-25 cm). Az emelőszerkezet összecsukva lapos, és mindig rendelkezik egy törőelemmel, ha menet közben az áramszedő véletlenül elakadna. Kétféle alakú felső áramszedő honosodott meg: a rúd és ollós áramszedő. A vasutaknál az utóbbit használják. Az ollós áramszedőknek is három változata van a szimmetrikus és aszimmetrikus alakú pantográf rendszerű és a félollós áramszedő. Az áramszedők élettartamát és üzembiztonságát befolyásoló tényezők a jegesedés, a zúzmarásodás és a szennyezettség.

A munkavezeték a villamos vasutaknál általában felsővezetékből és megerősítő-vezetékből áll. A megerősítő-vezeték mechanikailag nagy szilárdságú anyagból készül, és a felsővezeték felfüggesztésére szolgál úgy, hogy a felsővezeték és a megerősítő-vezeték egymástól villamosan nem szigetelt és párhuzamos áramvezető ágat alkot. A felsővezeték érintkezik az áramszedővel, kb.120mm2 tömör rézhuzal a jármű fölött, a hazai vasutaknál 4,8…6,5 m magasságban. Felülnézetben a felsővezeték és megerősítő-vezeték együttes vonalvezetése a pálya közepéhez képest szimmetrikusan ±0,5 m eltérésű cikk-cakk alakú, hogy az áramszedő saruja egyenletesen tudjon kopni.

A munkavezetéket szakaszokra bontják azért, hogy szakaszonként feszültségmentesíteni lehessen. A sínek földeltek, nem bonthatók szakaszokra, az áram kiléphet a sínekből és kóboráramként részben a földben haladhat az áram visszavezetési pontig.

A munkavezetéket a mechanikai és a villamos jellemzők alapján kell kiválasztani. Mechanikai szempontból a munkavezeték legyen teherbíró, időjárástűrő, jól szerelhető, rendelkezzen megfelelő szilárdsággal ahhoz, hogy a mozgó áramszedő által okozott igénybevételt kibírja, villamos szempontból pedig minél jobb vezetőképességű legyen. A feszültségszint megszabja, hogy a szereléshez milyen szigetelési, átütési szilárdságot kell betartani. A vasútvonalra tervezett áram igénybevétel szabja meg, hogy a munkavezeték milyen átmérőjű legyen.

Többáramnemes mozdonyok

Az egymás mellett létező, különböző áramnemű vontatási rendszerek miatt a nagytávolságú, több országon átmenő vasúti forgalom lebonyolítása nehézségekbe ütközik. Ha a mozdony csak egyféle feszültségű táplálásra alkalmas, azaz egy áramnemű, akkor a rendszerhatáron le kell cserélni. A több áramnemű mozdonyokat többféle vontatási rendszerben lehet üzemeltetni, az áttérés az egyik áramnemről a másikra villamos átkapcsolással lehetséges.

Kétféle egyenfeszültségről, pl. 1500 V-ról vagy 3000 V-ról üzemeltethető mozdonyokba két teljesen egyforma 1500V tápfeszültségre méretezett, osztott hajtásrendszert építenek be. A két hajtásrendszert 1500V-os felsővezeték esetén párhuzamosan, 3000V-osnál pedig sorba kapcsolva üzemeltetik.

Kétféle váltakozófeszültségről, pl. 15kV, 16 2/3Hz vagy 25kV, 50Hz hálózatról üzemeltethető mozdonyoknál a felsővezetékre, a járművön belül, speciális transzformátor vagy transzformátorcsoport csatlakozik, amelyikkel a feszültségáttételt úgy lehet módosítani, hogy a kétféle táplálási mód a villamos hajtások számára észrevétlen maradjon. A kétféle áramnem váltási módjára a 4.4. ábra mutat be két megoldást.

Kép

4-4. ábra: Ipari és csökkentett frekvenciájú áramnemre is alkalmas mozdony átkapcsolási módjai.a./ Primer menetszám átkapcsolás, b./ Szekunder menetszám átkapcsolás.

Primer menetszám átkapcsolással működő megoldást mutat a 4.4.a. ábra. A transzformátor vasmagját és a primer tekercs N1 menetszámát a 16 2/3Hz, 15kV-os táplálásnak megfelelően kell méretezni. A transzformátor névleges primer áramát, ugyancsak a 15kV, 16 2/3Hz-es táplálásra kell meghatározni. Az 50Hz, 25kV-os tápláláskor a szekunder oldali feszültségeknek nem szabad megváltozni, ezért átkapcsoláskor N 2 /N 1=25kV/15kV arányban megnövelt menetszámú primer tekercsre kell csatlakozni. Így a menetfeszültség változatlan marad, de a vasmag indukciója az 50Hz-es tápláláskor csak 1/3 kihasználtságú lesz. A 25kV, 50Hz-es tápláláskor a transzformátor primer árama azonos járműteljesítményt és azonos fázistényezőt feltételezve 15kV/25kV arányban kisebb lesz. Az (N 2 -N 1) kiegészítő menet erre a kisebb áramra méretezhető. Az eddigiekből látható, hogy a táptranszformátort az 50Hz-es tápláláshoz képest jelentősen túl kell méretezni indukció és áram szempontjából is.

Szekunder menetszám átkapcsolással működő megoldást mutat a 4.4.b. ábra. Ennél a megoldásnál is, a primer menetszám átkapcsoláshoz hasonlóan, a transzformátort a 15 kV, 16 2/3 Hz-es táplálásnak megfelelően kell méretezni. A háromszor akkora frekvenciájú 25 kV-os feszültség az így méretezett primer tekercsre akadálytalanul rákapcsolható, és még így is 50 Hz-nél (25 kV-nál) a vasmag kihasználtsága kb. 50%-os lesz. A szekunder feszültség azonban a 25 kV-os táplálásnál megnőne, ezért a szekunder tekercsen 15 kV/25 kV arányú megcsapolásra van szükség, 25 kV-nál K1-ről K2-re át kell váltani. Az átkapcsolók a szekunder oldalon vannak, ezért minden szekunder tekercsre külön-külön, egy-egy átkapcsoló szükséges. Az átkapcsolókat a primer áramhoz képest sokkal nagyobb szekunder áramra kell méretezni. A 4.4. ábrán bemutatott két átkapcsolási mód fordul elő a leggyakrabban, de létezik másféle megoldás is.

Kétféle váltakozófeszültségről és egyenfeszültségről is üzemeltethető mozdonyoknál a 15 kV, 16 2/3Hz-es és a 25 kV, 50 Hz-es vontatási rendszer közötti váltás az előbbiekhez hasonlóan transzformátor átkapcsolással történhet. A harmadik áramnem, amire a mozdony még alkalmassá tehető, pl. az 1500 V-os egyenfeszültségű táplálás. Ez akkor lehetséges, ha a jármű hajtásrendszere közbenső egyenfeszültségű körrel működik, és ennek a feszültsége az egyenáramú felsővezeték-feszültségre van méretezve. Ilyenkor a közbenső egyenkör közvetlenül az egyenfeszültségű felsővezetékre csatlakoztatható.

Hálózatkímélő üzem váltakozófeszültségű vasúti rendszereknél

A hálózatkímélő üzem az újonnan tervezett ipari- és a csökkentett frekvenciás táplálású járműveknél is ma már általános követelmény. Hálózatkímélő (hálózatbarát) fogyasztóknak nevezik azokat a berendezéseket, amelyek minimális felharmonikus zavarást okoznak a hálózaton, és a működésükhöz szükséges P 1 =U 1 I 1 cosφ1 hatásos teljesítményhez (1-es index az alapharmonikus mennyiségekre utal) a hálózatot minimális I 1 árammal terhelik, azaz a cosφ1 teljesítménytényező minél jobban megközelíti a cos φ 1=±1 értéket. Ebből következik, hogy a vontatási (motoros) üzem akkor optimális, ha a fázisszög φ 1=0°, azaz a hálózatból felvett áram a feszültséghez képest azonos fázisú, a visszatápláló féküzem pedig akkor optimális, ha a fázisszög φ 1=180°, azaz a hálózati áram a feszültséghez képest ellenfázisú.

Az optimális teljesítménytényezőre szabályozást régen is meg tudták valósítani forgógépesen, például az egyfázisú szinkronmotorral hajtott egyenáramú generátorról táplált Ward-Leonard rendszerű mozdonyokban. A hálózatra kapcsolódó beépített szinkronmotor ugyanis gerjesztés szabályozással képes fázisjavításra is. A vontatásból már régen kivont Ward-Leonard mozdonyokat még ma is használják forgalmas vasúti csomópontokban fázisjavításra (szinkron kompenzátorként).

Újabban, a hálózatkímélő üzemet elektronikusan oldják meg, a hálózatra csatlakozó 4qS (four-quadrant-supply) átalakítóval, ami egy impulzus szélesség modulációs (ISZM) vezérlésű, egyfázisú feszültség-inverter kapcsolású, AC/DC átalakító. A 4qS átalakítót általában az egyenfeszültségű közbensőkörös, úgynevezett feszültség-inverteres aszinkronmotoros járműhajtással kombinálva használják, mint a későbbi járműpéldákból látható. IGBT tranzisztorokkal felépített 4qS átalakító legegyszerűbb kapcsolását a 4.5.a. ábra mutatja.

Kép

4-5. ábra: 4qS hálózatkímélő táplálás, a.) villamos kapcsolás, b.) fő villamos jelek időfüggvénye

A 4qS bemeneti oldala a jármű főtranszformátorának szekunder feszültségére kapcsolódik, a kimeneti oldala a jármű közbensőköri egyenfeszültségére, amely az inverteres járműhajtást táplálja. A 4qS átalakító feladata kettős, egyrészt a hálózatkímélő üzem biztosítása menet és féküzemben is, másrészt a közbensőköri egyenfeszültség nagyságának szabályozása. Az inverteres hajtás közbensőköri egyenfeszültségére előírt érték U ea, amely az u sz1 szekunder feszültség csúcsértékének kb. 1,2…1,5-szerese. Ha a C kondenzátor u e feszültsége az előírt U ea értéknél kisebb, akkor az FSZ feszültség szabályozónak töltési parancsot, ha nagyobb, mint kellene, akkor kisütési parancsot kell kiadnia. Ez alárendelt áramszabályozó körrel, közvetett módon valósul meg. A feszültségszabályozó kimenete az (i d -i e) töltőáram megváltoztatásához nem közvetlenül az i d egyenáramot írja elő, hanem az i sz1 áramot az AJK alapjel képzőn keresztül. A feszültségszabályozó kimenő jelének nagysága és előjele szerint az AJK alapjel adó az ÁSZ áramszabályozó számára olyan hálózati áram alapjelet ír elő, amely a hálózati feszültséghez képest szinuszos alakú, és amelynek a fázisszöge C töltési igénye esetén (azaz motoros üzemben) φ =0°, kisütési igény esetén (azaz féküzemben) φ =180°. A fázisszög előírás, tehát attól függ, hogy az egyenfeszültség szabályozásához milyen teljesítményáramlási irány szükséges .

Kép
Kép

4-6. ábra: A 4qS feszültség és áram időfüggvények szimulációja (sárga: usz1[V], lila: isz1[A], zöld: Ue[V], piros: ie[A])

A 4.6. ábra első fele vontatási (motoros) üzemet mutat, a közbensőköri feszültség fenntartásához C-t tölteni kell, a hálózatból felvett i sz1 szekunder áram u sz1-gyel azonos fázisú, P>0. Az ábra második fele energia-visszatápláló féküzemi állapotot mutat, aminél i sz1 és u sz1 ellenfázisú, P<0.

A 4.5.a. ábra szerinti 4qS kapcsolásban az i sz1 szekunder áram szabályozása ISZM impulzus szélesség modulációval valósul meg, ahol az IGBT tranzisztorok lehetséges kapcsolási állapotai a következők:

 1. T1-T4 bekapcsolásakor uv=ue és id=isz1, függetlenül az áramiránytól,

 2. T2-T3 bekapcsolásakor uv=-ue és id=-isz1, függetlenül az áramiránytól,

 3. T1-T3, vagy T2-T4 bekapcsolásakor uv=0 és id=0.

A fenti kapcsolóüzemi állapotok variációiból tevődik össze az áramszabályozás. A szabályozási célkitűzés megvalósulásának jellegzetes időfüggvényeit a 4.5.b. ábra mutatja motoros (vontatási) üzemben, ahol i d>0, azaz töltőáram irányú, a hálózatból felvett teljesítmény P>0. A szabályozott isz1 szekunder áram felharmonikus tartalma függ a kapcsolási frekvenciától és az L simító fojtótekercs nagyságától. Amennyiben a 4.5.a. ábrán látható módon a járműhajtás két független (u sz1 és u sz2) szekunder tekercsre kapcsolódó ikerhajtásból áll, akkor a hálózati felharmonikusok csökkentése céljából alkalmazni lehet a két független 4qS átalakító kapcsolási ütemezésének eltolását is.

Az ábrából látható, hogy a C kondenzátor i d töltőárama 2f H frekvenciával lüktet, ennek az a következménye, hogy az u e feszültség is ingadozik ugyanilyen frekvenciával. Ennek az ingadozásnak a mérséklésére némely járműbe 2f H frekvenciára (50Hz-es hálózati frekvencia esetén 100Hz-re) hangolt L sz -C sz szűrőt építenek be.

Az egyfázisú vasúti vontatás jelenleg működő járművei között sok olyan van, ami nem rendelkezik hálózatkímélő, szabályozott táplálással, de ezeknél a járműveknél is törekedtek arra, hogy minél kedvezőbb legyen a tulajdonságuk a hálózatra nézve.

Lebegtetett járművek energiaellátása

A lebegtetett és általában a nagysebességű járműveknél már nem alkalmazható a munkavezetékes energiaellátás. A mozgó (csúszó áramszedő, gördülő kerék-sín) áramkör helyett érintkezésmentes villamos táplálási megoldásokat kellett keresni.

A vontatási energiaellátás problémáját lebegtetett járműveknél általában lineáris motoros hajtással oldják meg, amelynél a motor aktív tekercselése a pályán van elhelyezve, a vontatáshoz szükséges energiát nem kell a járműbe vezetni. A motor állórész tekercseit ilyenkor a pálya mentén elhelyezett elektronikus berendezés látja el szabályozott árammal. Gazdaságossági okból a lineáris motor tekercseit szakaszosan táplálják meg, mindig azt a szakaszt, ahol a vonat éppen tartózkodik.

A segédüzem energiaellátására, az elektromágnesek (lebegtető és pólusfluxus létrehozó mágnesek), a klímaberendezés, valamint az egyéb fogyasztók táplálására, ugyancsak érintkezésmentes megoldást kellett kidolgozni.

Egyik megoldás, a járműbe épített lineáris generátor, amely kihasználja azt, hogy ha a jármű lineáris motoros hajtású, a pálya mentén elhelyezett állórész vastest hornyai miatt a főfluxuson kívül mágneses felharmonikusok is keletkeznek. A lineáris generátor tekercselésében a jármű mozgása miatt bekövetkező felharmonikus indukcióváltozás feszültséget indukál, és ez szolgál a segédüzemi energiaellátásra. A lineáris generátoros energiaforrást mindig akkumulátoros energiatároló egészíti ki. A lineáris generátor leadható teljesítménye, működéséből következően, a jármű sebességétől függ. Alacsony sebességnél nem ad le elég teljesítményt, álló helyzetben pedig semmit.

Kis sebességnél, azaz az állomásokon és az állomások közelében pótlólagos energiaellátásról kell gondoskodni. Erre a célra elvileg lehetne hagyományos mechanikus érintkezős áram-hozzávezetést alkalmazni a pályán egy külön sínről táplálva. Ennél azonban sokkal intelligensebb megoldás a mozgó transzformátoros energiaátvitel, az úgynevezett IPS rendszer. A mozgó transzformátor primer része a pálya tartozéka, a szekunder része pedig a járművel együtt mozog. A viszonylag jó hatásfok és kis helyigény elérése érdekében a mozgó transzformátort vasmag nélküli, nagyfrekvenciás átvitelre tervezik.  Az IPS (Inductive Power Supply) rendszer állórésze, a pálya mentén elhelyezett hosszú primer-hurok, (ami pl. a 4.7. ábrán láthatóan a Transrapid járműnél 20kHz, 200A szinuszos, áramgenerátoros táplálású), a mozgó része, pedig a járművön levő vevő-hurok.

A névleges légrés a primer- és a vevő-hurok között kb. 40mm. A mozgó transzformátoros energiaátvitel független a jármű sebességétől. Érdekesség még, hogy a primer körben van két hangoló kondenzátor, és emiatt alagútban nem ajánlják a beépítését.

Kép

4-7. ábra: Mozgó transzformátoros IPS energiaátvitel állomások közelében.

Villamos autó, közúti villamos járművek energiaellátása

Az akkumulátoros és tüzelőanyag-cellás autókat egyenfeszültségű táplálás jellemzi. A választott feszültségszint nagyon különböző 42 V…2×288 V tartományban, de előfordul ennél nagyobb is. A villamos autók energiaellátási módjaival a 8. fejezet részletesen foglalkozik.

(A fejezethez felhasznált irodalom:  [10]…[15])

5. fejezet - Kommutátoros motoros hajtású, hagyományos villamos járművek

A hagyományos villamos járművek forgógépes hajtással rendelkeznek. A szabályozatlan villamos forgógépek közül a soros gerjesztésű kommutátoros motorok M-ω mechanikai jelleggörbéje felel meg legjobban a 2.5. ábra szerinti vontatási követelményeknek. Ez a magyarázata annak, hogy hosszú évtizedeken át, szinte kizárólag a soros gerjesztésű kommutátoros motorokat használták a villamos járművek hajtására. Sok jármű ma is ilyen motorral üzemel.

A soros gerjesztésű kommutátoros motorok érdekes tulajdonsága, hogy viszonylag kevés konstrukciós változtatással lehet üzemeltetni egyenfeszültségű és egyfázisú váltakozó feszültségű hálózatról is. A kétféle táplálásnál a motor M-ω mechanikai jelleggörbéje hasonló. A váltakozó áramú kommutátoros motorok sokkal kényesebbek, hajlamosabbak kefeszikrázásra, mint az egyenáramú motorok. Ezzel szemben állt az a tény, hogy a villamosítás kezdetén az egyfázisú tápfeszültség veszteségmentes változtatását már meg tudták oldani fokozat transzformátorral, míg az egyenfeszültség veszteségmentes változtatására még nem léteztek eszközök. Így történt, hogy sok országban, kezdetben előnyben részesítették az egyfázisú kommutátoros motoros hajtástechnológiát és a motorok üzemének javítására csökkentett frekvenciájú, váltakozó feszültségű vasúti táphálózatot választottak. Az egyfázisú kommutátoros motorokat a vontatásban már rég nem használják (jelen anyag sem foglalkozik vele), ennek ellenére egyes országokban még ma is megmaradt az ipari frekvenciánál alacsonyabb, 16 2/3Hz, 15Hz vagy 25Hz frekvenciájú vasúti hálózat.

Vontatási célú egyenáramú kommutátoros motoros hajtások

A közelmúltig a járművek hajtására leggyakrabban a soros gerjesztésű egyenáramú motorokat alkalmazták. A soros gerjesztésű gép mágneses fluxusát olyan gerjesztőtekercs hozza létre, aminek az I g árama az I armatúraárammal arányos: I g =cI. A c tényezővel fejezhető ki a mezőgyengítés mértéke, mely c min ≤ c <1 tartományú lehet. A c min értéke gépfüggő, a gép kefeszikrázási hajlama szabja meg. Gyakori megoldás, hogy a mezőgyengítés csak néhány fokozatban változtatható, és a gerjesztőtekerccsel párhuzamosan kapcsolt R s sönt-ellenállással hozzák létre. (5.1.a. ábra). Ha a gerjesztőtekercs ellenállása R g, akkor a mezőgyengítés mértéke: I g =IR s /(R g +R s )=cI. Mezőgyengítés nélküli állapotban: R s =∞ (szakadás), I g =I, c=1.

Kép

5-1. ábra: Egyenáramú kommutátoros motor, a.) soros gerjesztéssel, b.) vegyes gerjesztéssel

Viszonylag sűrűn előfordul még a vontatásban a vegyes (vagy kettős) gerjesztésű gép is, amelynél az egyik gerjesztőtekercs árama I g1 =I, míg a másik gerjesztőtekercs I g2 árama az armatúra áramtól független. (5.1.b. ábra). A vegyes gerjesztésű gépben a ϕ fluxust I g1 N s +I g2 N k eredő gerjesztés hozza létre, ahol N s a soros gerjesztő tekercs menetszáma, és N k a külső gerjesztés menetszáma. A 4.1. ábrán nem szerepel, de lehet a gép tisztán külsőgerjesztésű, ahol a soros gerjesztőtekercs hiányzik, illetve lehet állandómágneses gerjesztésű is. Ez utóbbi motortípusok néhány járműben előfordulnak, de általában csak a kisebb teljesítményű járművekben, autókban. Az egyenáramú kommutátoros motorok feszültség, nyomaték és szögsebesség alapegyenletei:

5-1

A baloldali oszlopban az időfüggvényekre vonatkozó tranziens egyenletek szerepelnek. A jobboldali oszlop a mennyiségek munkaponti értékeivel felírt, állandósult állapotra vonatkozó egyenleteit tartalmazza. Kisbetű a tranziens, nagybetű a munkaponti értékeket jelöli. Az egyenletekben u, U a kapocsfeszültség, u b , U b a belsőfeszültség (belső indukált feszültség), R az armatúraköri ellenállás, L az armatúraköri induktivitás, ϕ a motor mágneses fluxusa, k gépállandó, m, M a motor nyomatéka, m t , M a motort terhelő nyomaték, θ a gyorsítandó tehetetlenségi nyomaték.

A soros gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép jelleggörbéi

A gép ϕ mágneses fluxusa az I g =cI gerjesztőáram nemlineáris, telítődő jellegű függvénye. Egy feltételezett mágnesezési görbével rendelkező soros gerjesztésű gép relatív egységekkel számolt jelleggörbéi láthatók a 5.2. ábrán az armatúra áram 0<I’<2 tartományára, azaz a kétszeres I n értékhatáron belül.

Az armatúraköri ellenállásra felvett relatív érték: R’=0,05 (R’=R/R n, ahol R n =U n /I n), a nyomaték relatív egysége: M’=k ϕ I/(k ϕ n I n )=ϕ’ I’. A szögsebesség számítása a (5.1) gépegyenletek alapján: ω=(U-IR)/k ϕ , relatív egységekkel felírva ω’=(U’-I’R’)/ ϕ .

Kép

5-2. ábra: Soros gerjesztésű egyenáramú motor relatív egységekkel számolt szimulációja.a.) az armatúraáramtól függő fluxus és nyomaték, b.) a motor M-ω mechanikai jelleggörbéi.

A 5.2.a. ábrán az armatúra-áramtól függő fluxus és a motornyomaték látható. A két felső görbe I g =I mezőgyengítés nélküli üzemre vonatkozik, az alsó görbék I g =0,5I és I g =0,35I mezőgyengítéses üzemre. A 5.2.b. ábrán az M>0, ω>0 motoros üzemre vonatkozó M-ω mechanikai jelleggörbék láthatók, amelyeknek a jellege a 2.5. ábra szerinti ideális vontatási követelményeket láthatóan jól közelíti. Az alsó négy görbe az I g =I mezőgyengítés nélküli üzemet mutatja, ahol a maximális nyomaték kihasználható, a szögsebesség az U’=1-gyel jelzett felső határgörbén belül a motor kapocsfeszültségével változtatható (U a névleges érték fölé nem növelhető). Az előbbi határ jelleggörbével megszabott tartományt mezőgyengítés alkalmazásával ki lehet bővíteni, mint az I g =0,5I, és I g =0,35I–vel jelzett két görbe mutatja. A mezőgyengítéssel a motor terhelhetősége (M max) csökken, de a szögsebessége megnövelhető. Ezt a hatást a vontatásnál kihasználják, mint az 2.5. ábrán a V43-as mozdony vontatási jelleggörbéjén is látható.

A soros gerjesztésű egyenáramú gép motoros üzemi szabályozási módjai

Az előbbiekből következik, hogy a soros gerjesztésű egyenáramú motor szögsebessége és nyomatéka kapocsfeszültség változtatással és mezőgyengítéssel szabályozható. A motor kapocsfeszültségének változtatására többféle megoldás van. (5.3. ábra).

Kép

5-3. ábra: Alapvető feszültségváltoztatási módok.

A megoldások többségénél elektronikus átalakító kapcsolással folyamatosan változtatható feszültséget állítanak elő vagy DC/DC átalakítóval (5.2.2. szakasz járműpéldái), vagy AC/DC átalakítóval (5.2.4. szakasz), de van olyan jármű is, amelyiknél fokozatszerűen, csak diszkrét feszültségértékek választhatók ki (5.2.3. szakasz járműpéldája). A mezőgyengítés változtatása is lehet folyamatos (5.2.2. szakasz példái), vagy fokozatszerű (5.2.3. szakasz járműpéldája).

Régebbi járművekben az elektronikus átalakító helyett a 5.3.c. ábra fokozatszerű előtét ellenállás változtatás módszerét alkalmazták, amellyel a motorra jutó feszültség: U mot =U T –IR e szerint változtatható, ahol U T a tápfeszültség. Az R e előtét ellenálláson létrejövő I 2 R e ohmos veszteség csökkentésére az ilyen járművek vezetési technikáját úgy irányítják, hogy az előtét ellenállások csak rövid időre (gyorsításkor) legyenek bekapcsolva. Többmotoros járműveknél a motorok soros-párhuzamos kapcsolásának kombinációit is alkalmazzák az előtét ellenállás változtatásával kombinálva. Kétmotoros hajtásnál a motorok sorba kötésével pl. a tápfeszültség felezhető (5.2.1. szakasz).

Kép

5-4. ábra: Polaritásváltás a.) armatúrakörben, b.) gerjesztő körben, c.) egyszerűsített rajz.

Hátramenethez soros gerjesztésű motor esetén vagy az armatúrakör, vagy a gerjesztőkör polaritását meg kell cserélni. Az 5.4. ábrán levő E-jelű kapcsolók előremenetben, a H-jelűek hátramenetben záródnak, és a jármű állóállapotában történik a kiválasztás.

A soros gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép villamos féküzeme

A jármű fékezésekor a motor és a jármű mozgási energiáját kétféleképpen lehet csökkenteni. Visszatáplálni a villamos hálózatba vagy hővé alakítani (disszipálni). Az energia visszatápláló fékezés, a villamos gép szempontjából generátoros üzemnek felel meg. A disszipációs fékezés lehet villamos és lehet mechanikus, súrlódáson alapuló. A villamos megoldás az ellenállásos villamos fékezés, amikor a mozgási energiát ellenálláson hővé alakítják.

A soros gerjesztésű egyenáramú gép kedvező vontatási karakterisztikájából (4.2.b. ábra) származó előnyével szemben áll a viszonylag nehezen megvalósítható féküzem. Fékezés céljából a hajtógép M=k ϕ I nyomatékának iránya csak úgy fordítható meg, ha vagy az I armatúraáram, vagy az I g gerjesztőáram (ϕ fluxus iránya) megfordul. Emiatt a 4.4. ábrán látható armatúra- vagy gerjesztőköri irányváltó átkapcsolást féküzemhez is alkalmazni kell. Az E és H kapcsolók szerepe ilyenkor megváltozik, menet és fékkapcsoló funkcióra vált. Az E menetüzemi kapcsolók átváltása a H/F fékkapcsolókra csak árammentes állapotban lehetséges. Soros gerjesztésű gépnél ez azt jelenti, hogy az átkapcsolást megelőzően az I=0, I g =0 miatt a gép legerjed, azaz a fluxusa ϕrem remanens (maradó) értékre esik vissza. Átkapcsolás után a még forgó gép belsőfeszültsége e remanens fluxus segítségével gerjed fel, azaz nyeri el a fékáram kialakulásához szükséges Ub=kϕω üzemi értékét. Csak olyan féküzemi átkapcsolás működőképes, amely ezt a felgerjedési folyamatot segíti. Egy ilyen ellenállásos fékkapcsolást mutat példaként az 5.5. ábra.

Kép

5-5. ábra: Soros gerjesztésű motor ellenállásos féküzemének fázisai. a.) menetüzem az E kapcsolókkal, b.) árammentes állapot, c.) felgerjedés utáni féküzem az F kapcsolókkal.

Átkapcsolás után a stabil munkapont olyan fékáramra áll be, melynél I fék R fék = U b =k ϕ ω , ahol ϕ az I g =I fék árammal képződik. A hővé alakított energia: .

Fékenergia visszatápláló üzemre képes járműveket mutat be az 5.2.2. szakasz. Az ellenállásos féküzemnek körkapcsolásos vagy keresztkapcsolásnak nevezett megoldását mutatja az 5.2.1. járműpélda (5.10. ábra).

Vontatási célú vegyes (kettős) gerjesztésű kommutátoros egyenáramú gép

Vontatási célra az egyenáramú géptípusok közül a soros gerjesztésű gépet alkalmazzák leggyakrabban. A soros gerjesztésből adódó hátrányos tulajdonságok kiküszöbölésére néha a 5.1.b. ábrán látható vegyes gerjesztésű gépet használják. A gép ϕ fluxusát az I g1 N s =IN s soros gerjesztés és az I g2 N k külső gerjesztés összege: IN s +I g2 N k hozza létre.

A vegyes gerjesztés akkor használható ki jól, ha I g2 folyamatosan szabályozható. Az I g2 külső gerjesztőáram szabályozásával elérhető célkitűzések:

Az utóbbi gerjesztés rásegítést alkalmazhatják a soros gerjesztő tekerccsel is, ilyenkor ezt előgerjesztésnek nevezik, pl. az 5.2.1. szakaszban is ilyen látható.

Vontatási célú külső gerjesztésű kommutátoros egyenáramú ép

Vontatási célra a tisztán külső gerjesztésű egyenáramú gépet általában csak kisebb teljesítményű járműveknél alkalmazzák. Az ilyen hajtásoknál külön szabályozó van beépítve az I armatúraáram és I g gerjesztőáram szabályozására. (5.2.5. szakasz járműpélda). Az I g szabályozására nézve két tartományt lehet megkülönböztetni.

Kép

5-6. ábra: Külső gerjesztésű motor jelleggörbéi, a.) fluxusképzés, b.) mechanikai M-ω jelleggörbék.

A fentiek szerinti gerjesztés szabályozással kifejthető mechanikai jelleggörbéket az 5.6.b. ábrán látható szimuláció mutatja relatív egységekkel számolva.

A 5.6.b. és a 5.2.b. ábrákat összehasonlítva látható, hogy a külső és soros gerjesztésű motor M-ω határ-jelleggörbéje hasonló, de van egy-két különbség.

A meredekebb M-ω jelleggörbe olyan esetben okozhat problémát, ha a jármű hajtásában kettő, vagy több, villamosan párhuzamosan kapcsolt motor vesz részt egyidejűleg, és a motorok a kerekeken megvalósuló mechanikai kapcsolat miatt közel azonos fordulatszámra kényszerülnek. A párhuzamos kapcsolás miatt a motorok kapocsfeszültsége azonos, de a jelleggörbéik kis mértékben eltérőek lehetnek. A meredek M-ω jelleggörbe miatt a párhuzamosan kapcsolt motorok nyomaték megoszlása azonos szögsebességnél sokkal nagyobb eltérést mutathat, mint soros motor esetén. Az egyenlőtlen terhelés ráadásul egyenlőtlen melegedést is okoz a párhuzamosan kapcsolt motorok között. A jelenséget kissé felnagyítva mutatja az 5.7.a. ábra két (1, és 2 jelű) motorra.

Kép

5-7. ábra: Párhuzamosan kapcsolt motorok terhelés eloszlási problémáia.) motor jelleggörbék kis eltérése esetén, b.) kerékkopás miatt előálló szögsebesség eltérés esetén.

Azonos jelleggörbéjű motorok esetén is létrejöhet egyenlőtlen tehereloszlás, ha a párhuzamosan kapcsolt motorok szögsebessége nem teljesen egyforma pl. kerékkopás miatt. Az ilyen okból bekövetkező eltérés is akkor nagyobb, ha az azonos kapocsfeszültséghez tartozó jelleggörbe meredekebb. Ez látható az 5.7.b. ábrán.

Kis teljesítményű villamos autók hajtására előfordul, hogy egyszerűsége miatt, állandómágneses egyenáramú gépet alkalmaznak. Az ilyen géptípusnál nincs mód a 4.6.a. ábrán látható mezőgyengítésre, azaz a motor csak az ω≤ω on tartományban használható.

Konkrét egyenáramú motoros hajtású villamos járművek

Ez a fejezet néhány konkrét, jelenleg még forgalomban levő olyan villamos járművet mutat be, amelynek a hajtása tipikus.

Előtét ellenállás változtatással működő egyenáramú motoros jármű

Az ellenállás változtatással működő járműre jó példa a hazai gyártmányú GANZ csuklós villamos, amely nagy számban közlekedik a BKV vonalain, Budapesten. A Ganz csuklós villamos hajtásával csaknem megegyező a Millenniumi Földalatti vasút hajtása is.

Mindkét jármű 600 V névleges egyenfeszültségű munkavezetékre csatlakozik. A járművet négy darab soros gerjesztésű vontatómotor hajtja, egy-egy forgóvázon két-két motor van. Menetüzemben az 1. és 2. motor, valamint a 3. és 4. motor (5.8. ábra) állandóan sorbakapcsolt egységet képez, mert a motorok csak fél-feszültségre (azaz 300V-ra) készültek.

A hagyományos előtét ellenállás változtatással működő soros kommutátoros motoros járművek bonyolultságának érzékeltetésére szolgál a 5.8. ábra, amelyik a főáramkör teljes kapcsolási rajzát a mutatja.

Kép

5-8. ábra: A főáramkör teljes rajza.

A teljes rajz az áramszedőtől a sínig tartalmazza a járművekben szokásos összes elemet, túlfeszültség levezetőket, biztosítókat, főmegszakítókat segédüzemi leágazásokat és a motorok bonyolult, nehezen áttekinthető átkapcsoló rendszerét.

A kapcsolás megértéséhez segítségül a menetüzemi kapcsolás egyszerűsített rajzát a 4.9.a. ábra mutatja.

Az R A és R B előtét ellenállások fokozatszerűen változtathatók, emellett két-két motor sorosan és párhuzamosan is kapcsolható. Soros kapcsolásban az ellenállás fokozatok száma 12, párhuzamos átkapcsolásban a fokozatok száma 10. A párhuzamos kapcsolású fokozatok végén még kétlépcsős mezőgyengítés is alkalmazható. A jármű teljes sebességének (ill. ω v szögsebességének) eléréséhez használható összes menetfokozat száma így 24. Az első hat fokozat, előfokozatként, rántásmentes indítást biztosít. Indítás közben a vonóerő csak ±9%-ot ingadozik. A 5.9.b. ábra csökkentett számú fokozattal mutatja be a motor indítónyomatékának jellegét.

Az indítás első szakaszában mind a négy motor (az előtét ellenállásokkal együtt) sorba van kapcsolva, először a K 2 kapcsolóval, majd az összes ellenállásfokozat kiiktatása után a K 5 kapcsolóval. Az ω 1 szögsebesség elérésekor elkezdődik az 1-2 motor és a 3-4 motor párhuzamos üzeme. (A 5.9.a. ábrán az egyik ág árama szimpla nyíllal, a másik ág árama kettős nyíllal van jelölve). A párhuzamos üzem a K 3 és K 4 kapcsolók segítségével jön létre, az R A és R B előtét ellenállások maximális ohm-értékéről történő ismételt fokozatos kiiktatásával. A 5.9.a. ábrán látható, K 5 kapcsolóval sorba kapcsolt D dióda a csuklós villamosnál nincs, de sok hasonló kapcsolásnál, pl. a Millenniumi földalatti vasút hajtásának áramkörében is megtalálható. A D diódával átkapcsoláskor egyik motor árama sem szakad meg, a soros kapcsolásról a párhuzamosra való átmenet folyamatos. A soros kapcsolással elérhető szögsebesség ω s lenne, a párhuzamos kapcsolással ω p. A szögsebesség további növelése mezőgyengítéssel lehetséges (c és d jelű kapcsolókkal).

Kép

5-9. a) ábra: Előtét ellenállásos menetüzem, egyszerűsített kapcsolás.

Kép

5-9. b) ábra: Előtét ellenállásos menetüzem, soros-párhuzamos átkapcsolás hatása az M-ω jelleggörbékre (csökkentett számú fokozattal felrajzolva).

A jármű teljes fékrendszere az alábbi elemekből tevődik össze:

A jármű féküzeme is ellenállásos fékezés, a fékfokozatok száma 16. A féküzem villamos kapcsolása a 5.10. ábrán látható.

Kép

5-10. ábra: Ellenállásos és keresztkapcsolásos féküzemi kapcsolás.

Az 1-2 motor és a 3-4 motor két független fékáramkört alkot az R A és R B fékellenállásokkal. A két-két motor úgynevezett kereszt- vagy körkapcsolásban van, pl. az 1-es motor a 2-es motor gerjesztőtekercsét táplálja. A keresztkapcsolás előnyös, mert a fékáram egyenletesebben oszlik meg két gép között. Az ellenállásos villamos fékezést mindkét forgóvázon kiegészíti egy SZ jelű elektromágnessel működtetett mechanikus tárcsafék. Az SZ tekercs árama az ellenállásos fékezés áramával arányos mindaddig, amíg a motorok fékárama alacsony fordulatszám közelében meg nem szűnik. A fékárammal arányos tárcsafék áramot az R A és R B fékellenállásokkal sorba kapcsolt R le nevű ellenálláson eső feszültség teszi lehetővé. Ha ez a feszültség az akkumulátor feszültség alá csökken, akkor a tárcsafék megszakításmentesen áttér az akkumulátoros táplálásra, és megállásig fékez. A féküzem indításakor a motorok gyorsabb felgerjedését előgerjesztő kör segíti az R g ellenállásokon keresztül (szaggatott vonallal rajzolt áram).

Szaggatóról táplált egyenáramú motoros járművek

Egyenfeszültségről táplált járművek egyenáramú motoros hajtásának veszteségmentes szabályozására szolgáló DC/DC átalakító lehet tirisztoros, GTO-s, illetve újabban IGBT elemekkel felépített szaggató.

Tirisztoros szaggatóval szabályozott egyenáramú motoros jármű

Tirisztoros szaggatóval épült hazai járműre tipikus példa a Ganz-Ikarus IK 280-as trolibusz. A jármű főáramkör rajza a 5.11. ábrán látható.

Kép

5-11. ábra: Trolibusz hajtás tirisztoros szaggatóval.

A jármű hajtómotorja soros gerjesztésű egyenáramú motor az M jelű armatúrával és a G jelű gerjesztőtekeccsel. Az LS simító fojtótekercs a motor áram simítására szolgál.

A kapcsolás fő eleme a TFŐ oltókörös tirisztoros szaggató, amely a jármű vontatási és féküzemi szabályozásához is a fő beavatkozó elem. A többi kiegészítő funkciót ellátó TG, TF és TE tirisztor vezérlése a TFŐ szaggató vezérlésével szink-ronozott ütemezésű, a vezetési állapotuk a TFŐ szaggató oltásával együtt szűnik meg.

A két E jelű kapcsoló az előremenet, a H/F kapcsoló az előremenet féküzemének kiválasztására szolgál. (A féküzem armatúraköri irányváltással valósul meg). A trolibusznál a hátramenet nem üzemszerű, ezért a hátramenethez nincs fékkapcsolás. Az egyenfeszültséget C kondenzátor stabilizálja. A kondenzátor töltőáramát induláskor töltőellenállás korlátozza, amit normál üzemben a töltőkontaktor rövidre zár. A vontatási, előre menet üzemben a TFŐ tirisztor kapcsolási állapotait és a motor kapocsfeszültség és áram időfüggvényeit az 5.12. ábra mutatja.

Kép

5-12. ábra: Vontatási üzem, a.) kapcsolási állapotok, b.) a motor feszültség és áram időfüggvénye.

A TFŐ tirisztoros szaggató b=t be /(t be +t ki ) bekapcsolási hányadával a motorra jutó feszültség középértéke 0u k =bU H U H között folyamatosan változtatható. A feszültség változtatásával szabályozható a motor árama, fordulatszáma, azaz a vonóerő, a jármű gyorsulása és sebessége. A feszültségváltoztatás hatása a 4.2.b. ábrán látható. A fordulatszám tartomány kibővítésére szolgáló mezőgyengítést a TG tirisztorral lehet megvalósítani, a főtirisztorhoz képest szinkronozott, de késleltetett bekapcsolással, azaz a gerjesztőtekercs periodikus rövidrezárásával.

A jármű menetüzemben a hálózatból p H =U H i H teljesítményt vesz fel. Az i H áram a főtirisztor bekapcsolási ideje alatt folyik. A motor i armatúraárama az u b belsőfeszültséggel azonos irányú a motoros üzemnek megfelelően. A motor tengelyén leadható teljesítmény és nyomaték p=u b i=k ϕ ωi=Mω>0 és M=k ϕ i>0.

Kép

5-13. ábra: Visszatápláló fékezés, a.) kapcsolási állapotok, b.) a motor feszültség és áram időfüggvénye.

A visszatápláló fékezés kapcsolási állapotait és időfüggvényeit a 5.13. ábra mutatja.

A fékkapcsolás fontos jellemzője, hogy az átkapcsolás menetüzemből féküzembe úgy megy végbe, hogy a motor gerjesztő-áramának iránya azonos marad. Ez a 5.1.3. fejezetben leírt felgerjedési folyamathoz szükséges feltétel. Az armatúra kapcsok átkapcsolása következtében a motor i armatúraárama az u b belsőfeszültséggel ellentétes irányú lesz, a motor féküzemben működik. A motor tengelyén mérhető fékteljesítmény és féknyomaték p=u b i=k ϕ ωi=Mω<0 és a motor nyomatékának iránya is megfordul M=k ϕ i<0, mivel az armatúraáram iránya megváltozott. Az i H hálózati áram irányát i iránya szerint felvéve látható, hogy a menetüzemhez képest megfordul, a hálózatba visszatáplált teljesítmény: p H =U H i H. Az i H hálózati áram csak a t ki kikapcsolási idő alatt folyik.

A visszatápláló fékezés áramát a menetüzemhez hasonlóan a TFŐ szaggató bekapcsolási hányada szabályozza. Ha u b <U H, akkor TE tirisztor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, mint ahogy a 4.13.a. ábra mutatja. Működik a visszatápláló fékezés akkor is, ha pl. túl nagy fordulatszám miatt u b >U H lenne, csak akkor T E-t ki kell kapcsolni, ami miatt a fékkörbe sorosan beiktatódik az R E előtét ellenállás. Az R E ellenálláson eső feszültség u b irányával szembemutat, és ennek segítségével a 5.13. ábrán levő kapcsolás az u b -iR E <U H feltétellel működőképes marad.

Ha a hálózat nem alkalmas a visszatápláló fékezésre, akkor a kapcsolás ellenállásos fékezésre tér át az 5.14. ábra szerint. A kapcsolás működése a visszatápláló fékezés működéséhez hasonló, csak a fékáram a TF tirisztoron és az R F fékellenálláson keresztül záródik. A fékezési mozgási energia az R F fékellenálláson hővé alakul.

Kép

5-14. ábra. Ellenállásos fékezés, a.) kapcsolási állapotok, b.) a motor feszültség és áram időfüggvényei

A fékáram a kitöltési hányaddal szabályozható, ha iR F <U H. A hálózat felé folyó áramot a D dióda megakadályozza, i H=0.

A tirisztoros szaggatóval épült trolibusz egymotoros hajtású, a villamos kapcsolása egyszerű, viszonylag könnyen átlátható. Ezzel szemben van egy hátrányos tulajdonsága. A tirisztoros szaggatós hajtás 4.12…4.14. ábrákon látható  üzemállapotainak helyes működéséhez szükséges, hogy a főtirisztor az ábrákon nem szereplő biztonságos oltókörrel rendelkezzen, azaz sohase maradjon indokolatlanul vezető állapotban. A TFŐ főtirisztor jelölés az oltókörrel egybeépített tirisztoros egységet jelenti, a kettős vezérlőbemenet közül az egyik a bekapcsolást, a másik a kikapcsolást indítja.

Trolibuszok táplálásánál problémát okoz, hogy két útpálya kereszteződésénél előfordul, hogy az áramszedők átmenetileg fordított polaritású feszültséget kapcsolnak a járműre. A 4.11. ábrán bemutatott járműkapcsolás fordított polaritás hatására meghibásodna, ezért a kereszteződések előtt le kell kapcsolni a felsővezetékről. Újabb járműveknél az áramszedők és a C szűrőkondenzátor közé egyenirányítót építenek be. Példa erre az 5.9. ábrán látható inverteres trolibusz, ahol az egyenirányítót még két IGBT-s kapcsolóelemmel is kiegészítik, hogy a normál polaritásnál a visszatápláló féküzem az egyenirányítás ellenére megvalósulhasson.

IGBT-s szaggatóval szabályozott egyenáramú motoros jármű

Kép

5-15. ábra: Közúti villamos hajtás IGBT-s szaggatóval

A még meglevő egyenáramú motoros járműveket, városi villamosokat, trolit, metrót egymás után IGBT-s szaggatóval szabályozott hajtásúra alakítják át. Az IGBT-s szaggatóval épített egyenáramú motoros, T5C5K típusú közúti villamos főáramköri kapcsolását mutatja az 5.15. ábra. (T5C5K-val jelölik a csehszlovák gyártmányú Tátra T5C5 típusú villamos 2002-ben korszerűsített változatát).

Az ábrán az IGBT-s szaggató elemei, amelyek a tirisztoros szaggatóhoz hasonló funkciókat látnak el az 5.11. ábrával azonos jelölésekkel szerepelnek. A szaggató működése a menetüzemben és a többféle villamos féküzemben az 5.12…5.14. ábrákhoz hasonló, csak a tirisztorok helyett IGBT kapcsolóelemekkel.

A kapcsolás a trolibuszhoz képest bonyolultabb, mert a városi villamosokat, hasonlóan az 5.8. ábrán szereplő csuklós villamoshoz, négymotoros hajtással látják el. A régi csuklós villamoshoz hasonlóan itt is két-két motor állandóan sorba van kapcsolva, mert csak fél-feszültségre (600/2V-ra) készül. A soros gerjesztésű egyenáramú motorokból álló többmotoros hajtásnál szívesen alkalmazzák az 5.15. ábrán látható kereszt- vagy körkapcsolást, ahol menetüzemhez az E-jelű kapcsolókat, féküzemhez az F-jelű kapcsolókat kell bekapcsolni.

A motorok keresztkapcsolású menet- és féküzemének magyarázatára szolgál az 5.16. ábra. (Az ábrán a könnyebb érthetőség kedvéért a két-két állandóan sorbakapcsolt motort I és II index jelöli). Az ábrából látható, hogy menetüzemben az I és II motorok párhuzamosan üzemelnek, féküzemben keresztbe kapcsolódnak, az egyik motor árama a másik motor gerjesztőáramával azonos. Ez egyszerű fékkapcsolást és egyenletes terheléseloszlást biztosít. A szaggató berendezés 95%-os kivezérlésig állandó 1000 Hz-es frekvenciával üzemel, a vontatómotorok feszültségének további növelését a szaggató a működési frekvencia csökkentésével valósítja meg.

Kép

5-16. ábra: A motorok kapcsolása menet és féküzemben

Diódás egyenirányítóról táplált egyenáramú motoros jármű

A félvezetős járművek közül a legegyszerűbb felépítésű, és ma is nagy darabszámban futó jármű a V43-as sorozatú diódás mozdony (Szili). A mozdony kétmotoros hajtású. Egyszerűsített kapcsolási rajza a 4.17. ábrán látható.

Diódás egyenirányítóval a motorok kapocsfeszültségét nem lehet változtatni, csak akkor, ha a diódás híd bemenő oldali váltakozó feszültségét változtatják. Erre szolgál a nagyfeszültségű oldalon levő sok megcsapolású takaréktranszformátor és a hozzátartozó fokozatkapcsoló berendezés. A fokozatok közötti átmenet megszakítás- és zárlatmentes, a csúszó-érintkezők mozgásával szinkronozott K1…K3 segédkapcsolók segítségével. A mozdony vezetője a fokozatkapcsoló berendezés kezelésével az 1.5. ábrán látható vontatási jelleggörbét képes előállítani. A diódás egyenirányítás miatt visszatápláló fékezésre nincs lehetőség. A diódás egyenirányító kimenő egyenfeszültsége 100Hz frekvenciával változó, hullámos egyenfeszültség, ezeknél a járműveknél nem a feszültség szűrésére törekednek, hanem az áram simítására. A motorok elé kapcsolt LS simító fojtótekercsek ellenére az áram ingadozása még elég nagy (±20%) marad, amit a motorok tervezésénél is figyelembe kell venni (hullámos áramú, lemezelt állórészű motorokkal).

A V43-as mozdony kapcsolási rajzán látható a főtranszformátor primer körében egy 16kV-os megcsapolás. Ennek oka, hogy a ma használatos 25kV helyett korábban 16kV munkavezeték feszültséget is használtak.

Kép

5-17. ábra: Diódás egyenirányítós mozdony egyszerűsített kapcsolási rajza.

Tirisztoros áramirányítóról táplált egyenáramú motoros jármű

Tirisztoros áramirányítós vasúti járműből viszonylag sok készült. A legismertebb hazai típus a V63-as sorozatú mozdony (Gigant). A kapcsolási rajzát az 5.18. ábra mutatja.

Kép

5-18. ábra: Tirisztoros áramirányítós mozdony egyszerűsített kapcsolási rajza.

A járművet forgóvázanként három, párhuzamosan kapcsolt, vegyes gerjesztésű egyenáramú motor hajtja. Az 5.18. ábra az egyik forgóváz hajtását mutatja. Menetüzemet az E, a féküzemet az F kapcsolókkal lehet kiválasztani. Menetüzemben a három motor főáramkörét két sorba kapcsolt, TH-1 és TH-2 tirisztoros híd táplálja. A két híd az egyenfeszültség hullámosságának csökkentésére „féligvezérelt”, azaz az egyik ága diódás, ami a null-dióda szerepét is ellátja. A TH-1 és TH-2 híd tirisztorait eltoltan vezérlik. Amíg a motorok szabályozásához félfeszültségnél kisebb feszültség kell, addig csak a TH-1 híd tirisztorait vezérlik, az áramkör a TH-2 híd diódáin keresztül záródik. A félfeszültség közelében, kis átfedéssel indul a TH-2 híd tirisztorainak vezérlése. További feszültség növelési igény esetén a TH-1 híd tirisztorai már teljes kivezérléssel (diódás hídként) üzemelnek, és a feszültségszabályozást a TH-2 híd tirisztorai végzik. Ezzel az úgynevezett „követő vezérlés” módszerrel javítható a hálózatból felvett áram fázisszöge.

Az kapcsolás nem enged meg visszatápláló fékezést, csak ellenállásos fékezés lehetséges az F kapcsolók zárásával. A szabályozható áramú segédgerjesztéssel egyszerű fékerő szabályozás valósítató meg. Az összes motor segédgerjesztő tekercse sorba van kapcsolva és a THG gerjesztőköri tirisztoros hídról közös árammal szabályozható. Általában a vegyes gerjesztésű motorok külső gerjesztésével megvalósítható funkciókkal az 5.1.4. szakasz foglalkozik. Az ellenállásos fékezést csak korlátozottan lehet alkalmazni, a korlátozást a fékellenálláson keletkező hő miatt kell bevezetni. A fékezés alapvetően mechanikus.

Kétnegyedes tranzisztoros szaggató egyenáramú motoros villamos autóhoz

Villamos autóknál, az egyszerű szabályozhatóság miatt használták a külső gerjesztésű egyenáramú motoros hajtást is, pl. az 5.19. ábrán látható kétnegyedes szaggatós kapcsolással. A kapcsolásban külön van egy gerjesztőköri szaggató (TG, DG jelű elemekkel), külön szaggató van menetüzemre (TM, DM jelű elemekkel) és külön szaggató visszatápláló féküzemre (TF, DF jelű elemekkel). A menet/féküzemi állapot közötti váltás elektronikusan történik, külön kapcsolók és felgerjedési problémák nélkül. A szabályozás az autóknál megszokott GP gázpedál és FP fékpedál funkciók szerint működik, azaz alapvetően nyomatékszabályozást ír elő. Az E és H gerjesztőköri kapcsolókkal az előre, hátra menetirány választható ki az autó álló állapotában.

Kép

5-19. ábra: Külsőgerjesztésű egyenáramú motoros járműhajtás, a.) felépítés, b.) M-ω határ-jelleggörbe.

A kapcsolás áttekinthető, a funkciók jól elkülönülnek egymástól. Ha a gerjesztés szabályozóval az 5.6.a. ábra szerinti mezőgyengítést kihasználják, akkor az 5.19.b. jellegű mechanikai határ-görbék érhetők el menet- és féküzemben.

(A fejezethez felhasznált irodalom:  [16]…[24])

6. fejezet - A szinkronmotoros hajtású villamos járművek

Az aszinkronmotor majdnem olyan régóta ismert, mint az egyenáramú motor, de járműhajtásként igazán csak az utóbbi időben nőtt meg a szerepe, amióta inverteres táplálással és mezőorientált szabályozással ellátva sikerült a hajtástechnikai tulajdonságait döntő mértékben feljavítani és biztonságossá tenni. Az invertertechnika fejlődését az új nagyteljesítményű kapcsolóelemek tették lehetővé, a bonyolult szabályozástechnikai módszerek fejlődését a gyors és nagy számítási kapacitással rendelkező mikrokontrollerek.

Csúszógyűrűs aszinkronmotoros hajtású járművek korábban is léteztek, például az 1902 és 1976 között üzemelő olasz rendszer néven ismert háromfázisú vontatási rendszer járművei, rotorköri ellenállás változtatással, mechanikus fékkel. Emellett úttörő próbálkozás volt a bonyolult forgógépes átalakítókkal készült Ganz-Kandó féle fázisváltós és periódusváltós mozdony is. Az új aszinkrongépes hajtástechnika ezekhez a próbálkozásokhoz képest minőségi javulást jelent.

Az aszinkronmotor alkalmazásának előnye igazán rövidrezárt forgórészű, azaz csúszógyűrűk nélküli motor esetén érvényesül. A kommutátoros járműhajtásokhoz képest robusztus kivitelű, kisebb helyigényű, karbantartást nem igényel. Vannak próbálkozások vízhűtéses járműhajtásra is.

A mezőorientált áramvektor szabályozás elve és gyakorlati alkalmazása

A mezőorientált szabályozás forradalmi változást eredményezett az aszinkrongépes hajtások tulajdonságainak javításában.

Az újszerű szabályozás alapvető jellemzője: az aszinkron gép rotorfluxus vektora, ami a 6.1.a. ábra szerinti x-y álló koordinátarendszerben felírva

azaz ψr nagysággal és α ψ iránnyal rendelkező forgó vektorként ábrázolható, és viszonylag bonyolult számítással határozható meg.

Kép

6-1. ábra: Rotorfluxus és áramvektor a.) álló x-y koordinátarendszerben, b.) α-β mezőkoordinátarendszerben.

A mezőorientált szabályozás a számított rotorfluxus vektor irányához kötött vektoros áramszabályozás, amelynek a célkitűzését gyakran a rotorfluxus vektorhoz kötött α-β koordinátarendszerben ábrázolják a 6.1.b. ábra szerint.

A mezőorientált szabályozás azon alapul, hogy külön szabályozható a motort tápláló áramvektor α és β komponense. A rotorfluxus vektor irányú, i α komponens nagyságával szabályozható a rotorfluxus nagysága, és a rá merőleges irányú i β áramkomponenssel a motor nyomatéka. Az aszinkronmotor nyomatéka ugyanis a 6.1.b. ábrán látható ϑ„nyomatékszöggel” kifejezve (p * a motor mágneses póluspárjainak száma):

6-1

A kifejezésből az látszik, hogy ha a rotorfluxus nagysága állandó, akkor a nyomaték csak az áram i β komponensének nagyságától függ. Ebben az esetben a gép viselkedése a külsőgerjesztésű egyenáramú gép viselkedéséhez hasonló lesz. Negatív nyomatékot negatív i β komponenssel, ill. negatív ϑ nyomatékszöggel lehet létrehozni. Ahhoz, hogy az i α és i β áramkomponensekre, az α-β koordinátarendszerben megfogalmazott szabályozási célkitűzés teljesüljön, az x-y álló koordinátarendszerben a neki megfelelő

áramvektor ix és iy komponenseit kell szabályozni, mint az 6.1.a. ábrán látható.

A mezőorientált szabályozású aszinkro ngép tárgyalásmódja, egyenletei

A mezőorientált szabályozáshoz legalkalmasabb, a rotorszórást kiküszöbölő módosított fluxusú helyettesítőkép a 6.2.a. ábrán látható. (L’ az úgynevezett tranziens induktivitás).

Kép

6-2. ábra: Rövidrezárt forgórészű szinkronmotor helyettesítőképe, a.) fluxusokra, b.) feszültségekre.

A sztátor és rotorköri mennyiségeket is tartalmazó feszültség egyenletek felírásához közös, ω k szögsebességű koordinátarendszert kell választani. A 6.2.b. ábrán a beiktatott feszültségforrások a koordinátarendszer választásától függő úgynevezett forgási feszültségeket fejezik ki. Általános, ω k szögsebességű koordinátarendszerben értelmezett mennyiségekkel az aszinkrongép Park-vektoros, pillanatértékekre érvényes tranziens egyenletei a következők:

Feszültségegyenletek:

Fluxusegyenletek:

6-2

A rövidrezárt forgórész feszültség egyenletéből a nem mérhető forgórészáram kiküszöbölhető, a forgórész fluxusegyenletből kifejezett összefüggés behelyettesítésével:

6-3

Ha az (6.3) egyenlet vizsgálatához közös koordinátarendszerként a rotorfluxushoz kötött α-β koordinátarendszert választjuk, akkor:

Minden mennyiség az α-β komponenseivel szerepel. Amiatt, hogy a rotorfluxus az 6.1.b. ábra szerint az α valós tengelyhez van rögzítve, , az állórészáram: , a kapocsfeszültség ū=uα+uβ, stb. Az α-β komponensekre bontott (6.3) egyenletből megmutatható a mezőorientált szabályozás lényege. Az (6.3) egyenlet α komponenseire érvényes összefüggés:

6-4

Látható, hogy a rotorfluxus vektor amplitúdója csak az i α fluxusképző komponenstől függ, i β nem befolyásolja. A ψr amplitúdó csak lassan változtatható, az L m i α változását csak lassan követi, a több tized másodperces T r0 időállandóval. Ez a tulajdonság hasonló ahhoz, ahogy a külsőgerjesztésű egyenáramú gép fluxusát lehet változtatni az i g gerjesztőárammal.

Az (6.3) egyenlet β komponenseire érvényes összefüggésből számítható a nyomatékképző iβ áramkomponens:

6-5

Az (6.5) egyenletekből látható, hogy a Δω=ω ψ fordulatszámesés a külsőgerjesztésű egyenáramú géphez hasonlóan az i β nyomatékképző áramkomponenssel arányos.

A mezőorientált szabályozási módszer alkalmazását sokáig nehezítette, hogy a rotorfluxus vektora viszonylag bonyolult számítással határozható meg, és a feladat megoldására csak az utóbbi időben állnak rendelkezésre megfelelő kapacitású és gyorsaságú mikroelektronikai eszközök. A rotorfluxus ψr, α ψ , ω ψ és az m nyomaték számítására többféle módszer (gépmodell) létezik, attól függően, hogy a motor pillanatnyi állapotának jellemzésére melyik mért mennyiségek ismeretére épít. Egyik módszer pl. a (6.3) forgórészköri feszültségegyenlet álló, (ω k=0) x-y koordináta-rendszerben felírt változatát használja fel. Az (6.3) x és y koordinátáira felírt egyenletek:

6-6

Az (6.6) egyenleteket felhasználó, és az i a , i b , i c fázisáramok és a forgórész ω szögsebességének mért értékeire épülő gépmodellt a 6.3. ábra mutatja.

Kép

6-3. ábra: Szögsebességmérésen alapuló gépmodell.

Mezőgyengítés nélküli és mezőgyengítéses üzem

A rotorfluxus maximális kihasználása

Mezőorientált szabályozású aszinkronmotorral a külsőgerjesztésű egyenáramú géphez hasonló jó tulajdonságú, jó dinamikájú hajtást lehet megvalósítani, ha a rotorfluxus ψr nagyságára a 5.6.a. ábrához hasonló függvényt írnak elő. Az ω≤ω 0n szögsebesség tartomány a mezőgyengítés nélküli üzem névleges rotorfluxussal. Az ω>ω 0n tartomány a fordulatszám reciprokával, azaz hiperbolikusan csökkenő fluxusú mezőgyengítéses üzem. Az ω 0n =2πf n a névleges szinkron szögsebesség, amit a motor névleges fluxussal, és névleges feszültséggel el tud érni, aszinkrongépnél: ω 0 n ≈ω n. Mivel több feszültség nem áll rendelkezésre, a fordulatszám további növeléséhez a fluxust kell csökkenteni. A mezőgyengítéses tartomány tehát a fordulatszám tartomány kibővítésére szolgál, aminek járműhajtásoknál fontos szerepe van. A rotorfluxus maximális kihasználását biztosító, mezőorientált szabályozáshoz szükséges áramvektor tartományokat mutatja a 6.4.a. ábra. (A nagybetűs jelölés az alapharmonikus amplitúdóra utal).

Kép

6-4. ábra: A mezőorientált szabályozás tartományai motoros üzemre, a.) Áramvektor tartomány, b.) Az M-ω határjelleggörbék.

Két különböző, I és II jelű szabályozási tartomány van. Az ω≤ω n (I.-es) tartomány az állandó rotorfluxusú üzem: ψrrn, Iα=Iαnrn/Lm, az M nyomaték az áram I β komponensével arányos. A maximális nyomatékot I max szabja meg. Az ω>ω n (II-es) tartomány mezőgyengítéses üzem. Ha az inverter úgy van méretezve, hogy a motor tranziens indukált feszültsége az ωnΨrn=Un névleges értéknél nagyobb nem lehet, akkor a fordulatszám csak úgy növelhető ω n fölé, ha a rotorfluxus ψr=(ωn/ω)Ψrn és Iα=(ωn/ω)Iαn arányban csökken (minimális értéke: Iαmin=(ωnmax)Iαn). Az I max árammal elérhető nyomaték is hiperbolikusan csökken (6.4.b. ábra). Visszatápláló féküzemben a szabályozási tartományok a vízszintes tengelyre vett tükörkép szerint alakulnak azzal a különbséggel, hogy féküzemben általában kisebb fékáram maximumot engednek meg, mint motorüzemben.

Energiatakarékos rotorfluxus szabályozás

Az ω≤ω 0n szögsebesség tartományban az előbbi pontban leírt névleges rotorfluxisú üzemet néha helyettesítik energiatakarékos fluxus szabályozással. Ez azt jelenti, hogy az I≤I n névleges áramnál kisebb terhelésnél az I β árammal arányosan a fluxust is csökkentik (az I α komponenssel) úgy, hogy ϑ≈ϑopt nyomatékszög közel állandó maradjon. A leírt módszerrel a motor vasveszteségét csökkenteni lehet, ezzel szemben romlik a hajtás dinamikája. A nem túl jelentős energia megtakarítás csak akkor érvényesül, ha a jármű üzemében hosszabb ideig kis terhelésű menet várható. Az energiatakarékos rotorfluxus kihasználására törekvő szabályozás tartományait a 6.5. ábra mutatja.

Az ábrán I-es tartomány az energiatakarékos üzem ϑopt nyomatékszöggel. Az N névleges pontban ψrrn, és tovább nem növelhető. A II-es tartomány az állandó rotorfluxusú üzem. A III-as tartomány a mezőgyengítéses üzem.

Kép

6-5. ábra: Energiatakarékos mezőorientált szabályozás tartományai motoros üzemre,a.) Áramvektor tartomány, b.) Az M-ω határjelleggörbék.

Mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás előnyös tulajdonságainak összefoglalása:

 1. A motor fluxusa az iα fluxusképző áramkomponenssel folyamatosan szabályozható.

 2. A motor nyomatéka az i β nyomatékképző áramkomponenssel folyamatosan szabályozható a motor teljes fordulatszám tartományában, álló állapotban is. Az aszinkron gépekre jellemző „billenő nyomaték” jelenség nem állhat elő.

 3. A motor szögsebesség tartománya biztonságosan kiterjeszthető mezőgyengítés alkalmazásával ω~2ω 0n értékig, figyelembe véve, hogy ~2ω 0n szögsebességnél a motor terhelhetősége lecsökken, pl. I n árammal kifejthető nyomaték: M≤M n /2.

 4. A mezőorientált szabályozású aszinkronmotor M-ω mechanikai jelleggörbéi a külsőgerjesztésű egyenáramú gépéhez hasonlóak (5.6.b. ábra), és hasonló határjelleggörbével rendelkezik.

Mezőorientált aszinkronmotoros hajtás inverter technikai megoldásai

Mezőorientált szabályozáshoz csak olyan inverterek alkalmazhatók, amelyekkel a mezőorientációs szabályozás célkitűzései teljesülni tudnak. Alapvetően kétféle inverter technikával készülhet aszinkronmotoros hajtás:

 1. feszültségiverteres technikával és

 2. áraminverteres technikával.

A kétféle megoldás előnyeiről és hátrányairól hosszú ideig zajlott a vita. Ma már azonban szinte csak feszültséginverteres megoldásokkal lehet találkozni, ezért az áraminverteres járműhajtásokat csak röviden említjük.

Feszültséginverteres táplálású aszinkrongépes hajtású járművek

A feszültséginverteres táplálás fő jellemzője, hogy az invertert tápláló egyenfeszültség közel állandó nagyságú, viszonylag nagy kapacitású kondenzátoros energiatároló van beépítve a tranziens terhelésváltozások felvételére. Mezőorientált szabályozás megvalósításához az inverter kapcsolóelemei impulzus szélesség modulációs vezérléssel feszültségkényszert kapcsolnak a motor kapcsaira. Minél nagyobb az impulzus szélesség moduláció kapcsolási frekvenciája, annál gyorsabb és pontosabb mezőorientált áramvektor szabályozást lehet megvalósítani.

A kétszintű feszültséginverter kapcsolás a 6.6. ábrán látható. A háromfázisú aszinkronmotorok táplálására ez a leggyakrabban alkalmazott, leismertebb kapcsolás.

Kép

6-6. ábra: Kétszintű feszültséginverteres táplálás,a.) kapcsolási rajz, b.) egyszerűsített rajz, c.) választható feszültség vektorok.

A T1…T6 kapcsolóelemek leggyakrabban, az ábrán látható  IGBT, feszültségvezérelt tranzisztorok, de nagyteljesítményű járműveknél ugyancsak gyakori a GTO oltható tirisztorokkal épített feszültséginverter. Mezőorientációs szabályozáshoz a feszültséginverter vezérlése háromfázisú, a motor egyik fázistekercse sem marad szabadon; vagy a pozitív, vagy a negatív sínre van kapcsolva. Háromfázisú vezérlés esetén az impulzus szélesség modulációval kihasználható kapcsolási állapotok száma k=8, a motorra kapcsolható ū=(2/3)(ua+āub2uc) feszültségvektorok száma a 6.6.c. ábrán láthatóan hét. Az ū(7)=0 állapot azonos ū(8)=0-val, csak az egyiknél mindhárom fázistekercs a pozitív, a másiknál mindhárom a negatív sínre van kapcsolva.

A 6.6.b. ábra a vasúti járművek kapcsolási rajzaiban gyakran előforduló egyszerűsített ábrázolási módot mutatja, ahol egy-egy „doboz” a kétszintű feszültséginverter egy-egy fázishoz tartozó ágát foglalja magába. Minden doboz (+, - és ~) három csatlakozási ponttal rendelkezik, és a 6.6.a. ábra egy-egy hídágának szaggatott vonallal bekeretezett elemeit tartalmazza.

A háromszintű feszültséginverter kapcsolás GTO-s változata a 6.7. ábrán látható. Ezt leginkább nagyteljesítményű aszinkronmotoros hajtású járművekben alkalmazzák.

Kép

6-7. ábra: Háromszintű feszültséginverteres táplálás,a.) kapcsolási rajz, b.) egyszerűsített rajz, c.) választható feszültség vektorok.

Háromszintű inverternél a lehetséges kapcsolási variációk száma k=27, de a motorra kapcsolható különböző feszültségvektorok száma ebből csak a 6.7.c. ábrán látható 19, beleértve a 0-vektort is. A legnagyobb feszültségvektor mérete itt is (2/3)ue. A motorra kapcsolható feszültségvektorok nagy számából következik, hogy a háromszintű inverterrel finomabb feszültség szabályozás valósítható meg még akkor is, ha a nagyteljesítményű félvezetőkre megengedhető kapcsolási frekvencia mérsékelt nagyságú.

A háromszintű inverteres kapcsolásokra is alkalmazzák a 6.7.b. ábra szerinti  egyszerűsített ábrázolási módot, ahol egy-egy „doboz” a háromszintű  feszültséginverter egy-egy fázishoz tartozó ágát foglalja magába. Minden doboz (+, -, 0 és ~) négy csatlakozási ponttal rendelkezik, és a 6.7.a. ábra egy-egy hídágának szaggatott vonallal bekeretezett elemeit tartalmazza.

Az aszinkrongépes járműhajtás mezőorientált szabályozásának gyakorlati megoldása sokféle lehet. Az egyik lehetséges megoldást, vektoros impulzusszélesség modulációs vezérlésű feszültséginverterrel, és általános gépmodellel az 6.8. ábra mutatja. Az ábra leegyszerűsített, sebességszabályozásra alkalmas járműhajtás blokkvázlatát mutatja be.

Kép

6-8. ábra: Feszültséginverteres járműhajtás mezőorientált szabályozásának blokkvázlata

Az utasok számára kedvező gyorsítási és lassítási tulajdonságok elérésére a sebességszabályozást mindig ki kell egészíteni nyomatékkorlátozással. A mezőorientált szabályozás két fő ágra oszlik, a fluxus szabályozásra (az α komponensre vonatkozó alsó ágra) és a nyomatékszabályozásra, mely a β komponensre vonatkozó felső ág. A rotorfluxus nagyságának ψra alapjele a szögsebesség tartománytól függően a 6.1.1. szakaszban leírt A.) vagy B.) mezőgyengítési stratégia szerint kerül megállapításra. Vannak olyan járművek is, ahol a sebességszabályozás átváltható közvetlen nyomatékszabályozásra, azaz az m a alapjel közvetlenül is megadható. Ilyen jármű pl. a trolibusz és a villamos autó, amelyeknél a közvetlen nyomatékszabályozás a gázpedál megszokott funkcióját utánozza le.

A továbbiakban néhány konkrét járműszabályozás bemutatása következik.

Feszültséginverteres aszinkrongépes trolibuszhajtás

A aszinkronmotoros hajtás főáramköri rajzát a 6.9. ábra mutatja. A motort kétszintű feszültség-inverter táplálja. A szabályozáshoz, illetve a rotor-fluxus számításához szükség van a motor tengelyére szerelt forgó fordulatszám jeladóra.

A feszültség-inverter a hálózatra (áramszedővel) a töltő-körön és a hálózati védőkörön keresztül csatlakozik. A töltőáramkör a C simítókondenzátor kezdeti, bekapcsolási tranziens áramát korlátozza, amíg az üzemi töltöttségi állapotát el nem éri. A hálózati védőkör egy diódás egyenirányító kapcsolás, amelynek két eleme át van hidalva két IGBT elemmel. A diódás híd megakadályozza, hogy fordított polaritású feszültség juthasson a főkörre, ami a trolibusz pályán útkereszteződéseknél, rövid időre elő tudna fordulni. A diódás híd azonban visszatápláló fékezés lehetőségét is megakadályozná. A két IGBT elem teszi lehetővé, hogy normál felsővezetéki polaritásnál fordított irányú árammal a visszatápláló fékezés létrejöhessen.

Kép

6-9. ábra: Feszültséginverteres trolibusz hajtás kapcsolási rajza

A feszültséginverteres trolibuszhajtás mezőorientált szabályozású, amely a menetüzemi és a visszatápláló féküzemi szabályozás ellátására egyaránt alkalmas. Az ellenállásos féküzem csak akkor működik, ha a hálózat a visszatáplálandó energia felvételére valamilyen okból nem alkalmas.

A trolibusz nyomatékszabályozással működik, a nyomaték alapjelét a gázpedálállás határozza meg.

A Combino villamos aszinkronmotoros hajtása

Kép
Kép

6-10. ábra: A Combino villamos egyszerűsített főáramköri rajza és a kiszerelt hajtott forgóváza.

A 6.10. ábra egy forgóvázhoz tartozó két motor egyszerűsített főáramköri rajzát és a kiszerelt forgóváz fényképét mutatja. A fényképen látható, hogy az alacsonypadlós jármű miatt a két motor egymás mögött levő két-két kereket hajt. A két motor párhuzamos kapcsolásban közös inverterre csatlakozik. A főáramkör felépítése egyébként a trolibusz 5.9. ábra szerinti kapcsolásához hasonló, csak a hálózati védőkör hiányzik. A városi villamosoknál nem fordulhat elő, hogy a tápfeszültség polaritása felcserélődik.

Feszültséginverteres hálózatkímélő, energiatakarékos vasúti járműhajtások

A mai mozdonyok többsége energiatakarékos és hálózatkímélő, amely három módon nyilvánul meg:

 1. képes energia visszatápláló villamos fékezésre,

 2. hálózatkímélő hálózati áramirányítóval csatlakozik a hálózatra,

 3. energiatakarékos motor nyomatékszabályozással rendelkezik.

Váltakozó feszültségre csatlakozó, energiatakarékos és hálózatkímélő, kétáramnemes mozdonyra jó példa a 1047 sorozatszámú (Taurus) mozdony. A mozdony villamos hajtásának főáramköri rajza a 6.11. ábrán látható. Az ábra az egyik forgóváz hajtását mutatja. A 6400 kW-os mozdony kétáramnemes, szekunder köri átkapcsolókkal 15 kV 16 2/3 Hz-es, vagy 25 kV 50 Hz-es táplálási rendszerre átkapcsolható, és 4qS áramirányítóval csatlakozik a hálózatra. A 4qS hálózatkímélő áramirányító szerepét a 4.3.5 fejezet tárgyalja, kapcsolási rajza IGBT kapcsoló elemekkel a 4.4. ábrán látható. Ezzel szemben a 6.11. ábrán bemutatott mozdony 4qS áramirányítói és a motorokat tápláló inverterei is GTO oltható tirisztorokkal épülnek fel. A három párhuzamosan működő 4qS áramirányítóval, eltolt ütemű impulzus szélesség modulációs vezérléssel a hálózati áramfelharmonikus minimálisra csökkenthető. A hálózati áram fázisszöge elektronikusan beállítható, cosφ=±1 optimális érték megközelíthető.

Kép

6-11. ábra: A 1047 sorozatszámú, kétáramnemes, univerzális mozdony főáramköri rajza.

A közbensőköri egyenfeszültség simítására szolgáló szűrőkör kétféleképpen hangolható, 33 Hz-re, vagy 100Hz-re aszerint, hogy a munkavezeték feszültség 16 2/3 Hz-es, vagy 50 Hz-es. A kétszeres frekvenciával pulzáló bemeneti teljesítmény, amit szűrni kell, az egyfázisú táplálásból származik.

Négy áramnemes vasúti járműre mutat példát az E186D/A/PL típusú Bombardier mozdony. A 6.12. ábra a váltakozó feszültségű felsővezeték esetén érvényes kapcsolást mutatja. A mozdony kapcsolása a 15 kV, 16 2/3 Hz-es és 25 kV, 50 Hz-es felsővezeték feszültség esetén azonos.

Kép

6-12. ábra: Az E186D/A/PL típusú mozdony kapcsolási rajza 16 2/3 Hz-es és 50 Hz-es táplálás esetén

Az ábra az egyik forgóváz hajtását mutatja. Az egyszerűsítés kedvéért az ábrán nem láthatók a kétféle váltakozó feszültség (15/25 kV) miatt beépített átkapcsolók, és a töltőkörök. Ezzel szemben látható a fékellenállás kör és a segédüzemi táphálózat. A közbensőköri feszültség megengedhető tartománya 2,1…2,8 kV, a motorok névleges (és maximális) feszültsége 2183 V. Ugyanennek a mozdonynak 3 kV egyenfeszültségű felsővezeték esetén használt kapcsolását a 6.13. ábra mutatja.

Kép

6-13. ábra: Az E186D/A/PL típusú mozdony kapcsolási rajza 3 kV egyenfeszültségű táplálás esetén.

A két párhuzamosan kapcsolt, korábban 4qS funkciót ellátó átalakító most DC/DC feszültség csökkentési feladatot lát el, mivel a motort tápláló inverterek közbensőköri egyenfeszültségének megengedhető tartománya kisebb, mint 3000 V. A fékkör a bemenő hálózati oldalon van, ezt, és a segédüzemi átalakítót 3000 V-ra kell méretezni.

Kép

6-14. ábra: Az E186D/A/PL típusú mozdony kapcsolási rajza 1,5 kV egyenfeszültségű táplálás esetén.

Ugyanennek a mozdonynak 1500 V tápfeszültségre alkalmas kapcsolási rajzát a 6.14. ábra mutatja. A két párhuzamosan kapcsolt, korábban 4qS funkciót ellátó átalakító most DC/DC feszültség növelési feladatot lát el. A fékkör a közbensőkörre csatlakozik. A bemenő transzformátor szekunder tekercse simító fojtó szerepet kap.

Áraminverteres táplálású aszinkrongépes hajtású jármű

A feszültség inverteres járművekhez képest nagyon ritka az áraminverteres jármű. Az áraminverter fő jellemzője, hogy az egyenáramú körben a simító kondenzátor helyett viszonylag nagy induktivitású simító fojtótekercs van. A hálózatoldali áramirányító, amely folytonos pozitív és negatív egyenfeszültség kiadására is képes, szabályozott i e egyenáramot állít elő. Ezt az egyenáramot a háromfázisú áraminverter ciklikusan felváltva, a motor két-két fázisára kapcsolja. Tirisztoros áraminverternél a lehetséges kapcsolási állapotok száma hat, és a hatféle áramvezetési állapot villamosan 60°-onként váltja egymást (6.15.b. ábra). A vezetési állapotok váltásához nagy igénybevételű oltó kondenzátorok szükségesek.

Az aszinkrongép mezőorientált szabályozása azáltal valósul meg, hogy az áramvezetési időtartamok a rotorfluxus helyzetéhez képest időzítve vannak. Mivel az áramvektor iránya csak a hat diszkrét irányt veheti fel, a mezőorientáció egy-egy 60°-os periódusra nézve csak átlagosan teljesülhet. Ez azt okozza, hogy a motor nyomatéka villamos 60°-os periódusonként lüktet. A hazai járműparkban található BDVmot jelölésű, tirisztoros áraminverteres aszinkrongépes motorvonat egyik forgóváz hajtásának egyszerűsített főáramköri rajza a 6.15.a. ábrán látható.

Kép

6-15. ábra: Áraminverteres motorvonat, a.) egyszerűsített főáramköri rajz,b.) választható áramvektorok.

A hálózati áramirányító a kettős hídkapcsolás egy takarékos változata. A fent említett nyomatéklüktetés elkerülésére ebben a járműben olyan i e egyenáram szabályozást alkalmaznak, amely a nyomatéklüktetést kis frekvenciájú vezérlésnél (kis járműsebességnél) az áramvektor nagyságának a 60°-os periódusidőn belüli változtatásával kompenzálja.

A tirisztoros áraminverter mellett létezik még az oltható elemekből felépített, pl. IGBT-s áraminverter is, amellyel a 6.15.b. ábrán látható 6 áramvektor mellett az ī=0 vektor is kiadható az áraminverterrel. A hatféle áramvektor és a 0-vektor ISZM impulzusszélesség modulációval, a tirisztoros áraminverterhez képest többszörös frekvenciával váltogatható, azaz a mezőorientáció „finoman” megvalósítható. Oltókondenzátorra nincs szükség, de a motor kapcsaira ennek ellenére egy háromfázisú kondenzátor telepet kell kötni, hogy az ī=0 vektornak megfelelő kapcsolási állapotban a motor árama ezen keresztül záródni tudjon.

Lineáris aszinkronmotoros (LIM) hajtású járművek

Az új nagysebességű járművek egy része lineáris aszinkronmotoros hajtású (LIM linear induction motor). A lineáris és forgó aszinkronmotor működésének alapelve megegyezik, és hasonlóan alkalmazható a mezőorientált szabályozás is. A forgó mágnesmezőnek a lineáris változatban haladó (futó) mező felel meg. Konstrukciós különbségek a forgó és lineáris motor között:

 1. lineáris motornál a rövidrezárt kalickás forgórészt, többé-kevésbé jól vezető, tömör sín vagy szalag helyettesíti,

 2. a forgó motor körszimmetrikus állórész tekercselése helyett, lineáris motornál síkban kiterítve elhelyezett fázistekercsek vannak, és a tekercselésnek van eleje és vége,

 3. a lineáris aszinkronmotor sokkal nagyobb légréssel készül, mint a forgó.

A felsorolt szerkezeti különbségek egy része csak az aszinkronmotorok szokásos paramétereit módosítják. Nagyobb eltérést okoz azonban, az úgynevezett véghatás jelensége. A kalickás forgórészt helyettesítő tömör sínben keletkező szekunder áramok kialakulása a belépésnél késik, ami miatt a hasznos hossz lecsökken, kilépésnél pedig, késve szűnik meg, ami járulékos veszteséget okoz.

A hagyományos gép állórészének, lineáris motornál az aktív tekercseléssel ellátott primer rész felel meg, míg a kalickás forgórésznek a tömör sín, vagy szalag alakú passzív szekunder rész. A lineáris aszinkronmotoros járműhajtás alapvetően kétféle lehet:

 1. rövid primer részű lineáris motoros hajtás, amikor a motor aktív tekercselése a járművön van az inverteres táplálással és szabályozással együtt, a szekunder rész a pálya teljes hosszán elhelyezett sín vagy szalag,

 2. hosszú primer részű lineáris motoros hajtás, amikor a motor aktív tekercselése a pályán van elhelyezve az inverteres táplálással együtt, és a szekunder rész van a járművön.

Az A./ megoldást általában a hagyományos vasúti pályán, kerekeken gördülő járművekhez fejlesztették. A szekunder rész lehet maga a vasúti sín (sínfej motor, ami a hagyományos mozdonyhajtás mellett általában csak kiegészítő szerepű), lehet álló vagy fekvő tömör sín vagy szalag. Az elrendezés vázlatos rajza a 6.16. ábrán látható.

Kép

6-16. ábra: Rövid primer részű lineáris aszinkronmotoros hajtás vázlata.

A pálya-sín indukált „rotorfluxusához” képest a háromfázisú tekercselés eredő, vektoros áram-gerjesztése a ϑ nyomaték-szögnek megfelelő: d=ϑ(τp/180°) eltolási távolsággal siet.

A B./ megoldást a nagysebességű, mágneses lebegtetésű járműveknél alkalmazzák, amelyeknél a pályakiépítés már amúgy is költséges. Az a tulajdonság, hogy a járműhajtás inverteres táplálása a járművön kívül történik, nagy előnyt jelent ezeknél a járműveknél, ahol a nagyteljesítményű villamos energia hozzávezetés nehézséget okozna. Az elektrodinamikus mágneses lebegtetésű járművek lebegtetési távolsága 10-20cm-es is lehet, ilyen nagy légréssel kell működnie a lineáris aszinkronmotornak is.

(A fejezethez felhasznált irodalom: [25]…[31])

7. fejezet - Szinkronmotoros hajtású villamos járművek

A szinkronmotor régóta ismert motortípus, de csak az utóbbi évtizedekben nyílt meg a lehetőség arra, hogy intelligens hajtásként, járműhajtásként is alkalmazható legyen. Az áttörést a jó minőségű állandómágneses forgórészű motorokkal és a forgórészfluxus helyzetéhez szinkronozott inverteres áramvektor szabályozással sikerült elérni. Az ilyen szabályozás az aszinkrongép mezőorientált szabályozásához hasonló, de egyszerűbben megvalósítható, mert az állandómágneses szinkrongép forgórészfluxusa jó közelítéssel állandó. Meghatározásához nem szükséges bonyolult számítás, gépmodell, a forgórész elfordulási szögének mérésével a forgórészfluxus vektor helyzete minden időpillanatban egyértelműen meghatározható.

A forgórészfluxushoz szinkronozott áramvektor szabályozással ellátott szinkronmotoros hajtás legalább olyan jó dinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás. Az állandómágneses szinkrongép azonban sokkal kényesebb és drágább, és csak kisebb teljesítmény-méretben gyártható, mint az aszinkronmotor. A szinkrongépek teljesítményének növelése csak elektromágneses külső gerjesztéssel lehetséges.

Az állandómágneses forgórészű motorok légrésbeli indukcióeloszlása alapvetően kétféle. Eszerint megkülönböztetnek szinuszmezős és négyszögmezős gépeket. A kétféle mezőeloszlású géptípusra az optimális (illesztett) áramvektor szabályozás különböző. Vontatási feladatra a szinuszmezős állandómágneses forgórészű motoros hajtás a kedvezőbb, amelynek a fordulatszám tartománya mezőgyengítéses üzemmel bővíthető. Négyszögmezős állandómágneses forgórészű motoros hajtást csak kis teljesítnényű villamos járművekben, autókban használnak.

Áramvektor szabályozású szinuszmezős szinkronmotoros hajtás

A szinuszmezős állandómágneses forgórészű szinkronmotoros hajtás áramvektor szabályozásához fontos jellemző a forgórész pólusfluxus vektora, ami a 7.1.a. ábra szerinti x-y álló koordinátarendszerben kifejezve:

A Ψp nagysága jó közelítéssel állandó és iránya a forgórész α szögével azonosítható.

Kép

7-1. ábra: Szinkrongép pólusfluxus és áramvektoraa.) álló x-y koordinátarendszerben, b.) d-q koordinátarendszerben normál üzemben, c.) mezőgyengítéses üzemben

A szinkrongépes hajtás szabályozása a pólusfluxus vektor irányához orientált vektoros áramszabályozáson alapul, amelynek a célkitűzését a pólusfluxus vektorhoz kötött d-q koordinátarendszerben ábrázolva a 7.1.b. és c. Park-vektoros ábra mutatja.

Az áramvektor szabályozású állandómágneses szinkrongép nyomatékát az áram i q komponense, illetve a ϑp nyomatékszög határozza meg, ugyanis a nyomaték kifejezése a következőképpen írható fel (p * a motor póluspárok száma):

7-1

Adott nyomatékhoz akkor tartozik minimális nagyságú állórészáram, ha az áram d komponense i d=0, azaz a 7.1.b. ábrán láthatóan a nyomatékszög ϑp=±90°. Ez a motor legjobb nyomatékképzési feltétellel bíró, energiatakarékos „normál üzeme”. Pozitív nyomatékot ϑp>0, negatív nyomatékot ϑp<0 nyomatékszöggel lehet létrehozni.

A mezőgyengítéses üzem az optimálistól eltérő, ϑp>90° illetve ϑp<(-90°) tartományban valósul meg a 7.1.c. ábra szerint. A nyomatékképzés mezőgyengítéses üzemben romlik, de a motor fordulatszám tartománya bővíthető, ami vontatásnál fontos.

A szinuszmezős állandómágneses forgórészű szinkronmotor tárgyalásmódja

A hengeres forgórészű szinuszmezős, állandómágneses szinkronmotor tárgyalásához legalkalmasabb és legegyszerűbb, a 7.2. ábrán látható helyettesítő vázlat. (L d a szinkron induktivitás). A 7.2.a. ábra a fluxusokra érvényes.

Kép

7-2. ábra: Hengeres forgórészű szinkronmotor helyettesítő vázlata, a.) fluxusokra, b.) feszültségekre.

A 7.2.b. ábra álló, x-y koordinátarendszerben érvényes mennyiségekkel felrajzolt helyettesítő kép. Ezek alapján a szinkrongépre felírható Park-vektoros, pillanatértékekre érvényes tranziens egyenletek a következők:

Feszültségegyenlet:

Fluxusegyenlet:

7-2

Szinuszmezős szinkron hajtás normál- és mezőgyengítéses üzeme

Az áramvektor szabályozású állandómágneses szinkrongép áramvektor és M-ω határ jelleggörbéit a 7.3. ábra mutatja, amelyen három üzemi tartomány különböztethető meg.

Kép

7-3. ábra: Szinuszmezős szinkron szervohajtás szabályozási tartományai,a.) áramra, b.) nyomatékra nézve.

A 7.3. ábra csak a motoros üzemi tartományt mutatja, az M>0 nyomatékra vonatkozik. Az M<0 féküzemi tartományra vonatkozó kép a motoros üzemhez hasonló jellegű, csak a vízszintes tengelyre vett tükörkép.

Energiatakarékos, n ormál üzem

A normál üzem a 7.3. ábrán látható I jelű tartomány. Fő jellemzője, hogy a nyomatékszög J p=±90°, i d=0. Adott nyomatékot minimális nagyságú árammal, azaz minimális rézveszteséggel lehet létrehozni, illetve megfordítva, adott nagyságú árammal ilyenkor lehet a legnagyobb nyomatékot elérni. Az M max nyomatékot I qmax =I max szabja meg, a rövidideig megengedhető I max /I n áramtúlterhelhetőség figyelembe vételével. Az energiatakarékos normál üzem addig tartható fenn, amíg a szabályozáshoz szükséges feszültség U≤U max , ahol általában U max ≈U n. Az így elérhető szögsebesség tartományt a szaggatott vonalas görbe mutatja. Az elérhető maximális, üresjárási szögsebesség: ω üj.

Mezőgyengítéses üzem

A szaggatott vonallal rajzolt görbe tehát az a szögsebesség, amit a motor J p=±90° nyomatékszöggel és maximális (névleges) feszültséggel el tud érni. Mivel több feszültség nem áll rendelkezésre, a fordulatszám további növeléséhez mezőgyengítést kell alkalmazni. A mezőgyengítés az állórészfluxusra vonatkozik, egyáltalán nem jelenti a forgórész állandómágnesének lemágnesezését. A állórészfluxus amplitúdója a 7.4.b. ábrából látható módon az áram d komponensével csökkenthető a normál üzemi értékhez képest. A vektorábrák az alapharmonikus mennyiségekre vonatkoznak, ezt jelzi az 1-es index.

Kép

7-4. ábra: Szinuszmezős szinkron szervohajtás vektorábrái,a.) normál üzemre, b.) mezőgyengítéskor.

A 7.4.a. és b. ábrák azonos szögsebességű és azonos nyomatékú munkapontra vonatkoznak (I1q azonos). A két ábra összehasonlításából látszik a korábbi állítás, hogy ugyanakkora nyomaték létrehozásához mezőgyengítéssel nagyobb eredő áramvektor kell, mint normál üzemben. Ezzel szemben, ugyanakkora szögsebességhez mezőgyengítéssel, a irányával ellentétes irányú I 1d áram komponens alkalmazásával, kisebb U i1 * nagyságú feszültség is elég lenne. Ez utóbbiból következik, hogy ha U i1 * feszültség nagysága a maximális (névleges) feszültséget elérheti, akkor U max /U i1 * arányban a szögsebesség megnövelhető. A szögsebesség növelés mértéke a motor paramétereitől függően 2…2,5ω üj nagyságrendű, és a 7.3. ábrán látható II és III jelű tartománnyal jellemezhető. A II tartományban a nyomatékot az I qmax áramkomponens korlátozza, az eredő áramvektor nagyságára vonatkozó I max (a 7.3.a. ábrán látható I max értékkel rajzolt körív) túláram védelem következményeképpen. A III tartományban a nyomaték elérhető nagyságát az áram mezőgyengítő i d komponensének korlátozása szabja meg.

A 7.4. ábrából látszik az állandómágneses szinkrongépes járműhajtás egy problémája. A mezőgyengítéses üzem megengedi a fordulatszám lényeges megnövekedését a névleges fordulatszámhoz képest. Ha ilyen nagy fordulatszámú állapotban az elektronikus szabályozás megszakad, akkor a szinkrongép kapcsaira U p =ωΨ p >>U max nagyságú pólusfeszültség juthat, ami az inverter meghibásodását okozhatja. Ezt mindenképpen el kell kerülni.

Szinkronmotoros hajtás inverter-technikai megoldásai

Szinuszmezős szinkrongépes hajtásszabályozáshoz csak olyan inverterek alkalmazhatók, amelyekkel a leírt áramvektor szabályozás megvalósulhat. Alapvetően kétféle szinkronmotoros hajtás van:

 1. feszültségiverteres szinkrongépes hajtás,

 2. áramirányítós szinkrongépes hajtás.

Ma már szinte csak a feszültséginverteres megoldásokkal lehet találkozni. Az áramirányítós szinkrongépes hajtásokat csak régebben és csak egyes cégek alkalmazták vontatási célra, emiatt röviden említjük.

Feszültséginverteres táplálású, szinuszmezős szinkrongépes hajtású járművek

Feszültséginverteres állandómágneses szinkrongépes hajtás egy lehetséges felépítését a 7.5. ábra mutatja.

Kép

7-5. ábra: Feszültséginverteres táplálású szinuszmezős szinkron hajtás.

Normál üzemben az áram d komponensére az előírt érték: i dref=0, amely csak akkor módosul, ha a motor feszültsége eléri a maximális értékét. Ilyenkor elkezdődik a mezőgyengítéses üzem. Az áram q komponensének i qref alapjelét vagy a kívánt vonóerő (nyomaték) szabja meg, vagy a jármű szögsebesség szabályozójának kimenete, aszerint, hogy milyen szabályozási módra van a jármű kapcsolva. A szaggatott vonallal rajzolt kereszt kompenzáció a d-q komponensek kereszthatását hivatott kiküszöbölni.

Áramirányítós szinkrongépes hajtású járművek

A tirisztor technika fejlődésével lehetővé vált az áramirányítós szinkrongépes hajtású nagyteljesítményű járművek építése is. Ilyen hajtás csak gerjesztőáram szabályozással ellátott, csúszógyűrűs külsőgerjesztésű szinkron motorral valósítható meg. A 6.6. ábra mutat be egy példát a francia vasútnál alkalmazott megoldásra.

Kép

7-6. ábra: Feszültséginverteres táplálású szinuszmezős szinkron hajtás.

A hajtás felépítése a 6.15. ábrán látható áraminverteres hajtáshoz hasonló. A közbensőköri egyenáramot a hálózatoldali áramirányító szabályozza, L induktivitás simítja. A nagy különbség a motoroldali tirisztoros híd működésében van. Áramirányítós szinkrongépnél a motoroldali tirisztoros híd természetes kommutációval működik, oltásához nem szükséges oltókondenzátor. Működése a hálózati kommutációs áramirányítókéhoz hasonló, csak a háromfázisú hálózat szerepét a szinkrongép állórésze tölti be. A természetes kommutáció lehetőségét az teremti meg, hogy a szinkrongép csúszógyűrűkön keresztül túlgerjeszthető. A motoroldali áramirányító vezetési állapotai az áraminverteres aszinkrongépes hajtáshoz (6.15. ábra) hasonlóan, villamos 60°-onként válthatók, és ez mindkét megoldásnál hasonlóan nyomatéklüktetést okoz. A 7.6. ábrán látható mozdonynál a motor nyomatékingadozását kettős, egymáshoz képest 30°-kal eltolt helyzetű állórész tekercseléssel csökkentették. A közbensőköri segédtirisztorok alacsony fordulatszámú üzemhez szükségesek, amikor a fordulatszámmal arányos indukált feszültség még nem elegendően nagy a természetes kommutációhoz, és az áramvezetési állapotokat léptető üzemmódban kell váltogatni.

Az ilyen hajtások jelentőségét az impulzus szélesség modulációs vezérlésre alkalmas feszültséginverter technika és a mezőorientált szabályozású aszinkrongépes hajtás az évek során elhomályosította.

Négyszögmezős szinkrongépes hajtású járművek

Kisteljesítményű, főként kerékagymotoros járműveknél használják a négyszögmezős szinkrongépes hajtásokat. Elterjedt elnevezés az ilyen hajtásokra a kommutátor vagy kefenélküli (BLDC Brushless DC) egyenáramú motoros hajtás. Az elnevezés „kifordított” egyenáramú gép konstrukcióra utal, az állandómágneses gerjesztés a forgórészen, a tekercselés az állórészen van, a mechanikus kommutátort elektronikus kommutáció helyettesíti. Az állandómágneses gerjesztés indukcióeloszlása a forgórészen négyszög alakú. Az állórész legtöbbször háromfázisú tekercselésű, de létezik ötfázisú járműmotor is. Egy háromfázisú hajtás felépítését a 7.7. ábra mutatja.

Kép

7-7. a) ábra: Háromfázisú négyszögmezős szinkron hajtás, felépítése.

Kép

7-7. b) ábra: Háromfázisú négyszögmezős szinkron hajtás, fázisáramok illesztése.

A kapcsolás fő eleme a 6.6. ábrához hasonló feszültséginverter, de a vezérlési módja más. Sima és az i e egyenárammal arányos nyomaték eléréséhez a fázistekercsekre, a forgórész helyzetéhez szinkronozott fázishelyzetű és alakú áramot kell adni. A legjobb áramalak kiválasztása a forgórész-indukció térbeli eloszlásától, a három fázistekercsre nézve a fluxus-kapcsolódástól függ, amit a K a, K b, K c nyomatéktényező fejez ki. Az elnevezés onnan származik, hogy a gép nyomatéka: m=K a i a +K b i b +K c i c-vel írható le. A 7.7.b. ábrán látható a leggyakrabban előforduló háromfázisú gépkonstrukcióra a K a, K b, K c nyomatéktényező, és a hozzá illesztendő áramalak. A K a, K b, K c nyomatéktényező amplitúdója K m =kNDℓB max (N tekercs menetszám, D, ℓ gépméret, B max a négyszögmező maximális indukciója, k gépállandó), az i a, i b, és i c áram amplitúdója az i e egyenárammal azonos. A nyomaték időfüggvényében a sraffozott területek mutatják az a-fázis részvételét a nyomatékképzésben. A nyomaték irányának megváltoztatásához a fázisáramok vezérlését α=180°-kal el kell tolni. A vezérlés döntően kétfázisú vezetési állapotok egymásutániságából áll, háromfázisú vezetés csak a váltások ideje alatt van. A 60°-onként ciklikusan cserélődő vezetési állapotokat az invertervezérlő a va, vb, vc elektronikus kapcsolókkal jelöli ki. A négyszögmezős szinkrongépes hajtás egyszerű és jó dinamikai tulajdonságú, hátránya azonban, hogy a mezőgyengítéses (eltolt szinkronozású) üzeme nem ad sima nyomatékot és a fordulatszám tartomány csak kismértékben bővíthető ki.

Lineáris szinkronmotoros (LSM) hajtású járművek

Az új nagysebességű járművek nagy része lineáris szinkronmotoros hajtású (LSM linear synchronous motor). A lineáris szinkronmotor működésének alapelve azonos a forgó szinkrongépével, és hasonlóan alkalmazható a 7.1.1. fejezetben leírt szabályozási mód is.

A hagyományos szinkrongép állórészének lineáris motornál a síkban kiterített sztátor-tekercseléssel ellátott rész felel meg, míg az állandómágneses forgórésznek az egyenletes távolságra elhelyezett, váltakozó polaritású mágnesekből álló lineáris elrendezés. A mágnesek lehetnek állandómágnesek vagy gerjesztett elektromágnesek. A lineáris szinkronmotoros járműhajtás alapvetően kétféle.

 1. Rövid sztátor-tekercselésű lineáris motoros hajtás, amikor a motor tekercselése a járművön van az inverteres táplálással és szabályozással együtt, a váltott polaritású mágnesek pedig a pálya teljes hosszán sorban vannak elhelyezve.

 2. Hosszú sztátor-tekercselésű lineáris motoros hajtás, amikor a motor tekercselése a pályába van ágyazva, az inverteres táplálás és szabályozás a járművön kívül történik, és a járművön csak a mágnesek vannak.

A kettő közül a B./ megoldás előnyösebb a nagysebességű, mágneses lebegtetésű járműveknél, különösen azoknál, amelyeknél a járműre szerelt mágnesek egyúttal a jármű lebegtetésére is szolgálnak. A pálya kiépítése költséges ugyan, de az a tény, hogy a járműhajtás inverteres táplálása a járművön kívül történik nagyon kedvező, mivel a nagyteljesítményű villamos energia hozzávezetés a mozgó járműre nehézségeket okozna.

A B.) típusú megoldásra példa a Transrapid jármű lineáris motoros hajtása. A Transrapid megoldás speciális sajátsága, hogy a vontatásra szolgáló mágnesek azonosak a lebegtető (tartó) mágnesekkel, emiatt nem lehetnek állandómágnesek. A tartó-mágnes gerjesztőárama a 8. fejezetben leírt lebegtetési távolság szabályozás miatt nem állandó, és emiatt a mágnesek fluxusa nem állandó. A pólusfluxus változása lineáris szinkron motornál a vonóerő szabályozás zavarójeleként jelenik meg.

A Transrapid jármű lineáris szinkronmotoros hajtásának felépítését a 7.8. ábra mutatja. A tekercselés a pályába alul van beágyazva, a lebegtető mágnesek karokra szerelve a pálya alá nyúlnak. A tartó-mágnesek, sorban egymás után τp pólusosztásnyi távolságra szerelt, váltogatott É-D-É-D mágnespólusú elektromágnesek sorozata. Az ábrán látható a jármű segédüzemi energiaellátására szolgáló lineáris generátor tekercselése is.

Kép

7-8. ábra: Lineáris szinkronmotoros járműhajtás,a.) felépítés, b.) pálya-tekercselés fényképe, c.) rajza.

A háromfázisú tekercselés a pálya-vastest hornyaiban van elhelyezve, minden harmadik horony azonos fázishoz tartozik, ami a járműben elhelyezett tartó-mágnesek τp pólusosztásának, villamosan 180°-os eltolásnak felel meg. Az a, b, c fázis tekercsek 2-2 horony eltolással követik egymást, ami villamos szögben kifejezve 120° eltolásnak felel meg. A tekercselés a szokásos forgógépektől eltérően koncentrált (egy fázis, egy horony), és hullámos tekercselésű. Egy-egy fázis tekercse minden harmadik horonyba, felváltott, oda-visszamenő áramiránnyal van befűzve (7.8.b. és c. ábra). A fázis tekercs egymenetes, kábelszerű, szigetelt burkolattal, a szkínhatás csökkentésére belül három párhuzamos szálból áll.

A lineáris motoros hajtás háromfázisú sztátor-tekercselése a pálya hosszában szakaszokra van bontva, nem kell a teljes pályahosszon villamosan táplálni, elegendő csak annak a szakasznak az energiaellátásról gondoskodni, amelyiken a vonat halad. Az egyes szakaszok hossza változó, 300…2080 m között változik. A hossz megválasztása függ attól, hogy milyen az adott szakasz energiaigénye, pl. gyorsítás vagy emelkedő miatt megnő az energiaigény, itt rövidebb a szakasz. Az egyes szakaszok áram hozzávezetését a pálya alatti kábelezéssel oldják meg.

A lineáris szinkronmotoros járműhajtás vonóerő szabályozását hasonló elvek alapján kell megvalósítani, mint a 7.1. fejezetben leírt forgó szinkronmotoros hajtások nyomatékszabályozását, figyelembe véve, hogy a pólusfluxus mező itt a sztátor-tekercseléshez képest haladási irányú mozgást végez. Kedvező vonóerő képzés elérése céljából, ehhez a haladó mozgáshoz szinkronozni kell a sztátor-tekercselés áram-idő függvényét úgy, hogy a háromfázisú áram által létrehozott eredő sztátormező a pólusmezővel együtt haladjon és az eltolás mértéke optimális legyen. A 7.1.b. ill. a 7.3. ábrának megfelelő normál (I-jelű) motoros üzem akkor tud kialakulni, ha a háromfázisú áram által létrehozott, haladó hullámú sztátormező a tartó-mágnes pólusmezőhöz képest τ p /2, azaz villamos 90°-kal siet. Mezőgyengítéses üzemben a sietés mértékét τ p /2-nél nagyobbra kell szabályozni (a 7.3. ábrával összhangban). Fékezéshez p /2 eltolást, azaz késleltetést kell alkalmazni. A 7.1. fejezetben leírt optimális (energiatakarékos) üzem J p=±90° szerinti áramvektor szabályozásnak tehát, lineáris motornál a d= ± τ p /2 eltolású áramhullám felel meg.

A 7.9. ábra a pirossal rajzolt sztátormezőt egy olyan pillanatban mutatja be, amikor a mágnesfluxus pozitív pólusának szimmetriatengelye az a+ tekercsoldal közeli helyzetbe került. A 7.9.b. ábrán az áramvektor vetületeiből leolvasható, hogy ehhez a pillanathoz, és az adott vonóerőhöz mekkora i a, i b, i c fázisáramok szükségesek. Egy dt idő múlva a jármű ds=vdt távolságot halad. Azonos vonóerő képzéshez, az áramvektornak villamos szögben kifejezve ds(180° p )-ot kell elfordulnia, hogy a ϑp villamos szög változatlan maradjon. A jármű haladásától függően kell tehát a fázisáramok időfüggvényét változtatni.

Kép

7-9. ábra: Lineáris szinkronmotor áramvektor szabályozása, a.) lineáris, b.) vektoros ábrázolása.

A jármű gyorsítására, a vonóerő növelésére az előbbi fázishelyzet betartásával az áramvektor nagyságát kell növelni. Ha a jármű állandó sebességű, akkor a sztátor tekercsek árama a forgógépekhez hasonlóan háromfázisú, időben 120°-os eltolású, szimmetrikus szinuszos váltakozóáram. Ha a jármű gyorsul, akkor a hozzá szinkronozott haladó hullám frekvenciáját a sztátor tekercsekben növelni kell. A háromfázisú áram alapharmonikus frekvenciája f=v/λ, ahol v a jármű sebessége, λ=2τ p a hullámhossz. 500 km/h sebességhez (~140m/s), a TR 08 típusú járműnél alkalmazott mágnesek τ p=25,8cm-es pólusosztásával számolva: f=270 Hz alapharmonikus frekvencia tartozik. Ebből következik, hogy a sztátor tekercsek táplálásához olyan inverter szükséges, amely 0-270 Hz tartományban képes a tápfeszültség alapharmonikus frekvenciáját változtatni. A v=ds/dt járműsebességhez tehát (ds/dt)(180°/τp)=v(π/τp)=2πf villamos körfrekvencia tartozik (7.9. b. ábra).

A jármű visszatápláló fékezését a forgó szinkronhajtásokhoz hasonlóan a sztátor gerjesztéshullám eltolási szögének negatívra váltásával (sietés helyett késletetéssel) lehet elérni, ami megfordítja a vonóerő irányát. A lineáris motor ilyenkor generátorként működik. De a fékezést kiegészítik még örvényáramú fékkel is, ami a jármű oldalán, az oldal megvezető mágnes magasságában található.

A jármű segédüzemi energiaellátására szolgáló lineáris generátor tekercselése a mágnespólusok koronájában látható (7.8. ábra). A lineáris generátor azt használja ki, hogy a pálya-vastest hornyai a mágneses indukció alapharmonikus, szinuszos eloszlását megzavarják, emiatt a légrésben mágneses felhullámok is keletkeznek. A lineáris generátor a jármű mozgása miatt bekövetkező felharmonikus indukcióváltozást érzékeli, és az így keletkező indukált feszültség szolgál a segédüzemi energiaellátásra.

A leírt pályakiképzés a jármű hajtásán kívül a függőleges lebegtetést is lehetővé teszi. A ferromágneses lemeztest, amelynek a hornyaiba helyezik el a sztátor-tekercselést, szorosan egymás melletti tagokból áll, és a pálya egész hosszán, mind a két oldalon folyamatos. A sztátor-tekercselés lehet szakaszos, de a vastest nem. A folyamatosság fontos, mert erre a lemeztestre fejt ki vonzóerőt a jármű függőleges helyzetét szabályozó lebegtető mágnes. A vonóerőt létrehozó haladóhullámú sztátormező erőssége sokkal kisebb, mint a tartó-mágnesé. Mivel a vonat légpárnán, súrlódás nélkül fut, a vonóerő szükséglet kisebb, mint a lebegtetéshez szükséges erő. A járműlebegtetési módokat a 8. fejezet mutatja be.

8. fejezet - Lebegtetett járművek

A hagyományos kerekeken gördülő vasúti járművekkel elérhető sebesség felső határa kb. 350 km/h. Ennél a sebességnél a kerék kerületén átvihető vonóerő, a hajtott kerekek tapadási tényezője annyira lecsökken, hogy egy hagyományos mozdony megnövekedett menetellenállását már nem képes leküzdeni. Nagy sebességeknél a ma ismert áramszedők érintkezése is bizonytalan, a munkavezetékes áramellátás sem tartható. Nagysebességű járművek tervezésekor tehát, el kell térni a klasszikus vasúti megoldásoktól mind az áramellátásban, mind a vontatási mód kialakításában.

A lebegtetett járműveknél megoldandó technikai feladatok összefoglalása:

 1. Érintkezésmentes vonóerő létrehozása; olyan járműhajtások fejlesztése, amelyek mechanikai hajtómű és kerekek nélkül tudnak vonóerőt (és villamos fékerőt) kifejteni a járműre.

 2. A pályára merőleges irányú lebegtető erő létrehozása a jármű súlyának ellentartására, lehetőleg állandó lebegtetési távolság betartása.

 3. A lebegtetett jármű oldalirányú elmozdulásának szabályozása, a jármű pályán tartása kanyarodáskor, oldalszélnél, stb.

 4. A járműmozgás stabilizálásának feladata, a járműszekrény mozgását befolyásoló tehetetlenségi erők, a járműszekrény, a járműtest dőlését, bólintását, esetleges lengését előidéző erők megfelelő mértékű csillapítása, és megengedhető mértéken belül tartása.

 5. Érintkezésmentes villamos energiaellátás megoldása.

Alapvetően kétféle lebegtetési mód létezik: a légpárnás és a mágneses lebegtetés.

Légpárnás lebegtetés

A jármű légpárnás alátámasztásával régóta próbálkoznak. Ilyen próbálkozás az 1960-as évek végén híressé vált francia, 300 km/h sebességre alkalmas „Aerotrain” légpárnás vonat, gázturbinás hajtással. A légpárnás lebegtetésre vonatkozó kísérleti fejlesztések kétféle irányban folytak: a felső, ill. alsónyomásos rendszer kidolgozására.

A felsőnyomásos rendszerek esetében a jármű alátámasztására és vezetésére szolgáló nagynyomású levegőréteget a pálya-jármű között, felülről beszívott és a pálya irányába áramoltatott levegővel hozzák létre. A lebegtető erő nyomóerő és levegő túlnyomással jön létre. A többféle szerkezeti kivitel két megoldási vázlatát a 8.1.a. ábra mutatja.

Kép

8-1. ábra: Légpárnás lebegtetési rendszerek, a.) felsőnyomásos, b.) alsónyomásos rendszer.

Az alsónyomásos rendszereknél a jármű lebegtetéséhez szükséges erőt vákuummal idézik elő, a járművel kapcsolódó felső terekből elszívják a levegőt, a járművet ilyen módon szívóhatással emelik meg. (8.1.b. ábra). Látható, hogy ez a rendszer az oldal-vezetést is megoldja. A felsőnyomásos rendszernél erről külön kell gondoskodni.

A légpárnás járművek hajtására gázturbinát, sugárhajtóművet vagy lineáris turbinát alkalmaznak. A légpárnás járműveknél hátrányt jelent az aerodinamikai rendszerek energiaigényessége és nagy zaja, a jármű rossz eredő hatásfoka, valamint az a sok technikai nehézség, ami a vonatképzésben, alagútban való haladásnál és kormányzásnál mutatkozik. Emiatt a tervezők figyelme inkább a mágneses lebegtetés irányába fordult.

Mágneses lebegtetés

Az alapvető lebegtetési feladatok mindegyikére, mint a jármű alátámasztása, oldalvezetése és mozgásának stabilizálása, sokféle mágneses lebegtetési mód létezik. Ezek közül a jármű alátámasztására szolgáló mágneses lebegtetési mód a döntő, többnyire ez határozza meg azt is, hogy milyen járműhajtással célszerű a lebegtetést kombinálni.

A fejlesztésekből az látszik, hogy olyan kombinált lebegtetési és hajtási rendszerek kidolgozására törekednek, amely a jármű egészére jelent optimális megoldást. Egy-egy elem összevont funkciókat legyen képes ellátni, lehetőleg energiatakarékos üzemmel.

Mágneses lebegtető erő alapvetően háromféle módon hozható létre: állandó-mágnesek segítségével, elektromágneses vagy elektrodinamikus elven.

Az állandó-mágneses megoldás a (MDS magnetodynamic suspension) a járművön és a pályán elhelyezett azonos polaritású permanens mágnesek taszító hatására épül. A lebegtetési távolság önbeálló, nem szabályozható.

Az elektromágneses lebegtetés (EMS rendszer) a járművön elhelyezett szabályozható gerjesztésű elektromágnesek és a pályán folytonosan kiépített vas sín, vastest kölcsön-hatásán alapul. A mágnesnek a vastestre ható mágneses vonzóereje biztosítja a jármű megemelkedését, ill. az oldalvezetését. Mivel az alapvető hatás vonzóerő, emiatt a jármű lebegtetése érintkezésmentes felfüggesztéshez hasonló. A lebegtetési távolságot az elektromágnesek gerjesztésével szabályozni kell. Ha a gerjesztés-szabályozás működik, akkor a jármű a teljes sebességtartományban (beleértve az álló állapotot is) képes lebegtetett állapotra, mechanikus segédberendezés nélkül. Az elektromágneses lebegtetés kritikus tulajdonsága, hogy igen kicsi, kb. 10-15 mm-es lebegtetési távolsággal működik, ezért nagyon pontos és drága pályakiépítést igényel.

Az elektrodinamikus lebegtetés (EDS rendszer) a járművön létrehozott erős mágneses tér és a pálya mentén sűrűn kiépített speciális alakú vezető hurkokban (rövidrezárt menetekben) mozgási indukcióval keltett mágneses tér közötti kölcsönhatáson alapul. A járművön a mágneses teret állandómágnesekkel, elektromágnesekkel, vagy (pl. a Japán rendszernél) koncentrált szupravezető mágnesekkel hozzák létre. A pálya mentén elhelyezett vezető hurkokban a járművel együtt mozgó mágneses indukció áramot indukál. Több hurkot oly módon kapcsolnak össze, hogy a jármű normál lebegtetett helyzetében egymás hatását kioltsák, pontosabban a járművel együtt mozgó mágnes a hurkokban (mozgási indukcióval) minimális eredő áramot indukáljon. Ha a jármű magassága, vagy oldalhelyzete valamilyen ok miatt megváltozna, ez a rövidrezárt hurkokban olyan ellenhatást okoz, hogy a jármű visszaáll a semleges, stabil lebegtetési helyzetébe, azaz önszabályozóan működik. Az elektrodinamikus lebegtetés hátrányos tulajdonsága, hogy az alap működéséből következően csak v>v min sebességérték felett működik, ahol v min=100-150 km/h. Alacsonyabb sebességnél a járművet le kell ereszteni a pályán gördülő kerekekre. Ezzel szemben előny, hogy az EDS rendszerben a lebegtetési távolság 10…20 cm is lehet.

Elektromágneses lebegtetés

Az elektromágneses lebegtetés (EMS Electromagnetic Suspension rendszer) a járművön elhelyezett szabályozható gerjesztésű elektromágnesek, és a pályán folytonosan kiépített vastest közötti mágneses vonzás hatásán alapul. Ezzel a fizikai hatással meg lehet oldani a jármű súlyának ellentartását, és az oldalvezetését is. A függőleges lebegtető erő (más néven támasz, vagy tartóerő) úgy jön létre, hogy a tartó-mágnes húzóerőt fejt ki a pálya alján levő lemezelt, vagy szalagszerű vastestre, ezzel önmagát és a járművet felfelé húzza (8.2.a. ábra). A jármű úgy működik, mint egy függesztett vasút, ahol a pályát a vastest jelöli ki. A hordozórendszer feladata, a jármű stabil, és közel állandó lebegtetési távolságon tartása, és a jármű és a pálya érintkezésének elkerülése.

A legismertebb elektromágneses felfüggesztésű, és lineáris szinkronmotoros hajtású jármű, a Transrapid, amelynek a felépítését a 8.2.b. ábra mutatja.

Kép

8-2. a.) ábra: EMS lebegtetett jármű, függőleges lebegtetés vázlata.

Kép

8-2. b.) ábra: EMS lebegtetett jármű, a Transrapid felépítése.

Az ábrán látható, hogy a jármű, mindkét oldalon, a pálya alá nyúló karokkal épül. Mindkét karon két-két mágnes-csoport van a vonat teljes hosszán egyenletesen elosztva. Az egyik mágnes-csoport függőleges irányítású (támasz), a másik oldalsó irányítású (vezetés). A karokra alulról felszerelt, függőleges irányítású mágnesek kétfunkciósak, részben az felfüggesztő mágnes szerepét látják el, részben a lineáris szinkronmotor mozgórészeként üzemelnek. A lineáris szinkronmotor működését a 7.3. fejezet tárgyalja. A „támasz” mágneseknek a lineáris szinkronmotor funkció miatt, váltott polaritásúnak kell lennie, a 7.8. ábra szerint.

A 8.2. ábrán látható két oldalsó mágnes sor a jármű helyzetét oldalirányban szabályozza, oldalszél és kanyarodás esetén játszik fontos szerepet. Az oldalmegvezetés a hordozó rendszerhez hasonló elven működik, emiatt a két oldalsó mágnes sorral szemben, a pálya oldalán ugyancsak egy-egy mágnesesen vezető vassín (szalag) van elhelyezve.

A felfüggesztő (támasztó) és az oldalmegvezető mágnes-rendszer a járművet lebegési állapotban tartja. A lebegtetési távolságot azonban, az elektromágnesek gerjesztésével szabályozni kell, különben instabilitási problémák lépnek fel. (Ha nő a lebegtetési távolság, csökken a vonzóerő, emiatt tovább nő a távolság. Csökkenő távolságnál pedig az okoz problémát, hogy egyre jobban nő a vonzóerő.)

A lebegtetési távolság szabályozásának vázlatos rajza a 8.3. ábrán látható.

Kép

8-3. ábra: Lebegtetési (felfüggesztési) távolság szabályozás.

A mágnesek gerjesztőárama szabályozott nagyságú. Minden mágneshez tartozik egy légrés-érzékelő, és egy önálló szabályozó. Minden mágnes gerjesztőáramát úgy szabályozzák, hogy a lebegtetési távolság közel állandó legyen. (A TR 08-as típusú járműnél 46 felfüggesztő, más néven tartó-mágnes van).

Az optimális lebegtetési távolság TR 08-as típusnál 10mm, a megengedett eltérés ±2 mm. Ha a vonat a pályasíkon fekszik, (mert a tartómágnes teljesen ki van kapcsolva), akkor a távolság 16 cm (160 mm). Az oldalvezető mágnesek a felfüggesztő mágnesekhez hasonló távolságtartás szabályozással rendelkeznek.

A jármű csak akkor képes mozogni, ha lebegtetési állapotban van. A lebegtető erő kiesése esetén fellépő jelenségek:

 1. Ha a tartó-mágnest teljesen kikapcsolják, akkor a lebegtetési erő megszűnik. A mágnes tartó karok kialakítása olyan (8.2.a. ábra), hogy a vonat csúszó „szántalppal” a pálya felső felületén levő keskeny fémcsíkra ereszkedik le. Normál körülmények között ez csak álló állapotban következik be.

 2. Ha menet közben esne ki néhány tartó-mágnes, akkor a hiányzó tartóerőt a még működő mágnesek nagyobb gerjesztőáramával lehet kiegyenlíteni. Önálló légrés-szabályozásnál ez automatikusan megtörténik, ha az egyes tartó-mágnesek mágneses terét a gerjesztőáram szabályozással még növelni lehet.

Az elektromágneses lebegtetés kritikus tulajdonsága, hogy igen kicsi, kb. 10-15 mm-es lebegtetési távolsággal működik, ezért nagyon pontos és drága pályakiépítést igényel. A lebegtető mágnesek táplálásához szükséges teljesítmény a fedélzeti klímaberendezés teljesítmény igényével összemérhető nagyságú. A jármű lineáris motoros hajtású és a jármű teljes hosszán ki tud fejteni vonóerőt. A vonóerőt csúszásveszély nem korlátozza.

A TR 08 típusú lebegtetett jármű segédüzemi energia ellátása is szokatlan módon történik lineáris generátorral és mozgó transzformátorral, ahogy a 4.4 fejezet részletesen leírja. A lineáris generátor az energiaátalakításhoz a vontatási teljesítmény egy részét használja fel, emiatt a jármű menetellenállását megnöveli. Ez látszik a TR 08 típusú Transrapid jármű menetellenállási görbéjén is (8.4. ábra). Az ábrán a legnagyobb összetevő a homlok-felülettől függő légellenállás, ehhez adódik hozzá az oldalhatások miatt létrejövő oldal-ellenállás, és a lineáris generátor működése miatt fellépő erő. Gördülési ellenállás nincs. A lineáris generátor terhelőáramától függ az, hogy mekkora fékerőt fejt ki a vonóerővel szemben. Az ábra maximális terhelésre vonatkozik.

Kép

8-4. ábra: Mágneses lebegtetésű vasút menetellenállása.

Az ábrából látható, hogy a lineáris generátor kb. 140 km/h sebességig maximális árammal terhelhető, miközben a feszültsége a sebességgel arányosan nő. Kb. 140 km/h sebességnél a generátor eléri a maximális teljesítményét, ettől kezdve a terhelhetőségét hiperbolikusan korlátozni kell.

A lineáris generátor feszültsége a jármű sebességével arányos. Alacsony járműsebességnél, a megállók környezetében nem használható. Erre fejlesztették ki a 4.4. fejezetben leírt mozgó transzformátoros segédüzemi energiaellátást.

Elektrodinamikus lebegtetés

Az elektrodinamikus lebegtetés (EDS Electrodynamic Suspension rendszer) a járművön elhelyezett nagy térerejű mágnesek, és a pályán, egymás mellett sűrűn kiépített speciális alakú vezető hurkok közötti induktív mágneses kölcsönhatáson alapul. A járművön a mágneses tér képződhet elektromágnessel, a japán ML sorozatú járműveknél szupravezető mágnessel, vagy pl. az Inductrack rendszernél állandó-mágnessel. A pályán, sorban elhelyezett tekercselés állhat egyszerű rövidrezárt vezető hurkokból, nyolcas alakú, vagy figurális nyolcas alakú, ugyancsak rövidrezárt tekercsekből.

Az EDS rendszer legfontosabb előnye, hogy a lebegtetés eredendően stabil, visszacsatolt helyzet-szabályozás nem szükséges. A lebegtetési magasság kis eltérése is a rövidrezárt menetekben olyan határozott visszahatást hoz létre, ami a járműszekrényt (a mágnest) visszatéríti az eredeti lebegtetési pozícióba.

Az EDS rendszer nagy hátránya, hogy alacsony járműsebességnél (v<100…150 km/h) a rövidrezárt tekercsekben indukálódó áram nem elég nagy olyan erő létrehozásához, ami a jármű súlyát meg tudná tartani. Emiatt a járművet kerekekre le kell ereszteni, mindaddig, amíg el nem éri azt a sebességet, aminél a lebegtetés már fenntartható. Mivel a járműnek bármely helyen meg kell tudni állnia, emiatt az egész pályát úgy kell elkészíteni, hogy képes legyen kis és nagy sebességű működésre.

Szupravezető mágnessel épített EDS elektrodinamikus lebegtető rendszerre példa a Japánban fejlesztett ML (magnetic levitation) jelölésű járműsorozat. A járművek műszaki megoldási módjaiban 1974 óta érdekes fejlődés figyelhető meg. A jármű építés fontos fejlesztési állomásait mutatja a 8.5. ábra.

Kép

8-5. ábra: Jármű kialakítási módok,a.) fordított T-alakú pálya, alsó és oldalsó lebegtető tekercsekkel, b.) U-alakú pálya, oldalsó lebegtető tekercseléssel, c.) U-alakú pálya, kombinált tekercseléssel.

Az első próbálkozásoknál a lebegtetés, oldalvezetés és vontatási funkciók szétváltak (8.5.a. ábra). Külön szupravezető mágnesekkel oldották meg a lebegtetést és az oldalvezetést. Az újabb megoldásoknál csökkent a szupravezető mágnesek száma, és kombinált tekercs rendszert vezettek be a 8.5.b. és c.) ábra szerinti elrendezésben. A fejlesztés menete érzékelhető a szupravezető mágnesek elhelyezésében is, mint a 8.6. ábra mutatja.

Kép

8-6. ábra: Az SCM szupravezető mágnesek elhelyezése a járművön,a.) egyenletesen elosztva, b.) részben koncentrálva, c.) vonat végeken elhelyezve.

A legújabb megoldás, a szupravezető tekercsek koncentrált elhelyezése a forgózsámolyokon, a kocsik végein, a 8.6.c. ábrán látható módon. Ez az elrendezés segíti azt, hogy az utasok a szupravezető mágnestől viszonylag nagy távolságra lehessenek.

A szupravezető mágnesek fejlesztése is két irányban folyik, az LTS (4,2K alacsony hőmérsékletű) és a HTS (<20K magas hőmérsékletű) mágnesek irányában. Egy LTS szupravezető mágnes-egység felépítését mutatja a 8.7. ábra.

Kép

8-7. ábra: A japán ML (Maglev) vonatba épített LTS szupravezető mágnes.

A szupravezető mágnesek kb. 700kAmenet gerjesztést tudnak létrehozni. A fenti egység négy mágnesből áll, egymástól 1-2 méter pólustávolságban elhelyezve, váltott mágneses polaritással. A szupravezető mágnes az általa keltett néhány tesla nagyságrendű mágneses indukciót csekély, napi 0,44%-os csökkenéssel megtartja.

A pálya hosszában sűrűn elhelyezett tekercselemek alakjának, elrendezésének kiválasztása a szupravezető mágnesrendszer kiválasztásához hasonlóan egy optimalizációs folyamat része, ami hosszú fejlesztési munka eredményeként alakul ki.

A nulla-fluxusú lebegtetési mód megvalósítására képes pályatekercselést a 8.8. ábra mutatja, a szokásos koordinátarendszerrel együtt. Az x-tengely a jármű sebességének irányába mutat, a z-tengely a függőleges lebegtetés, y-tengely az oldal-vezetés iránya.

Kép

8-8. ábra: Nyolcas alakú hurkokból álló tekercselés,a.) a pálya egyik oldalfalán, b.) a jobb és baloldali hurkok keresztkapcsolása.

A tekercselés egymás mellett elhelyezett nyolcas alakban összekapcsolt menetekből áll, amely a 8.5.b. ábrának megfelelő elrendezésben a pálya mindkét oldalán megtalálható. Az úgynevezett nulla-fluxusú lebegtetés működése azon alapul, hogy a járművel együtt mozgó mágneses tér a felső, és az alsó hurokban azonos irányítású indukált feszültséget hoz létre, amelyek azonban a nyolcas alakú kötés miatt a felső és alsó menetekben szembekapcsolódnak, részben kioltják egymást. Az eredő feszültség által keltett áram a felső és alsó menetekben ellentétes irányú mágneses teret hoz létre. A rendszer önszabályozó, azaz minimális maradó áramra („nulla-fluxusra”) törekszik. A maradó áramot az szabja meg, hogy mekkora erő kell a jármű súlyának ellentartására, és emiatt mennyire kell lesüllyednie a szupravezető mágnes középvonalának a hurokkereszteződéshez képest. Az F z lebegtető erőnek a lebegtetési magasság szerinti deriváltja dF z /dz, a merevségi tényező, amivel jellemezhető az a tulajdonság, hogy milyen nagy dinamikával tér vissza a rendszer az egyensúlyi helyzetébe, ha valami miatt ettől el kellett térnie. A jármű függőleges lebegtetési magasságát, azaz menet közben a helyzetét, a rövidrezárt hurkok geometriai elhelyezése, oldalmagassága szabja meg.

A jármű oldalirányú megvezetéséhez a 8.8.a. ábrán látható hurkokat a pálya két oldalán összekötik, mégpedig ugyancsak keresztkapcsolást alkalmazva a 8.8.b. ábrán látható módon. A jármű két oldalán levő szupravezető mágnesek ellentétes polaritásúak.

A lebegtetés működését a pályatekercs hurkok mágneses terének N-S (észak-dél) polaritásával is szokták ábrázolni (8.9. ábra).

Kép

8-9. ábra: A lebegtetéskor kialakuló erők.

A függőleges lebegtetéshez az alsó hurkok mindkét oldalon olyan mágneses teret hoznak létre, amely a szupravezető mágnes polaritásával ellentétes, emiatt taszító (azaz emelő) hatást fejtenek ki, a felső hurkok mágneses tere a szupravezető mágnes polaritásával ellentétes, emiatt vonzóerőt fejtenek ki, ami ugyancsak emelő irányban hat. Ha a jármű oldalirányban a középhelyzetből kitér, akkor a jobb és baloldali tekercsek árama eltérést mutat. A keresztkapcsolás ennek az eltérésnek a megszüntetése irányában hat, azaz olyan erőket hoz létre, ami a jármű középhelyzetbe való visszatérését segíti elő.

A pályán elhelyezett tekercs rendszert a 8.10. ábra mutatja.

Kép

8-10. a.) ábra: Pálya kiépítés, fényképe.

Kép

8-10. b) ábra: Pálya kiépítés, a lebegtető, oldalvezető és vontatási tekercsek elhelyezése.

A piros színnel vannak jelölve a 8.8. ábrának megfelelő, páronként nyolcas alakban keresztbe kapcsolt lebegtető tekercsek. Kék színnel láthatók a jármű hajtására szolgáló lineáris motor tekercsekei. Az ábrán kétrétegű háromfázisú tekercselés látható, de a variációk között létezik egyrétegű tekercselés is. Egyrétegű tekercselés esetén négy lebegtető tekerccsel integráltan is készítik.

Az EDS lebegtetésű japán ML jelölésű járműsorozat villamos hajtása a 7.3. fejezetben leírt lineáris szinkronmotoros hajtáshoz hasonló. Az eltérést az ott példaként szereplő Transrapid jármű hajtásához képest nagyrészt a szupravezető mágnesek alkalmazása okozza. Az EDS lebegtetésre alkalmazott szupravezető mágnesek nagy mágneses indukciót hoznak létre és nagy geometriai mérettel rendelkeznek, ezzel szemben kocsinként csak néhányat építenek be, pl. a 8.6.c. elrendezésnél. Az egymás melletti mágnes pólusok ellentétes irányításúak, és τ p pólusosztásra vannak egymástól, hasonlóan a 7.8. ábrához. Ehhez képest a ritkás elhelyezésű többi szupravezető mágnes csoport p egész számú többszörösének megfelelő távolságra van elhelyezve. A vonóerő helyileg koncentrált, a szupravezető mágnes csoportoknak megfelelő helyen, hasonlóan a forgózsámolyos vasúti járművekhez. Ezzel szemben a Transrapid-nál a vonóerő a jármű teljes hosszán eloszlik. A szupravezető mágnesek geometriai méretéből következik, hogy a mágnesek pólusosztása τ p≈2 m nagyságrendű, szemben a Transrapid τ p≈25,8 cm-es pólusosztásával. A nagyobb pólusosztás miatt a lineáris motort tápláló háromfázisú áram alapharmonikus frekvenciája egy nagyságrenddel kisebb lehet, mint a Transrapid járműnél. Mivel f=v/λ, a hullámhossz: λ=2τ p, ugyanolyan v=500 km/h járműsebességnél (~140 m/s), f≈35 Hz maximális alapharmonikus frekvencia elegendő a tápláláshoz.

A normál üzemi fékezést az EDS lebegtetésű MLU002 típusú járműben energia visszatápláló fékezéssel oldják meg, a lineáris szinkronmotor az inverteren, és az egyenfeszültségű közbensőkörön keresztül a táphálózatba visszatáplál. Arra az esetre, ha a táphálózat meghibásodik, alternatív fékrendszert kell beépíteni, ami lehet ellenállásos fék, vagy súrlódáson alapuló, és aerodinamikus fék. Az ellenállásos fék a mozgási energiát az invertert tápláló egyenfeszültségű közbenső körre kapcsolódó fékellenálláson hővé alakítja. Az ellenállásos fékezés csak egy sebességérték felett hatásos. Alacsonyabb sebességen, kb. 350 km/h alatt lehet a súrlódásos féket használni az ellenállásos fék kiegészítésére. Ha azonban a jármű sebessége nagyobb, mint 350 km/h, a mechanikus súrlódásos fék nem használható, akkor sem, ha az ellenállásos fék meghibásodik. Nagy sebességnél az egyébként is domináns aerodinamikus vontatási-ellenállást (légellenállást) lehet kihasználni fékezésre, biztonságosan és hatásosan, akkor is, ha mind a villamos, mind a súrlódásos fék kiesne.

A légellenállás megnövelését úgy érik el, hogy a jármű elülső és minden kocsi haladási irányú elülső oldalán egy hidraulikusan működtetett féklemez kinyitásával megnövelik a jármű homlokfelületét. Ez működtethető a jármű lebegtetett, és kerekeken gördülő állapotában is. Instabilitást és lengést nem okoz, és a homlokfelület megnövelésének hatása kb. egy szekundum időtartamon belül érvényesül. Kísérletekkel azt is bizonyították, hogy a fékezés biztonságos akkor is, ha a felső és az oldalsó lemezek közül, pl. az egyik oldalsó nem nyílik ki vagy, ha az első és hátsó kocsikon a fékezőlemez nem egyszerre nyílik ki.

(A fejezethez felhasznált irodalom: [32]…[44])

9. fejezet - Villamos és hibrid-villamos autók hajtásai

A villamos járművek különleges csoportja a villamos autó, amelynek a szerepe kezdettől fogva az volt, hogy a belsőégésű motoros járművekkel szemben alternatívát jelentsen. A verseny azonban egyenlőtlen. A belsőégésű motoros járműveknek óriási előnyt jelent a még mindig nagymennyiségben rendelkezésre álló, nagy energiatároló képességű tüzelőanyag (dízelolaj, benzin, PB-gáz), a néha túlzó többlet teljesítmény beépítési lehetősége, az utántöltés egyszerűsége.  Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvárosok levegő szennyezettségének csökkentésére, a kőolajszármazékok kiváltására, a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazására teendő intézkedéseket nem lehet tovább halogatni. A városok levegő szennyezettségének csökkentésére tehető legfontosabb lépés a belsőégésű motoros gépjárművek leváltása villamos, vagy hibrid-villamos hajtású járművekre.

A gépjárművek „villamosítására” irányuló fejlesztés szinte minden gépjármű kategóriát illetően folyik a mopedtől, a személy- és tehergépkocsikon át, a városi autóbuszokig. A jelenlegi fejlesztési gyakorlatra az a célkitűzés jellemző, hogy a villamos hajtásúra átalakított jármű a hagyományos, belsőégésű motoros gépjárműveknél megszokott menettulajdonságokkal és komfortfokozattal rendelkezzen, vagy azt közelítse meg. A korábbi fejlesztések ezzel szemben a könnyű, kisméretű és kis teljesítményű, szerény komfortfokozatú mini villamos autók (LEV, SULEV Light, Superlight Electric Vehicle) építését tűzték ki célul, amelyeket rövidtávú városi közlekedésre, bevásárlás, munkába járásra szántak. Külön kategóriát képeznek a környezetvédelmi okokból védett területeken, parkokban, valamint zárt térben is közlekedő járművek, ahol a szennyezőanyag kibocsátás egyáltalán nem engedhető meg, azaz csak tisztán villamos hajtású és villamos energiatárolású autó használható.

A villamos motoros hajtás előnyei a belsőégésű motoros hajtással szemben

A mindennapi élet, a háztartás és az ipar területén a hajtási feladatok döntő hányadát villamos motoros hajtásokkal valósítják meg. Egyetlen olyan jelentős alkalmazási terület van, ahol a villamos hajtás nem győzött, és ez a közúti gépjárművek családja. Ezen a területen nehéz az áttörés, noha a villamos hajtás a járműalkalmazást illetően is számos előnnyel rendelkezik.

A villamos motoros járműhajtás előnyei környezetvédelmi és energetikai szempontból:

 1. A villamos motoros hajtás üzeme szennyezőanyag kibocsátásmentes;

 2. A belsőégésű motorokhoz képest a villamos motorok üzeme zajmentes;

 3. A belsőégésű motorokhoz képest a villamos motorok energia átalakítási hatásfoka összehasonlíthatatlanul jobb.

 4. Villamos motoros járműhajtás esetén, a városi közlekedésre jellemző kényszerű megállások ideje alatt, a jármű állóállapotában a hajtás energia fogyasztása minimálisra csökkenthető. A belsőégésű motorok alapjárati fogyasztásához hasonló igény nem lép fel.

 5. Villamos motoros járműhajtás esetén megvalósítható az energia visszatápláló fékezés, a lefékezendő jármű mozgási energiájának hasznosítása, átalakítása újrafelhasználható villamos energiává. Az energia visszatápláló fékezéssel a városi közlekedésre jellemző gyakori gyorsulás-fékezés üzem miatt jelentős (20…30%) energia megtakarítás érhető el.

A villamos motoros járműhajtás előnyei járműtervezési szempontból:

 1. A villamos hajtások hajtási tulajdonságai elektronikus eszközökkel szinte tetszőlegesen befolyásolhatók, a felhasználói igényekhez minden tekintetben alkalmazkodóvá tehetők.

 2. A villamos hajtások szinte mindegyikével megvalósítható olyan nyomaték-fordulatszám határ-jelleggörbe, ami a jármű ideális vontatási jelleggörbéjének megfelelő alakú. A villamos motor és a járműkerék tengelye között sebességváltó, (változtatható áttétel) nem szükséges. Ezzel szemben a belsőégésű motorral hajtott járműveknél a kerékhajtás csak változtatható mechanikai áttételen, sebességváltón keresztül valósítható meg, mert a belsőégésű motorok nyomaték fordulatszám jelleggörbéje a vontatási jelleggörbéhez egyáltalán nem illeszkedik.

 3. Villamos hajtás esetén különösebb nehézség nélkül tervezhető többmotoros hajtású, valamint kerékagymotoros hajtású jármű. A több villamos motoros hajtás együttszabályozása nem jelent műszaki problémát.

 4. Többmotoros járműnél, több kisebb teljesítményű és méretű motor elhelyezése megkönnyítheti a járműtervezést, különös tekintettel az alacsony padlószintű járművek tervezését.

 5. Kerékagymotoros hajtású jármű, csak villamos motoros hajtással valósítható meg.

 6. Minél több a villamos motoros hajtású kerék a járműben, annál hatásosabban valósítható meg az energia visszatápláló fékezés, annál több keréken kombinálható a villamos fékezés a hagyományos mechanikus (hidraulikus vagy pneumatikus) fékrendszer fékhatásával.

Az összefoglalóból láthatóan, a városi közúti gépjárműveknél, és a városi tömegközlekedést szolgáló járműveknél környezetvédelmi és energetikai szempontból is az ideális megoldás a villamos hajtású jármű. A tömeges átépítést akadályozó ok, a járművek fedélzeti villamos energiaellátásának problémája. A villamos autók fő fejlesztési irányait is a villamos energiaellátás megoldási módozatai szabják meg.

A villamos motoros hajtású gépjárművek fő fejlesztési irányai:

A szó szoros értelmében villamos autónak, a felsorolás első három tagja tekinthető. A villamos autó fő jellemzője, hogy belsőégésű motorral nem rendelkezik, a jármű hajtása kizárólag villamos motoros. A villamos autók közül is tisztán villamos autónak csak az nevezhető, amelynél az energiatárolás és utántöltés is villamos, és a jármű szennyezőanyag kibocsátása abszolút nulla. A tüzelőanyag-cellával épített járműveknél a villamos energia átmeneti tárolására villamos energiatárolót is használnak ugyan, de az energia utántöltése nem villamos, a szennyezőanyag kibocsátása nem zérus, a felhasznált tüzelőanyagtól (hidrogén, metanol) függő égéstermék keletkezik. A villamos autókkal a 9.1. fejezet foglalkozik.

A hibrid-villamos járművekben ezzel szemben mindig van belsőégésű motor és egy, vagy több villamos motor. A jármű káros anyag kibocsátása a hibridizációval csak mérsékelhető, de meg nem szüntethető. A jármű kerekeinek hajtása vagy tisztán villamos motoros, vagy a belsőégésű motorral kombinált villamos motoros hajtású. A hibrid-villamos járműveknél a villamos energia átmeneti tárolására akkumulátort, vagy ultrakapacitást használhatnak, de az alapvető energiahordozó a hagyományos belsőégésű motoros autókhoz hasonlóan a tartályba betölthető üzemanyag. A PHEV (Plug-in) járműveknél az energia utántöltést villamos hálózati töltéssel is kiegészítik. A jármű tüzelőanyag fogyasztását (energia felhasználását) és a környezetszennyezési mutatóit a belsőégésű motor szabja meg. A hibrid autók fontos tervezési célkitűzése, hogy a villamos motor szabályozásával ezt a két mutatót javítani lehessen úgy, hogy a jármű menettulajdonságai is javuljanak. A hibrid-villamos járművekre újabban bevezették a teljes-full, közepes-middle, enyhén-mild hibrid megnevezést, ami a villamos hajtás teljesítményének a jármű összteljesítményéhez viszonyított részarányát jellemzi. A hibrid-villamos járművekkel a 8.2. fejezet foglalkozik.

Villamos autók

Villamos autó hajtása tisztán villamos motoros, amelynek a működtetéséhez a jármű fedélzetén villamos energiaellátásról kell gondoskodni, villamos táphálózatot kell kiépíteni. A villamos táphálózat szerint a villamos autókat három csoportba lehet sorolni:

A villamos motoros hajtást úgy kell kiválasztani és méretezni, hogy a hajtással megvalósítható M-ω mechanikai jelleggörbe illeszkedjen a jármű vontatási igényéhez úgy, hogy ne legyen szükség sebességváltóra, változtatható mechanikai áttétel közbeiktatására. Egy adott jármű F-v vontatási igénye szerint kiválasztott villamos hajtás mechanikai jelleggörbéjét mutatja a 3.5. ábra. A kiválasztás menetét pedig a 3.3. fejezet írja le. Az F-v vonóerő szükséglet becslésére támpontként szolgálhat a 2.4. ábra, amely a városi gépjárművekre vonatkozó minimális fajlagos vontatási igényeket foglalja össze.

A villamos autókban a 3.4. fejezetben felsorolt villamos járműhajtások szinte összes fajtája előfordul. Ezt bizonyítja a következő négy táblázat. A 9.1. és 9.2. táblázat konkrét gyártmányként készült és prototípus akkumulátoros villamos autók adatait mutatja be. A 9.3. és 9.4. táblázatok a tüzelőanyag-cellás villamos autó adatainak gyűjteménye. (A forrás: M. H. Westbrook: The Electric Car. UK University Press, Cambridge. 2005.)

A táblázatok harmadik sora mutatja az alkalmazott hajtástípusokat (drive type):

 1. Egyre ritkábban alkalmazzák az 5.1.5. fejezetben leírt külsőgerjesztésű egyenáramú kommutátoros motoros hajtást (Separately excited DC drive). A hajtás szokásos felépítését az 5.2.5. fejezet mutatja be, a lehetséges villamos kapcsolások egyike az 5.19. ábra látható. Régebben a villamos járművek hajtására alkalmazták a fokozatkapcsolókkal vezérelt soros-gerjesztésű kommutátoros egyenáramú motorokat is. A fokozatkapcsolókkal vagy az előtét ellenállást változtatták az 5.2.1. fejezetben leírt járművekhez hasonlóan, vagy a motor kapocsfeszültségét változtatták az akkumulátor-cellák soros-párhuzamos kapcsolási variációival.

 2. Gyakori hajtás megoldás a 6.2. fejezetben leírt feszültséginverteres táplálású mezőorientált aszinkronmotoros hajtás (3-phase induction, AC induction motor drive).

 3. Villamos autók hajtására gyakran használják a 7.1.2. fejezetben leírt feszültséginverteres táplálású szinuszmezős szinkrongépes hajtást (PM synchron motor drive).

 4. Kisebb teljesítményű villamos autóban, főleg a kerékagy motoros hajtáshoz alkalmazzák a 7.2. fejezetben leírt feszültséginvertes táplálású négyszögmezős szinkrongépes hajtást is (Brushless DC drive). Ennek a hajtástípusnak a három és ötfázisú változatával és alkalmazásával több gyártó és fejlesztő cég is foglalkozik.

 5. A felsorolásokban nem szerepel, de léteznek kapcsolt reluktancia motoros (SRM switched reluctance motor drive) hajtású kísérleti autók is.

9-1. táblázat: Akkumulátoros villamos autó gyártmányok műszaki adatai (2001 februárig bezárólag).

Manufacturer

Citroen

Daihatsu

Ford

GM

Honda

Nissan

Nissan

Peugeot

Renault

Toyota

Model name

AX/Saxo

Electrique

Hijet EV

Th!nk

City

EV1

EV Plus

Hypermini

Altra EV

106 Electric

Clio

Electric

RAV 4

Drive type

Separately

excited DC

PM Synchron

3-phase

induction

3-phase

induction

PM Synchron

PM Synchron

PM Synchron

Separately

excited DC

AC

Induction

PM Synchron

Battery type

NiCd

NiCd

NiMH

NiMH

Li-ion

Li-ion

NiCd

NiCd

NiMH

Max power

O/P (kW)

20

27

102

49

24

62

20

22

50

Voltage (V)

120

114

343

288

345

120

114

288

Battery energy capacity (kWh)

12

11,5

26,4

15

32

12

11,4

27

Charging connector

Conductive

Inductive

Conductive

Inductive

Inductive

Conductive

Conductive

Top speed

(km/h)

91

100

90

129

129

100

120

90

95

125

Claimed max

Range (km)

80

100

85

130

190

115

190

150

80

200

Charge time

7

7

5-8

6

6-8

4

5

7-8

10

9-2. táblázat: Akkumulátoros villamos autó műszaki adatai (2001 februárig bezárólag).

Manufacturer

BMW

Daimler

Chrysler

Daimler

Chrys ler

Fiat

Ford

GM

Lada

Mazda

Mitsubishi

Toyota

Model name

BMW

Electric

Zytek Smart EV

A-Class

Electric

Secento

Elettra

e-KA

Impuls 3

Rapan

Roadster-EV

Libero

E-com

Drive type

PM Synchron

Brushless DC

3-phase

induction

3-phase

induction

3-phase

induction

2x3phase

induction

Separately

excited DC

AC

induction

PM Synchron

Battery type

NaNiCl2

NaNiCl2

NANiCl2

Lead-acid

Li-ion

NaniCl2

NiCd

NiCd

NiCd

NiMH

Max power

O/P (kW)

45

30

50

30

65

42

30

19

Voltage (V)

289

216

286

192

288

Battery energy capacity (kWh)

29

13

30

13

28

26

Charging connector

Conductive

Inductive

Top speed

(km/h)

130

97

130

100

130

120

90

130

130

100

Claimed max

Range (km)

155

160

200

90

150

150

100

180

250

100

Charge time

8 (75%

fast charge 40min)

7

8 (80% in 4h)

6

6-8

8

8

9-3. táblázat: Tüzelőanyag-cellás villamos autó típusok műszaki adatai.

Manufacturer

Daimler

Chrysler

Daimler

Chrysler

Ford

Ford

GM

GM

Honda

Mazda

Model name

NECAR 5

Commander

SUV

P2000

HFC

Th!ink Focus FCV

Opel

Zafira

Opel Zafira

HydroGen 1

FCV-V3

Demo-FCEV

Drive type

3-phase

induction

3-phase

induction

3-phase

induction

3-phase

induction

PM synchron

3-phase

induction

Power surce

Fuel-cell+

methanol

reformer or

H storage

Fuel-cell+

methanol

reformer+

battery

Fuel-cell +

H storage

Fuel-cell +

H storage

Fuel-cell +

methanol reformer  or

H storage

Fuel-cell +

H storage

Fuel-cell +

H storage +supercap

Fuel-cell +

H storage

+supercap

Max power

O/P (kW)

55

70

67

67

80

89

60

65

Voltage (V)

330

255

315

Top speed

(km/h)

145

128

128

120

145

130

90

Claimed max

Range (km)

450

160

160

640

400

177

170

Date for

production

2004

2004?

2004

2004

2004

2003

9-4. táblázat: Tüzelőanyag-cellás villamos autó típusok műszaki adatai (folytatás).

Manufacturer

Mitsubishi

Nissan

Peugeot/Citroen

Renault/Volvo

Euro Project

Toyota

VW

VW

Model name

Fuel-cell EV

FCV

Partner

Fever

FCEV

Bora Hymation

Sharan

Drive type

PM Synchron

Synch wound rotor

PM Synchron

3phaseinduction

Power surce

Fuel-cell+

reformer

Fuel-cell+

reformer

Fuel-cell +

reformer or

H storage

Fuel-cell +

H storage +

NiMH battery

Fuel-cell +

methanol reformer

Fuel-cell +

H storage

Fuel-cell +

reformer

Max power

O/P (kW)

30

50

89

Voltage (V)

FC 90 System 250

Top speed (km/h)

120

125

140

Claimed max

Range (km)

400

500

350

Date of production

2005

2004/5

2003/4

2003

Magyarországon, Hódmezővásárhelyen is gyártottak akkumulátoros villamos autót PULI elnevezéssel, soros gerjesztésű egyenáramú motoros hajtással, 10 darab 6 V/240 Ah kapacitású ólomakkumulátoros táplálással, 65 km/h végsebesség és 60-100 km hatótávolság adatokkal. Ezzel összehasonlítva, a 2007-es év szenzációja volt a Tesla-Roadster luxus kivitelű akkumulátoros autó, inverteres aszinkrongépes hajtással, Li-ion akkumulátorral, 130 km/h végsebesség és 400 km hatótávolság adatokkal.

A fenti táblázatokból látható, hogy akár akkumulátoros, akár tüzelőanyag-cellás járműről van szó az energiaforrás választott tápfeszültsége tág határok között változhat 114-330 V tartományban. Adott teljesítményigényű járműhajtáshoz a választott tápfeszültség ésszerű növelésével a terhelőáram csökkenthető. Az optimális feszültség-áramválasztást részben az energiaforrás, részben a villamos hajtás befolyásolja. Léteznek olyan járművek is, amelyeknél a villamos hajtás tápfeszültsége nem azonos az energiaforrás kapocsfeszültségével, a kettő között DC/DC átalakítót alkalmaznak. Ilyen jármű látható a 9.4. táblázatban, ahol a tüzelőanyag-cella 90 V-os kimenetű feszültségét 250 V rendszerfeszültségre transzformálva alkalmazzák a villamos hajtáshoz.

Villamos autók energiaellátása

A villamosenergia szükségletet a villamos autókban főként a jármű villamos hajtása szabja meg, de ehhez képest jelentős nagyságú lehet a segédüzemi berendezések működtetéséhez szükséges energiaigényt is.

A segédüzemi villamos berendezések a hagyományos belsőégésű motoros járművekben a járműtípustól függően 6, 12, vagy 24V-os segédüzemi akkumulátorról működnek, vagy közvetlenül, vagy félvezetős átalakító kapcsolásokon keresztül. A segédüzemi akkumulátor szabályozott töltését a belsőégésű motor által hajtott járműgenerátor látja el.

Ezzel szemben a villamos autókban járműgenerátor nincs. Mivel a hagyományos autókban jól bevált segédüzemi berendezéseket általában a villamos járművekben is alkalmazni akarják, emiatt a villamos autókban is megtartják a külön kisfeszültségű segédüzemi akkumulátort. A segédüzemi akkumulátort a járműgenerátor hiányában a főáramköri hálózatról kell tölteni. A villamos autók tipikus főáramköri felépítését a 9.1. ábra mutatja. A főáramköri feszültségforrás lehet akkumulátor, tüzelőanyag-cella önállóan vagy másodlagos energiatárolóval kombinált változatban kiépítve.

Kép

9-1. ábra: A villamos autók tipikus főáramköri felépítése

A hagyományos autókban bevált segédüzemi berendezések használatának speciális következménye van. A szokásos segédüzemi berendezések többsége úgy készül, hogy a tápfeszültség negatív polaritású pontját nem kell az elemekhez huzalozással külön hozzávezetni, a hozzávezetés „testeléssel” valósul meg úgy, hogy a segédüzemi akkumulátor negatív polaritása a jármű karosszériájával, a „testtel” azonos potenciálú. Ha a 9.1. ábrán látható DC/DC jelű töltőberendezés nem szigetelt áramkör, akkor ez azzal jár, hogy a főáramkör negatív potenciálú pontja is „testelt” potenciálú lesz. Van olyan villamos autó-kapcsolás is, ahol a főáramköri feszültség fele-fele arányban osztott, és a „testelés” a középpont megcsapolásnál van. Ilyenkor a segédüzemi akkumulátor töltése szempontjából az áramkör aszimmetrikus, de az érintésvédelmi szempontból mértékadó feszültség ±U/2 nagyságúra csökken. Modern, nagyteljesítményű autókban előfordulhatnak váltakozófeszültségű segédüzemi fogyasztók is, aminek az DC/AC invertereit általában a nagyfeszültségű főáramkörre építik (9.1. ábra).

Akkumulátoros villamos autók

A 9.1 és 9.2 táblázatok negyedik sora mutatja, hogy a villamos autók gyártói által kiválasztott akkumulátorok típusa többféle lehet. A járművekben energiatárolóként korábban döntően savas, vagy ólom akkumulátort használták. Ma már többnyire csak segédüzemi akkumulátorként fordul elő, zárt (zselés), vagy szabályozott szelepes (VRLA Valve regulated lead acid) kivitelben. Egy időszakban sok villamos jármű készült NiCd akkumulátorral, azonban ezek használatát az új környezetvédelmi intézkedésekkel letiltották a veszélyes hulladéknak számító kadmium miatt. Helyette fejlesztették ki a nagyon hasonló tulajdonságú NiMH (nikkel-fémhidrid) akkumulátorokat. Ennek a három hagyományos felépítésű akkumulátornak a fontosabb tulajdonságait a 9.5. táblázat első három oszlopa foglalja össze. A negyedik oszlop összehasonlításul a két fontos lítium-alapú akkumulátortípus adatait tartalmazza. A fejlesztés eredményeként ezek az adatok folyamatosan javuló tendenciát mutatnak.

9-5. táblázat

Akkumulátor típus

Ólom akku,

Lead-acid

Nikkel-kadmium,

NiCd

Nikkel-fémhidrid,

NiMH

Lítium-ion és

Lítium-ion polimer

Üzemi hőmérséklet

-10…55ºC

-40…50ºC

-40…50ºC

-45…85ºC

Elektrolit

Kénsav vizes

oldata

Lúg vizes

oldata

Lúg vizes

oldata

Szerves elektrolit vagy polimer

Nyugalmi feszültség

2,1 V

1,35 V

1,35 V

3,5 V

Fajlagos energia-tárolási képesség

30…45 Wh/kg

40…55 Wh/kg

50…80 Wh/kg

100…250 Wh/kg

Fajlagos teljesítmény

100…200 W/kg

180…260 W/kg

180…250 W/kg

300…800 W/kg

Élettartam

300…850 ciklus

600…1000 ciklus

600…1000 ciklus

500…1200 ciklus

A felsorolt akkumulátorok normál hőmérsékleten üzemeltethetők. Ez lehetővé teszi általános célú felhasználásukat. Segédberendezés nélkül használhatók járművekben.

Járműalkalmazásra reménykeltőnek látszott egy ideig a NaNiCl2 (Zebra becenevű), jó hatásfokú, 90-100 Wh/kg energiatárolási képességű akkumulátortípus. Nagy hátránya, hogy viszonylag bonyolult felépítésű, és 300-350ºC üzemi hőmérsékleten működik.

Nagy áttörést jelentenek járműalkalmazás tekintetében az újonnan fejlesztett Li-alapú akkumulátorok, ezek közül is a lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok.

A lítium-ion (Li-ion) technológia a nevét onnan kapta, hogy működése lítium-ionok vándorlásán alapul. Az ionok töltéskor a negatív, szén alapú elektródához, kisütéskor pedig a pozitív, fémoxid elektródához vándorolnak. Elektrolitként szerves oldószert használnak vezetőképesség javító adalékkal. Először a nyolcvanas években sikerült Li-alapú akkumulátorokat előállítani, amelyek még fémes lítiumot tartalmaztak, túlterhelés hatására képes volt felforrósodni, ami az akkumulátor felrobbanásához vagy elolvadásához vezetett. A ma kapható akkumulátorok a lítium-ionok forrásaként különféle vegyületeket vagy adalék anyagokat (pl. ittriumot, titániumot) használnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a lítium biztonságosan kötött legyen. A veszélyek ellenére is sok gyártó fejleszti a Li-ion akkumulátorokat, mivel ez a típus rendelkezik a legjobb villamos és energiatárolási mutatókkal. Az Ah-kapacitása, az energiatároló képessége a NiMH akkumulátorokhoz viszonyítva közel kétszeres, ami a kb. kétszeres cellafeszültségből következik. (Teljesen feltöltött állapotban a cellafeszültsége≈3,5 V). Még a kimerült cella is képes kb. 3 V-ot szolgáltatni az 1-1,35 V-os NiCd, illetve NiMH akkumulátorokhoz képest. Az előnyök között szerepel még a Li-ion akkumulátorok viszonylag kis súlya, és az, hogy üzem közben nem képződnek kristályok az akkumulátorban.

A lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor ugyancsak ígéretes fejlesztésnek látszik. Nagy előnye, hogy nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz folyékony elektrolitot, helyette speciális polimer választja el az anódot és a katódot. Ez vékony és rugalmas cellákat eredményezhet, nem szükséges vastag falú burkolattal védekezni a folyadék kifolyása ellen. Cserébe rövidebb élettartammal és hosszasabb töltési idővel kell számolni.

A fenti felsorolásból láthatóan az egyes akkumulátortípusok többféle szempontból hasonlíthatók össze: üzemi hőmérséklet, fajlagos energiatárolási képesség, fajlagos teljesítmény, élettartam, továbbá energia hatásfok, gyártási költségek, robusztusság, karbantartási igény szempontjából.

A fajlagos energiatároló képesség, ami a jelenleg kapható akkumulátor típusoknál 30-170 Wh/kg nagyságú, a járműalkalmazás szempontjából az egyik legfontosabb jellemző. A gyártók által megadott névleges érték 25°C üzemi hőmérsékletre és névleges áramú egyenletes kisütési folyamatra vonatkozik. A ténylegesen felhasználható energia ettől eltérhet, függ az üzemi hőmérséklettől, a túlterhelés mértékétől, az akkumulátor elhasználódási állapotától, stb. Egy 1 tonna tömegű gépkocsi 100 km-es hatótávolságú üzemeltetéséhez kb. 15 kWh energia szükséges. Ez azt jelenti, hogy 50 Wh/kg energiatárolási képességgel rendelkező akkumulátorból 300 kg-ot kellene beépíteni, 100 Wh/kg fajlagos energiatárolású akkumulátorból fele ekkora tömegű is elég lenne. Tehát az energiatároló képesség javítása nagyon fontos fejlesztési célkitűzés.

A fajlagos teljesítménysűrűség, az akkumulátorok hasonlóan fontos jellemzője. Azt fejezi ki mekkora P=ui pillanatnyi villamos teljesítmény leadására illetve felvételére képes, azaz milyen dinamikus terhelést képes elviselni. Ebből az adatból, az akkumulátor feszültségének ismeretében közvetve, következtetni lehet arra, hogy az akkumulátortípusra mekkora áram túlterhelhetőség engedhető meg, valamint, hogy mekkora árammal tölthető, mennyire bírja a gyorstöltést.

A különböző akkumulátortípusok energetikai tulajdonságának összehasonlítására gyakran használják a Ragone-diagramokat. A diagram a különböző akkumulátor típusok fajlagos energiatároló képességét (gyakran egyéb energiatárolókkal összehasonlítva) mutatja a típusokra jellemző fajlagos teljesítménysűrűség függvényében.

Az akkumulátoros energiaforrás villamosan sorba kapcsolt akkumulátorcellák halmazából áll. A járművekben alkalmazott akkumulátorok általában külön segédberendezés nélkül üzemeltethetők, karbantartást nem, vagy csak időszakosan igényelnek. Kivételt képez a NaNiCl2 („Zebra”) típusú járműakkumulátor. Egy inverteres járműhajtással működő akkumulátoros autó villamos kapcsolása a 8.2. ábrán látható.

Kép

9-2. ábra: Inverteres járműhajtású akkumulátoros autó főáramköri rajza.

Az előzőekben részletezett okból a főüzemi akkumulátor negatív kapcsa, vagy a középpont megcsapolása azonos potenciálú a jármű házával. A főüzemi akkumulátorra csatlakozik a kisfeszültségű segédüzemi akkumulátor töltőberendezése.

A járműalkalmazás szempontjából fontos a kiválasztott főüzemi akkumulátor energia hatásfoka, amely azt fejezi ki, hogy a betöltött villamos energia hány százaléka vehető ki. Az energia hatásfok kifejezése:

A kifejezésben a t index a töltéskor, a ks index a kisütési idő alatt mérhető akkumulátorfeszültség és áram értékeket jelenti a 9.2. ábrán látható jelöléssel. Az u kapocsfeszültség u ks kisütési értéke mindig kisebb, mint a 9.5. táblázatban szereplő terhelésmentes nyugalmi feszültség (u ks <U o), az u t töltési érték pedig nagyobb (u t >U o). Az u főáramköri feszültség aktuális értéke sok tényezőtől függ, az akkumulátor áramától, töltöttségi és elhasználódási állapotától és a környezeti hőmérséklettől. A kapocsfeszültség jellegzetes változását mutatja a töltöttségi állapot függvényében a 9.3.a. ábra, paraméter az akkumulátor árama. A kisütési határt az U vég kisütési végfeszültség határolja, ami egyes akkumulátor típusoknál akár nulla is lehet. A töltési folyamat határát az Umax megengedhető maximális érték korlátozza.

Kép

9-3. ábra: Akkumulátorok jellemzői, a.) feszültség változása a töltöttségi állapot függvényében, b.) kivehető kapacitás a túlterhelés függvényében és c.) a hőmérséklet és áram függvényében.

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a SOC (State of Charge) értékkel szokás jellemezni, ami azt fejezi ki, hogy a kisütési végállapot eléréséig pillanatnyilag mekkora kapacitás áll még rendelkezésre az akkumulátor névleges kapacitásához viszonyítva.

Az akkumulátor névleges kapacitása a t n névleges kisütési idő alatt, I n névleges kisütő-árammal, 25°C hőmérsékleten kivehető K n =I n t n töltésmennyiség, amit a megszokott Ah (amperóra) mértékegységgel szokás jellemezni. A t n névleges kisütési idő megadása változó, járműakkumulátoroknál általában 5órás kisütést jelent, de ez lehet 10, 20 óra is. Ha a kisütő áram nagyobb, mint a névleges érték, pl. I/I n =2, akkor a kisütési idő t ks <(t n /2) értékre csökken, azaz túlterhelés esetén az akkumulátorból ténylegesen kivehető kapacitás csökken. A túlterhelés hatására bekövetkező kapacitásváltozás jellegét a 9.3.b. ábra érzékelteti. A kivehető töltésmennyiség csökken akkor is, ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 25°C, a változás jellegét a 9.3.c. ábra mutatja.

Az akkumulátorok kapacitása szoros kapcsolatban van az energiatároló képességgel, aminek a névleges értéke: En=KnUn=InUntn, ahol az Un névleges feszültség a névleges áramnál a kapcsokon mért feszültség, ami a nyugalmi feszültségnél kisebb: U n <U o. Az akkumulátor kapocsfeszültsége üzem közben azonban változó, a terhelőáramon kívül a töltöttségi állapottól is függ, mint a 9.3.a. ábra is mutatja.

Az akkumulátorból tx idő alatt iks kisütő árammal kivehető töltésmennyiség: . Az ugyanezen idő alatt kivehető energia: .

A felhasználható energia láthatóan, a pillanatnyi uks kisütési kapocsfeszültségtől is függ, de a szoros kapcsolat miatt az energiatárolási képesség a kapacitáshoz hasonlóan függ a túlterheléstől és a hőmérséklettől, a 9.3.b. és c. ábrához hasonló függvényekkel jellemezhető.

A főáramkört tápláló akkumulátor I n áramát (K n névleges kapacitását) úgy kell megválasztani, hogy a tervezett P n =U n I n névleges teljesítményt le tudja adni. A tervezett teljesítmény nagyságát a járműhajtás és a segédüzemi berendezések működtetéséhez szükséges teljesítmény összege határozza meg. Méretezéskor figyelembe kell venni azt is, hogy a járműhajtás dinamikai követelményeiből származó i>I n árammal az akkumulátor igénybe vehető legyen. A gyorsításhoz tegye lehetővé a szükséges túlterhelhetőséget. Fékezéskor tegye lehetővé a fékenergia visszanyerését, az úgy nevezett energia visszatápláló fékezést (szaggatott vonalas áramirány a 9.2. ábrán). A visszatáplálással visszanyerhető energia a felvett energia 20-30%-át is elérheti városi járműveknél. Az elérhető energia megtakarítás a városi közlekedésben résztvevő járműveknél a legnagyobb, ugyanis ezek üzemére jellemző a sok fékezés és megállás. Az akkumulátorok dinamikai igénybevételének mérséklésére a főáramköri kapcsolást kombinálhatják ultrakapacitással, mint kiegészítő energiatárolóval (9.1.3. fejezet).

Az akkumulátoros járművek üzemeltetési költségének nagyon fontos összetevője az akkumulátor élettartama, „life-cycle”. Az élettartam a töltés-kisütés ciklusok maximális száma, amit az akkumulátor elvisel. Ez szabja meg, hogy milyen időközönként kell kicserélni a teljes készletet. Ha a maximális ciklusok száma 1000 és az autót naponta használják, és naponta tölteni kell, akkor ez kb. három éves élettartamot jelent.

Az akkumulátoros energiaforrás alkalmazásának hátrányai összefoglalva:

 1. Viszonylag kis fajlagos energiatárolási képesség;

 2. Gyakori töltés igény, a gyorstöltés megvalósítási nehézségei;

 3. Viszonylag rövid élettartam;

 4. A pillanatnyilag rendelkezésre álló, felhasználható energia mérésének nehézsége;

 5. Az elhasználódott akkumulátorok összegyűjtése és újrahasznosítása.

A hátrányok mérlegelése azt mutatja, hogy az akkumulátoros autók jó tulajdonságait leginkább városi közlekedésben lehet kihasználni. Az akkumulátorok kis fajlagos energiatároló képessége miatt a jármű hatótávolsága, azaz az egy töltéssel megtehető távolság viszonylag kicsi. A kis energiatároló képesség miatt még egy probléma vetődik fel. Az akkumulátoros autóban nemcsak a járműhajtás, hanem minden berendezés villamos. A fogyasztás csökkentése céljából szerényebb komfort fokozatúra kell készíteni. Minden kényelmi berendezés - ezek közül a legnagyobb fogyasztású a villamos klímaberendezés - csökkenti a jármű hatótávolságát.

Az akkumulátorok kis energiatárolási képessége miatt gyakran kell töltésről gondoskodni, és az akkumulátoros autót el kell látni a külső töltőberendezéshez csatlakozó illesztő- és védőáramkörrel.

A főáramköri akkumulátorok töltésére többféle megoldás fejlesztésén dolgoznak:

 1. Nagyteljesítményű gyorstöltő állomások kialakítása;

 2. Éjszakai (lassú) töltés háztartási villamos hálózatról;

 3. Lassú töltés munkahelyi parkolókban kialakított töltő hálózatról;

 4. Speciális parkolóhelyi töltés nagyfrekvenciás teljesítmény átvitellel;

 5. A járműre épített napelem teleppel napelemes töltés-rásegítés;

 6. A járműbe épített lábhajtású villamos generátoros töltés-rásegítés.

A felsorolásból látható, hogy a töltési mód alapvetően kétféle: gyors vagy lassú töltés. Az akkumulátorok élettartama szempontjából a lassú töltés a kedvezőbb. A gyorstöltés sokkal nagyobb igénybevételt jelent és emellett is célszerű lassú töltési ciklusokat közbeiktatni. Ebből következik, hogy a járműben a csatlakozást, illesztést általában többféle töltési módra ki kell építeni.

A gyorstöltés akkor lenne ideális, ha a hagyományos belsőégésű motoros autók benzin vagy dízelolaj utántöltéséhez hasonló gyorsaságú (maximálisan 10…15 perces) akkumulátortöltést lehetne megvalósítani. Ez sok problémát vet fel. Az egyik nagy probléma az, hogy a gyorstöltéshez az akkumulátort a névleges áramánál lényegesen nagyobb i t >I n (t n /t t ) árammal kell tölteni. Ha az akkumulátorra gyárilag meghatározott t n =5 óra, és a töltést t t=10 perc=(1/6) órára tervezik, akkor t n /t=30, azaz legalább 30-szoros árammal kellene tölteni. A másik probléma az, hogy gyorstöltéshez nagyteljesítményű töltőállomásokat kellene kiépíteni. Például egy 15 kWh energiatárolású akkumulátor 100%-os feltöltéséhez 10 perc=(1/6) óra töltési idővel számolva, 90 kW teljesítményű töltőberendezés kellene. Ezen kívül mind az akkumulátor, mind a nagy teljesítményű töltőállomás megfelelő biztonságáról, védelméről is gondoskodni kell.

A gyorstöltési teljesítmény csökkentésének lehetőségei:

 1. a töltési idő növelése még elfogadható értékre,

 2. részleges gyorstöltés az energiatároló képesség részértékére, 40-50%-ára.

Léteznek már olyan töltőállomások, amelyek akkumulátorok gyorstöltésére alkalmasak. A töltőfej alakja és kezelése a benzin betöltéshez hasonló, csak a töltőfej a töltőberendezéshez villamos kábellel csatlakozik. A töltéshez szükséges villamos energiát általában nagyfrekvenciás, különleges transzformátorral viszik át. Az induktív csatolással biztosítható az életvédelmi és biztonságtechnikai okokból fontos szigetelt energiaátvitel. Gyorstöltő berendezés vázlatos felépítése a 9.4. ábrán látható.

Kép

9-4. ábra: Akkumulátor gyorstöltő berendezés jellegzetes felépítése.

A gyorstöltő berendezés hálózati szűrőből, nagyfrekvenciás tápegységből és töltőfejből áll. Az AC/AC átalakító egyfázisú, szabályozott nagyságú, 30-70 kHz frekvenciájú váltakozó feszültséget állít elő és töltőáram szabályozást valósít meg. A töltőfejbe épített primer tekercselés és a járműbe épített ferritmagos szekunder tekercselés nagyfrekvenciás csatolású transzformátort képez. A szekunder feszültség AC/DC átalakítóval egyenirányított értéke tölti az akkumulátort.

Az éjszakai és parkolóhelyi lassú töltésnél a töltőáram igény az akkumulátor névleges áramához közeli érték, i t <(2-3)I n. Az éjszakai és munkahelyi parkolási idő alatti töltésnél megengedett töltési idő 5-8 óra lehet, az egyéb parkolóhelyi töltésnél kevesebb. Éjszakai töltésnél arra törekednek, hogy a töltés a normál háztartási villamos hálózatról megvalósítható legyen. A töltőberendezés helyileg lehet a járművön kívül, a járműbe beépítve, vagy a 9.4. ábrához hasonló elrendezésnél megosztva. A legegyszerűbb a járműbe épített töltő, ami helyet foglal és súlynövekedést okoz, viszont egyszerű módon, ipari dugaszolóval (conductive) csatlakoztatható a villamos hálózatra. Újszerű kísérletek folynak a parkolóhelyi nagyfrekvenciás (inductiv) töltés irányában, amelynek az elvi felépítése a 9.4. ábrához hasonló, de az induktív csatolás nem töltőfejjel valósul meg. A parkolóhelyen az energiaátvitelre szolgáló transzformátor primer elemeinek kiépítése lapos és az autóval úgy kell ráállni, hogy a járműre épített szekunder rész a primer tekercseléssel minél jobb csatolást tudjon létrehozni.

A napelem telepes és lábhajtású generátoros töltés rásegítés hobby-járműveknél alkalmazott módszer. Mindkét töltési módnál fontos üzemi feltétel, hogy a villamos kapcsolás olyan legyen, hogy a töltés rásegítő ne tudjon fogyasztóként működni. Például napelem teleppel épített járműnél a napelem-telep ne tudjon fogyasztóként üzemelni akkor, amikor nem áll rendelkezésre a normál üzeméhez szükséges napenergia, azaz sötétben. A töltés rásegítő kapcsolás emiatt mindig tartalmaz egyenirányító diódát, amely megakadályozza, hogy a töltőáram iránya meg tudjon fordulni. Napelemes töltésnél az elektronikus kapcsolást és szabályozást úgy választják meg, hogy a napelem-telep a lehető legjobb hatásfokkal tudjon működni, és az árama folytonos legyen. Változó fényintenzitás mellett is mindig az adott viszonyoknak megfelelő maximális teljesítményt tudja leadni.

Akkumulátor management elnevezéssel az újonnan fejlesztett járműakkumulátorokat mikrokontrolleres állapotfigyelő, védelmi és jelző áramkörökkel látják el. Az akkumulátor management legfontosabb feladatai:

 1. az akkumulátor telep hőmérsékleti állapotának figyelése,

 2. az egyes cellák vagy cellacsoportok töltési feszültség eltérésének figyelése, és ha szükséges, akkor kiegyenlítést célzó beavatkozás indítása,

 3. az akkumulátor egység töltöttségi állapotának figyelése.

Az akkumulátorcellák töltési feszültségének kiegyenlítése (equalizálása) mind a gyorstöltésre, mind töltést követő állapotra nézve nagymértékben javíthatja a töltés hatásfokát és az akkumulátorok élettartamát. Az üzemszerűen sorosan kapcsolt akkumulátorok töltését is sorbakapcsolt állapotban végzik, egy töltőberendezésről kapocsfeszültség és töltőáram szabályozással. Az akkumulátorokon, különösen gyorstöltésnél, nem egyenletesen oszlik meg a feszültség. Lesznek olyan akkumulátor elemek, amelyeknek a kapocsfeszültsége az átlagértéknél kisebb, vagy nagyobb. Ezek a különbségek az egész rendszer kihasználhatóságát rontják. Különösen gyorstöltésnél jelentenek nagy problémát, mert egyes akkumulátor-egységek veszélyesen túltöltődhetnek, míg néhány elem alultöltött marad. Az alultöltött akkumulátorok miatt csökken az egész rendszer kapacitása, a túltöltés miatt az élettartama. Az akkumulátorok feszültségkiegyenlítéses töltésére külön szabályozó-berendezések készülnek. A 9.5.a. ábra szerinti megoldásnál a megengedhetőnél nagyobb feszültségű akkumulátor elemeknek a töltőáramát sönt áramkörön elvezetve csökkentik. Az elvezetett többletáram a sönt áramkör ellenállásán veszteséget okoz.

Kép

9-4. ábra: Akkumulátor gyorstöltő berendezés jellegzetes felépítése.

9-5. ábra: Akkumulátorok feszültségkiegyenlítésea./ sönt áramkörökkel, b./ lánckapcsolással. c./ A lánckapcsolás működési vázlata.

A 9.5.b. ábra közel veszteségmentes megoldást mutat. Az áramköri lánc EQ kiegyenlítő áramkörei két-két szomszédos akkumulátor elem feszültségét hasonlítják össze. Ha a két feszültség különbözik, akkor úgy egyenlítik ki, hogy a töltőáramok különbségét szabályozzák. A működés elve a 9.5.c. ábra alapján érthető meg. Ha u 1 > u 2, akkor T1 tranzisztor kinyit, ezáltal i 1 < i 2 áll elő. A kapcsolásban csak a különbségi áram okoz veszteséget R EQ ellenálláson. A két azonos értékű R ellenállásból álló osztó a referenciajelet adja.

A főüzemi akkumulátor töltöttségi állapotának meghatározása villamos autóknál éppen olyan fontos, mint a benzinüzemű autóknál a tüzelőanyag szintmérő. Állandó információval kell rendelkezni arról, hogy mekkora az akkumulátorban pillanatnyilag tárolt „maradék" energia, mekkora távolságot lehet még megtenni a járművel töltés nélkül. Az akkumulátorban pillanatnyilag rendelkezésre álló tárolt energiát a szakirodalomban általában a névleges kapacitáshoz viszonyított relatív értékkel szokták megadni: a SOC (State of Charge) százalékos értékével.

A töltöttségi állapot meghatározására több módszer van:

 1. a töltés-felhasználás (òidt) folyamatos mérése és összevetése az akkumulátor jelleggörbékkel meghatározott, becsült kapacitással,

 2. az energia felhasználás (òuidt) folyamatos mérése és összevetése az akkumulátor jelleggörbékkel meghatározott, becsült energiatárolóképességgel,

 3. feszültségmérésre visszavezetett kapacitás meghatározás, dinamikus (négyszög alakú) terhelésváltozásra adott válaszfüggvény értékelése alapján,

 4. impedanciamérésre visszavezetett kapacitás meghatározás, szuperponált szinuszos alakú váltakozófeszültségű zavarójelre adott válaszfüggvények értékelése alapján.

Mindegyik módszer számításigényes, és mindegyiknél szükséges a fő jellemzőkön kívül az akkumulátor hőmérsékletének, és öregedési állapotának ismerete is.

A főüzemi akkumulátor helyett ultrakapacitás (szuperkapac itás) is alkalmazható.

Az ultrakapacitás az utóbbi idők egyik új és jelentős műszaki terméke. Ez egy különleges kondenzátor, amely extra nagy csúcsteljesítmények felvételére és leadására alkalmas.

Általában egy U feszültségre feltöltött C kapacitású kondenzátorban tárolható energia: W=CU2/2. A kondenzátor kapacitása: C=εrε0A/δ, ahol ε r a szigetelő relatív permittivitása, ε 0 =8,85·10-12 F/m a vákuum permittivitása, A a kondenzátor fegyverzetének felülete, δ a szigetelőréteg vastagsága. A hagyományos kondenzátorok fajlagos energiatároló képessége a legjobb polietilén szigetelőanyagra is csak kb. 0,1 Wh/kg.

Az ultrakapacitás speciális elektrokémiai technológiával készült kettősréteg kondenzátor, amelynél a szigetelőréteg δ vastagsága extrém kis értékű, esetenként μm nagyságrendű. Ennek következtében óriási, 500-1500 F kapacitásúra készíthető, emellett kis veszteségű és nagy élettartamú elem. A fajlagos energiatároló képessége a hagyományos kondenzátorokhoz képest sokkal nagyobb: 5 Wh/kg nagyságrendű, de az akkumulátorok (50…150 Wh/kg) fajlagos energiatároló képességénél sokkal kisebb. Az ultrakapacitás kapcsain megengedett feszültség kicsi (3-5 V), ezért a belőle készült tápforrás, az akkumulátoros tápforráshoz hasonlóan nagyszámú sorba kapcsolt elemből épül fel. Az ultrakapacitás fegyverzetei rétegelt síkalakúak, vagy tekercseltek. Az elektródák közötti anyag a típustól függően: lehet karbon-fémrost kompozit, habkarbon, aktivált szintetikus monolitikus karbon, polimer film karbon szövet, fémoxidréteg, stb. Ultrakapacitást ma több cég gyárt pl.: ESMA, ELIT, NESS, PowerCache, SAFT, stb.

Sok alkalmazásnál nem annyira az energiatároló képességét használják ki, hanem azt a tulajdonságát, hogy az ultrakapacitás extra nagy csúcsteljesítményre leadására és felvételére képes impulzusszerűen, azaz rövid ideig. A kondenzátor pillanatérték teljesítménye p=ui, ahol u a kondenzátor kapocsfeszültsége, i a töltő- vagy kisütő-árama. Az ultrakapacitásra típustól függően akár 2,5 kW/kg fajlagos teljesítmény is megengedhető pillanatszerűen. Az áram iránya az üzemtől függően lehet töltő, ekkor az ultrakapacitás teljesítményt vesz fel, és lehet kisütő, ekkor teljesítményt ad le.

Az ultrakapacitás fontos alkalmazási területe a villamos autó. Léteznek olyan járműkísérletek, ahol főüzemi áramforrásként használják, de sokkal gyakoribb az, hogy átmeneti energia felvételre és leadásra, másodlagos energiatárolóként alkalmazzák. Alkalmazásával megkímélhető az elsődleges energiaforrás a lökésszerű igénybevételektől.

Tüzelőanyag-cellás villamos autók

Tüzelőanyag-cellás villamos autók fejlesztése sok éve kiemelt jelentőségű és sok autógyár foglalkozik vele, mint a 9.3. és 9.4. táblázatok is mutatják. Van példa tüzelőanyag-cellás autóbuszgyártásra is.

A tüzelőanyag-cellás és akkumulátoros táplálási mód összehasonlítása

A tüzelőanyag-cellás autókban (FCEV Fuel Cell Electrical Vehicle) a tüzelőanyag-cella hasonlóan az akkumulátorhoz egyenfeszültséget szolgáltató villamos tápforrásként üzemel. A villamos főáramkör és a járműhajtás felépítése is az akkumulátoros autókhoz hasonló (9.1. ábra), csak az U feszültséget a tüzelőanyag-cella adja. A tüzelőanyag-cellás villamos táplálás azonban az akkumulátoros táplálástól néhány lényeges pontban eltér:

 1. A tüzelőanyag-cellás tápforrás elektrokémiai energia átalakító, villamos energia tárolására nem képes.

 2. A tüzelőanyag-cella a belsőégésű motorokhoz hasonlóan tüzelőanyag adagolással működik, azaz a kimenete villamosan csak akkor terhelhető, ha az üzemeltetéséhez szükséges feltételek teljesülnek és megfelelő mennyiségű tüzelőanyag áll rendelkezésre.

 3. A tüzelőanyag tárolás és utántöltés a belsőégésű motorokhoz képest is bonyolultabb, mivel az FCEV-knél használt tüzelőanyag általában tiszta hidrogén (nagynyomású gáz, vagy folyékony állapotban tárolva), esetleg metanol reformálva. A hidrogén biztonságos tárolásának és kezelésének megvalósítása, töltőállomások kiépítése napjaink feladatai közé tartozik.

 4. Normál üzemben a tüzelőanyag-cella működési intenzitása a villamos fogyasztásnak megfelelően változik. A jármű gyorsításakor szükséges dinamikus igénybevételt azonban a cella működési intenzitásváltozása alap kiépítésben csak késleltetéssel tudja követni.

 5. A tüzelőanyag-cellás tápforrás alapkiépítésben nem képes visszatápláló fékezési energia hasznosítására, áramának iránya nem fordulhat meg.

 6. A két utóbbi hátrányos tulajdonsága miatt a tüzelőanyag-cellás tápforrás önmagában nem alkalmazható járműben, ki kell egészíteni valamilyen energiatárolóval. Ez lehet villamos energiatároló, akkumulátor vagy ultrakapacitás (mint a 9.3. és 9.4. táblázatból látható) vagy lendkerekes mechanikai energiatároló. Ezekkel a 9.1.3. fejezet foglalkozik. Újabban az Ovonics cég kísérletezik fémhidrides hidrogéntárolóval egybeépített tüzelőanyag-cella készítésével, amely kémiai energiatárolással kerüli el a működési késleltetést és engedi meg a visszatápláló fékáram felvételét.

 7. A tüzelőanyag-cella működését folytonosan szabályozni és ellenőrizni kell, a segédüzemi berendezései és vezérlése általában bonyolult. Külön gondoskodni kell a cella üzemének indításáról, hűtéséről, és a tüzelőanyag mennyiség folytonos ellenőrzéséről.

 8. A tüzelőanyag-cellák érzékenyek az indítási környezeti hőmérsékletre, általában -4°C alatt indítási problémák állhatnak elő.

 9. A tüzelőanyag-cellás táplálású járművek szennyezőanyag kibocsátása tiszta hidrogén üzemanyag esetén sem nulla. Eltekintve a hidrogén-oxigén égéséből származó végtermékként keletkező víztől, ha az égéshez nem tiszta oxigént használnak, hanem levegőt, akkor melléktermékként nitrogénoxidok keletkeznek. Metanol tüzelőanyag alkalmazása esetén ehhez még hozzáadódik a széndioxid is, mint melléktermék.

Autókban alkalmazható tüzelőanyag-cellás tápforrás

A tüzelőanyag-cella környezetkímélő elektrokémiai áramforrás, amelynek a fejlesztésével sok cég foglalkozik. Sokféle cellatípus fejlesztése folyik:

 1. AFC (Alkaline Fuel-Cell) hagyományos lúgos,

 2. PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel-Cell), polimer membrán elektrolitú,

 3. MHFC (Metal Hydride Fuel-Cell) fém-hidrid hidrogéntárolóval épített PEMFC,

 4. PAFC (Phosphoric Acid Fuel-Cell) foszforsavas,

 5. MCFC (Molten Carbonate Fuel-Cell) olvadt só elektrolitú,

 6. SOFC (Solid Oxid Fuel-Cell) szilárd oxid cirkónium kerámiás,

 7. nagynyomású tüzelőanyag-cellák.  

A felsorolt típusok közül a járművekben a PEMFC típust használják, amelynek az üzemi hőmérséklete (≈70-80°C), üzemi nyomása (1-10bar), kezelhetősége járműalkalmazás céljából a legkedvezőbb. A PEM-cellák elvi és gyakorlati felépítését a 9.6. ábra mutatja.

Kép

9-6. ábra: A PEM-cella elvi felépítése.

Kép

9-6. ábra: A PEM-cella gyakorlati felépítése.

Egy-egy cellában a kémiai folyamat proton cserével valósul meg úgy, hogy az elektronáram (e- jellel) a külső körön záródik. Az anód és katód lemezszerű porózus lapokból épül fel, közrezárva a platina vagy grafit bevonatú protonáteresztő membrán lemezt. A bevonat a kémiai folyamat intenzitását fokozza. Sárga az oxigén, kék a hidrogén hozzávezetést jelöli. Melléktermék, a víz a katódoldalon képződik.

A komplett tüzelőanyag-cellás áramforrás ezekből a lapos PEM-cellákból épül fel, a cellákat egymás mellé helyezve és a cellafeszültségeket sorban összeadva. Az így képződő tüzelőanyag-cellás áramforrás elvi rajza a 9.7. ábrán látható:

Kép

9-7. ábra: Tüzelőanyag-cellás tápforrás elvi rajza.

Az áramforrás üresjárási állapotában a kapcsokon mérhető feszültség u=U 0 üresjárási feszültség (K kapcsoló nyitva, a terhelőáram nulla, i=0). A terhelési állapotban i>0 és a kimenő kapcsokon mérhető feszültség u<U 0, növekvő terhelőáramnál a feszültség nemlineárisan csökken. A tüzelőanyag-cellás tápforrás az akkumulátoros tápláláshoz hasonlóan, nagyszámú sorosan kapcsolt cellából épül fel, mivel a cellánkénti feszültség kicsi, 1 V nagyságrendű. Az u kapocsfeszültség a sorosan kapcsolt cellák számától (N), a tüzelőanyag adagolás jóságától, az üzemi hőmérséklettől és nyomástól, valamint nem utolsó sorban az i terhelőáramtól függ. A tápforrás i áramterhelhetősége a beépített cellák aktív felületének nagyságától és a felületegységre vonatkozó megengedhető q [A/cm2] áramsűrűségétől függ. A megengedhető áramsűrűség tüzelőanyag-celláknál tipikusan 0,5…1 A/cm2 tartományba eső érték.

Járműalkalmazás szempontjából fontos, hogy mekkora mértékben változik a tüzelőanyag-cellás tápforrás feszültsége, ha a terhelőáram vagy az üzemi hőmérséklet változik. Ez a sorbakapcsolt cellák tulajdonságától függ. Egy PEM-cella u c feszültségének terheléstől függő változását a q áramsűrűség függvényében a 8.8. ábra mutatja a National Energy Laboratory mérése alapján.

Kép

9-8. ábra: Egyetlen PEM-cella feszültsége a terhelés függvényében.

Az ábra 70°C fokos üzemi hőmérsékletű PEM-cella kapocsfeszültségét mutatja különböző tüzelőanyag táplálási mód esetére. A két felső feszültség görbe tiszta hidrogéntáplálásra vonatkozik, a felső sűrített levegővel, az alsó légsűrítés nélküli táplálással. A legalsó görbe reformált hidrogéntáplálásra vonatkozik, ami szénmonoxidot is tartalmaz. Az ábrából az látszik, hogy a feszültség széles tartományban változik. Maximális terhelés esetén a feszültségesés 40-50%-ot is elérheti.

A tüzelőanyag-cellás tápforrás kapocsfeszültségének hőmérsékletfüggését a 9.9. ábra érzékelteti. Az ábra egy 5 kW-os, 75 db sorbakapcsolt cellából álló PEMFC típusú tüzelőanyag-cellára vonatkozó u-i terhelési mérés eredményét mutatja különböző T(C°) üzemi hőmérséklet mellett.

Kép

9-9. ábra: PEM-cellás tápforrás kapocsfeszültségének hőmérsékletfüggése.

Az ábrából az látszik, hogy a kapocsfeszültség hőmérsékletfüggése jelentős, 43-74 V feszültségtartományban változhat.

A tüzelőanyag-cellából kivehető villamos teljesítmény a cella i áramának és u c kimeneti feszültségének szorzata p=u c i. Az elektróda felületére vonatkoztatott fajlagos teljesítménysűrűség: u c q, amelynek maximális értéke cellánként 0,5…0,7 W/cm2. A teljesítménysűrűség megadására létezik még egy másik megadási mód is, a cella literben kifejezett térfogatára vonatkozó W/ℓ mérőszám.

 A tüzelőanyag-cellák villamos tulajdonságainak jellemzésére és összehasonlítására szolgáló műszaki adatok összefoglalva:

 1. Üresjárási feszültség;

 2. Fajlagos terhelhetőség, megengedhető áramsűrűség;

 3. Maximális teljesítménysűrűség;

 4. Tüzelőanyag-cella feléledési ideje;

 5. Üzemeltetési feltételek (üzemi hőmérséklet és nyomás);

 6. üzemeltetési hatásfok.

A tüzelőanyag-cellás tápforrás tranziens viselkedését feléledési idővel jellemzik. A tüzelőanyag-cellában az elektrokémiai folyamatok kialakulása illetve a folyamatok intenzitásának változása nem megy végbe ugrásszerűen. Az energiaforrás terhelésének ugrásszerű változtatásakor az új munkapont felvételéhez, a folyamat stabilizálódásához idő kell, ami függ az adagolás módjától. A feléledési időt általában arra a tranziens folyamatra adják meg, amelynél a terhelésugratás üresjárási állapotból a maximális terhelés 90%-ának megfelelő áramú, új munkapont kialakulásához szükséges. A feléledési idő nem azonos a rendszer indításához, üzemi állapotba hozásának, üzembe helyezésének idejével.

Az üzemeltetési hőmérsékleti feltételek kétféle szempontból fontos adatok. Egyrészt ismerni kell, hogy az adott tüzelőanyag-cellás rendszer mekkora minimális hőmérsékleten indítható, másrészt mekkora az, az üzemi hőmérséklet, amelyen az elektrokémiai folyamatok a legjobb hatásfokkal tudnak végbemenni, amely az optimális üzemhez szükséges.

A tüzelőanyag-cellás tápforrás hatásfoka: adott idő alatt a kimenő kapcsokon leadott villamos energia és az ezen idő alatt felhasznált tüzelőanyag elégetésekor keletkező hőenergia hányadosa.

A tüzelőanyag-cellás tápforrás kimenő kapcsain Δt idő alatt felhasznált villamos energia, a p=ui pillanatérték-teljesítmény idő szerinti integrálja:

9-1

Ha a Δ t időtartam alatt leadott villamos energiához Δ m tömegű tüzelőanyagot kellett felhasználni, és a tüzelőanyag, tömegegységre viszonyított fajlagos w [Wh/kg] energiatároló képessége ismert, akkor a tüzelőanyag-cella hatásfoka a vizsgált működési időtartamra vonatkozóan:

9-2

A tüzelőanyag-cellás tápforrások hatásfoka a sokféle egyéb módon kialakított villamos energiaforrás hatásfokához képest viszonylag magas: 50-70%.

A tápforrás a tüzelőanyag-cella blokkon kívül a működéshez szükséges kiegészítő segédüzemi berendezéseket, hűtő, adagoló, nyomásszabályozó, stb. berendezéseket is magába foglalja. (9.10. ábra).

Kép

9-10. ábra: Tüzelőanyag-cellás tápforrás segédüzemi berendezései.

A teljes kiépítésű tüzelőanyag-cellás tápforrás hatásfoka a (9.2) értéknél kisebb, mivel a beépített tüzelőanyag-cella blokknak el kell ellátnia a működéséhez szükséges összes kiszolgáló, segédüzemi villamos berendezést is (9.10. ábra). A tápforrás kimenő kapcsain a járműhajtáshoz felhasználható villamos teljesítmény: p ki =u(i-i s )=u (i-i s ), az előállított p pillanatérték-teljesítmény p s =ui s része a segédüzemi teljesítményszükségletre fordítódik, ami az egész rendszer hatásfokát rontja. Hatása leginkább kis terhelésű állapotban jelentős, amikor a kimeneti i áram kicsi és az i s segédüzemi árammal összemérhető.

Tüzelőanyag adagolás szabályozási módjai:

 1. A-típusú adagolás szabályozás, amikor a tüzelőanyag (hidrogén) állandó nyomású és átfolyó rendszerű, a tüzelőanyag-cella annyit használ fel, amennyi a működéséhez szükséges, és a felesleges, el nem égett mennyiséget a betáplálási oldalra visszavezetik. A tüzelőanyag-cella kimenő villamos teljesítményének nagyságát a beáramló levegő nyomásának (ill. sebességének) szabályozásával állítják be. Ha a levegő mennyisége nő, akkor nő a hidrogén felvétel és nő a cellában az elektrokémiai folyamat intenzitása.

 2. B-típusú adagolás szabályozás, amikor a hidrogén mennyiségét (és nyomását is) szabályozzák, a levegő nyomása nem szabályozott, bőségesen áll rendelkezésre. Ez az üzem hasonlít a benzinnel vagy gázzal üzemelő, injektoros belsőégésű motorok adagolási módjához.

Járművek és egyéb fogyasztók táplálására ma a már készen kaphatók komplett tüzelőanyag-cellás áramforrások.

Példaként a járműves alkalmazásra kifejlesztett, Xcellsis gyártmányú, XCS-HY-75 típusú hidrogén-alapú tüzelőanyag-cellás áramforrás teljes kiépítésének elemeit a 9.11. ábra mutatja.

Kép

9-11. ábra: XCS-HY-75 típusú tüzelőanyag-cellás tápforrás elemei.

A tüzelőanyag környezeti hőmérsékletű és magas nyomású (10bar) sűrített gáz halmazállapotú hidrogén, tartályban tárolva. A tüzelőanyag adagolás szabályozása A-típusú. A berendezés modulokból tevődik össze:

 1. A berendezés lelke a PEMFC típusú tüzelőanyag-cella, amely 1-4 bar nyomáson és 70-85ºC hőmérsékleten üzemel. A környezeti hőmérsékletre megengedhető tartomány: üzemeltetéskor 5-40ºC, tároláskor 10-40ºC.

 2. A légsűrítő modul a beszívott és szűrt levegőt a szükséges nyomásúra sűríti, mielőtt bekerül a légnedvesítőbe. A légnedvesítő modul a víz-hűtőkörből vett deionizált vízzel a beáramló hidrogént és a sűrített levegőt nedvesíti. Mindkét előkészítő eljárás javítja a cellában lejátszódó elektrokémiai folyamatot.

 3. Nyomásszabályozó modul a 10bar nyomáson tárolt hidrogén nyomását a tüzelőanyag üzemeltetéséhez szükséges 1-4 bar értékre szabályozza. A fel nem használt tüzelőanyag visszavezetésre kerül. A visszavezetési körben levő hidrogén eleresztő szelep túlnyomás vagy egyéb vészhelyzet esetén működik.

 4. A vízgőz kondenzáló modullal a tüzelőanyag-cella által termelt víz egy részét visszanyerik.

 5. A hűtőmodul és hőcserélő a tüzelőanyag-cella üzemi hőfokszabályozását végzi.

 6. A rendszerhez tartozik még egy beépített segédüzemi feszültség szabályozó modul. Erről a DC/DC átalakítóról tölthető a segédüzemi akkumulátor.

Az egész rendszer mikrokontrolleres vezérlésű. Az információáramlást, az adatforgalmat és a berendezés felügyeletét a központi mikroprocesszoros vezérlő látja el. A rendszer ezen keresztül csatlakoztatható külső vezérlőhöz. Egy 68 kW-os 250 V névleges feszültségű tüzelőanyag-cellás tápforrásra megadott terhelési és hatásfok jelleggörbe a 9.12. ábrán látható.

Kép

9-12. ábra: XCS-HY-75 típusú tüzelőanyag-cellás tápforrás terhelési és hatásfok görbéje.

A kimenő kapcsokon a 250 V névleges feszültség kb. 270 A terhelőáramnál mérhető. Kisebb terhelésnél a kapocsfeszültség 250 V-nál nagyobb, maximálisan 450 V értékű. A járműhajtást úgy kell méretezni, hogy 450 V-nál se károsodjon.

A 9.12. ábra hatásfok görbéjéből az látható, hogy a katalógusadat szerinti 50%-os hatásfokot az áramforrás csak egy szűkített, 20…30 kW terhelési tartományban közelíti meg. Ennél kisebb és ennél nagyobb terhelésnél a hatásfok romlik.

A berendezés lelkét képező tüzelőanyag-cellához képest a kiegészítő berendezések súlya, helyigénye, és energiaigénye is jelentős. A légsűrítő kompresszor zaja is jelentős lehet.

A példában szereplő XCS-HY-75 típusú Xcellsis gyártmányú, autóban is alkalmazható, lapos elrendezésű tüzelőanyag-cellás áramforrás mérete 1770×950×300 mm, és feléledési ideje 1 s. Fényképe a 8.13. ábrán látható.

Kép

9-13. ábra. XCS-HY-75 típusú tüzelőanyag-cellás tápforrás fényképe.

A tüzelőanyag-cellás áramforrás tranziens viselkedése minden áramforrás fontos jellemzője, hogy hogyan tud lökésszerű terhelést elviselni, hogyan zajlanak le a tranziens folyamatok. Egy Nuvera Fuel Cells Europe gyártmányú 30 kW, 70 V-os tisztán hidrogéntáplálású tüzelőanyag-cellás áramforrás tranziens viselkedését mutatja a következő oszcillogram, ami 50 A kezdeti értékről 550 A terhelésugratásra követi az áramforrás jellegzetes értékeinek időbeli változását. (9.14. ábra).

Kép

9-14. ábra: Nuvera Fuel Cells gyártmányú tüzelőanyag-cella tranziens időfüggvényei.

A terhelésváltozás hatására a tüzelőanyag-cella szabályozó berendezése a táplevegő nyomás változtatásával avatkozik be. A nyomás növelésének hatására a levegő tömegárama csak késleltetéssel tud megnövekedni. Láthatóan az új terhelési állapot kb. 1 másodperc idő alatt áll be, miközben a tüzelőanyag-cellás áramforrás kapocsfeszültsége kb. 82 V-ról 64 V-ra csökken. Látható továbbá, hogy a légsűrítő kompresszor árama a cella áramához képest viszonylag nagy, kb. 50 A, és mivel ez teszi ki a teljes segédüzemi fogyasztás zömét, ezért, a tüzelőanyag-cella árama a folyamat alatt kb. 600 A-re nő.

PEMFC tüzelőanyag-cellás áramforrás alkalmazása villamos járműben

A 9.10. ábrán látható elvi kiépítés PEM-cella alkalmazása esetén még nem teljes, ezzel két probléma lépne fel:

 1. a tápforrás, a működési késleltetése következtében a jármű gyorsításakor megkívánt lökésszerű, dinamikus terhelésváltozásoknak nem tudna megfelelni,

 2. a tápforrás megakadályozná, hogy a járműhajtás energia visszatápláló féküzemben tudjon működni, mivel a PEM-cella áramának iránya nem fordulhat meg.

E két probléma kiküszöböléséhez a PEM-cellás tápforrást ki kell egészíteni átmeneti energiatárolóval. Az energiatároló lehet akkumulátor, ultrakapacitás vagy lendkerekes mechanikai energiatároló. Újabban kísérleteznek az MHFC típusú, fémhidrides hidrogéntárolóval egybeépített tüzelőanyag-cella készítésével, amely kémiai energiatárolást valósít meg.

A tüzelőanyag-cellás járművekben leggyakrabban az akkumulátorral vagy ultrakapacitással kiegészített kombinált tápforrást alkalmazzák.

a./ Akkumulátoros energiatárolóval kombinált tüzelőanyag-cellás áramforrás felépítése, villamos kapcsolási rajza a 9.15. ábrán látható. Az akkumulátor DC/DC átalakítón keresztül kapcsolódik a tüzelőanyag-cella kimeneti kapcsaira. Az ábra mutatja a DC/DC átalakító egy lehetséges belső villamos kapcsolását is. A kapcsolás hasonló akkor is, ha az akkumulátor helyett másodlagos energiatárolóként ultrakapacitás szerepel.

Kép

9-15. ábra: Akkumulátoros energiatárolóval kombinált tüzelőanyag-cellás áramforrás.

Megfelelő szabályozással elérhető, hogy a tüzelőanyag-cella az üzemelési idő nagy részében optimális munkapontban és minimális üzemanyag fogyasztással működjön, és a lökésszerű terhelésváltozásokból származó igénybevételt az akkumulátor vegye magára. A kombinált áramforrással megvalósítható a jármű energia visszatápláló féküzeme. A kombinált áramforrással és optimális terhelés elosztással ≈40%-os üzemanyag megtakarítás érhető el a tisztán tüzelőanyagcellás tápláláshoz képest, figyelembe véve az akkumulátor által lehetővé váló energia visszatápláló fékezést is. Helyes szabályozással gazdaságos üzemeltetés érhető el tranziens üzemben is.

A DC/DC átalakítóval szabályozható a terhelés eloszlás a tüzelőanyag-cella és az akkumulátor között. A kombinált áramforrás üzemállapotai:

 1. állandósult üzemben:  iterh≈const. és iterh≈iFC,

 2. a jármű gyorsításakor, amikor iterh>iFC igény lép fel, akkor az akkumulátor rásegítő üzemben képes a különbözeti áramot szolgáltatni: iterh=iFC+ile ,

 3. lehetséges tisztán akkumulátoros üzem is pl. a tüzelőanyag-cella indításakor vagy kiesése esetén: iterh=ile (iFC=0).

 4. az átlagosnál kisebb terhelésnél, amikor iterh<iFC, az akkumulátor tölthető: iFC=iterh+ifel,

 5. a jármű féküzemében az akkumulátoros kapcsolás képes a visszatápláló fékáram fogadására: ifék=ifel (iFC=0).

Az akkumulátort az átlagértéktől eltérő áramcsúcsokra kell méretezni, és az ebből számítható energiatárolási igényre. Mivel az akkumulátor így kisebb teljesítményű lehet, mint a teljes áramforrás teljesítményigénye, ezért töltöttségi állapot (SOC State of Charge) szabályozással feltétlenül el kell látni.

Konkrét FCEV alkalmazási példa: a Toyota (Toyota Motor Corporation, Aichi, Japan) által fejlesztett akkumulátoros energiatárolóval kombinált tüzelőanyag-cellás áramforrással működő jármű. A járműben alkalmazott PEMFC tüzelőanyag-cella 90 kW-os, hidrogén tüzelőanyaggal, légmennyiség szabályozással, légsűrítővel és légnedvesítővel. A másodlagos energiatároló NiMH 6,5 Ah kapacitású akkumulátorokból felépített telep léghűtéssel. A jármű hajtását egy 80 kW maximális teljesítményű vízhűtéses állandómágneses szinkronmotor látja el, a 8.1. fejezetben részletezett áramvektor szabályozással. A motor egy 440 A-es vízhűtéses inverterről kap táplálást. A kapcsolást a 9.16. ábra mutatja.

Kép

9-16. ábra: Akkumulátorral kombinált tüzelőanyag-cellás jármű kapcsolási rajza.

A jármű szabályozási rendszere három fő blokkból áll: villamos járműhajtás szabályozási blokk, terhelés eloszlás szabályozási blokk, tüzelőanyag-cella egység szabályozása. A szabályozás elvi rajzát a 9.17. ábra mutatja. (Az ábrán B index az akkumulátorra utal, v a jármű sebessége, ω a motor szögsebessége, m a motor nyomatéka.)

Kép

9-17. ábra: Akkumulátorral kombinált tüzelőanyag-cellás jármű szabályozási rajza.

Tartós vontatás üzemben az m a >0 vontatási nyomatékigényből kiszámítható a szükséges P szüks =m a ω vontatási teljesítmény. A terhelés elosztó eszerint szabályozza a tüzelőanyag-cella levegő és hidrogén adagolását és eszerint írja elő az akkumulátortelephez csatlakozó DC/DC átalakítóval kialakított feszültségszabályozó uea feszültség alapjelét. Állandósult üzemben a szabályozott feszültségszint olyan, hogy az energiatároló akkumulátor árama közel zérus legyen, azaz a szükséges teljesítményt a tüzelőanyag-cella szolgáltassa iFC árammal. A feszültségszint szabályozási stratégiája a 8.18. ábrából látszik:

Kép

9-18. ábra: Kombinált áramforrás kimenő feszültségszintjének előírása.

Ha az akkumulátor SOC töltöttségi állapota túl alacsony értéket jelez, akkor az u ea alapjel csökkentésével a tüzelőanyag-cella áramát annyira növelik, hogy a járműhajtás fogyasztásán kívül az akkumulátor töltését is el tudja látni.

Gyorsításkor, terhelés lökés esetén a terhelés eloszlás szabályozó növeli a tüzelőanyag adagolást és a feszültség szabályozóval (u ea csökkentésével) akkumulátoros „gyorsítás rásegítő” üzemi szabályozást valósít meg. Átmenetileg az akkumulátor szolgáltatja a hiányzó áramot, ill. teljesítményt a vontatáshoz, amíg a tüzelőanyag-cella az új terhelési munkapontot fel nem veszi. A terhelés elosztás szabályozó ellátja mind a tüzelőanyag-cella, mind az akkumulátor esetleges túlterhelés elleni védelmét.

Villamos visszatápláló féküzemben a motor nyomaték alapjele negatív, m a =-m fék. Ebben az esetben a terhelés elosztó a tüzelőanyag-cella munkapontját zérus terhelési állapotra szabályozza, leveszi a tüzelőanyag adagolást, egyidejűleg megnöveli az u ea feszültség alapjelet. A DC/DC átalakítóval fordított irányú energiaáramlás jön létre. Az energia az akkumulátorba táplálódik vissza, az akkumulátortelep töltődik. Az energia visszatáplálás a tüzelőanyag-cella felé nem lehetséges.

A jármű belső elrendezését a 9.19. ábra mutatja:

Kép

9-19. ábra: A Toyota FCEV tüzelőanyag-cellás autó felépítése.

b./ Kémiai energiatárolóval kombinált tüzelőanyag-cellás áramforrás az MHFC (Metal Hydride Fuel-Cell) fém-hidrid hidrogéntárolóval egybeépített tüzelőanyag-cella, amelynek a fejlesztésében az amerikai Ovonic Fuel Cell Company jár élen.

Az MHFC fém-hidrides hidrogéntárolóval egybeépített tüzelőanyag-cella járműben is alkalmazható fajtája a PEMFC szilárd, polimer elektrolitú cella felépítéséhez hasonló, csak az anód és a katód anyaga más. A PEMFC porózus anód anyagát fém-hidrid réteg helyettesíti, a porózus katódot pedig fémoxid réteg. Az MHFC általában olcsóbb anyagokból gyártható, és platina katalizátor nélkül is működőképes, ezzel szemben a fém-hidrid réteg megnöveli az eszköz súlyát, a fajlagos teljesítménye kisebb.

Az anódoldali fém-hidrid réteg fontos tulajdonsága, hogy az anyagától és tömegétől függő mennyiségű hidrogén átmeneti tárolására képes, méghozzá igen előnyös atomos állapotú tárolással. Ha a fém-hidrides tárolóban van felhalmozott hidrogén, akkor ezzel a mennyiséggel megvalósítható a tüzelőanyag cella normál tüzelőanyag adagolástól független üzeme és indítása. Az MHFC olyan eszköz, amely egyesíti magában a tüzelőanyag-cellás áramforrás és az akkumulátoros energiatárolás kedvező tulajdonságait. Képes visszatápláló féküzemben is működni (azaz fordított irányú kimenő árammal) mindaddig, amíg a fém-hidrides tároló a így keletkező hidrogént fel tudja venni. Innen származik a „regenerativ fuel cell” elnevezése.

A PEMFC és a hidrogéntárolóval egybeépített MHFC tüzelőanyag cellák közötti fő működési különbség:

 1. A PEM-cella csak akkor tud villamos energiát előállítani, ha a tüzelőanyag hozzávezetés pillanatnyilag és folytonosan rendelkezésre áll, és ezzel egyidejűleg a szükséges üzemi feltételek (üzemi nyomás, üzemi hőmérséklet, az adagoló berendezés helyes működése, stb.) teljesülnek. A tüzelőanyag-levegő adagolási mennyiségének esetlegesen szükséges megváltoztatása csak időkésleltetéssel lehetséges, ami a villamos kimenet dinamikus terhelhetőségét korlátozza. A PEM-cella kimeneti áramának iránya nem fordulhat meg.

 2. Az új típusú MHFC-cella, a hidrogéntároló kapacitásától függő ideig a tárolóból tud a működéséhez hidrogént felvenni. Ez lehetővé teszi, hogy gyors terhelésváltozásra, az üzemanyag adagolás gyakorlatilag időkésleltetési nélkül tudjon reagálni. Meghatározott ideig akkor is tud villamos energiát előállítani, ha a külső tüzelőanyag hozzávezetés pillanatnyilag, átmenetileg nem áll rendelkezésre. Az új konstrukció az energia visszatáplálás lehetőségét is megengedi, a villamos energiát hidrogén visszanyerésre képes fordítani. Amennyiben a kimeneten visszatáplálható villamos energia keletkezik, azaz a kimeneti áram iránya valamilyen okból megfordul, akkor, mindaddig, amíg a hidrogéntároló kapacitása ezt megengedi, a hidrogéntároló feltöltési folyamata valósul meg. A villamosan leadható teljesítmény nem érzékeny annyira az indulási és az üzemi hőmérsékletre, üzemi nyomásra, valamint az adagolásra. A kimenő feszültség az üzemi órák számától (az öregedéstől) függően alig csökken és élettartama hosszabb, mint a PEM-celláké. A kimenő feszültség a terhelőáram függvényében hasonló jellegű, mint a hagyományos PEM-cella jelleggörbéje, csak az MHFC-re általában kisebb áramsűrűséget engednek meg.

Az MHFC fém-hidrides hidrogéntárolóval épült tüzelőanyag cellás energiaforrás előnyeinek összefoglalása:

 1. Amennyiben a fém-hidrides hidrogéntároló feltöltött állapotú, akkor az áramforrás gyakorlatilag késleltetési idő nélkül képes indulni.

 2. Ugrásszerű terhelésváltozásra gyorsan reagál, az új munkapontot gyakorlatilag késleltetési idő nélkül veszi fel.

 3. Hullámos áramterhelést jobban elviseli, mint a PEM-cellákból épült áramforrás.

 4. A kimeneti áram iránya korlátozott ideig megfordulhat, azaz képes visszatápláló fékezést megvalósítani

Többszörös energiatárolóval épített villamos autók

A villamos autókat sokszor többszörös energiatárolóval építik, a kombináció eredményeképpen kihasználva az egyes megoldási módok előnyeit. A többszörös energiatárolóval épített autókra két példát mutatunk be.

Az ultrakapacitással kombinált akkumulátoros villamos autó építésénél az akkumulátor viszonylag nagy fajlagos energiatároló képességét és az ultrakapacitásnak az akkumulátorénál sokkal nagyobb fajlagos teljesítményét használják ki egyidejűleg. A fő energiaforrás az akkumulátor, amelynek az energiatároló képessége határozza meg a jármű hatótávolságát. A másodlagos energiaforrás az ultrakapacitás, amelynek a teljesítménye határozza meg, hogy az áramforrás lökésszerű áram terhelhetősége mekkora lehet, azaz a jármű gyorsítása, illetve visszatápláló villamos fékezése mekkora dinamikával történhet. A főüzemi kapcsolást ultrakapacitással kombinálva és megfelelő szabályozóval ellátva megoldható, hogy a gyors terhelésváltozásokból adódó lökésszerű terhelést az ultrakapacitás az akkumulátortól átvegye. Ezzel megnövelhető az akkumulátoros áramforrás élettartama. Az ultrakapacitásban a visszatápláló féküzem alatt felhalmozott energiát menetüzemben, pl. a legközelebbi gyorsításnál fel lehet használni. Ultrakapacitással kombinált akkumulátoros villamos autó elvi villamos kapcsolási rajzát a 9.20. ábra mutatja.

Kép

9-20. ábra: Ultrakapacitással kombinált akkumulátoros villamos autó elvi kapcsolása.

Folytonos vonal jelöli a menetüzemben, szaggatott vonal a féküzemben érvényes áramirányokat. A DC/DC (egyenfeszültség/egyenfeszültség) átalakító kapcsolás csak olyan lehet, amely kétirányú energiaáramlás szabályozására képes, a leggyakrabban a buck-boost átalakító kapcsolást választják. Buck-boost átalakító kapcsolással minden üzemállapotban, menet- és féküzemben megvalósítható az ultrakapacitás és az akkumulátor közötti optimális terheléseloszlás. A kapcsolás lehetővé teszi a kétirányú szabályozott energiaáramlást akkor is, ha az ultrakapacitás feszültsége kisebb, mint az akkumulátoré, és akkor is, ha nagyobb. Az NREL laboratórium 9.21. ábrán látható mérési eredményei alapján összehasonlítható az ultrakapacitás nélküli és az ultrakapacitással kombinált akkumulátoros tápforrás terhelőárama egy terhelési ciklus alatt. (Internet: http://www.ctts.nrel.gov)

A kék vonalas görbe mutatja az akkumulátor terhelését tisztán NiMH akkumulátoros táplálás esetén (pozitív a töltőáram, negatív a kisütő áram iránya). A piros görbe azt mutatja, hogy mekkora áramot tud ebből az ultrakapacitás átvenni és zöld görbe mutatja azt, hogy a kombinált kapcsolással mennyire enyhíthető az akkumulátor lökésszerű igénybevétele az eredeti kék görbéhez viszonyítva.

Kép

9-21. ábra: Ultrakapacitással kombinált akkumulátoros tápforrás terhelési mérései.

Lendkerekes energiatárolással kombinált akkumulátoros járműben a lendkerék villamos generátort hajt. Ahhoz, hogy a villamos generátor a járműhajtás táplálásában részt tudjon venni, a lendkeréknek forognia kell. A lendkerék felpörgetése történhet külső vagy belső energiaforrásról. A külső energiaforrás helye lehet, pl. kötöttpályás járműnél az egyik végállomás, ahol a lendkereket minden menet előtt felpörgetik, biztosítva a következő menet megtételéhez szükséges energiát. A szabadpályás autóknál a felpörgetéshez belső energiaforrást kell használni. A lendkerék felpörgetése történhet akkumulátorról, vagy a jármű fékezésekor a jármű mozgási energiájának felhasználásával. A lendkerékben tárolt kinetikus energiát a fékezést követő gyorsítások alkalmával ki lehet venni. Lendkerekes energiatárolásnál mindig két egymással szemben forgó, közös tengelyű lendkereket kell alkalmazni a járműben a precesszióhatás miatt fellépő iránytartási problémák elkerülésére.

A lendkerekes energiatároló egy igen nagy fordulatszámmal forgó hengeres vagy tárcsa alakú tömeg. A lendkerékkel tárolható mozgási energia: W=Θω2/2, ahol Θ a forgó tömeg tehetetlenségi nyomatéka, ω a szögsebessége. A négyzetes összefüggés miatt a szögsebességet célszerű minél nagyobbra választani. A fordulatszám növelésének az anyag mechanikai szilárdsága szab határt. A tárolható fajlagos energia 2,8 kWh/kg nagyságrendű, ami a fosszilis tüzelőanyagokban tárolt energiával összemérhető. A lendkerekes tárolás előnye, hogy sokkal jobb (η~90%) hatásfokkal alakítható át villamos energiává, mint a hagyományos tüzelőanyagok kémiai energiája. Hátrány, hogy az energiatároláshoz a lendkereket fel kell pörgetni és az energiatárolás időben energiaveszteséggel jár. A lendkerekek veszteségének fő oka a csapágysúrlódás és a légellenállás. Ezek csökkentésére a lendkereket gyakran vákuumban forgatják, és a szokásos csapágyak helyett elektromágneses lebegtetésű csapágyakat alkalmaznak. Irodalmi adatok szerint létezik 200 000 1/min (ω=20940rad/s) fordulatszámú lendkerekes energiatároló, amelynek éves vesztesége kisebb, mint 20%. A lendkerekes energiatárolás bonyolult és drága megoldás. A lendkerekes energiatárolással kombinált akkumulátoros jármű elvi rajzát a 9.22. ábra mutatja.

Kép

9-22. ábra: Lendkerekes energiatárolással kombinált akkumulátoros jármű.

A lendkerekes tápegység kétirányú energiaáramlást szabályozó DC/DC átalakítón keresztül kapcsolódik a jármű főáramkörére. A lendkerék energiatárolásra akkor alkalmas, ha forog. A felpörgetéskor az M/G jelű villamos gépes hajtás motoros üzemben működik, ehhez a főáramkörből villamos energiát vesz fel. Energia leadásakor a lendkerék által hajtott M/G villamos gép generátorként működik és a DC/DC átalakító által szabályozott árammal segíti a járműhajtás táplálását. Mivel a jármű mozgási energiája (fékezéskor) a lendkerékre, illetve fordítva a lendkerék kinetikus energiája (gyorsításkor) a járműre késleltetés mentesen nem vihető át, ezért általában a lendkerekes tápegységet C ultrakapacitás tárolóval is ki kell egészíteni, ami gyors átmeneti energiaáramlást enged meg.

Hibrid-villamos autók

A hibrid-villamos járművekben (HEV Hybrid-Electric Vehicle) mindig van egy belsőégésű motor (BM) és egy, vagy több villamos vontatómotor. A jármű kerekeinek hajtása vagy tisztán villamos motoros, vagy a belsőégésű motorral kombinált villamos motoros hajtás. A hibrid autók tervezési alapcélkitűzése, hogy a villamos és a belsőégésű motoros autók előnyös tulajdonságait ötvözzék, kihasználják a villamos motoros hajtás előnyeit, és a belsőégésű motor üzemeltetéséhez használt fosszilis tüzelőanyag nagy fajlagos energiatároló képességét. A hibrid járműveknél az energiahordozó a belsőégésű motoros autókhoz hasonlóan a tartályba betölthető üzemanyag, a villamos energia átmeneti tárolására akkumulátort, vagy ultrakapacitást, vagy a kettő kombinációját használják. A környezetszennyezés szempontjából a belsőégésű motor szabja meg a jármű tulajdonságait.

A belsőégésű motor és a villamos motor többféleképpen működhet együtt, eszerint többféle hibrid megoldás létezik: soros, párhuzamos, egyszerű és intelligens hibrid jármű.

9-6. táblázat: Néhány, ismert hibrid-villamos autó műszaki adatai.

Gyártó

Honda

Toyota

Toyota

Model neve

Insight

Prius

Lexus

Hibrid típus

egyszerű hibrid, IMA

(Int. Motor Assist)

Bolygókerekes

intelligens hibrid

Kéttengelyes, bolygókerekes

intelligens hibrid

Belsőégésű motor típusa

Benzinmotor+VTEC vezérlés

Atkinson-ciklusú benzin-motor +VVT-i vezérlés

Atkinson-ciklusú benzinmotor +VVT-i vezérlés

Hengertérfogat

1ℓ

1,5 ℓ

3,3 ℓ

BM teljesítménye,

50 kW

(5700 f/min)

52 kW

(4500 f/min)

155 kW

(5600 f/min)

BM nyomatéka

89 Nm

(1000 f/min)

111 Nm

(4200 f/min)

288 Nm

(4400 f/min)

Villamos hajtás típusa

PM kefenélküli DC

PM Szinkron

PM Szinkron

Első+hátsó

Villamos motor

teljesítménye

10 kW

(3000 f/min)

33 kW

(1000…5600 f/min)

Első:123 kW

Hátsó: 50 kW

Villamos motor

nyomatéka

48Nm

(0…1000 f/min)

344Nm

(0…400 f/min)

Első: 333Nm

Hátsó: 130Nm

Akkumulátor típusa

NiMH/Li-ion

NiMH/Li-ion

NiMH/Li-ion

Főáramköri feszültség

144 V

288 V

288 V

Akku kapacitása

6,5 Ah

6,5 Ah

6,5 Ah

A 9.6. táblázat néhány ismert hibrid-villamos autó típus műszaki adatait mutatja. De a felsoroltakon kívül szinte minden autógyár foglalkozik hibrid autó fejlesztésével. Ezek a fejlesztések nagy változatosságot mutatnak. Található közöttük benzin és dízel motoros, soros és párhuzamos hibrid, a villamos hajtás szinkron vagy aszinkron motoros. Új fejlesztésnek számít a PHEV (plug in) hibrid-villamos jármű, aminél a jármű energia utántöltése nemcsak tüzelőanyag betöltéssel, hanem villamosan is történhet.

Soros hibrid-villamos járművek

A soros hibrid-villamos járműben a járműhajtás tisztán villamos motoros. A BM belsőégésű motor az ISG jelű villamos géppel és az inverterrel együtt szabályozott villamos energiaforrás (aggregátor) szerepet lát el, közvetlenül a jármű hajtásában nem vesz részt. Az ISG (integrált starter/generátor) jelölés a villamos gép funkcióira utal, kifejezi azt, hogy a generátor funkció mellett feladata még a belsőégésű motor indítása is. A hagyományos autókban megszokott külön indítómotort ilyen megoldásoknál nem alkalmazzák. Az ISG villamos gép lehet szinkron, vagy aszinkron gép. A főáramkör felépítését feszültség inverteres táplálású váltakozóáramú járműhajtással a 9.23. ábra mutatja.

Kép

9-23. ábra: Soros hibrid-villamos jármű.

Az u e egyenfeszültségre csatlakozó villamos járműhajtás lehet egy vagy többmotoros. A 9.23. ábra egymotoros járműhajtást mutat a VM-jelű motorral.

A belsőégésű motoros energia-átalakító leadott villamos teljesítménye u a feszültséggel és i t árammal: p=u a i t. A belsőégésű motor csak az ISG-jelű villamos géppel van mechanikai kapcsolatban, a jármű kerekével nem. Emiatt a szükséges teljesítményt olyan fordulatszám tartományban tudja kifejteni, amely a motor tüzelőanyag felhasználása, hatásfoka és szennyezőanyag kibocsátása szempontjából optimális üzemet biztosít. Az optimális üzemhez az is szükséges, hogy a belsőégésű motort a tranziens igénybevételektől lehetőség szerint megkíméljék. Ha a járműhajtáshoz (és a segédüzemhez) pillanatnyilag szükséges i áram az i t áramtól eltér, az (i-i t) különbözeti áram kielégítésére az egyenáramú körbe átmeneti energiatárolót építene be, ami lehet akkumulátor, vagy ultrakapacitás. Az átlagos terhelésnek megfelelő teljesítményt a belsőégésű motor szolgáltatja, az átmeneti energiatároló a tranziens terhelésingadozások felvételére szolgál, ezért viszonylag kis energiatárolásra méretezhető.

A különbségi i a =i-i t áram lehet kisütő vagy töltő irányú. Gyorsításkor az akkumulátor i a árama az i t áramhoz hozzáadódik, azaz rásegítő jellegű. Ezzel szemben a járműhajtás visszatápláló féküzemében az egyenáramú körbe visszafolyó, fordított irányú i áram teljes egészében a közbensőköri energiatárolót tölti. Villamos fékezéskor energia visszatáplálás csak az akkumulátorba lehetséges, az i t áram iránya nem fordulhat meg, mert energia visszatáplálás a belsőégésű motor felé nem lehetséges. A fékezési energia hasznosítása a közbensőköri energiatárolóban csak olyan mértékben valósítható meg, amekkora visszatáplált energiát ez képes felvenni. Az így felvett energia a gyorsításnál felhasználható.

A soros hibrid-villamos rendszer főbb jellemzői:

 1. Előny, hogy a felépítés egyszerű, áttekinthető, a járműhajtás tisztán villamos.

 2. A villamos energiatároló méretezésétől függően megvalósítható energia visszatápláló fékezés.

 3. Megvalósítható többmotoros, kerékagymotoros villamos járműhajtás.

 4. A jármű üzemállapotaitól függetlenül megvalósítható a belsőégésű motor optimális üzeme.

 5. Hátrány, hogy a járműteljesítményt megközelítőleg háromszor kell beépíteni. A hatásfokok figyelembevételével a teljes járműteljesítményre kell méretezni a belsőégésű motort, és az ISA generátort és majdnem ugyanekkora teljesítményre a villamos energiatárolót.

Párhuzamos hibrid-villamos járművek

A párhuzamos hibrid-villamos rendszerű járművek fő jellemzője, hogy a járműhajtás a hagyományos járművekhez hasonlóan belsőégésű motoros. A kiegészítő villamos motoros hajtás általában nyomaték-rásegítő szerepű. Egyes megoldásoknál a hajtások különválaszthatók. Háromféle párhuzamos hibrid megoldás is létezik:

 1. A hagyományos párhuzamos hibrid járműben a hajtás kiválasztása mechanikus átkapcsolóval, több tengelykapcsoló alkalmazásával történik.

 2. Az egyszerűsített hibrid járműben a hajtás kiválasztása a főtengellyel fix mechanikai kapcsolatban levő villamos gép vezérlésével történik.

 3. Kéttengelyes hajtású párhuzamos hibrid járműnél a motorok kiválasztása szintén vezérléssel történhet.

Hagyományos párhuzamos hibrid járművek

A hagyományos párhuzamos hibrid jármű jellegzetessége, hogy gépészetileg úgy van kialakítva, hogy mechanikusan mind a belsőégésű motor, mind a villamos motor összekapcsolható a jármű kerekével. A különböző üzemállapotokat három tengelykapcsolóval lehet kiválasztani. A belsőégésű motoros járműhajtás üzem miatt meg kell hagyni a sebességváltót. A hagyományos párhuzamos hibrid jármű jellegzetes felépítését a 9.24. ábra mutatja.

Kép

9-24. ábra: Hagyományos párhuzamos hibrid-villamos jármű.

A VM-jelű villamos géppel megvalósított hajtás akkumulátoros táplálású, és sokoldalú feladatot láthat el.

 1. A TK0 és TK2 tengelykapcsolók segítségével működhet, mint önálló villamos járműhajtás. Erre a jó hatásfokú és szennyezőanyag kibocsátásmentes üzemre városi forgalomban van esély mindaddig, amíg az akkumulátor ki nem merül.

 2. A TK2 és TK1 tengelykapcsolón keresztül indítómotor (starter) funkciót lát el.

 3. Ha a belsőégésű motor már működik, akkor a jármű hajtását a belsőégésű motor veszi át és mind a három tengelykapcsoló működik. A villamos gép szerepe megváltozik, amennyiben erre szükség van, generátoros üzemben az akkumulátort tölti vagy motoros üzemben gyorsítás-rásegítés funkciót lát el.

A villamos géphez tartozó inverteres táplálásnak, a fentiek szerint, kétirányú energiaáramlásra alkalmas kapcsolásnak kell lennie, és a hajtásszabályozási feladatokat a kiválasztott üzemállapotnak megfelelően kell váltani.

A villamos hajtás tehát a belsőégésű motor problematikus üzemállapotaiban kaphat szerepet, indításkor és a nagy dinamikát igénylő forgalmi helyzetekben. Lehetőség van villamos visszatápláló féküzemre is. A belsőégésű motoros és a villamos járműhajtás üzemállapotainak optimális összehangolásáról, az üzemmód-váltások közti átmenetek folyamatosságáról elektronikus irányítórendszer gondoskodik.

A hagyományos párhuzamos hibrid-villamos rendszer főbb jellemzői:

 1. Előny, hogy párhuzamos hibrid-villamos járműnél a villamos hajtás teljesítménye sokkal kisebb lehet, mint a belsőégésű motoré. A villamos hajtást elegendő csak a városi forgalomnak megfelelő vontatási teljesítményre tervezni, az indítás és a gyorsítás rásegítés üzem rövididejű és a villamos motor rövid ideig túlterhelhető.

 2. Az országúti vontatási teljesítményigény szerint méretezett belsőégésű motor teljesítményét takarékosabban lehet megválasztani, ha a villamos motorral gyorsítási nyomaték rásegítést lehet előidézni.

 3. Hátrány, hogy a mechanikai elrendezés bonyolult.

Egyszerűsített párhuzamos hibrid járművek

Az egyszerűsített párhuzamos hibrid jármű a hagyományos belsőégésű motoros hajtású járműtől abban különbözik, hogy megnövelt teljesítményű, összevont ISG (integrált indítómotor-generátor) funkciójú villamos géppel és növelt teljesítményű, nagyfeszültségű akkumulátorral rendelkezik és megmarad a sebességváltó. A villamos gépes hajtás és a belsőégésű motoros hajtás névleges teljesítményével jellemezhető a hibridizáció foka:

Eszerint megkülönböztetnek minimális, enyhén, közepesen hibridizált járművet (mini, mild, middle hybrid). Minél nagyobb a γ arányszám, a villamos gépes hajtás annál hatásosabban képes nyomaték-rásegítésre és villamosan visszatáplált fékenergia fogadására. A fokozott jelentőségű rásegítés funkciója miatt az ISG villamos gépes hajtásra az IMA, „Integrated Motor Assist” elnevezést is használják. Az egyszerűsített hibrid-villamos jármű felépítését a 9.25. ábra mutatja.

Kép

9-25. ábra: Egyszerűsített párhuzamos hibrid-villamos jármű.

Az ISG villamos gép fix mechanikai áttétellel, vagy áttétel nélkül kapcsolódik a belsőégésű motor főtengelyére, oldható tengelykapcsolóval nem választható le a főtengelyről, tehát a jármű önálló villamos motoros hajtására nem alkalmas. A szerkezetileg egyszerűbb felépítés ára, hogy a jármű hajtása csak belsőégésű motoros lehet, önálló villamos motoros járműhajtás nem valósítható meg vele. Ezzel szemben a villamos motoros nyomaték-rásegítés és a fékezési energia hasznosítása jelentősen javítja a belsőégésű motor és a jármű egészének hatásfokát. Az ISG villamos gép segítségével gyorsítható és gazdaságosabbá tehető a sebesség fokozatok közötti váltás és könnyebben megvalósítható a városi forgalomban a start-stop üzem.

A legismertebb egyszerűsített párhuzamos hibrid-villamos jármű a Honda Insight típusú „mild-hybrid” autó, de ilyen fejlesztéssel több autógyár is foglalkozik. A Honda Insight-ban alkalmazott villamos gép a belsőégésű motorral közös egységet képez, a főtengellyel közös tengelyű, tárcsa alakú, állandó mágneses forgórészű, sokpólusú szinkrongép (BLDC brushless DC motor). A motor vázlatos rajza a 8.26.a. ábrán látható.

Kép

9-26. ábra: A Honda Insight hibrid-villamos jármű a.) villamos gépe, b.) főtengely adatai.

A 9.26.b. ábrán az NREL laboratórium 2001 évi mérési eredményei láthatók. Ez arról ad tájékoztatást, hogy a vizsgált jármű 50kW teljesítményű BM belsőégésű motorjának nyomaték és teljesítmény adatai mennyire javíthatók a 10kW-os ISG integrált villamos gép segítségével. A nyomaték rásegítés időtartamát az akkumulátor korlátozza, amely a vizsgált járműnél 6,5Ah kapacitású és 144V feszültségű.

Az ISG integrált villamos gép funkció teljesítésére alkalmazható mezőorientált szabályozású aszikrongépes hajtás is.

Az egyszerűsített párhuzamos hibrid jármű fő jellemzői:

Kéttengelyes, első és hátsó tengelyen megosztott hajtású párhuzamos hibrid járművek

Kéttengelyes, első és hátsó tengelyen megosztott hajtású párhuzamos hibrid-villamos járművekben a belsőégésű motoros hajtás és a villamos motoros hajtás párhuzamos üzeme a jármű két különböző tengelyén valósul meg. A hagyományos párhuzamos hibrid-villamos járművekhez képest ennél a megoldásnál nem a motorok nyomatéka, hanem a kerekeken kifejtett vonóerők összegződnek.

Egy ilyen járműhajtás felépítését a 9.27. ábra mutatja. A jármű egyik tengelye a BM belsőégésű motorral és a VM1 villamos géppel a 9.25. ábrához hasonló hajtású, míg a másik járműtengely a VM2 motorral tisztán villamos motoros hajtású. A két villamos hajtás közös akkumulátorra csatlakozik.

Kép

9-27. ábra: Kéttengelyes hajtású hibrid-villamos jármű.

Ezzel a megoldással az egyszerű hibrid-villamos megoldás hiányosságát meg lehet szüntetni, az egyik járműtengelyen meg lehet valósítani a tisztán villamos járműhajtást. A belsőégésű motoros hajtásnál meg kell hagyni a sebességváltót és a TK kuplungot.

Intelligens hibrid-villamos járművek

Az intelligens hibrid-villamos rendszerű (Full-hybrid) járművel a soros ás párhuzamos hibrid-villamos járművek előnyös tulajdonságai ötvözhetők. A jármű működhet tisztán villamos hajtással, és működhet belsőégésű motoros és a villamos motoros hajtással kombinált üzemben. A két hajtás egyidejű és folyamatos együttműködését úgy hangolják össze, hogy a belsőégésű motor üzemi munkapontja, fordulatszáma a fogyasztás minimalizálása szempontjából optimálishoz közeli legyen, a rossz hatásfokú, nagy fajlagos fogyasztású üzemállapotok elkerülhetők legyenek.

Az intelligens hibrid-villamos járműrendszer fő részei:

 1. a belsőégésű motor,

 2. kettő (vagy több), a belsőégésű motorral összemérhető teljesítményű villamos gép,

 3. átmeneti villamos energiatároló (akkumulátor, ultrakapacitás),

 4. a belsőégésű motor főtengelye és a jármű hajtótengelye között villamosan szabályozott, fokozatmentesen változtatható fordulatszám-áttétel.

Az intelligens hibrid-villamos járműrendszer fő jellemzői és szabályozási szempontjai:

A villamos energiatároló szerepe tehát a jármű átmeneti terhelési igénybevételeihez szükséges energia szolgáltatása, ill. felvétele a dinamikus üzemállapotokban. A villamos energiatároló feladatai, amelyeket a méretezésnél figyelembe kell venni:

Az intelligens hibrid-villamos járműveket döntően meghatározza, hogy a belsőégésű motor üzemi fordulatszámának optimalizálása milyen technikával valósul meg. Eszerint háromféle intelligens hibrid járműtípust lehet megkülönböztetni:

Bolygókerekes mechanikai hajtóművel épített intelligens hibrid-villamos jármű

Bolygókerekes mechanikai hajtóművel épített intelligens hibrid-villamos jármű vázlatos felépítését a 9.28. ábra mutatja.

Kép

9-28. ábra: Bolygókerekes hibrid-villamos jármű.

Kép

9-28. ábra: A bolygómű vázlatos rajza.

A BM belsőégésű motor főtengelye a hajtómű három vagy négy kerékből álló bolygókerekeinek hajtásával van mechanikai kapcsolatban. A hajtómű belső, úgynevezett napkerekéhez kapcsolódik az ISG-jelű, indítómotor, generátor és munkapont beállítási funkciót ellátó villamos gép. A hajtómű külső, úgynevezett gyűrűkerekéhez kapcsolódik a VM-jelű villamos motor, amely egyidejűleg, fix fogaskerék áttételen át a jármű kerekével is kapcsolódik. Az ω VM szögsebesség tehát a jármű sebességével arányosan változó mennyiség. A VM-jelű villamos motor a hibrid hajtás része, de megvalósítható vele a jármű tisztán villamos hajtása is.

A bolygókerekes hajtóművel folyamatosan változtatható áttétel (CVT continuous variable transmission) valósítható meg a belsőégésű motor ω BM és a kimenő tengely ω VM szögsebessége között. Ez lehetővé teszi, hogy a vontatáshoz szükséges teljesítményt a belsőégésű motor olyan fordulatszámon adhassa le, ami a hatásfoka (fajlagos tüzelőanyag fogyasztása) szempontjából a legkedvezőbb. A változtatható áttételt, azaz ω BM és ω VM arányának a szabályozását, ezzel a fordulatszám optimalizálást az ISG-jelű villamos gép ω ISG szögsebességének szabályozásával lehet megvalósítani. A bolygókerekes hajtómű napkerék-gyűrűkerék-bolygókerék szögsebességeire vonatkozó általános egyenlet:

9-3

ahol Zk/Zb a külső (gyűrűkerék) és a belső (napkerék) fogainak hányadosa. Az egyenletből kifejezhető a belsőégésű motor szögsebessége:

9-4

Ebből látható, hogy az á=ω BM VM áttétel a generátor ω ISG szögsebességével villamosan változtatható:

9-5

A 9.29. ábrán látható a bolygókerekes hajtómű egy megvalósítási módja a Toyota Lexus hibrid-villamos jármű példáján bemutatva. A 9.28. ábrához képest változás, hogy a VM gép itt nem közvetlenül csatlakozik a gyűrűkerékhez, hanem egy második bolygóműves hajtóművel, aminek a bolygókerekei álló helyzetűek. Az ábrából az is látható, hogy a gyűrűkerék és a járműkerekek hajtására szolgáló tengely között fogaskerekes lassító áttétel van á fix nem változtatható áttétellel.

Kép

9-29. ábra: Bolygókerekes hajtás megvalósítása a Toyota Lexus hibrid-villamos járműnél.

A belsőégésű motor teljesítményének felhasználása is villamosan optimalizálható a bolygókerekes hajtóművel. A belsőégésű motor tengelyén leadott teljesítmény két tagra bontható:

9-6

A (9.6) kifejezés első tagja a jármű kerekeinek hajtására átadódó P B mechanikai teljesítmény:

9-7

Ha a jármű áll, ω VM =0, akkor P B=0.

A (9.6) kifejezés második tagja az ISG gép tengelyére átadott P ISG teljesítmény:

9-8

A P ISG teljesítmény fő funkciója az ISG gép generátoros állapotában a villamos főáramkör táplálása. A villamos főáramkörről működik a VM villamos motoros járműhajtás, innen történik a jármű segédüzemének táplálása és a kiegészítő energiatároló (akkumulátor vagy ultrakapacitás) töltése. Ettől eltérő üzemállapot a belsőégésű motor indítása, amikor az ISG gépnek a villamos körből felvett P ISG teljesítménnyel, motoros üzemben, indító motorként kell működnie.

A vontatáshoz szükséges nyomaték is bolygókerekes hibrid-villamos járműnél villamosan szabályozható. Az M nyomatékot a kimenőtengelyen a BM belsőégésű motor és a VM villamos motor együttesen hozza létre, ennek megfelelően két nyomaték összegeként írható fel:

9-9

A hajtómű hatásfokát idealizált 100%-osnak feltételezve az M B összetevő a (9.7) kifejezés szerint, a belsőégésű motor M BM nyomatékával arányos, és a bolygókerekes hajtóművön keresztül átadódó nyomaték. Az M VM nyomatékot a VM villamos gép állítja elő, nagysága villamosan szabályozható, lehet rásegítő irányú és lehet ezzel ellentétes irányú villamos féknyomaték. Az M VM határértékeit a ω VM szögsebesség függvényében a kiválasztott típusú, szabályozott villamos hajtás rövididejű és állandósult üzemre érvényes terhelhetőségi határ-jelleggörbéi szabják meg. A VM motoros üzemében M VM >0, és ez a kimenőtengelyen az M B nyomatékkal azonos irányú rásegítő nyomatékot jelent a 8.30. ábrán látható hatásvázlat szerint.

Kép

9-30. ábra: Bolygókerekes hibrid-villamos jármű és a bolygómű vázlatos rajza.

Az eredő M nyomaték hozza létre a vonóerőt. A jármű dinamikus tulajdonságát (gyorsítását) a VM gép tengelyére redukált Θred tehetetlenségi nyomaték és a jármű vontatási ellenállása szabja meg.

A VM villamos gép által leadott teljesítmény P VM = ω VM M VM . Létezhet olyan üzem, amikor P VM >P ISG, azaz a villamos főkörből kivett villamos teljesítmény nagyobb, mint a betáplált, a különbözeti teljesítményt az akkumulátor fedezi. Ilyen üzemállapot azonban csak véges ideig állhat fenn, addig, amíg az akkumulátorban tárolt energia ki nem merül.

A hibrid-villamos jármű féküzeme

A belsőégésű motor szempontjából a fékezés az alapjáratihoz hasonló csökkentett üzemanyag ellátást jelent, vagy üzemanyag lezárást, a motorvezérlő beállítása szerint. A belsőégésű motor féküzemben a hagyományos motorféküzemi nyomatékot tanúsítja, ami a motor kompressziós és súrlódási veszteségei következtében alakul ki és nem szabályozható. Motorféküzemben, tehát M BM≤0, emiatt M B≤0.

Jól szabályozható és energia visszatápláló fékezést lehet viszont megvalósítani a VM villamos hajtás generátoros üzemében, ami a kimenő tengelyen M VM <0 nyomatéknak felel meg, amivel a VM gép a kerekeket fékezi. A VM villamos hajtás visszatápláló féküzeme következtében a villamos főáramkör i áramának iránya megfordul, azaz visszatápláló irányú lesz. Ilyen üzemállapot csak véges ideig állhat fenn, addig, amíg az akkumulátor töltöttségi állapota ezt túltöltés veszélye nélkül megengedi.

Csak azokat a kerekeket lehet visszatápláló fékezéssel fékezni, amelyikkel a VM villamos hajtás mechanikai kapcsolatban van, tehát csak a villamosan (is) hajtott kerekeket. A visszatápláló villamos fékezést biztonság kedvéért mindig kiegészítik a hagyományos elektrohidraulikus fékrendszerrel, amellyel megvalósítható az ABS (blokkolásgátló) szabályozott fékhatás. A villamosan nem hajtott kerekek csak súrlódásosan, veszteségesen fékezhetők.

Az intelligens hibrid villamos jármű rendszer szabályozási vázlata a 9.31. ábrán látható.

Kép

9-31. ábra: Bolygókerekes hajtóművel épített hibrid-villamos jármű szabályozási vázlata.

A GP gázpedál jele háromféle beavatkozást indít el. Egyrészt alapjelet ad a belsőégésű motor vezérlő-adagoló egysége számára, másrészt meghatározza a VM villamos gép nyomaték alapjelét. Egyidejűleg szabályozási folyamatot indít el az optimális üzemi ω BM szögsebesség beállítására az ISG géppel. Az optimális munkapont beállítást viszonylag hosszabb idejű, szakaszonként állandósult üzemre lehet értelmezni. Az FP fékpedál jele a VM hajtás féknyomaték alapjelét határozza meg.

A 9.31. ábrán nem látható szabályozási feladat még az ISG gép által táplált villamos főáramkör i t áramának (teljesítményének) szabályozása, a közbensőköri energiatároló akkumulátor vagy ultrakapacitás töltöttségi állapotának szabályozása. Például az NREL laboratórium mérései alapján a Toyota Prius hibrid-villamos jármű akkumulátorának SoC töltöttségi állapota a 9.32. ábrán látható módon különböző kiindulási értékekből kiindulva kb. 55%-os töltöttséghez közeli értékre szabályoz (lila, piros, kék vonalas görbe). Ezzel elérhető, hogy gyorsítás rásegítéshez megfelelő villamos energia álljon rendelkezésre, és fékezéskor se tudjon túltöltődni az akkumulátor.

Kép

9-32. ábra: A Toyota-Prius hibrid jármű akkumulátorának töltöttségi állapot szabályozása

A jármű akkumulátorának töltöttségi állapotát, egymást követő gyorsítás-fékezési szakaszokból álló UDDS szabványos menetciklusra vizsgálták.

Az előbbiekben részletezett jármű üzemmódok megvalósításához a VM és VG villamos hajtásokkal bonyolult szabályozási feladatokat kell megoldani. Csak intelligens szögsebesség- és nyomatékszabályozással ellátott villamos hajtások választhatók. A célra leginkább alkalmas az inverteres táplálású, mezőorientált áramvektor szabályozású szinkron vagy aszinkron motoros hajtás.

Strigear hajtóművel épített intelligens hibrid-villamos jármű

Strigear hajtóművel épített intelligens hibrid-villamos jármű a Stridberg Powertrain AB fejlesztési célkitűzése alapján született meg. A belsőégésű motoros és a két villamos gépből álló villamos motoros hajtást olyan „Strigear” elnevezésű hajtóművel építik össze, amely a soros és párhuzamos hibrid üzemet is lehetővé teszi a hagyományos sebességváltó megtartásával. A hajtásrendszer felépítése és a komplett hajtómű fényképe, kétoldalt az ISG és VM villamos gépekkel a 8.33. ábrán látható.

Kép

9-33. ábra: Strigear hajtóművel épített hibrid-villamos jármű felépítése.

Kép

9-33. ábra: Strigear hajtóművel épített hibrid-villamos jármű, a hajtómű képe.

Az ISG villamos gép a belsőégésű motorral azonos tengelyű, a VM villamos gép pedig a kimenő tengelyhez csatlakozik sebességváltón keresztül. A Strigear rendszer hátránya, hogy a hagyományos autókban alkalmazott sebességváltó megmarad, és ugyancsak megmarad az oldható TK tengelykapcsoló (kuplung), amely a két villamos gép között helyezkedik el. A Strigear rendszerű járművel ki lehet használni a soros és párhuzamos hibrid járművek előnyeit. A különböző üzemmódok kiválasztásánál fontos szerepe van a TK tengelykapcsoló állapotának.

A TK tengelykapcsoló szétkapcsolt állapotában létrehozható üzemmódok:

A TK tengelykapcsoló összekapcsolt állapotában létrehozható üzemmódok:

Az utóbbi két üzem miatt van szükség a hagyományos sebességváltóra.

Kettős forgórészű villamos géppel megvalósított intelligens hibrid-villamos jármű

Kettős forgórészű villamos géppel megvalósított intelligens hibrid-villamos jármű a svéd Royal Institute of Technology, KTH/EME újszerű fejlesztése. Működése a bolygókerekes hajtóművel épített hibrid jármű működéséhez hasonlít, csak a bolygóművet kettős forgórészű, kettős táplálású villamos motor helyettesíti. A hajtásrendszer felépítését a 9.34. ábra mutatja. Jobboldalt a kettős forgórészű villamos gép egy kísérleti példányának képe látható.

Kép

9-34. ábra: Kettős forgórészű villamos géppel megvalósított hibrid-villamos jármű felépítése.

Kép

9-34. ábra: Kettős forgórészű villamos géppel megvalósított hibrid-villamos jármű felépítése.

A BM-jelű belsőégésű motor tengelye és a jármű vontatására szolgáló kimenőtengely között szabályozható nyomatékú és szögsebességű villamos átvitel van. A villamos átvitelt a 4QT (4-quadrant transmission) jelű, szaggatott vonallal körülkerített egység valósítja meg, ami két forgórészből és egy állórészből álló villamos gép.

A belső forgórész (piros színnel jelölve) a belsőégésű motorral közös tengelyű és tekercselt kivitelű, háromfázisú tekercseléssel van ellátva. A tekercsek csúszógyűrűkön keresztül kapnak táplálást az INV-1 jelű inverterről. A külső forgórész (kék színnel jelölve) a járműkerék hajtótengelyével van mechanikai kapcsolatban közvetlenül vagy fix mechanikai áttételen keresztül. A külső forgórész sokpólusú állandómágneses, a belső forgórész felőli oldalán, és az állórész felőli oldalán is a 9.34. ábra jobboldalán látható módon elrendezett mágnesekkel. A villamos gép állórésze (zöld színnel jelölve) ugyancsak háromfázisú tekercseléssel van ellátva és az állórész tekercsek az INV-2 jelű inverterről kapnak táplálást. Mindkét inverter a közös akkumulátoros energiatárolóra csatlakozik.

A 4QT kettős forgórészű villamos géppel létrehozható funkciók két gépre szétbontva könnyebben megérthetők.

Kép

9-35. ábra: A 4QT kettős forgórészű villamos gép felbontása két külön gépre.

A 9.35. ábrán látható módon a 4QT két gépre bontva is ábrázolható, és így is megépíthető, két olyan állandómágneses forgórészű villamos gépből, amelynek a forgórészén csak egyik-egyik oldalán van mágnes (a baloldali gépnek a belső forgórész felőli oldalán, a jobboldali gépnek az állórész felőli oldalán). A 4QT mindkét gépre nézve áramvektor szabályozású szinkrongépes hajtás, azaz az áramvektor helyzete az állandómágneses forgórész helyzetéhez képest minden pillanatban elektronikusan szinkronozott.  

Az INV-1 inverterrel a tekercselt belső (piros) forgórészben, áramvektor szabályozással létrehozható egy szabályozott ±∆ω szögsebességű forgómező. Ez a ∆ω szögsebesség a forgásirányától függően a belsőégésű motor szögsebességéhez vagy hozzáadódik, vagy levonódik. A szinkrongépes üzem miatt ωkiBM±∆ω határozza meg a külső (kék) forgórész fordulatszámát és ez által a kimenő, jármű hajtótengely fordulatszámát. A kettős forgórészű motorral tehát lehetővé válik a bolygóműves megoldáshoz hasonló folyamatosan változtatható áttétel a belsőégésű motor és a jármű hajtótengelyének szögsebessége között.  

Az állórészben (zöld) elhelyezett háromfázisú tekercselésre adott áramvektor szabályozással ±∆M additív villamos nyomaték képezhető, azaz villamosan szabályozható a kimenőtengely nyomatéka. Pozitív ∆M-mel gyorsítás rásegítés, negatív ∆M-mel villamos fékezés, energia visszatáplálás vagy akkumulátortöltés valósítható meg. A jármű tengelyén kifejtett nyomaték a belsőégésű motor és a villamos motor nyomatékának előjeles összege Mki=MBM±∆M. Az additív nyomaték létrehozásához szükséges ±∆Mωki teljesítményt az INV-2 szolgáltatja.

A villamos elrendezéssel a bolygóműves megoldáshoz hasonlóan minden üzem megvalósítható. A belsőégésű motor optimális fordulatszámon tudja a szükséges teljesítményt leadni. A 4QT felfogható úgy, mint egy villamos tengely a belsőégésű motor és a kimenőtengely között. Lehetőség van a visszatápláló fékezésre. A belső (piros) forgórészre kapcsolódó inverteres táplálással, áramvektoros nyomatékszabályozással álló és mozgó jármű esetén is megvalósítható a belsőégésű motor szabályozott indítása, illetve generátoros üzemében a közbenső egyenáramú táphálózat energiaellátása.

A 4QT-vel a jármű dinamikai tulajdonságai, gyorsulása és lassulása javítható. Megvalósítható a tisztán villamos autó üzem. A közbenső egyenáramú táphálózat energiatárolási állapota is jól szabályozható.

A megoldás hátrányos tulajdonsága, hogy a 4QT belső tekercselt forgórészéhez csúszógyűrűkön keresztül kell a villamos energiát hozzávezetni. A csúszógyűrű-kefe szerkezet rontja a berendezés megbízhatóságát, karbantartást igényel, szennyeződésre érzékeny és kopik.

A Royal Institute of Technology szerint használt elnevezés a 4QT arra utal, hogy a kettős forgórészű villamos gépnek négynegyedes üzemben kell működnie, mind a szögsebességre, mind a nyomatékra nézve irányváltó üzemet tudnia kell.

 (A fejezethez felhasznált irodalom: [45]…[57])

Irodalomjegyzék

Schmidt, I., Rajki, I., és Vincze, Gyné.. BME Villamosmérnöki és Informatika Kar. Járművillamosság (1. fejezet). Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

Vajda, J.. BME Közlekedésmérnöki Kar. Járműdinamika I.. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1994. Jegyzetazonosító: 70967..

Ilosfai, L.. BME Közlekedésmérnöki Kar. Járműdinamika II.. Gépjárművek dinamikája. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1990.

Stráner, P.. BME Közlekedésmérnöki Kar. Villamos vasutak I-II.. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1984.

Zvikli, S.. Közlekedéstechnika II.(VII.,VIII. és X. fejezet). Elektronikus jegyzet. Széchenyi István Főiskola. Győr. 1999. http://eki.sze.hu/ejegyzet/zvikli.

Zvikli, S.. Közlekedéstechnika II. (I és III. fejezet). Elektronikus jegyzet. Széchenyi István Főiskola. Győr. 1999. http://eki.sze.hu/ejegyzet/zvikli.

ABB(Adtrans) fejlesztésű Variobahn jármű leírása. Internet cím.

SW svájci fejlesztésű COBRA villamos leírása. Internet cím.

Az 1047 sorozatú Siemens mozdony leírása, forgóváz kialakítása. Internet cím.

Schmidt, I., Rajki, I., és Vincze, Gyné.. BME Villamosmérnöki és Informatika Kar. Járművillamosság (3.2., 4.2. fejezet). Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

Gábor, P. és Jekkelfalussy, G.. BME Villamosmérnöki Kar. Villamos vasutak. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest. 1962. Jegyzetszám: J5-22.

Gábor, P.. Villamos vasutak.

Bauer, M., Becker, P., és Zheng, Q.. Inductive Power Supply (IPS®) for the Transrapid.

ThyssenKrupp Transrapid GmbH, Munich, Germany, Magnetically Levitated Systems and Linear Drives. Proc. intern. conf., Dresden, 13-15. October 2006..

A közös közlekedési politika és a transzeurópai hálózatok. Tanulmány. 2005.

Schmidt, I., Rajki, I., és Vincze, Gyné.. BME Villamosmérnöki és Informatika Kar. Járművillamosság (2.1., 3.3. és 4.3. fejezet). Egyetemi tankönyv (342 old.). ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

Gábor, P.. „A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút háromrészes új motorkocsija”. 3-17. o.. Ganz Villamossági Közlemények. 1966. 4.sz..

Gábor, P.. „A Ganz csuklós közúti villamos motorkocsik Villamos járművek és dizel-villamos mozdonyok”. 31-53. o.. Ganz Villamossági Közlemények Különszám.

A T5C5K típusú városi villamos műszaki leírása.

Ikarus 415T szóló trolibusz műszaki leírása.

GVM-Ikarus IK-280 típusú csuklós trolibusz műszaki leírása.

Kovács, K.. „A MÁV 3000Le-s Si egyenirányítós villamos mozdonya”. 18. o.. Ganz Villamossági Közlemények. 1966. 4.sz..

Kovács, K.. „A MÁV 3000Le-s Si egyenirányítós villamos mozdonya”. 8-31. o.. Ganz Villamossági Közlemények Különszám.

Schmidt, I., Rajki, I., és Vincze, Gyné.. Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002. 215-220. o..

Nils, Ole. Magnetschwebetechnik am Beispiel Transrapid. http://www.nilsole.net/referate.

Tóth, F.. A lineáris indukciós és szinkron motorok kialakításának, alkalmazásának és elméletének irodalmi áttekintése. . Miskolc. http://www.electro.uni-miskolc.hu/kutatas.

Guo, Y.G., Jin, J.X., Zhu, J.G., és Lu, Y.H.. Design and analysis of prototype linear motor driving system for HTS Maglev transportation. http://www.asl.ee.meisei-u.ac.jp/hoshimo/conference/collected/2LH03.pdf.

Schach, R.. Transrapid the better transportation system?. TU. Dresden. 2011.

Masada, E., Eastham, T., és Mizuma, T.. Compaison between short-stator and long-stator linear drives of maglev system for regional transport. http://www.maglev.ir/eng/documents/papers/conferences/maglev 2002.

Schmidt, I., Rajki, I., és Vincze, Gyné.. Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002. ISBN 963 420 710 3. 220-223. o..

The kind of Maglev. http://www.nilsole.net/referate.

Nils, Ole. Magnetschwebetechnik am Beispiel Transrapid. URL cím.

Magnetically Levitated Trains (Maglev). http://www.123eng.com/seminar.

Uhlenbrock, M., Nordmeier, V., és Schlichting, H. J.. Die Magnetschnellbahn Transrapid im Experiment.

He, J.L., Rote, D.M., és Coffey, H.T.. Center for Transportation Research, Energy Systems Division. Study of Japanese Electrodynamic-Suspension Maglev Systems Argonne National Laboratory. . 9700 South Cass Avenue, Argonne, Illinois9700. 1994..

Hieronymus, H., Miericke*, J., Pawlitschek, F., és Rudel, M.. „Experimental study of magnetic force on normal and null flux coil arrangements in the Inductive Levitation System”. pp. 359-366.. Applied Phisics. 1974. 3.. Springer-Verlag.

Boeij, Jeroen de, Steinbuch, M., és Gutiérrez, H.M.. „Mathematical Model of the 5-DOF Sled Dynamics of an Electrodynamic Maglev System With a Passive Sled”. IEEE Transaction on Magnetics. 2005. VOL. 41. NO. 1, jan..

Ishihara, H., Yoshikawa, K., Fujimoto, T., és Ota, H.. Central Japan Railway Company. Development of ground coils for the Superconducting Maglev.

Terai, M.. The R&D project of HTS magnets for the superconducting maglev. Central Japan Railway Company. 2005. www.maglev.ir/eng/documents/presentation/IMT_P_4.pdf.

Russel, R.. Magnetic levitation vehicle. Electrical and Computer Engineering Seminar EE155. 1998 nov. http://www.tomzap.com/notes/seminarEE155.

Chau, K. T., Wong, Y. S., és Chan, C. C.. „An overview of energy sources for electric vehicles”. pp.1021-1039.. Journal of Energy Conversion and Management. 1999. Vol 40..

Wipke, K., Markel, T., és Nelson, D.. Optimizing energy management strategy and degree of hyibridization for hydrogen fuel cell SUV. EVS. 18.. . Berlin. Germany. 2001.

Schupbach, R. és Balda, J.C.. Comparing DC-DC converters for power management in hybrid electric vehicles. IEEE International electric Machines and Drives conference, Madison, Wisconsin, June 1-4. 2003. 2003.

Burke, A. F.. Electric/hybrid super car design using ultracapacitor. IECEC. ASME. 1995. Paper No. ES-381.

NREL National Renewable Energy Laboratory. http://www.ctts.nrel.gov/BTM.

Benchmarking of OEM Hybrid Electric Vehicles at NREL. 2001 August. NREL/TP-540-31086.

Sund, M. és Trice, P.. Maxwell Technologies to Supply PowerCache. Ultracapacitors to General Motors for Hybrid Electric Vehiclesalcím. 2001. Press releasehttp://www.powercache.com/news/press_releases/2001/jan03-01.html.

Szabados, B.. „Peak power bi-directional transfer from high speed flyweel to electric regulated bus voltage system: A practical proposal for vehicular technology”. Pp. 34-41.. IEEE Transactions on Energy Conversion. Vol. 13.. No. 1. March..

Westbrook, M. H.. The electric car, developement and future of battery, hybrid and fuel-cell cars. UK University Press. Cambridge. 2005. ISBN 0 85296 013 1.

EG&G Technical Service, Inc.: Fuel-Cell Handbook. National Energy Laboratory. 2004.

Xuhui, W., Zhije, X., Guangyan, H., Qin, Z., Gang, M., és Lili, Z.. The research on electric system of the PEMFC testing mini bus. Conf: EVS 18 Berlin, 2001..

Matsumoto, T., Watanabe, N., Sugiura, H., és Ichikawa, T.. Development of Fuel-Cell Hybrid Vehicle. EVS 18 Berlin. 2001..

Royal Institute of Technology, KTH/EME honlapja.