Készülékek és szigetelések

BMEVIVEM174

Koller, László

Novák, Balázs

Tamus, Ádám

2012


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
2. Kapcsolási villamos tranziensek
Bekapcsolások
Generátortól távoli zárlat
Üresen járó transzformátor bekapcsolása
A villamos ív
Stacioner ív karakterisztikái
Dinamikus ív karakterisztikái
Kikapcsolások
Nagyfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolása
Kis induktív áramok megszakítása nagyfeszültségen
Kisfeszültségű kapocszárlat megszakítása
3. Melegedési tranziensek
Lassú melegedés
Gyors(zárlati) melegedés
Megengedett melegedések
4. Mechanikai tranziensek
Erőhatás számítása a Biot-Savart-törvény alapján
Erőhatás számítása a mágneses energia megváltozásából
Erőhatás iránya
Erőhatás áramszűkületben
Villamos tranziensek hatása
5. A kapcsolókészülékek kiválasztásának általános irányelvei
6. A villamos kapcsolókészülékek szerkezete és üzeme
Relék és kioldók
Jellemzők, osztályozás
Elektromágneses relék és kioldók
Magnetomechanikus relék
Termomechanikus relék
Megszakítók
Nagyfeszültségű megszakítók
Kisfeszültségű megszakítók
Szerkezeti egységek
Általános rendeltetésű megszakítók
Áramkorlátozó megszakítók
Olvadóbiztosítók
Középfeszültségű olvadóbiztosítók
Kisfeszültségű olvadóbiztosítók
Szakaszolók
Kapcsolók
Mechanikus kapcsolók
Félvezetős kapcsolók
Készülékkombinációk
Középfeszültségű készülékkombinációk
Kisfeszültségű készülékkombinációk
Túlfeszültségvédelmi eszközök
Nagy- és középfeszültségű túlfeszültségvédelmi eszközök
Kisfeszültségű túlfeszültségvédelmi eszközök
7. Szigetelések tulajdonságai, méretezési eljárások
Szigetelések üzemi igénybevételei
Szigetelések méretezésének alapjai
8. Szigetelések diagnosztikája
A szigetelések vizsgálatának alapjai
Szigetelések vizsgálatának módszerei
9. Feladatok
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Irodalomjegyzék

Előszó

Koller, László

Novák, Balázs

Tamus, Ádám

A szerzők ezen elektronikus jegyzet tartalmával és terjedelmével elsősorban a vele azonos című, a BME VIK Villamosmérnöki szak MSc-képzés Villamos gépek és hajtások szakirányának tantervében szereplő, kötelező tantárgy tematikájához kívántak igazodni.

A jegyzetben - címének megfelelően - két szakterület: a villamos készülékek és a szigetelések azon témaköreivel foglalkozunk, amelyek a szakirány számára a legfontosabbak. Az 1. Bevezetés fejezetben találhatók a két szakterületre vonatkozó fogalommeghatározások. A villamos készülékek szakterületeit a 2.…6. fejezetben, a szigetelésekét pedig a 7….9. fejezetben tárgyaljuk.

A villamos készülékek sem villamos energia termelésére, sem elosztására, sem mérésére nem szolgálnak. Az energia felhasználására szolgáló berendezések közül nem tekintjük készüléknek a motorokat és a világítótesteket. E negatív definícióval megadható villamos berendezések igen széles körét leszűkítve csak a szakirány számára legfontosabb villamos kapcsolókészülékekkel foglalkozhatunk.

A mesterképzés hallgatói a villamos kapcsolókészülékek témaköréhez kapcsolódó alapozó jellegű ismereteket már a Bsc- képzés keretében elsajátították. Tekintettel arra, hogy nem húzható éles határvonal a két képzés tematikája közé, jelen jegyzet az alapképzés ismeretanyagának egyes részeit is tartalmazza ismétlésképpen.

Az idők során változó képzési formák, tantervek, tantárgyak és tematikák, a valamint a műszaki fejlődés, újabb- és újabb, egymásra épülő egyetemi jegyzetek kiadását vonta magával. Jelen jegyzet leginkább az irodalomjegyzékben szereplő [1..3] nyomtatott egyetemi jegyzet ismeretanyagára támaszkodik. Ebben a három jegyzetben azonban - a már említett változások követése miatt - nem volt lehetséges áttekinthető, egységes szerkezetben bemutatni a villamos kapcsolókészülékek és berendezések témaköreit. Főként ezt a hiányosságot igyekeztünk pótolni a jelen elektronikus jegyzetben a hivatkozott jegyzetek ismeretanyagának átszerkesztésekor és átírásakor. A korszerűsítés során új témakörökkel, összefoglalásokkal és magyarázatokkal is kiegészítettük az anyagot, de - terjedelmi okból - néhány speciális, vagy kevésbé korszerű témakört el is kellett hagynunk. A nyomtatott jegyzet fekete-fehér ábráinak nagy részét színes formára rajzoltuk újra, és egy helyen animáció is megtekinthető.

Reméljük, hogy elektronikus jegyzetünket az eddigieknél jobban tudják használni a szakirány hallgatói a felkészülés során.

1. fejezet - Bevezetés

A villamos kapcsolókészülékek fő feladata egy-vagy több áramkör be- és/vagy kikapcsolása, illetve bekapcsolt állapotban az áram vezetése. A kapcsolókészülékek leginkább a háromfázisú, f=50 vagy 60 Hz frekvencájú villamos energiarendszerben jutnak igen fontos szerephez. Fontosságukat nemcsak azért hangsúlyozzuk, mert nélkülük az energia szállítása és villamos jelek továbbítása nem volna lehetséges, hanem azért is, mert meghibásodásuk esetén saját értékük sokszorosa lehet a kár, amely az energiaellátás szünetelése és nagy értékű berendezések tönkremenetele vagy üzemképtelensége miatt bekövetkezhet. A villamos kapcsolókészülékeknek tehát üzembiztosaknak kell lenniük, de egyúttal a lehető legkisebb költségráfordítással gyárthatóknak is. Az energiaelosztó hálózat - a gazdaságos energiaszállítás érdekében - különböző feszültségű. A hálózat névleges feszültsége (U n=0,4; 10; 20; 35; 120; 220; 400; 750 kV), a szállítandó teljesítmény és a távolság növekedésével nő. Ennél nyilvánvalóan nagyobbnak kell lennie a hálózatban alkalmazott villamos kapcsolókészülékek névleges feszültségeinek, tehát az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű hálózatokban rendre 12, 24, 40,5, 145, 245. 420 és 787 kV a nagyfeszültségű kapcsolókészülékek névleges feszültsége. Miként a hálózatok, a nagyfeszültségű kapcsolókészülékek is további alosztályokba sorolhatók be, tehát a szaknyelvben „kis-, „közép-, „nagy-, „igen nagy- és „szuper nagyfeszültségű” készülékek különböztethetők meg (1-1. ábra). Általában azonban csak az egyszerűbb besorolás terjedt el, miszerint kisfeszültségű (1 kV), középfeszültségű (12, 24, 40,5 kV) és nagyfeszültségű (145, 245. 420 és 787 kV) kapcsolókészülékeket különböztetnek meg.

Kép

1-1. ábra Kapcsolókészülékek névleges feszültségei

A villamos kapcsolókészülékeket nemcsak a névleges feszültségük alapján kell az energiaelosztó hálózathoz "igazítani", hanem funkciójuk és konkrét feladatuk szerint is. Ezzel összefüggésben először is meg kell vizsgálnunk normál és hibás üzemállapotokban a hálózatban folyó állandósult üzemi, névleges, túlterhelési és zárlati áramokat. Ezeket az üzemállapotokat szándékosan kapcsolókészülékek be- vagy kikapcsolásával lehet létrehozni és megszüntetni, de hibák (zárlat vagy szakadás) is eredményezhetnek (nem szándékos) kapcsolásokat.

A háromfázisú rendszerben a normál üzemállapot fogyasztói terhelések be- vagy kikapcsolásával érhető el. Az energiarendszer elemeinek (a fogyasztók által terheletlen) üresjárási állapotában is kell azonban kapcsolási műveleteket végrehajtani (pl. üresen járó távvezeték és transzformátor kapcsolása).

Hibás üzemállapotban (pl. túlterhelés és zárlat esetén) is előfordulnak be- és kikapcsolások. Ha pl. egy fogyasztói terhelést akarunk bekapcsolni, amely rövidzárlatban van, akkor a zárlatra kapcsolunk rá. A zárlat automatikus kikapcsolása (megszakítása) is a kapcsolókészülék feladata.

A következőkben a szimmetrikus háromfázisú rendszer egyfázisú modelljei alapján mutatjuk be az egyes üzemállapotokra jellemző áramokat.

Kép

1-2. ábra Normál üzemállapot

A normál üzemállapot helyettesítő kapcsolási rajza az 1.2. ábrán látható. A fázisonként L induktivitású és R hatásos ellenállású háromfázisú induktív jellegű üzemi terhelés reaktanciája és impedanciája:

(1-1)

Ahol f frekvencia esetén

A K kapcsolókészülék és az U f fázisfeszültségű generátor közötti hálózat soros elemeit fázisonként L m induktivitással és R m hatásos ellenállással leképezve, a mögöttes hálózat reaktanciája és impedanciája:

(1-2)

A fogyasztók gazdaságos energiaellátása érdekében a mögöttes hálózat és a terhelés elemeinek olyan arányát szükséges betartani, hogy az áramkör Z e eredő impedanciája igen jó közelítéssel megegyezzen a terhelésével:

(1-3)

amelyből következik, hogy

(1-4)

és az is, a terhelésen és a mögöttes soros elemeken átfolyó üzemi áram:

(1-5)

Az üzemi áram legfeljebb I n névleges áramot érheti el, mert csak az folyhat korlátlan ideig a mögöttes soros elemeken, azok káros felmelegedése nélkül. Az ehhez tartozó terhelő impedancia legkisebb értéke:

(1-6)

Kép

1-3. ábra Hibás (túlterhelési) üzemállapot

Az 1-3 ábrán látható hibás (túlterhelési) üzemállapotot a névleges terhelési állapotból úgy származtattuk hogy a névleges terhelést jelentő Z n impedanciával párhuzamosan kötöttünk még egy Z terhelő impedanciát. Mivel ebben az esetben:

(1-7)

A tartósan folyó túlterhelési áram a mögöttes soros elemek káros melegedéséhez vezetne, ezért a túlterhelést a védelem hatására le kell lekapcsolni, de csak akkor, amikor azok melegedése a megengedett értékét eléri. Azért célszerű várni a lekapcsolással, mert üzemszerűen is fellépnek túlterhelések pl. rövidrezárt forgórészű motorok indításakor, és azonnali lekapcsolás esetén ezeket nem tudnánk elindítani.

Kép

1-4. ábra Hibás (zárlati) üzemállapot

Az 1-4 ábrán az üzemi terhelési állapotból jött létre a hibás (zárlati) üzemállapot; a terhelés Z impedanciáját zérus értékű rövidzárlati impedancia hidalja át.

Tekintettel (1-4) relációra, a mögöttes soros elemeken átfolyó I z zárlati áram sokkal nagyobb az üzemi áramnál, mert azt csak a mögöttes hálózat kis értékű Z m impedanciája korlátozza:

A nagy zárlati áram már igen rövid idő alatt tönkretenné a villamos berendezést, ezért azt a védelem hatására azonnal vagy igen rövid időn belül (lehetőleg késleltetés nélkül) le kell kapcsolni.

A névleges feszültségek, valamint az üzemállapotok és az áramok áttekintése után bemutatjuk azt is, hogy milyen fajta és milyen feladat(ok) ellátására szolgáló kapcsolókészülékeket használunk soros elemként a közvetlen energiaátvitelben, helyettesítve ezekkel az 1-2….1-4 ábrán szereplő K kapcsolót. Megjegyezzük, hogy a kapcsolókészülékek feladatait az 5. fejezetben az egyes kapcsolókészülékek szerkezetének és üzemének tárgyalásakor megismételjük.

 1. A nagy- közép- és kisfeszültségű megszakító olyan mechanikus (érintkezők zárásával és nyitásával működő) kapcsolókészülék, amely üzemszerű és üzemszerűtől eltérő áramköri viszonyoknál (például zárlatok esetén is) az áram bekapcsolására, vezetésére (üzemszerű viszonyoknál tartósan, egyébként csak megszabott ideig) és megszakítására alkalmas.

 2. A közép-és kisfeszültségű olvadó biztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadóelemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával automatikusan megszakítja az áramkört, ha az áramerősség egy meghatározott értéket meghatározott ideig meghalad. A biztosító kis keresztmetszetű olvadó-eleme a hálózati vezető egy szándékosan meggyengített szakaszaként is felfogható. Feladata kettős: elsősorban a zárlatok elleni védelem (a túlterhelések elleni védelem korlátozott), de a névleges, vagy annál kisebb áramokat korlátlan ideig vezetnie kell. Az olvadó biztosító tehát a megszakítóhoz hasonló kapcsolókészülék, de csak a zárlati áram egyszeri automatikus megszakítására szolgál. A hálózat soros elemeként védelmi szerepet lát el, normál üzemi állapotban is működik és ilyenkor is van feladata: a névleges, vagy annál kisebb áramok vezetése.

 3. A nagy-, közép- és kisfeszültségű szakaszoló olyan mechanikus kapcsolókészülék, amelynek nyitott érintkezői között - az előírt követelményeknek megfelelő - szigetelési távolság, az ú.n. szakaszolási távolság van. Fő feladata, hogy nyitott érintkezői között az előírt villamos követelményeknek tartósan és üzembiztosan eleget tegyen, ezáltal a hálózati részeket üzembiztosan és láthatóan szétválassza. Az áramkörök nyitása-zárása csak akkor követelhető meg, ha a szakaszolón elhanyagolhatóan kis áram folyik át, vagy ha a szakaszoló kapcsai között a feszültségkülönbség jelentéktelen (a szakaszoló valamilyen zárt kapcsolókészülékkel van párhuzamosan kapcsolva). Zárt helyzetben a szakaszoló a névleges áramot korlátlan ideig vezesse, és álljon ellen a zárlati áram termikus és dinamikus hatásának. Kiegészítő feladata az áram útjának előkészítése (pl. kettős gyűjtősínek esetén, ahol a szakaszolóval kijelöljük az energia útját az egyik gyűjtősín felé). A szakaszolót gyakran földelőkapcsolóval vagy földelőkéssel is kiegészítik.

 4. A közép- és kisfeszültségű (mechanikus és félvezetős) kapcsoló feladata üzemszerű áramköri viszonyok esetén, amelybe meghatározott túlterhelési viszonyok is beletartoznak, az áram bekapcsolása, vezetése és kikapcsolása, valamint az üzemszerűtől eltérő viszonyok (pl. zárlatok) esetén az áram vezetése a védelem működéséig. A mechanikus kontaktor szerkezeti felépítése és saját (általában) elektromágneses működtetése alapján speciális feladatokat lát el, és a kapcsolók külön csoportját alkotja. Félvezetős kapcsolónak nevezzük az olyan kapcsolóáramkört, amelyben az áramkör be- és kikapcsolását félvezető elem(ek) vezetőképességének (vezérléssel történő) változtatásával lehet végrehajtani. A félvezetős kapcsolóval a kontaktorokra érvényes speciális feladatok is elláthatók.

 5. Két-három alapkészülék feladatát ellátó, főként közép- és kisfeszültségű, készülékkombinációkat kis helyigényük és egyszerű beépíthetőségük, valamint kedvező áruk miatt alkalmazzák elsősorban a belső téri tokozott kapcsoló-berendezésekben. A készülékkombinációk lehetséges változatai két csoportba sorolhatók:

A gyártó sorosan kapcsolt alapkészülékeket épít egy szerkezeti egységbe. Ezáltal nem jön létre új készülék, lényegében csak a helyszíni szerelés munkája egyszerűsödik. Ezekben az összeépített, könnyen áttekinthető kombinációkban az alapkészülékek jól felismerhetők. (pl. biztosítós szakaszoló, biztosítós kapcsoló, biztosítós szakaszolókapcsoló, biztosítós megszakító)

Alapkészülékből és készülék-elem(ek)ből konstruált új szerkezet, önálló készülék. (pl. szakaszolóbiztosító, kapcsolóbiztosító, szakaszolókapcsoló, szakaszoló-kapcsolóbiztosító)

 1. A nagy-, és kisfeszültségű túlfeszültségvédelmi eszközök (szikraköz, túlfeszültséglevezető, varisztor stb.) is fontos védelmi szerepet az játszanak az energirendszerben, de ezeket nem sorosan kell beépíteni. Feladatuk a hálózaton belüli túlfeszültségek korlátozása. A túlfeszültségvédelmi készülékeknek az üzemidő nagy részében „működniük”, vagyis az üzem fenntartásához hozzájárulniuk nem kell, sőt nem is szabad. Működésüket közvetlenül, szándékoltan nem lehet előidézni. Rendeltetésszerűen és automatikusan kell viszont működniük, ha a hálózaton vagy a berendezésben túlfeszültség lép fel.

 2. A védelmek és automatikák a villamos energia termelés, elosztás és felhasználás biztonsági berendezései. Ezek elemei a relék és kioldók, amelyeket különálló készülékként, valamint egy másik kapcsolókészülék (pl. megszakító) cserélhető szerkezeti egységeként vagy annak beépített elemeként, továbbá kiegészítő védelmi készülékként (pl. kontaktoroknál) alkalmaznak. A relék és kioldók feladata, hogy meghatározott jellemzőket ellenőrizve, azok megváltozása által érzékeljék a villamos berendezések üzemében bekövetkezett rendellenességet, és - az érzékelt jellemző(k) megváltozásának mértékétől függően - parancsadó szervükön keresztül - emberi beavatkozástól függetlenül, tehát automatikusan - jelzést adjanak vagy beavatkozzanak a villamos berendezés működésébe.

Kép

1-5. ábra Közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás

A villamos hálózatban, a vezetékek csatlakozási pontjain a közcélú hálózat alállomásai, és fogyasztói traszformátorállomások találhatók, ahol a bejövő és elmenő vezetékek gyűjtősínre csatlakoznak. Itt vannak a kapcsolókészülékek és a transzformátorok. A továbbiakban egy közép/kisfeszültségű fogyasztói ipari transzformátorállomás részletét - néhány jellegzetességre történő utalással - mutatjuk be egyvonalas, csak a kapcsolókészülékeket és a transzformátort feltüntető, egyszerűsített kapcsolási rajz alapján (1.5. ábra). Az egy-gyűjtősínes fémtokozott kapcsolóberendezést födkábel látja el energiával az FSZ földelőkéses szakaszolón keresztül. A kábel zárlatvédelmét a tápponti alállomás megszakítója látja el. A középfeszültségű motorleágazások közül az egyikben kocsira szerelt M megszakító végzi el valamennyi kapcsolási feladatot, a másikban pedig kocsira szerelt BK biztosítós kapcsoló. A középfeszültségű kapcsolóberendezés egy megszakítós kábeles leágazáson kívül tartalmazza a közép/ kisfeszültségű transzformátor táplálására szolgáló leágazást is, amelybe szakaszolót és olvadó biztosítót építettek be. A transzformátor szekunder oldala megszakítón keresztül van összekötve a kisfeszültségű gyűjtősínnel. Ennek első leágazása egy motor energiaellátására készült, B olvadó biztosítón és Mv motorvédő kapcsolón (pl. kontaktor és hőrelé kombinációján) keresztül. A második leágazás pl. világítási hálózatot láthat el olvadó biztosítón és K kapcsolón keresztül. A harmadik leágazásba a SZB szakaszolóbiztosítót és kapcsolót építették be, a negyedikbe pedig a KB kapcsolóbiztosítót.

2. fejezet - Kapcsolási villamos tranziensek

A be- és kikapcsolási műveletek energiaváltozással járnak együtt, tehát a kvázistacioner állapot beálltáig villamos tranziensek fellépésével (sőt kikapcsoláskor a mechanikus kapcsolókészülékek érintkezői között és az olvadó biztosítókban fellépő villamos ív hatásával) is számolni kell. A villamos tranziensek és az ív hatására a rendszer villamos, termikus és mechanikai igénybevételei átmenetileg kedvezőtlenül megnövekedhetnek - beleértve a kapcsolókészülékek igénybevételeit és működési folyamatát is.

Az 1.4. ábrán bemutatott kapocszárlati áramkörben a K kapcsoló modellezze pl. egy valóságos mechanikus kapcsolókészülék (megszakító) érintkezőjét. Ennek működési fázisai láthatók a 2.1 ábrán a zárlati áram bekapcsolása és megszakítása során. Az érintkezők nyitott helyzetében (1) nem folyik áram (i=0). Ebből kiindulva, a kapcsoló érintkezőinek zárása során, az érintkezők közeledtével, átütés következtében ív lép fel, amelyen keresztül folyik az i=i ívbe nagyságú zárlati áram (2). Ez a bekapcsolási ív azonban csak nagyfeszültségen lép fel és csak igen rövid ideig tart, mert az érintkezők zárásával megszűnik és az érintkezőkön az i=i F független (az ívtől „független") zárlati áram folyik át (3). A zárlati áram nem maradhat fenn, ezért azt a megszakítónak automatikusan meg kell szakítania a védelem parancsára. Rövidesen nyitnak az érintkezők és közöttük - kis és nagyfeszültségen egyaránt - fellép az ún. kapcsolási ív (4). Ennek az a magyarázata, hogy az érintkezők szétválásakor fokozatosan csökken az érintkező felületek száma és nagysága. A maradék felületen pedig oly mértékben megnövekszik az áramsűrűség, hogy a keletkező hő következtében az érintkező felületek megolvadnak, elgőzölögnek, és ionizáció következtében felgyullad az ív. Ha az ív nem lépne fel, az i F független áram folyna tovább - a szinuszos tápfeszültség hatására- legalább annak első nullaátmenetéig. A valóságban azonban a kapcsoló érintkezőinek nyitásától kezdve a független áram - a nemlineáris áramköri elemként (hatásos ellenállásként) belépő dinamikus ív hatására - az i=i ív torz időfüggvényű ívárammal folytatódik, és legalább annak első nullaátmenetéig folyik. Akkor sikeres a megszakítás, ha az ív véglegesen kialszik, tehát ha az íváram nullaátmenetében (vagy annak közelében) sikerül az ív újragyulladását megakadályozni. Ellenkező esetben az íváram tovább folyik a következő nullaátmenetéig. E nullaátmenetet időpontjára, de az a íváram csúcsértékére is befolyást gyakorol a kapcsolási ív feszültségének nagysága és időfüggvénye. Nagyfeszültségű zárlati áramkörökben a viszonylag kis ellenállású ív feszültsége a tápfeszültséghez képest elhanyagolható mértékű, az ívfeszültség csak az áramnullaátmenet kis környezetében módosítja az időfüggvényeket. Kisfeszültségen azonban a viszonylag nagy ellenállású kapcsolási ív feszültsége a tápfeszültséggel összemérhető, sőt annak pillanatértékénél nagyobb lehet, tehát az íváram csúcsérték és nullaátmenet tekintetében jelentős mértékben eltér az ívmentesnek feltételezett esetben folyó független áramétól. A legnagyobb eltérés az ún. áramkorlátozó megszakítók esetében következhet be. Ezen megszakítók érintkezői a független zárlati áram fellépésétől olyan gyorsan nyitnak, és olyan gyorsan növelik az ívfeszültséget a tápfeszültség pillanatértékénél is nagyobbra,, hogy ennek hatására az íváram csúcsértéke (a megszakító által átengedett áram) lényegesen kisebb az ívmentesnek feltételezett esetben folyó független áram csúcsértékénél. Ehhez hasonlóan, az olvadó biztosítók is korlátozzák a zárlati áramot, de úgy, hogy azokban az érintkezők igen gyors nyitásának az olvadó elemük gyors kiolvadása feleltethető meg. Az egyenáramú megszakítók zárlati áramköre csak úgy szakítható meg, vagyis csak akkor jöhet létre az íváram nullaátmenete, ha az érintkezők között fellépő ív feszültsége nagyobb a tápláló egyenfeszültség értékénél. Áramkorlátozás is lehetséges, ha az érintkezők a stacioner zárlati áram kialakulása előtt nyitnak.

Sikeres megszakítás esetén 2.1 ábrán szerinti kiinduló helyzet (5.) akkor áll elő, ha az ív véglegesen kialszik, nem gyullad újra, mert az újragyulladását megakadályozzuk. Az ív dielektromos vagy termikus újragyulladása az érintkezők között, az áramnullaátmenet után, fellépő visszaszökő feszültség (VSF) hatására következhet be. A VSF időfüggvényét a hálózat áramköri elemein (hatásos ellenállások, induktivitások és kapacitások) kívül a kapcsolási ív ellenállása határozza meg.

Kép

2.1. ábra Kapcsolókészülék érintkezőjének működési fázisai

A váltakozó áramú villamos kapcsolókészülékek háromfázisú energiaelosztó hálózatban működnek, ezért mindig ebben a háromfázisú áramkörben hozunk létre változásokat a kapcsolókészülékek működtetése során (pl. akkor is, ha egy egysarkú kapcsolóval felgyújtjuk a szobában a lámpát). Ehhez járul még, hogy a kapcsolások legtöbbször aszimmetrikusak, hálózat megoszló paraméterű és a hálózati elemek nemlineárisak (a villamos ív is ilyen). Ilyen bonyolult kapcsolási folyamat lényegének bemutatására egyszerű számítási modelleket kell használni. Sajnos a legegyszerűbb - koncentrált és lineáris elemekből álló - egyfázisú számítási modell, amelyben „ideális" kapcsolót (amelynek nyitott helyzetében végtelen, zárt helyzetében zérus értékű ellenállása van) működtetünk nem minden esetben alkalmazható a villamos tranziensek meghatározására. Több esetben például a kapcsoló érintkezői között égő nemlineáris ív hatását is figyelembe kell venni.

Láttuk, hogy a feszültség nagysága szerint a kapcsolókészülékek működése is eltérő, sőt kisfeszültségen az áramnem szerint is lényegesek az eltérések. A feszültség értéke a zárlati áramkörök hálózati paramétereinek értékét és arányait (pl. az áramkör teljesítménytényezőjét) is lényegesen befolyásolja. Ebből következik, hogy a villamos tranziensek tárgyalásakor is fontos a feszültség értéke és - kisfeszültségen - az áramnem szerinti osztályozás. Vannak esetek, ahol ezekre nem kell külön utalni, mert az adott fizikai folyamat pl. kis-és nagyfeszültségen egyaránt előfordul. Megjegyezzük azonban, hogy terjedelmi okból, csak a gyakorlat szempontjából sokkal fontosabbnak ítélt váltakozó áramú jelenségekkel foglalkozhatunk. A tárgyalás során lényegében a 2.1. ábrán modellezett mechanikus kapcsolókészülék érintkezőjének működési fázisai szerint haladunk, tehát először ismertetjük a bekapcsolási villamos tranzienseket, majd érintkezők közötti kapcsolási ív tulajdonságait mutatjuk be. Végezetül pedig a kikapcsolási villamos tranzienseket is tárgyaljuk. Megjegyezzük, hogy az olvadó biztosító villamos tranzienseit nem ebben a fejezetben tárgyaljuk, mert azokat a kapcsolókészülék működésével együtt célszerű bemutatni.

Bekapcsolások

A váltakozó áramú bekapcsolási folyamatok a tápfeszültség értékétől csak az áramköri elemek paraméterein keresztül függnek, ezért a címszavakban nem teszünk különbséget a feszültség nagysága alapján.

Az 1.2 ábra kapcsán már láttuk, hogy az áramköri modell mögöttes soros elemei között szerepelnie kell a háromfázisú szinkron generátort helyettesítő hatásos ellenállásnak és induktivitásnak is. A zárlatkor fellépő áramváltozás hatására azonban a generátort helyettesítő elemek értéke, különösen az induktivitásé jelentős mértékben változik. Ezt a változást azonban elhanyagolhatjuk a gyakorlati esetek nagy részében, mert a be- és kikapcsolási tranziensek modellezés során pl. a generátor elemeivel annál sokkal nagyobb értékű - a vezetékeket, transzformátorokat stb. modellező - állandó értékűnek tekinthető induktivitások, valamint más elemek vannak sorba kapcsolva. Ilyenkor mondhatjuk, hogy a generátortól távol van a zárlat. Ezen zárlatfajta és az üresen járó transzformátor bekapcsolásának villamos tranzienseit mutatjuk be.

Generátortól távoli zárlat

A 2.2 a. ábrán zárlati áramkört, illetve szimmetrikus zárlatra való rákapcsolást modelleztünk. A körben R és L a hálózatban szereplő generátor, vezetékek, transzformátorok, stb. soros helyettesítő értékeinek (ellenállásának és induktivitásának) eredőjeként fogható fel, továbbá u=U m cos t a tápfeszültség pillanatértéke. A kapcsoló nyitott helyzetben van, a körben nem folyik áram, tehát az induktivitás energiamentes. Amikor a kapcsolót t=0 időpillanatban bekapcsoljuk, létrejön a zárlat és elkezd folyni a zárlati áram. Ennek i(t) időfüggvénye nemcsak a zárlati áramkör  fázisszögétől, hanem a zárlat fellépésének időpillanatától is függ.

A zárlati áram értéke hosszú idő múlva állandósul, azaz a stacioner értékét éri el, pillanatértékének maximuma:

(2-1)

ahol

A stacioner áram

szöggel késik a hálózati feszültséghez képest, tehát annak időfüggvénye:

(2-2)

Ezt az időfüggvényt rajzoltuk meg (a hálózati feszültséggel együtt) a 2.2 b. ábrán; a diagram vízszintes tengelyén t/ szerepel. A zárlat bármelyik pillanatban (véletlenszerűen) létrejöhet. Ha speciálisan a zárlat a stacioner áram valamelyik nullaátmenetében jön létre, rögtön a stacioner zárlati áram kezd folyni, tehát a keresett időfüggvény i(t)=ist(t). Ezen kedvező jelenség fizikai magyarázata, hogy a zérus értékű stacioner áram a bekapcsolás pillanatában biztosítja az induktivitás energiamentességét. Bármely más esetben azonban a bekapcsolás pillanatában stacioner áram véges értékű, így az induktivitásnak is energiája lenne, ezért ennek kompenzálására fellép a tranziens áramösszetevő (i tr) is. A zárlati áram időfüggvénye általános esetben tehát:

(2-3)

Egy általános esetben a bekapcsolás t=0 időpillanatát függőleges vonallal ábrázoltuk (u pozitív maximumához képest pozitív irányban az ún. bekapcsolási szöggel eltolva), amely egyúttal i st(0) értékét is kijelöli. Mivel a t=0 időpillanat előtt nem folyt áram, a t=0 időpillanatban sem folyhat, mert az induktivitást tartalmazó körben az áramnak nem lehet ugrása, tehát

amelyből a tranziens összetevő kezdeti értéke

tehát abszolút értékben azonos, de ellenkező előjelű, mint i st(0). A tranziens összetevő ezen kezdeti értéke exponenciálisan csökken, és hosszú idő múlva zérus lesz, mert érvényesül a kör ohmos ellenállásának csillapító hatása. A 2.2 c. ábrán már megrajzoltuk a tranziens áramösszetevő időfüggvényét is, annak alapján, hogy

(2-4)

ahol

(2-5)

a zárlati áramkör időállandója.

Kép

2.2. ábra. Generátortól távoli zárlat: áramköri modell (a.), időfüggvények (b.-d.)

A 2.2 d. ábrán az i st(t) és i tr(t) függvények értékeit előjelhelyesen összegezve, előállítottuk a zárlati áram keresett i(t) időfüggvényét, amelynek csúcsértéke ebben az általános esetben nagyobb mint I m. A zárlati áram időfüggvénye tehát a következő:

(2-6)

Kép

2.3. ábra. A lehetséges legnagyobb áramlökés esete

Adott (pl. a  szöggel jellemzett) zárlati áramkörben i tr(0) és így az áram csúcsértéke is függ a zárlat létrejöttének pillanatától, tehát a bekapcsolási szögtől. Felléphet a zárlat olyan kedvezőtlen időpontban, amikor az áram a lehetséges legnagyobb értékét (Im*) éri el, amely bármely induktív jellegű áramkörben akkor következik be, ha ψ=±π/2, azaz a zárlat a hálózati feszültség nullaátmenetében jön létre (2.3. ábra).

Ekkor például tiszta induktív körben (φ=π/2) létrejött zárlat esetén a

(2-7)

csúcstényező értéke elvben kcs=2 lenne. A gyakorlatban azonban mindig van a körnek hatásos ellenállása is, ezért az igénybevételek meghatározásakor k cs=1,8 átlagértékkel számolunk.

Az 2.4. ábrán látható az a már említett „szerencsés” eset (-=/2), amikor nem lép fel tranziens, tehát a csúcstényező értéke k cs =1. A 2.5. ábrán azt a speciális esetet is bemutatjuk, amikor a maximális tranziens lép fel, tehát a stacioner összetevő csúcsértékénél (-=0) jön létre a zárlat. Ekkor az áram lehetséges legnagyobb értéke - a tiszta induktív kört kivéve - kisebb, mint a feszültség nullaátmenetében létrejött zárlatkor kialakuló Im*.

Kép

2.4. ábra. Nem lép fel tranziens

Kép

2.5. ábra. A lehetséges legnagyobb tranziens esete

Üresen járó transzformátor bekapcsolása

Az üresen járó transzformátor stacioner üresjárási árama a transzformátor névleges terhelő áramához képest kicsiny, de bekapcsolásakor (kezdetben) ennek 100-szorosa is felléphet. Ez a kezdeti áramlökés olyan nagy, hogy értéke még a transzformátor névleges terhelő áramának többszörösét is elérheti.

Kép

2.6. ábra. Kapcsolási vázlat

Ezen kedvezőtlen jelenség megértéséhez induljunk ki a 2.6. ábrán látható kapcsolási vázlatból, amelyben (i) a transzformátornak az áram pillanatértékétől nem lineárisan függő fluxusa. A körre a Kirchhoff II. törvényét felírva:

(2-8)

ahol a bekapcsolási szög.

A differenciálegyenlet megoldásához ismernünk kell a nemlineáris (i) függvénykapcsolatot, illetve a transzformátor vasmagjának B-H mágnesezési görbéit. A problémát tovább bonyolítja a mágnesezési görbe hiszterézis jellege is. A hiszterézishurok azonban csak a tranziensek lecsillapodása után közelíti meg a kvázistacionárius állapotra érvényes alakot. Az egyenletet, a határfeltételek érvényesítésével, grafikus szerkesztéssel oldjuk meg, azzal az egyszerűsítéssel, hogy az ohmos ellenállást elhanyagoljuk (R=0). Először a fluxus időfüggvényét, majd ebből - a mágnesezési görbe felhasználásával - az áram időbeli alakulását szerkesztjük meg.

Kép

2.7. ábra. Az üresjárási áram megszerkesztése

A szinuszos hálózati feszültséghez képest /2-szöggel késő és ugyancsak szinuszos st (i) stacioner fluxus időfüggvényéből és stacioner állapotra érvényes (i) st hiszterézisgörbéből pontról-pontra megszerkeszthető az i st (t) stacioner áram torz időfüggvénye, amely nem más, mint a transzformátor üresjárási árama (2.7. ábra).

A kezdeti fluxus időfüggvényének ábrázolásához induljunk ki egy olyan transzformátor bekapcsolásából, amely vasmagjának nincs remanens indukciója a bekapcsolás pillanatában, tehát (0)=0, de ez a bekapcsolás a legkedvezőtlenebb időpontban, tehát az u feszültség nullaátmenetében, jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy a bekapcsolás a =-/2 szöghelyzetnek megfelelő időpontban jön létre. Ebben az esetben a 2.8. ábrán látható az eredő fluxus (t) időfüggvénye. A valóságban azonban az előzőleg felmágnesezett vasmagnak mindig van kezdeti remanens fluxusa (0)= r, amely pozitív és negatív értékű lehet. Esetünkben pozitív érték eredményezi a nagyobb kezdeti fluxust és áramlökést, tehát tehát kapott (t)-hez r hozzáadásával nyerjük a bekapcsolás kezdeti szakaszában érvényes kezd (t) időfüggvényt.

Kép

2.8. ábra. (t) megszerkesztése ha r =0

A bekapcsolási áram időfüggvényének i(t) kezd -nek meghatározásához a kvázistacionárius hiszterézishurkok ágaiból kiinduló (i) kezd kezdeti mágnesezési görbéket is ismerni kell. Ennek kezdeti szakasza a pozitív remanens fluxus pontjából ( r) kiinduló kis meredekségű egyenessel közelíthető (2.9. ábra). Ezzel, és a kezd (t) függvény segítségével, a kezdeti áramlökés i kezd (t) időfüggvénye már megszerkeszthető (2.10. ábra.) Az így nyert, kezdetben nagy bekapcsolási áramlökés okozói tehát következők: a feszültség nullaátmenetében való bekapcsolás, a remanens fluxus és a lapos kezdeti mágnesezési görbe.

Kép

2.9. ábra kezd (t) és (i) kezd megszerkesztése

Kép

2.10. ábra. i kezd (t) megszerkesztése

A 2.1. táblázatban - a transzformátor névleges teljesítményének (S) és mag- vagy köpenytípusú kivitelének függvényében - azt mutatjuk be, hogy ez az üresjárási üzemállapotban fellépő kezdeti áramlökés csúcsértéke (I mkezd) még a transzformátor névleges áram maximális értékéhez (I mn) képest is jelentős értéket érhet el. Az I mkezd /I mn arány a mag típusú transzformátoroknál - ahol a fluxusok egymással kapcsolatban vannak - nagyobb, mint a köpeny típusúnál.

Táblázat

I mkezd /I mn

 

S [MVA]

magtípus

köpenytípus

 

2

3

2

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

20

8

5

 

A villamos ív

A villamos ív a gázkisülések egyik fajtája, amelyre jellemző, hogy az áramerősség nagyobb 1 A-nél. Az ív keletkezésében, fennmaradásában és jellegzetességeiben tehát a termikus ionozási folyamatok a villamos ionozási folyamatoknál nagyobb szerepet játszanak.

Kép

2.11. ábra Az ív feszülségeloszlása a hossz mentén

Az ív ionizált gáz, amely kisméretű talppontokban végződik az elektródáknál. A katód felületén a talppont szabálytalan alakú gyors mozgást végez. A katód anyagától függ az ív térbeli stabilitása. Magas olvadáspontú katód (pl. wolframkatód) esetén magas a katód hőmérséklete és az ív viszonylag stabil lesz. Az ív potenciáleloszlását a hosszúság függvényében a 2.11. ábrán mutatjuk be. A katód és az anód közelében ellentétes polaritású tértöltések alakulnak ki, de stacioner állapotban az ívoszlop kifelé semleges. Az ív hosszára jutó feszültség három részre osztható, az anód- és katódesésre, valamint az ív oszlopára jutó feszültségre. Az anód- és katódesés tartományának hossza (l a és l k) igen kicsiny, m nagyságrendben van, és l a l k. Látható, hogy a térerősség ezekben a tartományokban sokkal nagyobb, mint az ív oszlopában. Ún. „rövid” ívek esetén az ív oszlopára jutó feszültség elhanyagolhatóvá válik a katód és anódesés értékéhez képest (határesetben, zérus ívhossznál csak az utóbbi két összetevővel számolhatunk). „Rövid” íveknek tekinthetők pl. a kisfeszültségű kapcsolókészülékek mechanikus érintkezői és deionlemezei között égő ívek. Az ilyen ívek áramköri viselkedése tehát elsősorban a katód és anód körüli fizikai folyamatok alapján jellemezhető. A nagyfeszültségű kapcsolókészülékek mechanikus érintkezői között égő „hosszú” ívek esetében viszont alapvetően az ív oszlopában lezajló fizikai folyamatoknak van szerepe.

Az ívre vonatkozóan csak azon témaköröket tárgyaljuk összefoglaló jelleggel, amelyek az áramkörök elemeinek részét képező kapcsolási ívek tulajdonságainak megértését szolgálják.

Stacioner ívről akkor beszélünk, ha rajta átfolyó áram pillanatértéke nem változik. Ellenkező esetben általában dinamikus ívről, vagy ha az áram periódikusan változik, kvázistacioner ívről van szó. Megjegyezzük, hogy a kapcsolókészülékekben fellépő ív minden esetben dinamikus, mert az áram változik a kikapcsolás során. A stacioner ív nem lineáris áramköri elem, ellenállása nem tekinthető állandónak, tehát az árama és feszültsége közötti kapcsolatot karakterisztikáival mutathatjuk be. Ezekből kiindulva ismertetjük a dinamikus ív a karakterisztikáit, közöttük a nagy- és kisfeszültségű áramkörökben égő kapcsolási ív jelleggörbéit, valamint a kapcsolási ív megszűnését és újragyulladását.

Stacioner ív karakterisztikái

Kép

2.12. ábra. A stacioner ív karakterisztikái állandó nyomáson

A 2.12. ábrán az állandó nyomáson (p=áll.) érvényes ív karakterisztikái láthatók különböző ívhosszúságok (l 2 l 1) mellett. Megfigyelhető, hogy ezek a karakterisztikák menete kb. 1000 A áramerősségig negatív, tehát az áram növekedésével az ív feszültsége csökken. Az áram további növekedésével azonban a karakterisztikák egy közel vízszintes szakasz után mintegy 10 000 A áramerősségnél nagyobb áramoknál pozitívvá válnak, amely az elektrodinamikus összeszorító erő keresztmetszet-csökkentő hatásával magyarázható (az azonos irányban folyó párhuzamos áramszálak vonzzák egymást).

Dinamikus ív karakterisztikái

Ha az íven átfolyó áram változik (di/dt≠0), akkor a dinamikus karakterisztikák jellemzik az ívet. Kiindulva a stacioner karakterisztika egy pontjából, és di/dt0 véges értékű sebességgel megnövelve az áramot i 1-ről i 2-re, az ív karakterisztikája a stacioner görbe felett halad, és az ív feszültsége csak egy idő múlva éri el az i 2-nek megfelelő stacioner értéket (2.13. ábra). Ez a jelenség ív termikus tehetetlenségével magyarázható, azaz az ív hőmérséklete és vezetőképessége nem tudja követni az áram változását, tehát igyekszik megőrizni az i 1 áramnak megfelelő vezetőképességét. Hasonlóan magyarázható az is, hogy az áram i 2-ről i 1-re di/dt0 sebességgel történő csökkentésével a karakterisztika pontjai a stacioner értékek alatt lesznek. Az elméletileg ugrásszerű áramváltozást (di/dt=) a vezetőképesség nem tudná követni, így az ív lineáris áramköri elemmé válna, érvényes lenne az Ohm-törvény, mert az ív ellenállása R ív=állandóvá válna. Az ív tranziens viselkedése és termikus tehetetlensége a termikus időállandóval ( ív) jellemezhető. Ennek értéke 10-6...10-3 s nagyságrendben van a kisebbik érték a nagyfeszültségű megszakítókban égő, a nagyobbik a szabad levegőn égő ívekre jellemző.

Kép

2.13. ábra. Dinamikus ívkarakterisztikák

A kapcsolások során fellépő íveken átfolyó áram is változik az időben, tehát azok dinamikus ívek. A következőkben a nagy és kisfeszültségű körökben égő kapcsolási ívek egymástól eltérő karakterisztikáit ismertetjük, majd foglalkozunk a kapcsolási ív megszűnésével és újragyulladásával.

Nagyfeszültségű körben égő kapcsolási ív karakterisztikái

Váltakozó feszültségű táplálás esetén az íven az áram változó sebességgel folyik át, és a kvázistacioner ívkarakterisztikák érvényesek, amelyek már a hálózat áramköri elemeinek értékétől is függnek. A nagyfeszültségű körök kikapcsolásakor, illetve megszakításakor fellépő – akár több fél periódusnyi ideig is fennálló – ív is tekinthető közelítőleg kvázistacionernek, sőt ekkor az áram változása közel szinuszosnak is vehető, mert a tápfeszültség sokkal nagyobb az ívfeszültségnél. A 2.14. ábrán a kvázistacioner ív áramának és feszültségeinek pillanatértékeit közös diagramokon ábrázoltuk a viszonylag hosszú dinamikus ív oszlopára vonatkozó ívelméletek és mérések alapján. Az összetartozó íváram és ívfeszültség pillanatértékei hiszterézisgörbét írnak le. Az ív árama és feszültsége „azonos polaritású” és az időfüggvényeknek azonosak a nullaátmeneti helyei. A váltakozó áramú ív minden áram-nullaátmenet előtt kialszik, és utána újragyullad. Az ívfeszültség időfüggvényében a gyújtáskor és kialváskor jellegzetes gyújtási és kialvási feszültségcsúcsok (U gy és U ki) figyelhetők meg.

Kép

2.14. ábra Nagyfeszültségű körben égő ív feszültsége és árama (ívhiszterézis és időfüggvények)

Kisfeszültségű körben égő kapcsolási ív karakterisztikái

A kisfeszültségen égő rövid kapcsolási ív feszültsége a tápfeszültség értékével összemérhető, sőt azt meghaladó értékű is lehet. Ebből következik, hogy a független áram időfüggvénye az ív fellépése után jelentősen megváltozik; váltakozó feszültségű körben pl. torz íváramot eredményez a nemlineáris karakterisztikájú kapcsolási ív. Az anód- és katódesés jelentős részét teheti ki a teljes ívfeszültségnek, sőt azok az általában több kis (0,3…1,0 mm-es) darabból álló - egymással villamosan sorba kötött - ív minden egyes darabjában is fellépnek. Kisfeszültségen tehát nem érvényesek a nagyfeszültségű körökben égő ívek oszlpára jól bevált ívelméletek. A kisfeszültségű kapcsolási ív feszültsége u ív (t) időfüggvényének alakja eltér a nagyfeszültségen érvényes 2.14. ábra szerinti kvázistacioner alaktól, pl. nincsenek élesen kiugró gyújtási és kialvási feszültségcsúcsai. Ezen időfüggvény - amely az ívoltó szerkezettől és az érintkezők mozgási sebességétől függ - mérési eredmények alapján matematikailag egyszerűen leírható, tehát adottnak tekinthető:

(2-9)

ahol t az ív fellépésétől (mechanikus érintkezők esetében az érintkezők nyitásától) eltelt idő. Ennek ismeretében az íven átfolyó i(t) áram időfüggvénye az egyen-vagy váltakozó áramú kisfeszültségű körök ismeretében határozható meg.

A kapcsolási ív megszűnése és újragyulladása

A ív kialszik, ha az árama zérus értékűvé válik. Ez az állapot egyenáram megszakítása esetén a kapcsolási ív hatására jön létre, tehát azt a készüléknek magának kell létrehoznia. A váltakozó áramú ív árama azonban nagyfeszültségen a természetes nullaátmenetében, vagy kisfeszültségen az ív feszültsége által módosított nullaátmenetében, illetve labilis állapotba kerülve, ezen nullaátmeneteknél hamarabb, gyors áramcsökkenéssel (áramlevágással) szűnik meg. Ezután az ív véglegesen kialszik, ha annak újragyulladását a kapcsolókészülék megakadályozza. Ekkor tekinthető a megszakítás sikeresnek. Ellenkező esetben az ív újragyullad és tovább ég (váltakozóáram esetén) egy újabb nullaátmenetig.

Az áramnullaátmenet után az ív helyén ionozott csatorna (utóív) van jelen, amelyen ha huzamosabb ideig nem folyik áram, vagy nincs jelen villamos térerősség, akkor csak a deionozási folyamatok hatnak (szabad regenerálódás), és az ív kialszik. Újragyulladás akkor következik be, ha az ion-mérleg az ionozási folyamatok javára felborul.

a) Gázközegben az ív akkor gyulladhat újra:

 1. ha az utóív vezetőképességén az érintkezők között megjelenő visszaszökő feszültség (VSF) hatására átfolyó utóáram, vagy maradékáram az utóív termikus egyensúlyát úgy befolyásolja, hogy az ív hőtartalma (és hőmérséklete is) növekedjék, azaz dQ/dt>0 legyen (termikus újragyulladás),

 2. vagy ha a termikus folyamatok szerepe elhanyagolható (nagy feszültségen kis áramok megszakításakor, vagy kis feszültségen, ahol a rövid ív miatt érvényesül az elektródok hűtő hatása), átütés jön létre lökésionizáció következtében, ha az érintkezők között kellően gyorsan növekszik a visszaszökő feszültség (dielektromos újragyulladás).

Kép

2.15. ábra. Levegőben égő kisfeszültségű kapcsolási ív újragyújtó feszültségének időfüggvénye

Kisfeszültségen a viszonylag nagy tömegű elektródoknak a levegőben (tehát gázközegben) égő rövid ívre ható erős hűtő és deionozó hatása miatt elsősorban a dielektromos újragyulladás a jellemző, ezért az ívoltás sikerességének eldöntéséhez ismerni kell a visszatérő villamos szilárdság (u gy) időfüggvényét is. Ennek tényleges időbeli változása a 2.15. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy u gy igen gyorsan (1...3 s idő alatt) éri el az U gy0 értéket, amely a katód előtti pozitív tértöltés semlegesítésével van összefüggésben. Az áram növekedésével U gy0 csökken, mert a nagyobb áram több maradék töltéshordozót jelent. Kisebb áramok (I <100 A) megszakítása esetén U gy0=160…210 V, tehát nagy értékű lehet a hálózati feszültséghez képest, de ha I>1000 A, akkor U gy0 10 V értéket ér el. Az újragyújtó feszültség időfüggvényének másik, kis k meredekségű szakasza az ívoszlop semlegesítésével van kapcsolatban. Az újragyújtó feszültség időfüggvénye tehát közelítőleg az

(2-10)

összefüggéssel írható le. Ebből adódik a kisfeszültségű ívek legfontosabb oltási módszere, amely tulajdonképpen nem más mint U gy0 növelése az elektródaközök számának növelésével (megszakítási helyek számának növelése), és/vagy az ív részekre bontásával (deionlemezekkel).

Kép

2.16. ábra. Gázközegben égő nagyfeszültségű kapcsolási  ív újragyújtó feszültségének időfüggvényei

Nagyfeszültségen a megszakítandó áram nagyságától függően dielektromos és termikus újragyulladás egyaránt lehetséges. Mindkét mechanizmusra érvényes u gy újragyújtó feszültség időfüggvénye a 2.16. ábrán látható. Mindig a kisebb feszültségértékek érvényesek, tehát pl. I 2 értékű megszakítási áramnál a vastagon kihúzott eredő görbét kell figyelembe venni. A dielektromos újragyulladásra jellemző időfüggvény ebben az esetben is közelíthető a (2-10) összefüggéssel.

Oltási módszerként néhány kV névleges feszültségértékig lehet csak U gy0 értékét növelni az érintkezési helyek számának növelésével vagy deionlemezekkel - a méretek és költségek növekedése miatt. A dielektromos újragyulladásra jellemző feszültség időfüggvényét tekintve inkább az érintkezőtávolság gyors növelésével és a nyomás növelésével fokozzuk a villamos szilárdság időbeli növekedésének meredekségét (k növelése). Figyelembe kell venni azonban a termikus újragyulladás mechanizmusát is. Nagyfeszültségen az ív újragyulladásának megakadályozására kettős feladatot kell megoldani, amelyek közül

- az egyik a

(2-11)

ívenergia csökkentése az áram nullaátmenete, tehát az ív kialvása előtt és

- a másik az utóívben a deionozási folyamatok elősegítése.

Ezek ellentmondó követelmények is lehetnek, mert pl. az utóív deionozását elősegítő hűtés megnöveli az ívenergiát.

A gázközegben égő nagyfeszültségű ív oltásának (újragyulladása megakadályozásának) általános módszereit az alábbiakban foglaljuk össze:

- nyomás növelése (nő az átütési szilárdság, csökken az ionozottság),

- oltóközeg és hűtés alkalmazása (deionozási folyamatok elősegítése),

- ionozott részek eltávolítása áramlással,

- az ív nyújtása, az elektródaköz növelése (nő az átütési szilárdság).

Kép

2.17. ábra. Megszakító-kapcszárlat modellje

A gázközegben égő ív mindkét (termikus és dielektromos) újragyulladása nehezebben következik be, ha a ív ívidőállandó kisebb. Az ív időállandójának nagy mértékű csökkentésével (főképp az ív erőteljes hűtésével, azaz az ív által leadott hőteljesítmény növelésével) azonban az áramnullaátmenet felé közeledő ívet labilis helyzetbe hozhatjuk, és előállhat a már említett áramlevágás esete. Meg kell tehát vizsgálni az ív stabilitásának kérdését is. Először Mayr vizsgálta a gázközegben égő ív stabilitását a 2.17. ábra szerinti áramkörben, amely a hálózatok legegyszerűbb alakzatát veszi figyelembe (megszakító-kapocsszárlat). Erre a modellre felírt differenciálegyenletből kiindulva, Mayr igazolta, hogy a gázközegben égő ív stabilitásának feltétele adott időpillanatban érvényes ívellenállás és ívidőállandó esetén:

(2-12)

Az ív stabil marad, ha a kapacitásból elég gyorsan tud az energia az ívbe vagy vissza áramolni, tehát ha követni tudja az ív termikus időállandójával jellemzett változásait.

Kép

2.18. ábra. Vákuumban égő ív a nullaátmenet közelében

b) A vákuumban égő fémgőz ív stabilitását a gázközegben égő ívtől eltérő körülmények határozzák meg. Az egyik legfontosabb az, hogy kisebb pillanatértékű áramoknál, kb. 100…150 A-ig, csak egy ívtalppont, és az is csak a katód felületén alakul ki, tehát csak katódesés jön létre. Ezen a vékony fémgőz-plazmán belül kb. 105 Pa (1 bar) nyomás kívül pedig vákuum van. A belső fémgőz nyomásával az elektrodinamikus szűkítő erőből adódó nyomás tart egyensúlyt (2.18. ábra). Váltakozó áram megszakításakor, az áram nullaátmenetéhez közeledve a katód hűtő hatása is érvényesül tehát a belső gőznyomás lecsökken és a vékony, kis termikus időállandójú ívet a mágneses nyomás mintegy elcsípi (pinch-hatás). Ezáltal az ív instabilis állapotba kerül és áram a természetes nullaátmenet előtt megszakad, tehát áramlevágás jön létre.

Kikapcsolások

Láttuk, hogy az áramkörök sikeres megszakítása akkor következik be, ha a a villamos kapcsolókészülékekben égő ív újragyulladását (annak kialvása után) véglegesen megakadályozzuk, és előáll 2.1 ábrán szerinti kiinduló helyzet (5). Az ív dielektromos vagy termikus újragyulladása az érintkezők (általánosságban elektródák) között, az áramnullaátmenet után fellépő visszaszökő feszültség (VSF) hatására következhet be. A kikapcsolási villamos tranziensek vizsgálatának legfontosabb célja az ív újragyújtásért felelős VSF időfüggvényének meghatározása. Csak az érintkezők között fellépő kapcsolási ív kialvása, vagyis áramának nullaátmenete, után adódik a lehetőség az újragyulladás megakadályozására. Az ívnek tehát „szinkronozó” szerepe van. A kikapcsolási jelenségek tehát tulajdonképpen megszakítások, amelynek bemutatásakor az ív hatását is figyelembe kell venni.

A jelenségek megértéséhez közelebb visz, ha a kikapcsolási folyamatokat először olyan áramköri modellek alapján tárgyaljuk, amelyekben az ív hatásától eltekintünk, de csak annyiban, hogy az ívnek az említett „szinkronozó" hatását figyelembe vesszük, azaz feltételezzük, hogy egy ideális kapcsolót az áram nullaátmenetében nyitunk. Ebben az ideálisnak tekinthető esetben a kikapcsolandó áram és a kapcsoló sarkain a kikapcsolás után megjelenő feszültség az ívtől független, ezért ezeket független áramnak és független visszaszökő feszültségnek nevezzük. A nagyfeszültségű zárlati áramkörök megszakításakor az ív feszültsége a tápfeszültség értékéhez képest elhanyagolható, így a független zárlati áram és független VSF a valóságnak jó közelítéssel megfelel. Természetesen ettől eltérő időfüggvényű VSF adódik, ha az íven átfolyó zárlati áramot szakítjuk meg. Itt azonban csak a megszakító kapocszárlat ideális kikapcsolást tárgyaljuk. A terhelő áramok megszakítása közül bemutatjuk a kis induktív áramok megszakítását, ahol már az ív hatását is figyelembe vesszük. Ezután a kisfeszültségű váltakozó áramú zárlati megszakításokat ismertetjük.

Kép

2.19. ábra. Nagyfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolása csillapításokkal

Nagyfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolása

A 2.19. ábrán látható áramkörrel a kapcsoló sarkain bekövetkező zárlatot, az ún. megszakító kapocszárlatot modelleztük, mert a kapcsoló és a zárlat között más hálózati elem nincs. Ez az áramkör a bekapcsoláshoz használt modelltől (2.2 a. ábra), két dologban tér el. Az egyik az, hogy jelen esetben a hálózati söntkapacitások eredőjét (C) is feltüntettük, amelynek - mint látni fogjuk - igen lényeges szerepe lesz, nem úgy mint a zárlati áram meghatározásakor, amikor ezt a kondenzátort nyugodtan kihagyhattuk a kapcsolásból, mert 1/ω· C>>ω·L miatt a kondenzátor árama elhanyagolható volt. A másik eltérés, hogy a 2.18. ábrán a megszakító érintkezőivel párhuzamosan egy ellenállás (r) látható, ami pl. a maradék ívcsatorna hatásos ellenállását veszi figyelembe.

Első közelítésben a 2.19. ábrán látható modellt egyszerűsítsük úgy, hogy elhanyagoljuk a soros hatásos ellenállást, tehát R=0, és r=∞ párhuzamos ellenállás-értékkel számolunk. Ez a csillapításmentes modell látható 2.20 a. ábrán. Megjegyezzük, hogy az R=0 feltétellel a nagyfeszültségű áramkörök megszakítása jól modellezhető, mert ezen zárlati áramkörökre cos φ≈0,1.

Kép

2.20. ábra. Nagyfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolása csillapításmentes esetben

A kapcsoló nyitásának pillanata (t=0) tehát az i független stacioner zárlati áram nullaátmenete (feltételezésünk szerint ekkor a bekapcsolási tranziens már lecsengett). Keressük a kikapcsolás után a kapcsoló sarkain fellépő feszültség időfüggvényét, amely nem más mint a kondenzátor feszültsége u C(t). Ez a feszültség hosszú idő múlva - most is figyelembe véve az 1/ωC >>ω L relációt - gyakorlatilag a tápfeszültség értékével azonos, tehát u Cst(t)=u(t)=U mcosωt. A 2.20 b. ábrán meg is rajzoltuk ezt a feszültségösszetevőt (amelyet visszatérő feszültségnek hívnak, mert hosszú idő múlva ez „tér vissza" az érintkezők közé) és a tisztán induktív kör miatt hozzá képest π/2-szöggel késő független zárlati áramot (i), amely csak a kikapcsolást megelőzően, a nullaátmenetig (a t=0 időpillanatig), folyik. Az ábrából rögtön leolvasható, hogy a t=0 pillanatban u Cst(0)=U m. A keresett feszültség értéke most is két összetevőből állítható elő:

(2-13)

amelyben a tranziens u Ctr(t) függvényt még nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy a kikapcsolás előtt a C kondenzátor feszültsége zérus volt, hiszen a zárt kapcsoló a kondenzátort áthidalta. Ez a feszültség nem ugorhat, tehát a kikapcsolás után is nulláról indul, azaz u C(0)=0. Az eddigiek alapján felírhatjuk az

(2-14)

egyenletet, amelyből u Ctr(0)=-U m adódik, tehát erről az értékről indul a tranziens feszültségösszetevő a hálózati L-C körben kialakuló i LC áram hatására csillapítatlan periodikus lengés (R=0, tehát nincs csillapítás!) formájában. A lengés önferekvenciája

(2-15)

amely sokkal nagyobb (kHz nagyságrendű) a hálózati  körfrekvenciánál. A tranziens feszültségösszetevő (vagy szaknyelven: rárezgési összetevő) időfüggvénye:

(2-16)

amelynek tehát nulla a kezdeti meredeksége. Könnyen belátható, hogy i LC(0)=0, mert a kikapcsolás előtt sem folyt áram az L-C körben, hiszen az i zárlati áramot épp a nullaátmenetben kapcsoltuk ki. Ezt felhasználva:

(2-17)

tehát az eredő u C  zérus kezdeti meredekségű , csakúgy mint az u Cst (lásd a 2.20 c. ábrát), amelyből adódik, hogy u Ctr kezdeti meredekségének valóban nullának kell lennie.

A 2.20 d. ábrán megrajzoltuk u Ctr(t) függvényét, és azt u Cst(t) megfelelő értékeivel összegezve, előállítottuk a kapcsoló sarkain megjelenő u C (t) feszültség időfüggvényét. Ezt a feszültséget független visszaszökő feszültségnek (VSF) hívjuk, amely egyfrekvenciás, mert a rárezgési összetevő egyetlen frekvenciával (f 00/2·π) zajlik le.

A VSF időfüggvénye:

(2-18)

és csúcstényezője:

(2-19)

amely jelen esetben csak elhanyagolható mértékben kisebb a kcs=2 értéknél, mert a rárezgési összetevő fél periódusideje alatt a u Cst(t)=U m·cosωt visszatérő feszültség gyakorlatilag állandó értékű (U m) marad.

Ha az eddig elhanyagolt soros R ellenállás t is figyelembe vesszük, a zárlati áram π/2-nél kisebb (de nagyfeszültségű körökben elhanyagolható mértékben kisebb) szöggel késik a tápfeszültséghez képest. A rárezgési feszültség (tranziens összetevő) azonban határozottan a

(2-20)

soros csillapítási tényezővel csillapodni fog, sőt, bár elhanyagolható mértékben, de periódikus esetben a rárezgési feszültség önfrekvenciája is kisebb lesz, mert a sajátfrekvencia:

(2-21)

A VSF csúcstényezője a zárlati áram késésének és a rárezgési feszültség önfrekvenciája csökkenése miatt, de főként a rárezgési feszültség csillapodása következtében határozottan kisebb lesz 2-nél.

Kép

2.21. ábra. Nagyfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolása soros csillapítás esetén

Az eddigiek alapján – a biztonság javára tévedve - a nagyfeszültségű sorosan csillapított kapocszárlat esetére a független VSF kiszámításához egyszerű összefüggést használhatunk:

(2-22)

amelynek képe a 2.21. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a VSF kezdeti meredeksége most is zérus, csakúgy mint a csillapításmentes esetben.

Ha a soros ellenállás mellett a kapcsolóval párhuzamosan kötött r ellenállás csillapító hatását is figyelembe vesszük (R 0; r ≠∞), akkor csak a rárezgési összetevő változik meg. Egyrészt növekszik a csillapítása, mert az eredő csillapítási tényező képzése során a s soros csillapítási tényezőhöz még a p párhuzamos csillapítási tényezőt is hozzá kell adni:

(2-23)

Másrészt pedig periodikus esetben a rárezgési feszültség sajátfrekvenciája sem elhanyagolható mértékben tér el az önfrekvenciától:

(2-24)

Ebből az összefüggésből látható, hogy a sajátfrekvencia az önfrekvenciával elvben azonos lehet, ha δps áll fenn. A gyakorlatban azonban ωs0, mert δp>>δs érvényesül.

A biztonság javára tévedve a nagyfeszültségű sorosan és párhuzamosan csillapított kapocszárlat esetére a független VSF kiszámításához most is egyszerű összefüggést használhatunk:

(2-25)

amelynek képe megegyezik a 2.20. ábrán már bemutatott sorosan csillapított esetével.

Kis induktív áramok megszakítása nagyfeszültségen

Nemcsak a nagy zárlati áramok megszakítása jár nehézséggel. A sokkal kisebb terhelő áramok megszakítása is problémákat okozhat, ha az ív a megszakítás után újragyullad. Két ilyen eset lehetséges. Az egyik a kapacitív terhelő áramok megszakítása, amely a gyakorlatban üresen járó távvezeték, kábel vagy kondenzátortelep áramának megszakítását jelenti. Itt csak a másik esettel a kis induktív terhelőáramok megszakításával foglalkozunk. Ez pl. nagy transzformátorok vagy középfeszültségű aszinkron motorok üresjárási áramának megszakításakor csak akkor veszélyes, ha az íváramot a megszakító levágja. A jelenség bemutatásakor tehát figyelemmel kell lennünk az ívfeszültségre is.

Kép

2.22. ábra. Kis induktív áramok megszakításának hálózati modellje

A 2.22. ábrán L 2 egy üresen járó transzformátor induktivitását, C 2 a menet- és a szórt kapacitásokat helyettesíti, az L 3 kis értékű induktivitásnak csak a visszagyújtáskor lesz szerepe. A megszakító az i induktív terhelőáramot a t=0 időpillanatban áramlevágással szakítja meg. Az időfüggvényeket a 2.24. ábrán rajzoltuk meg abból kiindulva, hogy a megszakítást megelőzően:

(2-26)

és

(2-27)

a megszakítás után pedig a két kondenzátor feszültségének különbsége a VSF.

Kép

2.23. ábra. Kis induktív áram megszakítása, időfüggvények

A 2.23. ábrán megfigyelhető, hogy a megszakítás után a tápoldali u 1 feszültség az állandó U m értékűnek tekintett tápfeszültség értéke körül

(2-28)

frekvenciával lengve, csillapodás után a tápfeszültséghez tart, és a megszakítás előtti időfüggvény azzal azonos kezdeti meredekséggel folytatódik. A terhelésoldali u 2 feszültség időfüggvénye is azonos kezdeti meredekséggel folytatódik, de az a zérus érték körül

(2-29)

frekvenciával ( 2 1) lengve (és lecsillapodva) nullához tart. A VSF természetesen a nagy meredekségű ív feszültségének meredekségével folytatódik a megszakítás után és véges értékről indul, ezért igen könnyen újragyulladhat. A kis áram megszakítása miatt a dielektromos újragyulladási mechanizmust feltételezve, az ív visszagyújtása a U 0 értéknél következik be, amint az a 2.23. ábrán látható. Ekkor nagyfrekvenciás kisütőáram (i 3) indul meg a C 1 -L 3 -C 2 körben az íven keresztül (lásd a 2.22. ábrát). A két sorba kapcsolt kondenzátor eredő kapacitása:

(2-30)

amely U 0 feszültségre van feltöltve az újragyújtás pillanatában, tehát - a veszteségek elhanyagolásával - ez az energia alakul át az L 3 induktivitás energiájává:

(2-31)

tehát a nagyfrekvenciás kisütőáram lehetséges legnagyobb csúcsértéke:

(2-32)

és körfrekvenciája:

(2-33)

Kép

2.24. ábra. Az íváram sorozatos újragyulladása, időfüggvények

Az íven azonban még az 50 Hz-es áram is átfolyik. A 2.24. ábrán mutatjuk be az áramok és feszültségek kinagyított időfüggvényeit egy újabb áramlevágás, majd egy további visszagyújtás és végleges ívkialvás esetén. Látható, hogy a visszagyújtás esélyei a hálózati frekvenciás áram nullaátmenete felé haladva csökkennek, mert a levágott áramok és a tárolt mágneses energiák is mérséklődnek. Ha azonban az 50 Hz-es nullaátmenet után is folytatódnak a visszagyújtások, a végleges ívkialvásnak már nem igen van esélye, és a feszültségek egyre növekszenek, amely átütésekhez és zárlathoz vezethet.

Kisfeszültségű kapocszárlat megszakítása

A 2.2.2.2 pontban már utaltunk rá, hogy pl. a kisfeszültségű váltakozó áramú zárlati körök megszakításakor a rövid és nemlineáris karakterisztikájú kapcsolási ív feszültségének a tápfeszültség értékével összemérhető, sőt azt meghaladó értéke miatt, a független áram időfüggvénye jelentősen megváltozik: torz íváram jön létre. A továbbiakban az u ív (t) ívfeszültség (2-9)-szerinti közelítő időfüggvényének felhasználásával fogjuk kiszámítani a váltakozó áramú kisfeszültségű kapocszárlati áramkörökben az íven átfolyó i(t) áram időfüggvényét. Az áramköri modell a 2.25. ábrán látható.

Kép

2.25. ábra. kisfeszültségű váltakozó áramúkapocszárlat megszakítása, hálózati modell

Áramkorlátozás nélküli és a áramkorlátozásos esetet tárgyalunk. Az i íváram időfüggvényét szuperpozíció módszerével számíthatjuk ki mindkét esetben. A kapcsoló t=0 időpillanatban való nyitásakor - az érintkezők között fellépő ívfeszültség hatására - az i 1 (t) árammal ellentétes irányban kezd folyni az i 2 (t) tranziens áram. A két áram összege eredményezi a keresett áramot:

(2-34)

Megszakítás áramkorlátozás nélkül

A 2.26. ábrán megfigyelhető, hogy a zárlat létrejötte után folyó - szinuszosnak feltételezett, de akár egyenáramú összetevőt is tartalmazó - i F független áram az érintkezők nyitásának pillanatáig folyik. Ez csak az i F első nullaátmenete után következik be, tehát i F csúcsértéke is ki tud alakulni. Az érintkezők nyitásának növekedésével, az egyre növekvő ívfeszültség hatására az i megszakítandó áram egyre kisebb és torzabb lesz mint a zárt kapcsoló esetén folyó szinuszosnak tekintett i F független áram, amely az érintkezők szétválása előtt teljes „terjedelmében” átfolyt a megszakítón. Ennél talán még lényegesebb hogy az íven átfolyó i áram nullaátmenetei (a képzeletbeli i F-hez képest) egyre hamarabb következnek be, amelynek eredményeképpen a egyre kisebb a visszatérő feszültség, és ezzel a rárezgési összetevő kezdeti értéke, tehát végső soron a VSF maga is. Ha a VSF időfüggvényét is meg akarjuk szerkeszteni, akkor az áramnullaátmenet előtti kis időintervallumban a (2-9) összefüggéssel modellezett ívfeszültség időfüggvényét a szaggatott vonal szerint módosítani kell. A C kondenzátoron ugyanis nem változhat ugrásszerűen a feszültség, hanem a valóságnak megfelelően véges meredekséggel csökken, így a nullaátmenet után is ugyanezen meredekséggel változik a VSF, amely aperiodikus lefolyású is lehet. Az előbbi módosításnak az áram időfüggvényére nincs lényeges hatása, tehát az érintkezők nyitásának pillanatában ezt nem érdemes jelölni.

Kép

2.26. ábra. Kisfeszültségű kapocszárlat megszakítása áramkorlátozás nélkül, időfüggvények

Ha a szinuszos független zárlati áram negatívból a pozitívba történő nullaátmenetétől kezdve mérjük az érintkezők t é nyitási időpontját, akkor az íven átfolyó áram időfüggvénye, annak első nullaátmenetéig, a szuperpozició módszerével:

(2-35)

Az 2.26. ábrán olyan sikeres megszakítást mutattunk be, ahol az ív íváram második nullaátmenetében nem gyulladt újra tehát ezután az áram tartósan zérussá vált. Kisfeszültségen, amint a 2.2.2.3 pontban láttuk - a viszonylag nagy tömegű elektródoknak a rövid ívekre ható erős hűtő és deionozó hatása miatt - elsősorban dielektromos újragyulladás léphet fel. Az újragyújtási folyamat tanulmányozásához tehát az érintkezők között az u gy újragyújtáshoz szükséges feszültség időfüggvényét kell ismerni (2.15. ábra), amely egyszerűen a (2-10) képlettel írható le. A 2.27. ábrán egy olyan áramnullaátmenet látható, ahol a periodikus VSF pillanatértéke elérte a dielektromos újragyújtáshoz szükséges u gy feszültséget, amelynek hatására az ív újragyulladt, és az i áram tovább folyt.

Kép

2.27. ábra. Kisfeszültségű kapocszárlat sikertelen megszakítása áramkorlátozás nélkül, időfüggvények

Megszakítás áramkorlátozással

Az ún. áramkorlátozó megszakítók esetében a független áram I Fm csúcsértéke nem is tud kialakulni. Az érintkezők ugyanis az i F független áram már kicsiny pillanatértékénél nyitnak és - a rendszerint deionlemezes oltókamra (lásd a 6. fejezetben) hatására - ugrásszerűen nagy értékű és gyorsan növekvő, a tápfeszültség pillanatértékét is meghaladó, ívfeszültség lép fel. Az 2.28. ábrán látható, hogy a megszakító által átengedett I á áram kisebb I Fm-nél, annak csak mintegy 60%-a. A valóságban azonban ennél sokkal nagyobb áramkorlátozó hatás is fellép, amely eset időfüggvényeinek közös ábrán való bemutatása nem lenne szemléletes. Az áramkorlátozás szükséges feltétele az érintkezők igen gyors nyitása. Ettől kezdve pedig az ívfeszültségnek a tápfeszültség pillanatértékét is meghaladó gyors és tartós növekedése az elégséges feltétel.

Kép

2.28. ábra. Kisfeszültségű kapocszárlat megszakítása áramkorlátozással, időfüggvények

A megszakítandó áram időfüggvényére jelen esetben is a szuperpozícióval meghatározott (2-35) összefüggés érvényes, ha a pozitív irányban növekvő szinuszos független zárlati áram kezdetétől mérjük az érintkezők t é nyitási idejét. Az íven átfolyó áram időfüggvénye a 2.25. ábrán látható áramkörre felírt

(2-36)

differenciálegyenlet megoldásából is adódik. Ezen áram csúcsértékét képviselő I á átengedett áram és a hozzátartozó idő t m idő közötti kapcsolat egyszerűen felírható, mert a t m időpillanatban di/dt=0:

(2-37)

3. fejezet - Melegedési tranziensek

Igen fontos, hogy megismerjük a villamos energiarendszer minden berendezésében, köztük a villamos energiaátalakítókban, vezetékekben, valamint – számunkra különös tekintettel – a kapcsolóberendezésekben és kapcsolókészülékekben az áram hatására kialakuló melegedési folyamatok elméleti alapjait és egyszerű számítási modelljeit. Ezek felhasználásával alakíthatók ki ugyanis olyan gazdaságosan gyártható készülékkonstrukciók, amelyekben elkerülhetők az üzemzavart okozó káros túlmelegedések - anélkül, hogy azokat feleslegesen túlméreteznénk. Sőt, egyes kapcsolókészülékek épp a melegedés hatására működnek (olvadó biztosító, ikerfémes hőkioldó és hőrelé), mások működését pedig a villamos ív termikus hatásai kedvezően befolyásolhatják (megszakítók, kapcsolók).

A villamosan vezető anyagokban - a bennük folyó áram hatására keletkező - Joule-hő egyik része a vezető felmelegítésére fordítódik, másik része hőátvitel során átadódik a környezetnek. Ezen tranziens folyamat során a vezető (K) hőmérséklete a stacionárius állapot (hőegyensúly) beálltáig növekszik, amikor a Joule-hő teljes egészében a környezetnek adódik át. A hőátvitel módjai: hővezetés, sugárzás és hőátadás(konvekció).

Mindhárom hőátviteli módot figyelembe veszi a gyakorlatban alkalmazott Newton-képletben szereplő (W/m2K) hőátadási tényező:

(3-1)

ahol a P (W) a vezetőben keletkező hőteljesítmény, S (m2) a vezető hőátadó felülete, a melegedés pedig azt jelenti, hogy a  (K) hőmérsékletű test mennyire melegszik a körny (K) környezeti hőmérséklethez képest:

(3-2)

Az üzemi és túlterhelési áramok okozta lassú, és a zárlati áramok okozta gyors melegedések fizikai és számítástechnikai jellemzőit a 3.1 táblázat tartalmazza.

3.1 Táblázat

Lassú melegedés

Üzemi és túlterhelési áramok hatására

Gyors (zárlati) melegedés

Zárlati áramok hatására

A környezetnek átadódik a hő. Ha a melegedés ideje (t m) a melegedési időállandóval (T m), egy nagyságrendben van.

A környezetnek átadódó hő elhanyagolható, a melegedés ideje (t z) sokkal kisebb a melegedési időállandónál (t zT m).

A melegedés ideje jóval nagyobb az áramkörök  villamos időállandójánál (t mT), a bekapcsolási villamos tranziensek elhanyagolhatók.

A bekapcsolási villamos tranziensek csak akkor hanyagolhatók el, ha t zT áll fenn.

A melegedés a váltakozóáram effektív értékével számítható.

A melegedés a váltakozóáram effektív értékével csak akkor számítható, ha elhanyagolhatók a bekapcsolási villamos tranziensek, tehát, ha t zT.

Kis mértékű hőmérsékletnövekedés: a fajlagos ellenállás (), a fajhő (c) és a hőátadási tényező () állandó értékével számítható a melegedés.

Jelentős hőmérsékletnövekedés: a fajlagos ellenállás () és a fajhő (c) hőmérséklettől való függését figyelembe kell venni a számítások során.

Kép

3.1. ábra. Melegedés számítási modellje

Az i áram által átjárt vezetők ezen két tranziens melegedési jelenségét a 3.1. ábrán látható végtelen hosszú csupasz, a környezettel közvetlenül érintkező vezető egyszerű modellje alapján mutatjuk be. A vizsgálatba tehát az  A (m2) keresztmetszetű, és K (m) kerületű vezetőnek csak a dx hosszúságú, tehát V=A dx térfogatú, és S=K dx felületű darabját vonjuk be. Ebben a térfogatelemben egyenletes hőmérsékleteloszlást tételezünk fel. Ugyancsak egyenletesnek tekintjük a vezető keresztmetszetében az áramsűrűség eloszlását is.

Kép

3.2. ábra. Áramsűrűség eloszlása magában álló áramvezető sínben

Ilyen egyszerű modell alapján elvégzett számításoknak eredményeit bizonyos esetekben fenntartással kell kezelnünk. Az egyenletes árameloszlás feltételezése ugyanis váltakozó áram esetén nagy hibát okozhat. Ilyenkor az áram (skin- és elektromágneses közelhatás) miatt egyenlőtlenül oszlik el. Ez különösen a gyors melegedés esetén vezethet hibára, mert ilyenkor a hőmérséklet kiegyenlítődésére nincs lehetőség, a vezető egyenlőtlenül melegszik. Ennek következtében a fizikai jellemzők is függővé válnak a helytől, amely visszahat az árameloszlásra. A 3.2. ábrán pl. egy magában állónak tekintett, 100×10 mm keresztmetszeti méretű, végtelen hosszú lapos rézsín hosszabbik tengelyvonalában látható az áramsűrűség f=50 Hz, és állandó fajlagos ellenállás esetén. A maximális és minimális effektív értékek aránya J max/J min=2,14. Az egyenáramon jelentkező egyenletes áramsűrűség-eloszláshoz képest is nagyok az eltérések. Ez a nagy mértékű egyenlőtlenség abból adódik, hogy réz esetén 50Hz10 mm-es behatolási mélységnél a b=100 mm-es méret egy nagyságrenddel nagyobb. Bár a lassú melegedés számításakor általában egyenletesnek tekinthető a hőmérséklet eloszlása, de az egyenlőtlen árameloszlás hatását sokszor figyelembe kell venni, tehát esetünkben azt, hogy a sínben - az egyenáramúhoz képest - 14%-kal nagyobb a veszteségi teljesítmény keletkezik.

További hibát jelenthet a számításban a hőátadási tényező, állandónak vétele. A 3.3 ábrán egy SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés három-fázisúan tokozott gyűjtősínjeinek és tokozatának állandósult melegedése, a belső SF6 és a külső levegő áramlása figyelhető meg két különböző gyűjtősín-elrendezés esetén.  Az áramsűrűség eloszlását és anyagjellemzők hőmérséklettől való függését csatolt végeselem számításokkal vették figyelembe, csakúgy mint a fém felületek és az áramló gáz közötti konvektív hőátadást és a fém felületek sugárzását. Jól látható az azonos effektív, de fázisban szimmetrikusan eltolt áramot vivő sínek közötti hőmérsékletek eltérése, illetve a burkolaton belüli egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás. Ez utóbbiért egyrészt a gáz áramlása, másrészt a burkolatban indukált, egyenlőtlen veszteség a felelős.

Kép

3.3. ábra. SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés három-fázisúan tokozott gyűjtősínjeinek és tokozatának állandósult melegedése és a gázok áramlása

A továbbiakban tehát a lassú és gyors(zárlati) melegedés számítási módszereit ismertetjük a 3.1 ábra szerinti egyszerű modell alapján, majd a megengedett melegedések értékeiről is ejtünk szót.

Lassú melegedés

Ebben az esetben a 3.1. ábrán látható vezetődarabon átfolyó áram I effektív értékével számítható az R () hatásos ellenállású, illetve (m) fajlagos ellenállású vezetődarab melegedése.

Abban az esetben, ha az áram rákapcsolásának időpillanatában (t=0) már volt a vezetőnek o=(0) kezdeti melegedése, amely pl. egy előző áramfolyás következtében való felmelegedés és esetleg hűlés következtében jött létre, tehát ekkor a vezető o kezdeti hőmérséklete a környezet hőmérsékleténél épp o-val nagyobb ( o= körny+ o), a melegedés időfüggvénye a következő:

(3-3)

ahol T m (s) a melegedés időállandója:

(3-4)

és a st stacioner melegedés:

(3-5)

ahol a J (A/m2) áramsűrűség:

(3-6)

A (3-3) képletben szereplő második tag a o kezdeti melegedéssel rendelkező árammentes vezető hűlését írja le. Ez a tag hiányzik a képletből, ha o=0, tehát amikor az áramot a környezeti hőmérsékleten lévő vezetőre a t=0 időpillanatban kapcsoljuk rá. A 3.4. ábrán. melegedési és hűlési időfüggvényeket mutatunk be.

Kép

3.4. ábra. Melegedési és hűlési időfüggvények

Kép

3.5. ábra. Rövid idejű melegedés és hűlés időfüggvényei

A rövid idejű melegedés lassú melegedés egyik jellegzetes esete. Ekkor az I r rövid idejű árammal átjárt vezető melegedése st stacioner értéknél csak kisebb meg értéket ér el, mert általában a rövid idejű melegedés ideje t r(2…2,5)T m, és az áram kikapcsolása után a vezető visszahűl a k környezeti hőmérsékletre, mert a hűlés ideje t h(3…4)T m. Egy ilyen rövid idejű üzemben lezajló melegedés és hűlés időfüggvénye látható a 3.5. ábrán. A (3-16) általános összefüggés alkalmazásával:

(3-7)

amely - mivel az egyes, stacioner értékként kezelt melegedések, az azokat létrehozó áramok négyzetével arányosak, tehát pl. a meg melegedés az I h határáram négyzetével arányos (lásd a 3.4. ábrát) - az áramokkal is felírható:

(3-8)

Ebből - a melegedési időállandó és az áramok ismeretében - a rövid idejű melegedés ideje (pl. egy ikerfémes kioldó működési, vagy az olvadó biztosító kiolvadási ideje is) egyszerűen kiszámítható:

(3-9)

Gyors(zárlati) melegedés

A 3.1. ábrán látható vezetődarabon átfolyó i pillanatértékű zárlati áram hatására a t=0 időpillanatban k kezdeti hőmérsékletű vezető a zárlat fennállásáig (a t=t z időpillanatig) eltelt idő alatt z hőmérsékletűre növekszik. A lassú melegedésnél tapasztaltnál nagyobb mértékű hőmérsékletnövekedés miatt, most általában figyelembe kell vennünk a fajhő és a fajlagos ellenállás hőmérséklettől való függését, amelyhez az alábbi közelítő összefüggést használjuk:

(3-10)

ahol o (1/K) a vezető anyagára jellemző hőmérsékleti tényező, valamint és c a hőmérsékletre, o , c o és o a o() hőmérsékletre vonatkozik. Megjegyezzük, hogy a c fajhő hőmérsékletfüggése kb. 300oC-ig elhanyagolható, ezért eddig a hőmérsékletig o helyett a fajlagos ellenállás hőmérsékleti tényezőjével számolhatunk. Láttuk, hogy a környezetnek átadódó hő elhanyagolható, mert a zárlati melegedés ideje sokkal kisebb a melegedési időállandónál (t zT m). A melegedést a vezetőn átfolyó zárlati áram pillanatértékével (i) számítjuk, mert általános esetben nem hanyagoljuk el a bekapcsolási villamos tranziensek hatását. Tekintettel arra, hogy a környezet felé a hőleadást elhanyagoljuk, a melegedést sem a környezet hőmérsékletéhez, hanem ahhoz a o hőmérséklethez képest adjuk meg, amelyre o , c o és o értéke vonatkozik, tehát ebben az esetben

(3-11)

A k kezdeti hőmérsékletű vezető a t z ideig fennálló zárlat során z hőmérsékletet ér el. Ez a következő összefüggéssel számítható ki:

(3-12)

ahol

(3-13)

a Joule-integrál. A készülékek megengedett melegedéséhez tartozó az I th termikus határáramot (effektív érték) és a t z termikus időhatárt adják meg. Az ehhez tartozó Joule-integrál:

(3-14)

Ha pl. az I th1 termikus határáramhoz a t z1 termikus időhatárt adják meg, akkor az I th2-höz tartozó a t z2 érték az

(3-15)

összefüggésből egyszerűen kiszámítható.

Megengedett melegedések

Ha a villamos kapcsolókészülékek, vagy berendezések illetve azok egyes részeinek hőmérséklete a meg megengedett hőmérsékletnél, vagy az ebből adódó meg melegedésnél kisebb, akkor a kapcsolókészülékek, vagy berendezések üzembiztosan működnek.

Fémes szerkezetek esetében a húzószilárdság csökkenése szab határt a melegedés növekedésének. Általában ennek 85%-ára való csökkenése még megengedhető. A 3.6. ábrán Cu esetében látható a meg megengedett húzószilárdság relatív értékeinek változása a hőmérséklet függvényében. Megfigyelhető, hogy tartós melegedésnél (2-görbe) sokkal nagyobb a csökkenés mértéke, mint rövid idejű melegedésnél (1-görbe). Még további két anyag húzószilárdsága relatív értékeinek változását is bemutatjuk tartós melegedés esetén a 3.7. ábrán (1-görbe: keményre húzott alumínium, 2-görbe: bronz).

Kép

3.6. ábra. Réz húzószilárdsága a hőmérséklet függvényében

Kép

3.7. ábra. Keményre húzott alumínium és bronz húzószilárdsága a hőmérséklet függvényében

Kép

3.8. ábra. Szigetelő anyagok átütési szilárdsága a hőmérséklet függvényében; 1. papír, 2. porcelán, 3. üveg

Szigetelő anyagok esetében nemcsak a mechanikai, hanem a villamos tulajdonságok is változnak a melegedés során, így pl. az átütési szilárdság (3.8. ábra), a szigetelési ellenállás és a veszteségi tényező (tg ) is. A szigetelő anyagokat a megengedhető hőmérséklet szempontjából osztályokba sorolják (pl. A osztály: meg=105oC).

4. fejezet - Mechanikai tranziensek

Az áramkörök bekapcsolásakor (különösen a zárlatok létrejöttekor) fellépő áramok pillanatértékei (különösen azok csúcsértékei) keltette dinamikus erőhatások jelentős szerepet játszanak az erősáramú berendezések igen fontos részét képező kapcsolóberendezésekben és az azokat alkotó kapcsolókészülékekben. Az erőhatások tudatos felhasználása (pl. az ívoltó szerkezetekben) korszerű kapcsolókészülékek kialakítását teszi lehetővé, figyelmen kívül hagyásuk pedig a készülékek meghibásodását (pl. deformáció, érintkezők összehegedése) okozhatja. Kedvezőtlen, hogy az erőhatások következtében fellépő mechanikus igénybevételek a termikus igénybevételekkel együtt lépnek fel, tehát az áramvezető részek éppen akkor vannak fokozott mechanikai hatásoknak kitéve, amikor - amint láttuk - hőmérsékletük növekedése miatt a szilárdságuk lecsökken.

A megengedhető elektrodinamikus erőhatást az I din dinamikus határárammal veszik figyelembe, amely alatt az átfolyó áramnak azt a pillanatértékét értjük, amelyet a  villamos kapcsolókészülék és kapcsolóberendezés káros következmény nélkül elvisel.

Az elektrodinamikus erőhatásokat - a melegedési jelenségek számításához hasonlóan - egyszerű, sok elhanyagolást tartalmazó, számítási modellek alapján, analitikus módszerrel határozzuk meg. Ferromágneses és villamosan vezető anyagok közelségétől eltekintünk és nem vesszük figyelembe a váltakozó áram keresztmetszetbeli egyenlőtlen eloszlását, amely vagy a valóságos véges keresztmetszetnek a számítási modellben zérusra való zsugorításával, tehát vonalszerű vezetők alkalmazásával vagy pedig a számítási modellben a véges keresztmetszet megtartásával, de egyenletes áramsűrűség feltételezésével történik. Abban az esetben azonban ha az áramvezetők keresztmetszeti mérete a másik vezető irányában nagyobb a behatolási mélységnél és ennél a keresztmetszeti méretnél nem sokkal nagyobb vezetők közötti távolság, ezek a modellek hibás eredményre vezethetnek. A 4.1 ábrán látható két gyűjtősín közötti erőhatás értékében pl. - az f=50 Hz frekvencián kialakuló egyenlőtlen árameloszlás miatt - jelentős eltérés mutatkozik az állandó áramsűrűségű (egyenáramú) esethez képest, de a sínekben folyó áramok irányától függően is. Az eltérés annál nagyobb, minél nagyobb a sínek keresztmetszetének b mérete a behatolási mélységhez (10 mm) képest, és minél közelebb vannak a sínek. Ellenkező irányú áramok esetén (4.1 a. ábra) az áramok a két sín közötti térrész közelében sűrűsödnek, és az erőhatás nagyobb mint egyenáram, vagy azonos áramirányok esetén (4.1 b. ábra), ahol a külső részeken nagyobb az áramsűrűség. Az egyenlőtlenség mértékére jellemző arányszámok (J max/J min=3,37 és 2,87), tehát a melegedés szempontjából lényeges veszteségi teljesítmények is nagyobbak, mint az azonos keresztmetszetű magában álló sín esetén (lásd a 3.2. ábrát).  Megjegyezzük hogy az árameloszlást, tehát az erőhatást az áramvezetőkhöz közeli fémtárgyakban indukálódó örvényáram, vagy ferromágneses anyagok közelsége örvényáram nélkül is (pl. lemezelt vas) megváltoztatja.

Kép

4.1. a. ábra. Sínek áramsűrűségének eloszlása ellenkező áramirány esetén

Kép

4.1. b. ábra. Sínek áramsűrűségének eloszlása azonos áramirány esetén

A következőkben bemutatandó - és gyakorlati példákon is alkalmazott - analitikus számítási módszerek segítségével közelebb kerülhetünk a fizikai jelenségek megértéséhez. Ezen módszerek alapján nyert eredményeket - a ma már felhasználói programként rendelkezésre álló - és sokkal pontosabb, de tévedések lehetőségét is magában hordozó - numerikus (pl. végeselem) számítási módszerek alapján nyert eredmények ellenőrzésére is használhatjuk, illetve kell is használnunk. Két analitikus módszert mutatunk be röviden, az egyik a Biot-Savart-törvényen alapul, a másik a mágneses energia megváltozásából vezethető le. Ezt követően az erőhatások irányával, az áramszűkületben ébredő erőhatással és villamos tranziensek hatásával is foglalkozunk.

Erőhatás számítása a Biot-Savart-törvény alapján

Ezt a módszert vonalszerű, vagy vonalszerű vezetőkkel helyettesíthető elrendezések (keresztmetszetek) esetén célszerű alkalmazni. Két véges keresztmetszetű áramvezető egy-egy vonalszerű vezetővel csak akkor helyettesíthető, ha a vezetők közötti távolság a keresztmetszeti méreteiknél sokkal nagyobb.

Kép

4.2. ábra. Párhuzamos vonalszerű vezetők

Példaként a zárt áramkörök véges hosszúságú, egyenes vonalszerű vezetődarabjaira és a négyszög keresztmetszetű végtelen hosszú, párhuzamos elrendezésű áramvezető sínekre ható erőket számítjuk ki. Legyen párhuzamos az 1 és 2 jelű azonos síkban lévő vonalszerű vezetődarab egymástól R távolságban, és folyjék bennük i 1 és i 2 pillanatértékű áram (4.2. ábra). Levezethető, hogy az 1. jelű vezető ℓ1 hosszára, arra merőlegesen ható eredő erő:

(4-3)

ahol a dimenzió nélküli k 12 kontúrtényező csak a vezetők elrendezésétől függ:

(4-4)

ahol a 4.3. ábra alapján D-vel a trapéz átlóit, S-sel az oldalait jelöltük. Az 1-es indexe a 1. jelű vezetődarabra ható erőre utal, 2-es index pedig azt jelenti, hogy ez az erő a 2. jelű vezetődarabban folyó áram hatására jött létre.

Párhuzamos vezetők esetén az egyes vezetőkre ható erők iránya ellentétes, de nagysága azonos, tehát F12=F21 és k12=k21.

Abban a speciális esetben, ha a 2. jelű vezető végtelen hosszúnak tekinthető, akkor az 1. jelű vezetődarabra ható erő:

(4-5)

Kép

4.3. ábra. Kontúrtényező párhuzamos sínek és sínkötegek közötti erőhatás kiszámításához

Másik gyakorlati példánk a végtelen hosszú, párhuzamos, négyszög keresztmetszetű sínek és sínkötegek közötti erőhatás kiszámítása. Egyenletes áramsűrűség feltételezésével, a vezetők keresztmetszetét elemi szálakra bontva, az egyes szálak közötti kontúrtényezők összegzésével nyerték a k eredő kontúrtényezőt, amely az elrendezés két dimenzió nélküli geometriai paraméterének [(r-a)/(a+b)] és a/b függvényében a 4.3 ábrán látható. Ezen kontúrtényezővel az l hosszúságú és r középtávolságú sínek és sínkötegek közötti erőhatás:

(4-6)

amely k=1 esetén a két vonalszerű párhuzamos végtelen hosszú és egymástól r távolságra lévő vezető közötti erőhatás értékét adja. Érdekes megfigyelni, hogy a lapjára fektetett, a kisebbik b oldalukkal egymással szembe állított sínek esetén k 1.

Erőhatás számítása a mágneses energia megváltozásából

Ha nincs az áramkör közelében ferromágneses anyag, a mágneses energia megváltozásából, egy áramkörön belül, az s irányú erőhatás kiszámítására levezethető összefüggés:

(4-7)

ahol az L(s) az áramkör s változótól függő öninduktivitása.

Kép

4.4. ábra. Köralakú menet és a hosszegységére ható erő.

Egyetlen gyakorlati példa kapcsán mutatjuk be e módszer alkalmazását egy áramkörön belül. A 4.4. ábrán látható kör alakú és kör keresztmetszetű menet hosszegységére ható f r erőt határozzuk meg. Rr esetén a menet öninduktivitása közelítőleg:

(4-8)

amelyből a menet teljes hosszára ható sugárirányú (R-irányú) erő:

(4-9)

és a menet hosszegységére ható erő:

(4-10)

Kép

4.5. ábra. Erőhatás áramkörök között

Nemcsak áramkörökön belül, hanem áramkörök között is létrejön az elektrodinamikus erőhatás. A 4.5. ábrán látható két áramkör egymással mágnesesen csatolva van. Lineáris esetben a teljes mágneses energia:

(4-11)

ahol M a két áramkör közötti kölcsönös induktivitás. Az áramkörök között ds elmozdulást feltételezve, csak az M=M(s) értéke változik meg, ezért:

(4-12)

Erőhatás iránya

Kép

4.6. a-b. ábra. Modellek az erőhatások irányának meghatározására.

Az erőhatások irányát néhány alapvető elrendezés esetében (4.6 a. ábra) érdemes megjegyezni, vagy fizikai megfontolás alapján (4.6 b. ábra) meghatározni. A főbb szabályok tehát a következők: a párhuzamos áramvezetők vonzzák egymást, ha az áramirányok azonosak; az áramhurok tágulni igyekszik; az egymásra merőleges áramvezetőkre ható erő irányának meghatározásakor a vezetőket egy hurok darabjaiként lehet kezelni; az indukcióvonalak az erő irányában ritkulnak.

Erőhatás áramszűkületben

Kép

4.7. ábra. Áramszálak az áramszűkületben

Ez az erő minden áramszűkületben jelentkezik, de érintkezők között különösen veszélyes lehet, mert a zárlati áram hatására ébredő erő a zárt érintkezőket egymástól távolítani igyekszik, miáltal lecsökken az összenyomó erő, megnő az átmeneti ellenállás és a fokozott melegedés következtében az érintkezők összehegedhetnek. A 4.7. ábra alapján látható, hogy a két érintkezőfélben az ellentétes irányú áramszálak egymáshoz közelebb vannak, mint az azonos irányúak, tehát valóban széttaszító irányú erő lép fel. Az erőhatás - az ábrán szereplő jelölésekkel - a következő tapasztalati képlettel számítható ki:

(4-13)

ahol k=1,3...1,5.

Villamos tranziensek hatása

Tekintettel arra, hogy az erőhatások az áramok pillanatértékeinek négyzetével arányosak, a villamos tranziensek fellépésének fokozott jelentősége van. Váltakozó áram bekapcsolásakor pl. egyfázisú áramkörben a 4.8. ábrán látható az erőhatás időfüggvénye, ha a lehetséges legnagyobb áramlökés I max1,8 I stmax lép fel. Ekkor a lehetséges legnagyobb erőhatás:

(4-14)

tehát a stacioner zárlati áram esetén fellépőnek több mint háromszorosa.

Kép

4.8. ábra. Zárlati áram és erőhatás időfüggvénye egyfázisú áramkörben.

Háromfázisú rendszerben folyó zárlati áramok esetén az erőhatások kiszámításakor - a tranziensek mellett - a fázisviszonyokat is figyelembe kell venni.

5. fejezet - A kapcsolókészülékek kiválasztásának általános irányelvei

A villamos energiaelosztó hálózathoz csatlakozó kapcsolóberendezésekbe szerelt villamos kapcsolókészülékek kiválasztása komplex tervezési folyamat eredménye. Ez a munka a fogyasztói igényekből kiindulva, a rendelkezésre álló hálózati alakzathoz alkalmazkodva, a kapcsolóberendezés kapcsolási vázlatának megtervezésén keresztül jut el az alkalmas készülékfajta kiválasztásához a funkció alapján.

A kapcsolóberendezésekbe beépített villamos kapcsolókészülékeknek két fő funkciója lehetséges. Az egyik az üzemi funkció a normál üzemi állapot beállítását jelenti (pl.: be- vagy kikapcsolás, leválasztás). A másik a védelmi funkció, amely túláram esetén a hibás berendezés (fogyasztó, hálózatrész, stb.) önműködő és szelektív lekapcsolását, túlfeszültség esetén a berendezések védelmét jelenti.

Ezután a kiválasztott kapcsolókészülékek műszaki jellemzőit kell megvizsgálni és ellenőrizni.

 1. Kétféle villamos jellemzőről beszélhetünk. A passzív villamos jellemzők a kapcsolókészülék nyugalmi állapotára vonatkoznak, ezért bármely készüléknél azonosan értelmezhetők. Ezek a következők: névleges feszültség, szigetelési szint, névleges áram és a zárlatbiztonsági jellemzők (dinamikus és termikus határáram, termikus időhatár). Az aktív villamos jellemzők a készülékek működésére vonatkoznak, tehát a készülékfajtától függően különbözőek lehetnek. Pl. megszakítókra: névleges bekapcsolási képesség, névleges megszakítóképesség, névleges visszaszökőfeszültség, stb., valamint olvadó biztosítókra: kapcsolási túlfeszültség megengedett értéke, áramkorlátozási jellemzők, stb., továbbá kapcsolókra: terhelőáramok megszakítóképessége, a villamos élettartamra jellemző kapcsolási szám stb.

 2. A mechanikai jellemzőkhöz tartozik a megengedhető mechanikai terhelés értéke a csatlakozókon, a mechanikai élettartamra jellemző kapcsolási szám és a karbantartás nélkül teljesíthető kapcsolási szám.

 3. A villamos kapcsolókészülékek beépítési és környezeti feltételeit is gondosan elő kell írni. A beépítési feltételek a következők: szabadtéri vagy belsőtéri alkalmazás, illetve tokozott vagy tokozás nélküli berendezésbe építjük be a készüléket. A környezeti feltételek: hőmérséklet, tengerszint feletti magasság, nedvességtartalom, légköri szennyezettség, érintésvédelem feltételei, vagyonvédelem feltételei (tűzbiztonság stb.).

 4. A készülékek működtetésére, vezérlésére és hajtására vonatkozó követelményeket az üzemvitel igényeinek megfelelően kell meghatározni. A működtetés és hajtás módjának kiválasztásakor a működtetéshez és vezérléshez szükséges energiaforrás feltételeit is ellenőrizni kell. A vezérléssel kapcsolatos különleges igényeket is meg kell adni.

 5. A védelmekkel és automatikákkal kapcsolatos követelmények a primer kioldókra, gyorsvisszakapcsolási működési sorozatokra, biztosítók szelektív kiválasztására stb. vonatkoznak.

 6. Az átvételi és üzembehelyezési próbák ellenőrzése során meg kell fontolni, hogy elegendőek-e a kötelező vizsgálatok, vagy melyeket kell még az üzembehelyezést megelőzően elvégeztetni (pl. az induktív áramok megszakításának vizsgálatát).

6. fejezet - A villamos kapcsolókészülékek szerkezete és üzeme

Az eddig közölt általános ismeretek elméletileg is megalapozták azokat a speciális, inkább gyakorlati jellegű ismereteket, amelyeket a továbbiakban az egyes kapcsolókészülék-fajták bemutatása - és esetenként kiválasztása - során szerzünk. Ily módon remélhetőleg egyszerűbbé, könnyebben érthetővé és áttekinthetővé válik a tananyag.

Az előző öt fejezetben ismertettük a kis, közép és nagyfeszültségű villamos kapcsolókészülékek feladatait, és villamos energiarendszerbeli alkalmazásait. Bemutattuk azokat a legfontosabb villamos, melegedési és mechanikai tranzienseket, amelyek a kis- és nagyfeszültségű áramkörökben a mechanikus kapcsolókészülékek be és kikapcsolása során keletkeznek. A kikapcsolás során fellépő villamos ív hatását is elemeztük. Végezetül a kapcsolókészülékek kiválasztásának általános irányelveit is tárgyaltuk.

A villamos kapcsolókészülékek közös szerkezeti elemekből épülnek fel ezek az érintkezők, elektromágnesek, kisfeszültségű ívoltó szerkezetek, ikerfémes működtetők és zárószerkezetek. Az érintkezők és elektromágnesek a nagyfeszültségű kapcsolókészülékeknek is elemei, de a kisfeszültségű kapcsolókészülékek elemeként tárgyalt ívoltó szerkezeteknek is, amelyek közül a deionlemezes oltókamra kiemelt figyelmet.

Kép

6.1. a-b. ábra. Deionlemezes oltókamrák

A deionlemezes oltókamrába bejutott ív részekre oszlik, és ezáltal több sorba kapcsolt ív miatt az eredő ívfeszültség jelentős mértékben megnő. Ennek az az oka, hogy minden érintkezési helyen fellép a rövid ívek feszültségének nagy részét kitevő anód- és katódesés. Már egyetlen érinkezőpár esetén (6.1 a. ábra) is megsokszorozható az U AK értéke, de két érintkezőpárnál is használható ez a megoldás (6.1 b. ábra). Ezen oltókamrát rézből, vagy réz, illetve ezüstbevonattal ellátott vasból készült deionlemez-csomag alkotja. Az ív újragyújtásához szükséges  minél nagyobb U gyo feszültségre törekedve (lásd a (2-10) összeföggést), lemezek közötti távolságot optimális értékűnek (0,3…1,0 mm) választják meg. A kamra alkalmazásakor többlethatásként jelentkezik, hogy a lemezek - hőelvonó hatásuk folytán - hűtik az ív talppontjait, miáltal deionizálják a köztük lévő rövid íveket. Vas deionlemezek esetén az a többlethatás is fellép, hogy a kamra behúzza az ívet az ívre elektrodinamikus vonzóerő következtében.

A villamos kapcsolókészülékek bemutatását ebben a fejezetben a relékkel és kioldókkal kezdjük, mert ezek más kapcsolókészülék elemei is lehetnek. A bemutatandó váltakozó áramú készülékek további szereplői (feszültségszintek szerinti bontásban) sorrendben a következők: megszakítók, olvadó biztosítók, szakaszolók, kapcsolók, készülékkombinációk, és túlfeszültségvédelmi eszközök. Az olvadó biztosítók működése során fellépő speciális villamos tranzienseket is ebben a fejezetben tárgyaljuk.

Relék és kioldók

A védelmek és automatikák a villamos energia termelés, elosztás és felhasználás biztonsági berendezései. Ezek elemei a relék és kioldók, amelyeket különálló készülékként, valamint egy másik kapcsolókészülék (pl. megszakító) cserélhető szerkezeti egységeként vagy annak beépített elemeként, továbbá kiegészítő védelmi készülékként (pl. kontaktoroknál) alkalmaznak. A relék és kioldók feladata, hogy meghatározott jellemzőket ellenőrizve, azok megváltozása által érzékeljék a villamos berendezések üzemében bekövetkezett rendellenességet, és - az érzékelt jellemző(k) megváltozásának mértékétől függően - parancsadó szervükön keresztül - emberi beavatkozástól függetlenül, tehát automatikusan - jelzést adjanak vagy beavatkozzanak a villamos berendezés működésébe.

A továbbiakban a relék és kioldók védelmi alkalmazásai részleteinek mellőzésével, csak azok jellemzőivel, osztályozásával valamint felépítésével és működésével foglalkozunk, az utóbbi kettővel is csak olyan részletességgel, hogy azok az ebben a tantárgyban, vagy más tantárgyak során szerzett ismeretek alapján érthetők legyenek.

Jellemzők, osztályozás

A relék és kioldók főbb jellemzői a következők:

 1. Érzékelő képességük azt jelenti, hogy bemenetükön folyamatosan változó (legtöbbször villamos) jelet ellenőrizve, egy meghatározott (beállítási) érték elérése esetén működésbe lépnek (megszólalnak). Általuk tehát nem állapítható meg az ellenőrzött mennyiség mindenkori értéke, csupán az, hogy a beállítási értékhez képest az kisebb, vagy nagyobb-e.

Kép

6.1.  ábra. Relék és kioldók funkcionális alaptípusai

 1. Vezérlési képességük a megszólalásukkal együtt járó kimeneti funkció, amely pillanatszerű változást eredményez. A relé és kioldó ezen funkció szerint különböztethető meg. A relé megszólalásakor érintkezőt működtetve közvetetten vezérel (villamos kimenete van), a kioldó pedig közvetlenül erőhatást gyakorol (mechanikai kimenete van). A relék és kioldók akkor szólalnak meg, ha az általuk érzékelt mennyiség (áram, feszültség, hőmérséklet stb.) egy adott értéket elér. Mindkét készülékfajta tehát adott esetben pl. villamos bemenettel rendelkezik, eltérés a kimeneti oldalon jelentkezik. A reléknek a kimenete is villamos, mert érintkezőket zárnak vagy nyitnak, a kioldók viszont mechanikus kimenetükkel zárszerkezeteket működtetnek. Az ellenőrzött jel érzékelése lehet közvetlen vagy közvetett (villamos jel esetén pl. mérőváltón keresztül). Eszerint primer és szekunder reléket és kioldókat különböztethetünk meg. Funkcionális alaptípusaikat (primer és szekunder kioldó, illetve primer és szekunder relé) a 6.1. ábrán mutatjuk be áramot érzékelő elektromágneses működésű kioldókkal és relékkel. Ezek a hálózatban folyó vagy azzal arányos áram beállított értéke esetén szólalnak meg és kioldók esetében a megszakító érintkezőit közvetlenül, relék esetében pedig közvetve (egy kioldó által) nyitják. Megjegyezzük, hogy az 5.1 ábrán látható relék a védelemben általában csak az indító relé szerepét töltik be, és közvetlenül egy ún. logikai részt (amelyben segédrelét és időrelét is használnak) hoznak működésbe, amely után a védelmi hatásláncban még következik egy mérőrelé és egy végrehajtó relé (amely rendszerint segédrelé ill. időrelé) is, amely a kioldót működteti. Indító és mérőreléként egyaránt használják az áram-, feszültség-, teljesítmény-, impedancia- és frekvenciareléket.

Kép

6.2.  ábra.Relék hiszterézise

 1. A pontossági osztályuknak megfelelő hibahatárt általában 1, 2, 5 és 10 % értékben adják meg.

 2. Tartó- és ejtőviszony csak a relékre értelmezhető. Abból adódik, hogy indulási (x i) és elengedési (x e) értékük egymástól eltér. Maximálrelék (a beállítási értéktől növekvő irányban működésbe lépő relék) működésekor pl. a 6.2. ábra szerinti hiszterézis tapasztalható. A relé tartóviszonya tehát:

az ejtőviszonya ennek a reciproka.

Láttuk, hogy a relék (és esetenként a kioldók) többféleképpen is osztályozhatók tehát

 1. a védelemben betöltött szerepük szerint (indító, mérő, végrehajtó)

 2. bemeneti jellemzőik szerint (áram, feszültség, teljesítmény, impedancia, frekvencia, hő, mágneses tér stb.),

 3. ellenőrzött jel érzékelése szerint (primer és szekunder)

 4. működési elvük és szerkezeti kialakításuk szerint (elektromechanikus, magneto- és termomechanikus valamint elektronikus).

Az elektromechanikus relék közé sorolt elektrodinamikus és indukciós reléket ma már szinte teljes mértékben kiszorították az elektronikus relék, tehát ezeket nem tárgyaljuk. Terjedelmi okból az elektronikus relék bemutatásától ugyancsak el kell tekintenünk. Az előzőek alapján elektromechanikus relék és kioldók közül az elektromágneses relékkel és kioldókkal foglalkozunk Ezen kívül ismertetjük még a magneto- és termomechanikus relék felépítését és működését.

Elektromágneses relék és kioldók

A működéshez szükséges elektromágneses erő vagy M v mechanikai nyomaték a relék tekercseiben vagy kioldók tekercseiben illetve vasmagjuk által átfogott vezetőben folyó gerjesztő áram hatására jön létre. Ezt hasonlítják össze az alapjelként megadott M f fékező nyomatékkal vagy erővel. A relé vagy kioldó akkor indul el (szólal meg) ha a kioldó irányú nyomaték a fékező nyomatéknál nagyobb, tehát

(6-1)

Kép

6.3. a-b. ábra Elektromágneses relék és kioldók nyomatékainak változásai

Az M v nyomaték a mozgó rész  szöghelyzetének függvényében a relék vagy kioldók működési elvétől, szerkezeti kialakításától függően más-más jellegű karakterisztikával ábrázolható. M v értékei a relé i indulási helyzetétől az v véghelyzetbe való elmozdulás során általában növekszenek. Az M f fékező nyomaték összetevődik a visszaté-rítő rugó nyomatékából (M r) és reléknél az érintkező, vagy kioldók-nál a kioldó szerkezet ellennyomatékából (M é), amely a mozgó rész é érintkezési szöghelyze-tében kezd kialakulni. Ezekhez a mozgás mindenkori irányával ellentétes értelmű súrló-dó nyomaték (M s) adó-dik hozzá. A 6.3 a. ábrán láthatók a nyomatékok változása (M s a behúzás irányában), amelyből a leolvasható a mozgó részt gyorsító nyomaték ( M), amely egyrészt - az elmozduló tömegekre hatva - meghatározza a gyorsítás idejét, másrészt pedig befolyásolja a tartó- illetve ejtőviszonyt, amely értékek annál inkább eltérnek az egységtől, minél nagyobb M értéke a mozgó rész meghúzott állapotában (M f-nek az elengedés irányában érvényes értékét véve figyelembe). Indító reléknél kis M értékre törekednek. Segédrelék esetében ez nem szempont, mert ott azt kell betartani, hogy a már meghúzott relé a tápfeszültség csökkenése esetén is biztosan meghúzva maradjon. A nyomatékviszonyok a 6.3 b. ábrán láthatók behúzás és elengedés esetén. A behúzás kezdetét a „B” az elengedését az „E” pont jelzi. A reléket általában feszültség- vagy áramérzékelő indító reléként alkalmazzák, kedvező (egységhez közeli) ejtőviszony megvalósítása céljából, az M v villamos nyomatéki karakterisztikát úgy befolyásolni, hogy meghúzott állapotban minél kisebb legyen M értéke. Ennek érdekében a kedvező villamos nyomatéki karakterisztikát a légrés alakjával, vagy pedig a fegyverzet mágneses telítődésével lehet létrehozni. A 6.3 b. ábrán szaggatott vonallal ábrázoltuk a módosított Mv karakterisztikát, és látható, hogy ebben az esetben M v M v áll fenn. Egy ilyen vékony, mágnesesen telítődő „Z” forgórész-fegyverzetű indító relé vázlatrajza a 6.4 a. ábrán látható, ahol 1. az állórész vasmagját, 2. a mozgó részt vagy fegyverzetet, 3. a gerjesztő tekercset, 4. pedig az érintkezőt jelöli. Mivel az elektromágneses reléket segédreléként is alkalmazzák, ennek egyik billenő fegyverzetű változatáról készült rajzot is bemutatunk a 6.4 b. ábrán (az a. ábra szerinti jelöléssel).

Kép

6.4.a-b. ábra. Elektromágneses relék

Az elektromágneses működtetésű primer (zárlati, vagy gyors-) kioldók kisméretű elektromágnesek, amelyeket az áramúton folyó áram gerjeszt. A mágneses erőhatás a mágnes mozgó részét egy rugó ellenében húzza az álló részhez. A rugó előfeszítésével állítható be a kioldó megszólalási áramerőssége, tehát az a legkisebb zárlati áram, amelynél a kioldó mozgó része a megszakítót (annak zárszerkezetére hatva) pillanatszerűen kikapcsolja. A gyorskioldók két változatát a 6.5.  ábrán szereplő vázlatokon mutatjuk be. Az a. ábrán ún. csapó, a b. ábrán orros mágneses kioldó látható. A pólusok orros kiképzésével a behúzás folyamán egyenletesebb húzóerő érhető el. Megfigyelhető, hogy az a. ábrán látható kioldónak nincs külön gerjesztő tekercse, a nagy áramok miatt elegendő, ha az áramvezetőt a mágneskörön egyszerűen átvezetik.

Kép

6.5. a-b. ábra. Elektromágneses kioldók.

Magnetomechanikus relék

Ide tartoznak a nyelves vagy reed-relék. A 6.6. ábra alapján látható, hogy ez a relé tulajdonképpen nem más mint egy elektromágneses relé mozgó része, amely egyúttal az érintkezők és a rugók szerepét is betölti. Ebből tehát nemcsak a külön elemként szereplő érintkezők és rugók, hanem a mágnes álló része és gerjesztő tekercse is hiányzik. A igen egyszerű felépítésű relé mozgó része tehát üvegcsőbe forrasztott két rugalmas acélszalagból áll. Az acélnyelvek elmozduló végei között nyugalmi (nyitott) állapotban néhány tized milliméter hézagot hagynak, és ezen érintkező végeket jól vezető, illetve íválló anyagból lévő bevonattal látják el. A bevonat egyenáram és törpefeszültség esetén Ag, AgPa vagy Au, 230V váltakozófeszültségnél W vagy WAg. Az üvegcsövön belül lehet levegő, de a csövet nitrogénnel, hidrogénnel illetve nemesgázzal is feltölthetik, vagy éppenséggel vákuumot hozhatnak létre benne.

Kép

6.6.  ábra. Reed-relé

A reed-relé működtetéséhez időben állandó mágneses teret kell a relé közelében létrehozni pl. az 5.6. ábrán látható permanens mágnessel. Ennek hatására a mágneskör a nyelveken keresztül az érintkezőkkel együtt záródik. A mágneses tér megszűnésével (a kis remanencia miatt) az érintkezők szétválnak és relé nyugalmi helyzetbe kerül. A nyelvek rugóerejét úgy illesztik a mágneses erőhöz, hogy a be- és kikapcsolás határozottan és gyorsan következzék be.

Az 5.6. ábrán bemutatotthoz képest, a reed-reléknek (a mágneses tér irányára érzékeny) polarizált változata is létezik. Azon változatok, amelyeknél a működtetéshez szükséges állandó mágneses teret a reed-relével közös egységet képező tekercs (pl. szolenoid) hozza létre, az elektromágneses relékhez tartoznak, mert villamos bemenetük van.

Termomechanikus relék

Ide csak azok a mechanikus relék tartoznak, amelyeknek a bemenete hőmérsékleti jel. Nem sorolhatók ide a szaknyelven helytelenül hőrelének és hőkioldónak nevezett ikerfémes szerkezetek, mert ezeknek villamos bemenete van. A számos (pl. helyiségek hőmérsékletét ellenőrző termosztátokban használt) termomechanikus relé közül csak - a motorvédelemben is alkalmazott – a) ikerfémkapcsolót (hőrelét) és a b) termisztoros relét mutatjuk be.

a.) Ikerfémkapcsoló

Az ikerfémkapcsoló vagy más néven mikro ikerfémes hőrelé felépítése és működése a 6.7. ábra alapján tanulmányozható. A tokba szerelt kis méretű (8…15 mm átmérőjű) gömbsüveg alakú ikerfémmembrán - ha annak hőmérséklete a beállítási értéket túllépi - átpattan, és a relé (bontva az áramkört) megszólal.

Kép

6.7.  ábra.Ikerfémkapcsoló

b.) Termisztoros relé

Ezen relék egyik elválaszthatatlan bemeneti elemét képezik és működésüket meghatározzák az érzékelőjük, amelyek hőmérsékletfüggő félvezető ellenállások. A hőmérséklet növekedésére csökkenő ellenállású, azaz negatív hőmérsékleti tényezőjű (NTC) és pozitív hőmérsékleti tényezőjű (PTC) termisztorokat különböztetünk meg. Egy PTC termisztor karakterisztikája a 6.8. ábrán látható. A relé a görbe meredek szakaszán, a névleges megszólalási hőmérsékleténél (TNF) szólal meg. A görbe meredekségét és ezzel a megszólalás megbízhatóságát jellemzi, hogy a termisztor ellenállásának TNF-5oC-nál R550 , míg TNF+15oC-nál R4000  értékűnek, tehát a görbe meredekségének legalább 172,5 /oC értékűnek kell lennie. Motorvédelem esetén pl. a termisztorokat általában a tekercsfejbe építik be és sorba kötik egymással.

Kép

6.8. ábra. PTC termisztor karakterisztikája

Kép

6.9. ábra. Termisztoros relé mérőblokkja

Az ellenállások változását a termisztoros relé másik eleme, egy mérőblokk érzékeli. Ennek egy (a 6.9. ábrán látható) változatában az érzékelést és a kioldást egy elektromágnessel gerjesztett K jelű reed-relé végzi. Megjegyezzük, hogy az ellenállásváltozás elektronikus elemek által történő érzékelése esetén, a relé az nem a termomechanikus, hanem az elektronikus relékhez tartozna. A relé mérőblokkjának 1 és 2 jelű kapcsára csatlakoznak a sorba kötött PTC termisztorok, a relé kimenetét a 11 és 12 jelű kapcsok képezik. A relé működéséhez szükséges tápfeszültség az R és M jelű kapocsra csatlakoztatott 230 V hálózati váltakozó feszültség. Ezt a P transzformátorral (galvanikusan elválasztott törpefeszültségre) csökkentett feszültséget egyenirányítás és szűrés után használják fel a termisztorokból, a reed relé mágnestekercséből és a beállító ellenállásokból álló soros mérőkör táplálására. A PTC hideg állapotában a nagy tartóviszonyú reed-relé nem képes meghúzni, de behúzott állapotban már zárva tartja érintkezőjét. A meghúzás (és egyben a relé élesítése) a V nyomógomb benyomásával (amely ekkor nyugalmi érintkezőjét is bontja) érhető el. Ekkor ugyanis egy állandó mágnest közelítünk a reed-reléhez, amellyel megnövelve a mágneses teret, az meghúz és a V nyomógomb engedésével meghúzva is marad. A relé kimenetén rövidzár mérhető. Ez azonban szakadásra vált, ha a termisztorok ellenállása a TNF megszólalási hőmérsékletét elérte. Ekkor ugyanis a reed-relé mágnestekercsének árama az elengedési árama alá csökken és munkaáramú érintkezőjét nyitja.

Megszakítók

A nagy- , közép- és kisfeszültségű megszakító olyan mechanikus (érintkezők zárásával és nyitásával működő) kapcsolókészülék, amely üzemszerű és üzemszerűtől eltérő áramköri viszonyoknál (például zárlatok esetén is) az áram bekapcsolására, vezetésére (üzemszerű viszonyoknál tartósan, egyébként csak megszabott ideig) és megszakítására alkalmas.

Amint a kikapcsolási villamos tranziensek tárgyalását is a nagyfeszültségű esetekkel kezdtük, most is célszerűnek látszik, ha elsőként a nagyfeszültségű megszakítókat mutatjuk be.

Nagyfeszültségű megszakítók

A korábban általánosan alkalmazott, de jelenleg kihaló félben lévő két megszakítófajtát az a.) olajjal oltó és a b.) légnyomásos megszakítókat nem tárgyaljuk, csak röviden utalunk ezekre:

 1. Az olajjal oltó megszakítókban ívoltó közegeként a villamosipari szigetelőolajat használják. A villamos ív hőhatása megszakító oltókamrájában lévő olajat elgőzölögteti, illetve az ív határfelületén gázok keletkeznek. Az íven átfolyó árammal arányosan nő a nyomás és egyre fokozódik az áramló olaj hűtő hatása és a gázfejlődés hőelvonó hatása. Az oltóképesség tehát a megszakítandó áram nagyságától függ, csakúgy mint az ívcsatorna ionozottsága, ezért az olajjal oltó megszakítók önoltó típusúak és nem hajlamosak áramlevágásra.

 2. A légnyomásos megszakítókban az ív oltását 10...30 bar nyomásra komprimált levegő végzi. Az ívoltó szerkezet legfontosabb része a Laval-fúvóka ahol a légáramlás felgyorsul. A nagy sebességű levegő a fúvóka által körülvett ívet tengelyirányban áramolva hűti és a töltéshordozók nagy részét is magával ragadja. A befújt légmennyiség független a megszakítandó áramtól, ezért a légnyomásos megszakítók független ívoltásúak. A légmennyiséget a névleges zárlati megszakítási áram értékéhez választják, ezért kis áramoknál áramlevágás jelentkezik.

A jelenleg alkalmazott két korszerű megszakítófajta közül is csak a középfeszültségű motorok kapcsolására kontaktorként is általánosan használt d.) vákuummegszakítók szerkezetét és működését ismertetjük részletesebben. A nagyfeszültségen kizárólagosan, de középfeszültségen is használt másik korszerű megszakítófajtát, c.) kénhexafluorid-gázos t is csak a következő néhány mondatban tudjuk bemutatni:

 1. A kénhexafluorid (SF6)-gáz kedvező villamos szilárdsági és egyedülállóan kedvező ívoltási tulajdonságai tették lehetővé e megszakítófajta kifejlesztését. Az ívet zárt oltókamráben lévő SF6-gázban szakítják meg, miközben az az ív és a gáz egymáshoz képest mozog. E mozgások egymáshoz viszonyított iránya alapján a megszakítóknak, illetve az oltókamráknak két alaptípusa különböztethető meg: a fúvással oltó, és a forgóíves szerkezetek. A fúvással oltó megszakítók ívoltó szerkezete hasonló a légnyomásos megszakítókéhoz. A Laval-fúvóka által körülvett ívet itt is nagy (10...16 bar) nyomású gáz tengelyirányú áramában hűtik és deionizálják (hosszoltású technika) a megszakítandó áram nagyságától független és részben függő ívoltási technikával. Még független ívoltás esetén sem hajlamos áramlevágásra ez a megszakítófajta. A forgóíves - az ív tengelyére merőleges gázáramban oltó - keresztoltású ívoltó szerkezetek teljes mértékben önoltó típusúak.

 2. Vákuummegszakítók

A nagy vákuum (10-5...10-6Pa) - különösen kisebb elektródatávolságok esetén - más szigetelőanyagokhoz képest igen jó villamos szigetelő tulajdonságú (6.10. ábra). A gáznyomás folyamatos csökkentésével a molekulák és a térben előforduló töltéshordozók közepes szabad úthossza az elektródtávolság többszörös értékére is növekedhet, amely elvileg kizárja az átütés lehetőségét. Ezen állapot normál körülmények között már 10-1 Pa nyomásnál bekövetkezik. Hogy mégis bekövetkezik az átütés, az az anód felületébe ütköző igen gyors elektronok miatt van, mivel azok ott leadják kinetikus energiájukat, ahol a felület mikroszkopikus részét elgőzölögtetik, és az átütés a gőzfelhőkből kiindulva a gázokhoz hasonlóan megy végbe.

Kép

6.10. ábra. Átütési feszültségek az elktródatávolság függvényében

A vákuumban égő ív az anódból és katódból kiváló fémgőz plazmából áll. A töltéshordozók elsősorban termikus emisszió útján keletkeznek. A hőleadás lehetséges módja a sugárzás, amely kicsi, tehát nagy az ívhőmérséklet, így az ívfeszültség is kicsi (50…200 V). Az érintkezők nyitásakor kialakuló katódfoltból indul az áramvezetés. Kb. 1 mm-ig téremissziós vezetés, nagyobb távolságoknál az erőtérben felgyorsult töltéshordozók becsapódása által az elektródák anyagából kiváló fémgőz-ív alakul ki. Ez az ív az áram növekedésével a következő átalakulásokon megy keresztül:

 1. Kisebb áramoknál, kb. 100…150 A-ig, csak egy ívtalppont, és az is csak a katód felületén alakul ki, tehát csak katódesés jön létre. A fémgőz-plazmán belül kb. 105 Pa (1bar) nyomás uralkodik, kívül pedig vákuum van. A belső fémgőz nyomásával az elektrodinamikus szűkítő erőből adódó nyomás tart egyensúlyt (2.19. ábra). Váltakozó áram megszakításakor, az áram nullaátmenetéhez közeledve áram a természetes nullaátmenet előtt megszakad, tehát áramlevágás jön létre. A gyakorlatban azt a legnagyobb levágási áramot tekintik mértékadónak, amely legalább 5% valószínűséggel fordul elő. Az áramlevágásra való hajlam a megszakítandó áram növekedésével csökken, mert ilyenkor nagy a gőznyomás. Nagy zárlati áramok megszakításakor gyakorlatilag meg is szűnhet.

 2. Nagyobb áramoknál kb. 4 kA-ig több áramszál alakul ki (egy-egy áramszál kb. 100…150 A áramot vezet). Még mindig nincs anódesés. 4 kA-től 8…12 kA-ig az anódnál is fókuszálódnak, egyesülnek az áramszálak. Ekkor már anódesésről is beszélhetünk. 8…12 kA-nél a katód is koncentrált talpponttá áll össze.

Ha az áram csökken, akkor az átalakulási folyamat fordítva zajlik le.

Mivel az érintkezők fémgőzeiből áll az ívplazma, annak tulajdonságait az érintkezők anyaga szabja meg. Ebből következik, hogy az érintkezőknek fontos követelményeket kell kielégíteniük. A főbb követelmények a következők:

 1. Kis áramlevágási hajlam, nagy parciális gőznyomás. Közepes áramlevágási értékkel jellemezzük az anyagokat, amely pl. Cu esetén 4 A, Ag-nél 6 A és W-nál 9,2 A, Sb-nál (antimon) 0,5 A. Különböző középfeszültségű áramkörök megszakításakor réz-króm ötvözeteknél 2…5 A, ezüst-szelén esetén 0,5…1 A értékeket mértek.

 2. Kis ívfeszültség váltakozó áramon, mert így kisebb a termikus igénybevétel. A Cu és Ag esetében túl nagy értékű az ív feszültsége.

 3. Kis anyagfogyás (érdekes pl., hogy 3 kA-nél kisebb áram megszakításakor az anyagvándorlás következtében az anódon még súlynövekedés is mérhető). Oxidáció, illetve konvekciós hőátadás nincs, így hengeres síkérintkezők használhatók. Kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy növekvő árammal nőtt, a hengeres érintkező átmérőjének növekedésével csökkent az anyagfogyás. 10 kA, vagy annál nagyobb, áramoknál azonban a sima hengeres érintkezők anyagfogyása túlságosan nagyra adódna, ezért az érintkezőket pl. a 6.11. és a 6.12. ábrán látható bevágásokkal látják el. A 6.11. ábrán látható szerkezetben az áramutak mágneses térének sugárirányú összetevője a tengelyirányú ívet forgásra kényszeríti. Mivel az ív a talppontját állandóan változtatja, az érintkező nem ég be, az anyagfogyás mérséklődik, és az élettartam megnő. Hasonló hatás érhető el az 6.12. ábrán vázolt érintkezőkkel, amelynél a mágneses tér tengelyirányú összetevője az ív töltéshordozóira gyakorol erőhatást, és diffúz-ív alakul ki az érintkezők között.

Kép

6.11.  ábra. Az ív forgatása vákuummegszakító érintkezői között (forrás: SIEMENS)

Kép

6.12.  ábra. Diffúz-ív a vákuummegszakító érintkezői között (forrás: SIEMENS)

 1. Kis hegedési hajlam. Vákuumban a fémek felületén nincs oxidhártya, ezért nagy zárlati áram hatására könnyen összetapad vagy összeheged az érintkezők felülete. Az érintkezőket csak jelentős erőtöbblettel lehet nyitni, és ezután az összehegedt részek elszakadva, eltörve érdes a felületet eredményeznek. Nem szabad azonban durva, éles törésfelületeknek kialakulniuk, mert ezek jelentékenyen rontják a villamos szilárdságot. Ennek elkerülésére kétalkotós ötvözetekből készítik az érintkezőket; ilyen pl. a Cu-Bi vagy az Ag-Pb ötvözet.

 2. Gázmentesség. A 0,1 ppm megengedett értéket gyártáskor csak bonyolult technológiai műveletekkel (dezoxidálás foszforral, átolvasztás vákuumban, átmosás gázokban és zónás indukciós olvasztás) lehet elérni. A maradék gázokat ún. getterhatású ötvöző anyagok felhasználásával lehet megkötni. Meleg getterhatása van 1100...1700oC között a Zr-nak. A Pa hideg getterhatását a kondenzációs ernyők készítésekor hasznosítják.

Kép

6.13. ábra. Vákuum-oltókamra kéttagú szigetelővel

Kéttagú szigetelővel felszerelt, forgató íves vákuum megszakítókamrák szerkezeti felépítése a 6.13. ábrán látható. A szigetelőket (6) általában olyan különleges fémoxid kerámiákból készítik, amelyekkel létrehozható a fémszerelvényekkel a megfelelő vákuumzáró kötés. Figyeljük meg, hogy az állóérintkező (1) a kamra egyik végéhez van rögzítve, a mozgóérintkező (2) - tengelyirányban elmozdítható - szára  egy - a mozgó tömítés szerepét ellátó - csőmembránon (4), és egy vezető perselyen keresztül van kivezetve a kamra  másik végén. A vékonyfalú csőmembrán mechanikai élettartamát azzal is növelik, hogy a kondenzálódó fémcseppek ellen ernyővel védik. A kamrákban a nagy vákuumot úgy hozzák létre, hogy azokat 10...30 órán keresztül 200...500oC hőmérsékleten szívják. Ezután a vákuum a csőben évtizedekig megmarad. A tartósan üzemen kívül lévő kamrákban a leromlott vákuum néhány kisáramú megszakítás (ún. „kondiconálás") után helyreáll. A kamrákat főként középfeszültségre készítik, de gyártottak már 100 kV-nál nagyobb feszültségű kamrákat is.

Kép

6.14. ábra. Középfeszültségű vákuummegszakító rugóerőtárolós hajtással

A zárt vákuum megszakítókamrák előnyei közé tartozik, hogy azok tűz- és robbanásveszélyes helyen is alkalmazhatók. Az áram már általában az első áramnullaátmenetnél megszakad, tehát az ívidő rövid, amely a kamra nagy élettartamát eredményezi. A élettartam növeléséhez a kis nyitási távolság miatt kialakuló rövid és kis energiájú ív is hozzájárul. A kis nyitási távolság és a kis működtetési energiaszükséglet lehetővé teszi az egyszerű elektromágneses hajtás alkalmazását is.

A 6.14. ábrán egy - a három pólus közös rugóerőtárolós hajtásával egybeépített - középfeszültségű vákuummegszakító látható. Ezeket az egységeket általában kocsira felszerelve és szakaszoló érintkezőkkel ellátva használják a légszigetelésű fémtokozott berendezésekben, de találkozunk olyan megoldással is, amikor a vákuumkamra zárt - SF6 gázzal feltöltött - térben van elhelyezve. A nagy élettartamú és elektromágneses működtetésű vákuumkamrák különösen jól használhatók középfeszültségű kontaktorként pl. motorok terhelőáramának kapcsolására. Ilyenkor azonban a motorokat - szigetelésük megóvása érdekében - túlfeszültségvédelemmel célszerű ellátni, mert áramlevágás és újragyújtás következtében túlfeszültségek léphetnek fel.

Kisfeszültségű megszakítók

A kisfeszültségű megszakítók váltakozó és egyenfeszültségűek egyaránt lehetnek. Váltakozó feszültség esetén legfeljebb U n=1000V, egyenfeszültség esetén legfeljebb U n=1200 V a névleges érték. A kisfeszültségű megszakítók névleges árama az I n=6,3 kA-t, zárlati megszakítóképessége az I z=200 kA értéket is elérheti. Ezek a legdrágább kapcsolókészülékek, jellemzőjük a nem gyakori működés, ezért általában a kisfeszültségi villamos berendezések főként zárlat, de túlterhelés elleni védelmére (automatikus kikapcsolás a védelmek hatására) használják nem nagy (legfeljebb napi c=1…5) be- és kikapcsolási ciklus esetén. Az üzemi áram gyakori kapcsolására többnyire kézi működtetésű kapcsolókat vagy kontaktorokat (túlterhelés elleni védelmi funkcióval) alkalmaznak. A kisfeszültségű megszakítókkal szemben is fontos követelmény, hogy károsodás nélkül álljanak ellen a rajtuk átfolyó zárlati áram dinamikus és termikus igénybevételének (az utóbbinak addig, amíg a megszakító a védelem hatására a zárlatot lekapcsolja). Fontos előírás az is, hogy a megszakítóknak karbantartással vagy anélkül, legalább 104 c mechanikai és 103 c villamos kapcsolási élettartama legyen.

A kisfeszültségű megszakítók szerkezeti felépítése és működése rendeltetésükből adódik. Ennek alapján a következő három típust ismertetjük:  általános rendeltetésű (B típusú), áramkorlátozó (A típusú), kismegszakítók. Bemutatásuk előtt célszerű megismerkedni a közös - villamos és/vagy mechanikai funkcionális egységet alkotó - szerkezeti egységeikkel, bemutatásuk után pedig a kiválasztásukkal.

Szerkezeti egységek

A három fázis egyidejű kapcsolására alkalmas kisfeszültségű váltakozó áramú megszakítók vázszerkezetére szerelt villamos szerkezeti egységek vázlata a 6.15. ábrán látható. A kisfeszültségű megszakítók négy fő csoportba (áramút, sönt kioldók, segédérintkezők, mechanikai szerkezetek) sorolható (esetleg különálló és cserélhető) szerkezeti egységből állnak, vagy építhetők össze. Nem minden szerkezeti egység szerepel azonban a különböző rendeltetésű megszakítók esetében, egyenáramú megszakítóknál pl. csak egy-vagy két pólust kell figyelembe venni. Megjegyezzük, hogy ezen a jelképi jelöléseket tartalmazó vázlattól a megszakítók valóságos szerkezete természetesen eltér (pl. az áramút alakja, a csatlakozókapcsok elhelyezkedése és az érintkezők kialakítása tekintetében is).

Kép

6.15. ábra. Kisfeszültségű váltakozóáramú megszakítók szerkezeti egységei

Az áramút (1) tartalmazza a csatlakozókapcsokat (2), a főérintkezőket (3), az ívoltó szerkezetet (4), beleértve az ívhúzó érintkezőt is és esetleg a kioldó egységet (5), valamint ezek tömör vagy hajlékony vezetőkkel való összekötését (6).

 1. A megszakítók áramköri csatlakoztatásához szolgáló csatlakozók, csatlakozókapcsok (2) általában kisebb névleges áramerősségig (I e=160 A-ig) vezetékek befogadására szolgáló csavaros szorítók. Nagyobb áramerősségeknél a csatlakozók átmenő csavarok számára szolgáló furatokkal ellátott lapos sínek (Általában I e=200-630 A-ig egy, 630-1000 A-ig kettő 1000-6300 A-ig négy furattal). Ezekhez 630 A-ig kábelsaruval, nagyobb áramoknál sínnel szokás csatlakozni. A csatlakozókapcsok anyaga Cu.

 2. A főérintkező knél (3) biztosítani kell a kellő nagyságú érintkezési nyomóerőt (zárlati áram esetén is), a pattogásszegény zárást, a gyors nyitást, valamint a hatékony ívterelést ill. ívfúvást. Ezen - a különböző rendeltetésű megszakítók esetében egymástól eltérő súllyal szereplő - követelmények kielégítése érdekében az érintkező szerkezeteket az áramútban lévő érintkezőkre és az ívre ható elektrodinamikus erőhatások figyelembe vételével kell kialakítani. Ilyen - az áramutat is magába foglaló, és gyakran fluxusvezető vasmagot is tartalmazó - érintkező-szerkezeteket a megszakítók szerkezeti felépítésének tárgyalása kapcsán fogunk bemutatni. Az érintkező szerkezetek kialakításakor arra is tekintettel kell lenni, hogy a nagyobb névleges áramerősségű megszakítók áramútját 2...4 párhuzamosan kapcsolt áramútból, ill. érintkezőből kell összeállítani. A főérintkezők anyaga a megszakítandó zárlati áram erősségétől is függ. 3 kA-ig AgCdO vagy AgZnO, 20 kA-ig AgW, vagy AgNi és AgC aszimmetrikus érintkezőpárok. Ha a megszakító áramútjai (15 kA-nél nagyobb zárlati áram esetén) ívhúzó érintkezőket is tartalmaznak, akkor a főérintkezők anyaga Ag, AgNi vagy AgCdO, az ívhúzó érintkezőké pedig AgW vagy CuW.

 3. A kisfeszültségű váltakozó áramú megszakítóknál az ívoltó szerkezet (4) rézből vagy vasból készült deionlemezes oltókamra, az egyenáramúaknál pedig szigetelő anyagból készült (rés, keresztirányú vagy labirintus) oltókamra is használatos. Az ívoltó szerkezeteket hőálló anyagból (pl. kerámia) készült ház veszi körül. Az ívnek az ívhúzó szarvak által az oltókamrába való terelését minden esetben támogatja az áramutak önfúvó (esetleg fluxusvezető vasmaggal erősített) mágneses hatása, vagy - a rézből készült deionlemezes vagy szigetelő anyagból készült oltókamrák esetében - esetleg fúvótekercs hatása is.

 4. Ha védelem nem elektronikus, akkor az áramút soros elemét képezi a termikus-mágneses kioldó- egység (5). Elektronikus védelem esetén az áramútban a kioldó- egység helyett áramváltó vagy áramjeladó van beépítve úgy, hogy annak ablakán áthalad az áramút vezetője. A kioldó-egység primer vagy szekunder ikerfémes működtetésű túlterhelési (7) és/vagy primer elektromágneses működtetésű zárlati vagy gyorskioldóból (8) áll. A túlterhelési és a gyorskioldó gyakran egy (általában cserélhető) szerkezeti egységként szerepel, tehát túláramvédelmi kioldó-kombinációt alkot. A túlterhelési kioldó kisebb névleges áramoknál (Ie≤63 A) primer, mert ikerfémét az áramúton átfolyó áram fűti. Nagyobb áramoknál azonban mindig szekunder túlterhelési kioldót használnak, mert az ikerfém fűtésére szolgáló áramváltót is közbe kell iktatni. Ezek a kioldók az áram nagyságától függő késleltetéssel szólalnak meg. A túlterhelési kioldó kisebb névleges áramoknál (Ie≤63 A) primer, mert ikerfémét az         áramúton átfolyó áram fűti. Nagyobb áramoknál azonban mindig szekunder túlterhelési kioldót használnak, mert az ikerfém fűtésére szolgáló áramváltót is közbe kell iktatni. Ezek a kioldók az áram nagyságától függő késleltetéssel szólalnak meg. Az elektromágneses működtetésű primer zárlati vagy gyorskioldó egy olyan kisméretű elektromágnes, amelyet az áramúton folyó áram gerjeszt és a mágneses erőhatás a mágnes mozgó részét egy rugó ellenében húzza az álló részhez. Időlépcsőzött zárlatvédelemhez a gyorskioldókat késleltető szerkezettel látják el. A nagyobb névleges áramerősségű megszakítóknál használják a gyorskioldók határáram-kioldó elnevezésű változatát, amelyek nagy zárlati áramok felléptekor késleltetés nélkül működnek. Ennek megfelelően a mágnes mozgó részének tömege kicsiny és a rugó ereje nagy lehet.

 5. A vezetői összekötések (6) anyaga Cu. A hajlékony vezetékek vékony fonott szálakból, vagy vékony szalag-kötegből tevődnek össze.

A kisfeszültségű megszakítókban nemcsak az áramútban vannak sorosan beépítve kioldók hanem feszültségről működtetett sönt kioldók (9) is fontos szerepet játszanak. Ezen csoport két szerkezeti egysége közül az elektromágneses működtetésű munkaáramú (10) és a feszültségcsökkenési(11) kioldó jellemzőit mutatjuk be.

 1. A munkaáramú kioldó feladata a megszakító távvezérléssel vagy saját elektronikus védelemmel történő kikapcsolása. A kioldónak biztosan kell működnie a (0,8...1,2)U n feszültségtartományban.

 2. A feszültségcsökkenési kioldó feladata, hogy elejtése által kikapcsolja a megszakítót, ha a hálózati feszültség névleges értéke (0,4...0,6)U e-nél kisebb értékűre csökken. Legalább 0,8U e értéknél viszont behúz, és lehetővé teszi a megszakító bekapcsolását.

A kisfeszültségű megszakítókat vezérlési, reteszelési és jelzési célból segédérintkező-egységgel (12) szerelik fel. Ezeket általában az érintkezőket működtető főtengellyel vannak mechanikus kapcsolatban.

A mechanikai szerkezetek csoportjába tartozik a megszakító vázszerkezete (13) és működtető mechanizmusa.

 1. A vázszerkezeten helyezkedik el a megszakító működtető mechanizmusa - amely főtengely által a pólusokat működtető mechanizmusból és az érintkezők zárt helyzetét biztosító zárószerkezetet is tartalmazó hajtószerkezetből tevődik össze. Ezen túlmenően, az összes többi szerkezeti egység is a vázszerkezeten kapott helyet, valamint ennek segítségével lehet a megszakítót kapcsolóberendezésbe beépíteni, illetve kapcsolótáblára felszerelni. A vázszerkezet általában fémből készül. A műanyagok fejlesztése során elért eredmények azonban lehetővé tették, hogy a fém vázszerkezetet (a szilárdsági korlát miatt ugyan csak Ie=1000 A-ig) műanyaggal helyettesítsék (kompakt megszakítók).

 2. A működtető mechanizmus egyik részét képező rugós energiatárolós hajtószerkezet (vagy hajtómű) segítségével végezhető el a kisfeszültségű megszakító főérintkezőinek kellő nagyságú sebességgel való zárása és nyitása. A kisfeszültségű megszakítók mozgó érintkezője a főtengely elfordításával csapó mozgást végez, tehát ehhez igazodva kell a hajtószerkezetet (a zárszerkezettel együtt) kialakítani.

Kép

6.16. ábra. Kisfeszültségű általános rendeltetésű megszakító

Általános rendeltetésű megszakítók

Az általános rendeltetésű ( B-típusú) megszakítók viszonylag lassú működésűek, nem igényelnek nagy kapcsolási sebességet, és kikapcsoló erőt, ezért hajtásuk méretei kisebbek lehetnek és a megszakító mechanikai élettartama nagyobb lehet. Az általános rendeltetésű váltakozó áramú megszakítókat és az általuk kapcsolt hálózatokat annak figyelembe vételével kell termikus és mechanikus igénybevételre méretezni hogy átfolyik rajtuk az i F független váltakozó zárlati áram csúcsértékének megfelelő áram (2.25. ábra). Ezen megszakítók érintkezői az i F áram fellépése után (késleltetés nélkül is) viszonylag lassan (általában 5 ms-nál hosszabb idő múlva) nyitnak, és az ív feszültsége viszonylag lassan növekszik (általában a tápfeszültség pillanatértékénél kisebb értékűre). Ebből következik, hogy működési idejük t m=10...25 ms. Az általános rendeltetésű megszakítókat kisfeszültségű energiaelosztó hálózat tápoldalán, annak legnagyobb névleges és zárlati áramú részén alkalmazzák, ahol az energiaellátás folyamatosságának fenntartása kiemelt jelentőségű. A nagyáramú berendezésrészek védelme mellett zárt állapotban kell maradniuk, amíg a vezetékoldali zárlatot az ahhoz közeli megszakító megszakítja. Ebben az esetben a megszakító gyorskioldója - időlépcsőzött zárlatvédelem kialakítása érdekében - 100...500 ms idővel késleltetve működik, tehát az i F független zárlati áram sok perióduson keresztül is átfolyik. Ilyenkor tehát még nagyobb (főként termikus) igénybevétellel kell számolni.

Kép

6.17. ábra. Kioldó-egység elvi túláramvédelmi jelleggörbéje

Egy általános rendeltetésű, fém vázszerkezetű (régebben gyártott, ma már klasszikusnak tekinthető) megszakító főbb szerkezeti egységeit a 6.16. ábrán mutatjuk be. Vastagon kihúzva látható a két (alsó és felső) csatlakozó közötti áramút, amely tartalmazza a merev sín- és hajlékony sodronyszakaszok között sorosan bekötött főérintkezőket és a túláramvédelmi kioldó egységet, amely jelen esetben elektromechanikus működésű. Fázisonként egy pár (álló és mozgó) áramvezető érintkező nyitása után az és ívhúzó érintkezők között kialakuló ív az ívterelő szarvakon keresztül jut be a deionlemezes oltókamrába. A konstrukció hibája, hogy az érintkezők zárt állapotában (a zárlati áram hatására táguló hurok miatt) a mozgó érintkezőre ható erő a szűkületi erővel azonos értelmű, és ellentétes az érintkezőrugó erőhatásával. Az érintkezőfeleket összenyomó erő lecsökken, tehát az érintkezők termikus igénybevétele és a hegedés veszélye fokozódik. A termikus-mágneses kioldó egységben lévő áramvezető át van fűzve a zárlati áramra érzékeny és pillanatműködésű elektromágneses gyorskioldó vasmagján, valamint a túlterhelési szolgáló ikerfémes hőkioldó ikerfémjének fűtésére szolgáló áramváltó vasmagjának ablakán. Bármelyik kioldó működése (tehát túláram) esetén a megszakítás automatikusan jön létre a kikapcsoló rugó hatására, mert ilyenkor a túláramvédelmi kioldó egységben lévő kioldó kar elmozdul, és oldja a megszakító zárszerkezetét. A két kioldó megszólalási árama elforgatható tárcsákkal állítható be. Elvi túláramvédelmi jelleggörbéje a 6.17. ábrán látható, amely két szakaszból áll. A zárlati kioldó megszólalási áramánál (I mz) kisebb - de a határáramnál (ebben az esetben gyakorlatilag a névleges áramnál) nagyobb - túlterhelési áramok esetén csak a hőkioldó működik az áram nagyságától függő késleltetéssel. Az I mz értékénél nagyobb áramok tartományában pedig csak a zárlati kioldó szólal meg gyakorlatilag késleltetés nélkül, és ennek hatására kb. 5-10 ms múlva nyitnak a főérintkezők. A kioldók túláramvédelmi jelleggörbéjéből két viszonyszám adódik, az egyik a termikus kioldási viszony:

(6-2)

ahol I h a határáram és I n a névleges áram. Ennek értékét minél közelebb célszerű választani az egységhez, a gyakorlatban V t=1,1 állandó értéket valósítanak meg. A gyorskioldási viszony:

(6-3)

amelyet - a megszakítók feladatának megfelelően - Vgy=2…15 érték közé állítanak be.

Kép

6.18. ábra. A kiegyensúlyozott taszítás elvén alapuló érintkező-szerkezet

Az általános rendeltetésű megszakítók zárlati (dinamikus és termikus) áramterhetőségének növelése érdekében a főérintkezők elektrodinamikus terhelhetőségét kellett fokozni. Ennek érdekében manapság már olyan érintkező-szerkezeteket alkalmaznak, amelyekben a mozgó érintkező(k) áramhurokból adódó ereje (F m) a szűkületi erővel (F sz) ellentétes értelműen hatva, kompenzálja annak az érintkező feleket széttaszító hatását. Ennek egyik elterjedt megoldásaként bemutatjuk a „kiegyensúlyozott taszítás” elvén alapuló szerkezetet (6.18. ábra) Az aszimmetrikusan elhelyezett „A” forgásponttal rendelkező mozgó érintkezőre ható teljes taszító erőnek mintegy fele része (F m/2) az érintkezési helyen az érintkező feleket széttaszító szűkületi erővel (F sz) ellentétes értelműen hat.

Kép

6.19. ábra. Korszerű kisfeszültségű általános rendeltetésű megszakító

Egy a „kiegyensúlyozott taszítás” elvén alapuló érintkezőrendszerrel rendelkező korszerű (általános rendeltetésű, fém vázszerkezetű) megszakító szerkezeti felépítésének vázlatrajza látható a 6.19. ábrán. Megfigyelhető, hogy ezen kiváló elektrodinamikus ellenállóképességű megszakító szerkezeti felépítését, különösen a kioldó részt nem tartalmazó áramút alakját és a csatlakozó kapcsok elhelyezkedését, az (erőket kompenzáló) érintkezőrendszer „uralja”. Az áramvezető és az ívhúzó érintkezővel ellátott érintkezőszerkezethez igazodnak ugyanis a többi szerkezeti elemek, így pl. az alsó csatlakozókapocsnál felfűzött, és az elektronikus kioldóegységet tápláló áramváltó és az ívhúzó szarv, valamint a deionlemezes oltókamra. Ezen megszakítók sorozatának névleges áramtartománya I n=0,8…6,3 kA, zárlati megszakítóképességüké pedig I z=50…150 kA.

Áramkorlátozó megszakítók

Az áramkorlátozó (A-típusú) megszakítók érintkezői az i F független váltakozó zárlati áram fellépése után igen gyorsan nyitnak, és az u ív ívfeszültség igen gyorsan növekszik az u tápfeszültség pillanatértékénél is nagyobbra. Ebből következik, hogy a megszakítón átfolyó áram csúcsértéke (az I á átengedett áram) sokkal kisebb lehet, mint független áram csúcsértéke (I Fm), így ezen megszakítók (kicsiny t m5 ms működési idő mellett.) áramkorlátozó tulajdonságúak (2.27. ábra). Az áramkorlátozás feltételei a következők:

 1. az áram fellépése után érintkezők a lehető leggyorsabban nyissanak,

 2. az ívfeszültség lehető leggyorsabb növelése annak érdekében, hogy értéke mielőbb meghaladja az  u ív=u-I áR értéket, ahol R a zárlati kör hatásos ellenállása és

 3. ezen megnövekedett érték megtartása a csökkenő áram nullaátmenetéig.

Ebben az esetben tehát a megszakítót és a hálózatot (a függetlennél sokkal kisebb) átengedett zárlati áram időfüggvénye alapján kell termikus és dinamikus igénybevételre méretezni, sőt az elektromágneses kisugárzás is mérséklődik. A megszakítók gyors működése csak kis tömegű és egyszerű felépítésű mozgó alkatrészek felhasználásával érhető el, amely összhangban van azzal, hogy ezeket az alkatrészeket is csak az átengedett áram veszi igénybe. Zárlat esetén tehát a mozgó főérintkezőt igen gyorsan kell elválasztani és minél nagyobb sebességgel eltávolítani az álló érintkezőtől. Ennek érdekében olyan érintkezőrendszereket fejlesztettek ki, amelyben felhasználják az áramhurkokban ébredő vagy esetleg külön ütőmágnessel létrehozott nyitó irányú elektrodinamikus erőhatást, illetve a levegőnek az ív hőhatása által keltett nyomásnövekedését. Az érintkezőrendszerek kialakításakor természetesen arra is tekintettel kell lenni, hogy nyitás közben az elektrodinamikus erő az ívet minél gyorsabban az oltókamrába terelje. Az érintkezők nyitása csak addig (igen rövid ideig) késleltethető, amíg az áramkorlátozó hatás csökkenéséből (esetleg megszűnéséből) eredő megnövekedett igénybevételnek a megszakító és/vagy a védett berendezés ellenáll.

Kép

6.20.  ábra. Áramkorlátozó megszakítókban alkalmazott taszító érintkezőrendszerek

Az áramkorlátozó megszakítókban alkalmazott ún. „taszító” érinkezőrendszerek működését a 6.20 a.…f. ábra vázlatai alapján mutatjuk be, közülük a d….f ábrán olyanokat is, amelyeknél a mozgó érintkezőre és az ívre ható erő U-alakú fluxusvezető (és koncentráló) vasmag alkalmazásával növelhető:

 1. Az a. ábrán egyszeres taszító áramhurkú érintkezőrendszer látható.

 2. A b. ábrán (kettős megszakítás mellett) a kettős taszító áramhurokkal az egyszeres hurkú szerkezethez képest nagyobb erő érhető el,

 3. A c. ábrán az áramútba sorosan bekötött és ütőmágnes (amelynek nincs közvetlen ívterelő hatása) a zárlati áram adott pillanatértékénél működésbe jön, és szabadon elmozduló felgyorsult mozgó része mozgó érintkezőre üt rá, és segíti annak nyitását.

 4. A d. ábrán „elnyelő” hatású U-alakú vasmag hatására növekszik az egyszeres megszakításkor keletkező taszító erő.

 5. Az e. ábrán „kilökő” hatású U-alakú vasmaggal növelhető az egyszeres megszakításkor keletkező taszító erő.

 6. Az f. ábrán látható különleges megoldás szerint a kettős megszakítású mozgó érintkezőn kialakított zárt áramhurokban indukált - az áramúton átfolyó zárlati áram meredekségével (di/dt) arányos - i 2 áram is részt vesz az F m taszító erő létrehozásában. Ezen szerkezet, amelyben a taszító erőt még „kilökő” hatású U-alakú vasmaggal is megnövelték, különösen az igen nagy értékű, tehát nagy meredekségű zárlati áramok megszakításakor hatásos.

A 6.21. ábrán egy - különleges kioldó szerkezettel kombinált - egyszeres taszító áramhurkú érintkezőrendszer (6.20 a. ábra) vázlatát mutatjuk be. Ennél meghosszabbított szárú álló (1) és mozgó (2) érintkezővel érték el, hogy a zárlati hurkot tágító elektrodinamikus erőhatás minél jobban elősegítse szétválásukat. A c pontban érintkező érintkezők bekapcsolt helyzetben vannak, a 2 mozgó érintkező körme a 4 kioldó féltengelynél, szára pedig a 3 karral együtt a b csuklópontnál támaszkodik fel. Túlterhelési vagy kis zárlati áramok esetén a kicsiny elektrodinamikus taszító erő nem elegendő a támaszkodás feloldására, és a megszakító hő- vagy gyorskioldója elfordítja a 4 kioldó féltengelyt. Ezzel a 2 mozgó érintkezőt a rugó leválasztja a párjáról. Ebben az esetben tehát a megszakító általános rendeltetésűként működik. Nagy zárlati áramok esetén viszont (a kellően nagy elektrodinamikus taszító erő hatására) a b csuklópont a nyíl irányában mozdul el, miközben a 2 mozgó érintkező körme a 4 féltengely fölé emelkedik (mielőtt az elfordulna). Ezután a 2 mozgó érintkező az elektrodinamikus a rugóerő hatására igen gyorsan leválik a párjáról. Ez együtt jár az ívhossz gyors növekedésével, és oltókamrába való terelésével. Egy ilyen elektrodinamikus zárszerkezet gyakorlati megvalósítására egy áramkorlátozó megszakító egyik pólusának metszeti vázlatrajzát mutatjuk be az 6.22. ábrán.

Kép

6.21. ábra. Egyszeres taszító áramhurkú érintkezőrendszer különleges kioldószerkezettel

Kép

6.22. ábra. Áramkorlátozó megszakító az 6.21. ábra szerinti szerkezettel

Ugyancsak egyszeres taszító áramhurkú érintkezőrendszer (6.20 a. ábra) található abban az áramkorlátozó, műanyagból készült vázszerkezetű, zárt burkolatú ún. kompakt megszakítóban is, amelynek axonometrikus vázlatát a 6.23. ábrán mutatjuk be. Ezen a jelölések a következők: 1. a felső csatlakozókapocs, 2. a deionlemezes oltókamra, 3. a mozgó főérintkező, 4. az álló főérintkező, 5. a rugós energiatárolós működtető mechanizmus, 6. a hőkioldó beállító gombja, 7. a hő-és mágneses kioldót tartalmazó kioldóegység, 8. a mágneses kioldó beállító gombja, 9. a kioldóegység mutató lemeze és 10. a működtető kar.

Kép

6.23. ábra. Áramkorlátozó megszakító az 6.20.a. ábra szerinti érintkező-rendszerrel

Kép

6.24. ábra. Áramkorlátozó megszakító az 6.20.e. ábra szerinti két érintkezőrendszerrel

Különlegesen nagy zárlati áramkorlátozó képessége van a 6.24. ábrán látható - pólusonként zárt burkolattal rendelkező – áramkorlátozó megszakítónak. Ez a megszakító tengely körül forgó mozgó érintkezővel két helyen szakítja meg a zárlati áramot. Érintkezőrendszere két - az 6.20 e. ábrán bemutatott - „kilökő” hatású U-alakú vasmaggal növelt, az érintkezőket taszító erejű egyszeres megszakítású szerkezet kombinációja. Ezt az érintkezőket taszító, és a kétszeres ívfeszültség növekedése által létrehozott nagy áramkorlátozó technikát még egy újfajta, az igen nagy áramokat korlátozó kioldási technikával is kiegészítették. Ez az ív hőenergiája által létrehozott nyomásnövekedés hatására ún. reflex kioldást eredményez (6.25. ábra). Az ív energiája által keltett nyomásnövekedés hatására egy dugattyú közvetítésével egy rugós szerkezet - egy adott küszöbértéknél (kb. 25I e) nagyobb független áramnál - reflex kioldást hoz létre, kb. 3 ms-mal az érintkezők nyitása után. A küszöbértéknél kisebb áramértékek esetén a megszakító az érintkezők kis mértékű nyitása után visszazárja érintkezőit, tehát nem old ki, mert a nyomás nem elegendő a reflex kioldáshoz. Ilyenkor csak az ívfeszültség áramkorlátozó hatása érvényesül. A küszöbértéknél nagyobb áram esetén viszont a megszakítás nagyon gyorsan (kb. 1 ms alatt), még további áramkorlátozással következik be. Ezen megszakítók sorozatának névleges áramtartománya I n=100…630 A, zárlati megszakítóképességüké pedig I z=20…100 kA. A sorozat minden tagja elektronikus kioldó egységgel látható el, de I n=250 A-ig termikus-mágneses kioldó egység is használható.

Kép

6.25. ábra. Reflex kioldási technika

Kismegszakítók

A kismegszakítókat speciális kisfeszültségű megszakítóknak tekintjük nemcsak a felépítésükből adódó kis méretük és egyszerű beépíthetőségük, hanem főképp a kis névleges áramukhoz (I e=4...125 A) tartozó nagy zárlati megszakító képességük (I z=3...25 kA) miatt is. Ez utóbbi tulajdonságuk az áramkorlátozó jellegükkel van kapcsolatban, amely épp a kis méretükből és tömegekből adódó igen gyors működésükből, valamint az igen gyorsan növekvő ívfeszültséget keltő ívoltó szerkezetükből következik. A kismegszakítók a kisebb áramú fogyasztói leágazások nélkülözhetetlen készülékei. Kézi működtetéssel üzemszerű be- és kikapcsolás, valamint az áramútjukba sorosan beépített ikerfémes túlterhelési és mágneses gyorskioldójuk segítségével nemcsak zárlat, hanem túlterhelés elleni védelem feladatát is ellátják. Ezen utóbbi funkciójuk és csere nélküli többszöri használhatóságuk (mechanikai élettartamuk eléri 2.104 c-t) miatt, fogyasztói leágazásoknál sokkal előnyösebben alkalmazhatók mint az olvadó biztosítók, amelyeket (fedővédelemként) a tápoldalon célszerű használni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a kismegszakítók viszonylag olcsók is, mert tömeggyártásban készülnek. Szerkezeti egységeik zárt műanyagházban foglalnak helyet (kompakt felépítés).

Kép

6.26. ábra. Kismegszakító felépítése és működési hatásvázlata

Egy kismegszakító felépítése és túláramvédelmi működési hatásvázlata a 6.26. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy az áramútban lévő mágneses kioldó egy szolenoid típusú váltakozó áramú mágnes, amelynek mozgó része behúzáskor a megszakító rugóerő tárolós hajtásának kioldó kengyelére hat. Ugyanerre hat az ikerfémes kioldó, közvetlenül fűtött ikerfémének szabadon elhajló vége által is. A kismegszakítók túláramvédelmi kioldóinak nemcsak felépítése hanem működése is azonos más megszakítók túláramvédelmi kioldóegységével, csak azok nem állíthatók. Ennélfogva a kismegszakító elvi túláramvédelmi jelleggöbéje is azonos a 6.17. ábrán szereplő karakterisztikával. A kismegszakítókat különböző védelmi feladatok ellátására készítik. A gyakorlatban három féle szabványos védelmi karakterisztikát használnak. Ezek csak a gyorskioldó megszólalási áramértékeiben különböznek. A 6.27. ábrán láthatók a kismegszakítók szabványos (B, C és D-jelű) jelleggörbéi, illetve jelleggsávjai. A B-jelű vezetékvédelmi célra (V gy=3..5), a C-jelű általános háztartási célra (V gy=5…10), a D-jelű pedig motorvédelmi célra (V gy=10…20) ajánlott jellegsáv.

Kép

6.27. ábra Kismegszakítók szabványos karakterisztikái

Az áramkorlátozó kismegszakítók zárlati működését az általuk átengedett energiával arányos (I 2 t) m működési Joule integrállal szokás jellemezni. Ennek változását az I F független zárlati áram effektív értékének függvényében a 6.28. ábrán látható diagramokkal mutatjuk be. Az egyes görbékhez tartozó számok az egyes kismegszakítók I n névleges áramértékeit jelentik A-ben. Megfigyelhető, hogy pl. az I n=25 A névleges áramú kismegszakító I F=4 kA független zárlati áram megszakításakor a szinuszos áramfélhullám energiájának csak 7,5%-át engedi át, az I n=100 A-es I F=15 kA-nél pedig 6,6%-át.

Kép

6.28. ábra. Kismegszakítók működési joule.integrálja a független zárlati áram függvényében

Kiválasztás

A kisfeszültségű megszakítók kiválasztásakor kapcsolókészülékek kiválasztásának általános előírásait kell figyelembe venni. Így többek között meg kell határozni és ellenőrizni kell a megszakító villamos, mechanikai jellemzőit, beépítési és környezeti feltételeit a működtetésre, vezérlésre és hajtásra vonatkozó, valamint a védelmekkel kapcsolatos követelményeket (lásd az 5 fejezetet). Ezen utóbbi követelmény teljesítéséhez - általános rendeltetésű megszakítóknál - annak ellenőrzése is hozzátartozik, hogy a hálózatban több (sorosan beiktatott) megszakító szelektíven működik-e, tehát hogy a túlterheléshez ill. zárlathoz legközelebbi kapcsol-e le egyedül. Ehhez a megszakítók kioldóinak karakterisztikáit is egyeztetni kell.

A túlterhelési kioldók szelektív védelmi működésének feltétele, hogy azok jellegsávjai, vagy jelleggörbéi (megfelelő biztonsággal) ne kerüljenek egymással fedésbe. Ez a gyakorlatban akkor teljesíthető, ha a tápponthoz közelebbi és távolabbi megszakítók kioldóinak jelleggörbéire (lásd az 6.17. ábrát) az I hk/I ht2 és az I mzk/I mzt2 relációk fennállnak. Ezen utóbbi kritérium a zárlati kioldók szelektív működésének is szükséges (de nem elégséges!) feltétele, tehát még további feltételeknek is eleget kell tenni.

Az 6.29 a. ábra szerinti esetben (kiterjedt hálózatnál) meg lehetett valósítani zárlati kioldók ún. áramlépcsőzését. A tápponti ST és a leágazási SM megszakítókat összekötő 150 m hosszú kábel impedanciájának hatására a tápponthoz közeli ST megszakító I zkmax=10 kA kapcszárlati árama a tápponttól távoli SM kapcsainál lecsökkent I ztmax=5,9 kA értékűre, amely a fogyasztónál (a 20 m hosszú vezeték miatt) I ztmin=4 kA-re tovább mérséklődött. Az áramlépcsőzött védelem karakterisztikáit (6.29 b. ábra) a zárlati szelektivitás következő feltételeinek teljesítése alapján kell megvizsgálni:

 1. A tápponttól távolabbi megszakító I ztmin legkisebb zárlati árama nagyobb legyen, mint ezen megszakító zárlati kioldójának I mzt megszólalási árama (I ztminI mzt). Ez esetünkben teljesül, mert I ztmin=4 kAI mzt=1 kA.

 2. A tápponttól távolabbi megszakító I ztmax legnagyobb (kapocszárlati) árama megfelelő biztonsággal kisebb legyen, mint a tápponthoz közelebbi megszakító kioldójának I mzk megszólalási árama (I ztmaxI mzk). Ez is teljesül a vizsgált esetben (I ztmax=5,9 kAI mzk=6 kA).

 3. A tápponthoz közelebbi megszakító I zkmax kapocszárlati árama nagyobb legyen, mint ezen megszakító zárlati kioldójának I mzk megszólalási árama (I zkmaxI mzk). Ez szintén teljesül, mert I zkmax=10 kAI mzk=6 kA.

 4. Az I ztmaxI zI mzk áramtartományban a tápponthoz közelebbi ST megszakítónak kell működnie a túlterhelési kioldója karakterisztikájának megfelelő időkésleltetéssel. Esetünkben az I ztmax=5,9I zI mzk=6 kA (a 6.29 b. ábrán vonalkázással jelölt) tartományban az ST megszakítót túlterhelési kioldója mintegy 0,9…8 s időkésleltetéssel kapcsolja ki.

Kép

6.29. a) ábra Általános rendeltetésű megszakítók szelektív működése áramlépcsőzéssel

Kép

6.29. b) ábra Általános rendeltetésű megszakítók szelektív működése áramlépcsőzéssel

A 6.30 a. ábrán látható áramkörben a zárlati kioldók áramlépcsőzése nem valósítható meg, mert a megszakítókat összekötő vezetékek kicsiny impedanciája miatt a zárlati áram nem csökken kellőképpen a tápponttól a fogyasztó irányában. A zárlati szelektív működést csak a zárlati kioldók időlépcsőzésével lehetett megoldani, amint az a 2.26 b. ábrán látható védelmi karakterisztikák alapján megállapítható, hogy:

 1. az M3-jelű megszakító zárlati kioldóját nem, de az M2 és M1-jelű megszakítóét 150 és 300 ms értékűre késleltették

 2.  Az M1 jelű megszakító még el van látva egy késleltetés nélkül működő határáram kioldóval is, amelynek megszólalási árama (20 kA) nagyobb az M2-jelű megszakító kapocszárlati áramánál (18 kA). Ezzel tehát az Iz=20…24 kA áramtartományban az áramlépcsőzés is megvalósítható.

Kép

6.30. a) ábra Általános rendeltetésű megszakítók szelektív működése időlépcsőzéssel

Kép

6.30. b) ábra Általános rendeltetésű megszakítók szelektív működése időlépcsőzéssel

A váltakozó áramú áramkorlátozó megszakítókkal ellátott hálózat szelektív zárlatvédelmét gyakran sem áram, sem időlépcsőzéssel nem lehet megoldani. Ez a helyzet az áramkorlátozó kismegszakítók esetében is. A szelektivitás biztosítására tehát más módszerek használatosak, amelyek közül hármat ismertetünk:

 1. Gyorsvisszakapcsolással szelektáló rendszerben bekövetkező végponti zárlat megszakítása után pl. a tápponti megszakító kétszer, a közbülső egyszer, a végponti egyszer sem kapcsol vissza, és végezetül csak a zárlatos szakasz kapcsolódik ki. Ebben a rendszerben tehát csak gyorsvisszakapcsolásra alkalmas hajtással rendelkező megszakítók használhatók. Ezek fokozott mechanikai és villamos igénybevételnek vannak kitéve. A rendszer alkalmazásának további hátránya, hogy bár csak rövid időre, de hibátlan szakaszok is kikapcsolódnak.

 2. Logikai szelektivitással működő rendszerben a sorba kötött (áramkorlátozó, de akár általános rendeltetésű) megszakítókat olyan különleges, késleltethető elektronikus kioldó egységgel kell ellátni, amelyek be-és kimenetei egymással információátvitelt biztosító vezető köti össze (6.31. ábra). Ezen elektronikus egységek alacsonyszintű bemenet esetén (ha nincs vezetékoldali zárlat) csökkentett időkésleltetésű (t0,1 s) készenléti helyzetben vannak. Az elektronika kimenetén alacsonyszintű jel jelenik meg, tehát az nem küld tovább parancsot. Vezetékoldali zárlat fellépése esetén az elektronika bemenetén magas szintű jel lép fel, amelynek eredményeképpen a saját időkésleltetési állapotára áll át, és kimenetén (magas szintű jel megjelenésével) reteszelő parancsot továbbít a felette lévő megszakító elektronikájának. Ennek megfelelően, ha egy (az 6.31. ábrán látható) helyen zárlat keletkezik, azt minden tápoldalon lévő megszakító elektronikája észleli, és magas szintű kimenetével parancsot küld a felette lévő megszakító elektronikájának, amely a saját időkésleltetésére áll át. Mivel a zárlat helyéhez legközelebbi M3 megszakító elektronikája semmiféle parancsot nem kap (alacsonyszintű bemenet), csak ez a megszakító működik, majdnem pillanatszerűen. Ennek működési ideje rövidebb, mint felette lévők időkésleltetése, tehát azok nem fognak működni. Ezen logikai szelektivitással működő rendszert, amelyben minden megszakító gyakorlatilag pillanatszerűen működik, széleskörűen használják az USA-ban.

Kép

6.31. ábra. Logikai szelektivitással működő rendszer

 1. Itt kell bemutatni a sorba kötött reflex kioldású áramkorlátozó megszakítók zárlati szelektív működését, és a kaszkádolásának a szelektivitás növelésére gyakorolt hatását. Ha a 6.32. ábrán látható tápoldali M1 megszakító és a zárlathoz közeli M2 megszakító névleges áramainak aránya legalább 2, akkor zárlat (és igen nagy zárlati áram) fellépése esetén először a (t 2 időpillanatban) a zárlathoz közeli M2 megszakító érintkezői nyitnak és a közöttük fellépő u ív2 ívfeszültség hatására az i F független áram növekedése erősen mérséklődik. Ezen csökkentett áramot észlelve, a t 1 időpillanatban nyitnak a tápoldali M1 megszakító érintkezői, de a közöttük fellépő u ív1 feszültségű ív energiája (a csökkentett áram miatt) nem elegendő ahhoz, hogy a hatására kialakuló p 1 nyomás elérje a reflex kioldáshoz szükséges p 1r értéket. Az M1 megszakító érintkezői tehát zárnak a t 1z időpillanatban. A t 2z-t 1 időtartamban azonban   u ív1 ívfeszültség hozzáadódik u ív2 értékéhez, és megnő az M2 megszakító áramkorlátozó hatása valamint csökken az ívelés ideje. A kaszkádolással tehát megnövekedett a szelektivitás határáramát meghatározó M2 megszakító megszakítóképessége. A kaszkádolással kialakult áramú és az u ív2 feszültségű ív energiája a reflex kioldáshoz szükséges p 2r értékénél nagyobb p 2 nyomást hozza létre, miáltal bekövetkezik az M2 megszakító reflex kioldása, és a t 1ny időpillanatban megszakítása is.

Kép

6.32. ábra. Kaszkádolás. Időfüggvények.

Olvadóbiztosítók

A közép-és kisfeszültségű olvadóbiztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadó-elemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával automatikusan megszakítja az áramkört, ha az áramerősség egy meghatározott értéket meghatározott ideig meghalad. A biztosító kis keresztmetszetű olvadó-eleme a hálózati vezető egy szándékosan meggyengített szakaszaként is felfogható. Működési ideje (az áram fellépésétől az ív kialvásáig eltelt idő) zárlatkor a félperiódusidő tört része, túlterhelések esetén ennél sokkal nagyobb, akár óra nagyságrendű is lehet.

Feladata kettős: elsősorban a zárlatok elleni védelem (a túlterhelések elleni védelem korlátozott), de a névleges, vagy annál kisebb áramokat korlátlan ideig vezetnie kell. Az olvadóbiztosító tehát a megszakítóhoz hasonló kapcsolókészülék, de csak a zárlati áram egyszeri automatikus megszakítására szolgál. A hálózat soros elemeként védelmi szerepet lát el, normál üzemi állapotban is működik és ilyenkor is van feladata: a névleges, vagy annál kisebb áramok vezetése.

Az olvadóbiztosítók többféle szempont szerint osztályozhatók. Mivel az olvadóbiztosítók legfontosabb feladata a zárlati áramok megszakítása, ezért alapvető megkülönböztetést jelent a zárlati működési jelleg szerinti osztályozás. E szerint megszakító és áramkorlátozó jellegű biztosítók különböztethetők meg. A megszakító jellegű biztosítókon a független zárlati áram úgy folyik át, hogy annak csúcsértéke is kialakul, mielőtt az olvadó-eleme kiolvadna. Az áramkorlátozó jellegű biztosítók működése sokkal előnyösebb, mert ezeknek az olvadó-eleme a független zárlati áram csúcsértékének kialakulása előtt kiolvad. Az áramkorlátozó jellegű olvadóbiztosítók terjedtek el általánosan, tehát csak azokkal foglalkozunk a továbbiakban és megnevezésükben általában elhagyjuk az „áramkorlátozó jellegű” jelzőt.

Az olvadóbiztosítók névleges feszültsége is alapvető osztályozási szempont. Az olvadóbiztosítókat csak kis- és középfeszültségen alkalmazzák. Középfeszültségnél nagyobb feszültségre nem gyártanak olvadóbiztosítókat, mert már középfeszültségen is komoly problémákkal kell szembenézni. A középfeszültségű olvadóbiztosítók (főként hosszirányban) korlátozott méreteiből valamint a szerkezeti kialakításából adódó működéséből következik, hogy zárlati megszakítóképességük erősen csökken (a tartományon belül) a feszültség növekedésével. Áramkorlátozó jellegük ugyanis csak egyre kisebb névleges áramú változatuknál tud (egyre kevésbé) érvényesülni. Például egy középfeszültségű olvadóbiztosító legnagyobb névleges árama I e=100 A, amelyhez I z=50 kA zárlati megszakítóképesség tartozik U e=7,2 kV névleges feszültségnél. Ha U e=40,5 kV, akkor a legnagyobb névleges áram csak I e=25 A, amely mindössze I z=10 kA zárlati megszakítóképességgel jár együtt. Ezen problémák a kisfeszültségű olvadóbiztosítók esetében általában nem vagy csak kisebb mértékben jelentkeznek. Elegendően nagy (akár I z=100 kA) zárlati megszakítóképesség mellett a névleges áram növelése okoz nehézséget, főként a túlságosan nagy (energetikailag is számottevő) veszteség, valamint az abból adódó hőelvezetési, szerkezeti és méretbeli korlátok miatt. Egy I e=1250 A-es betétben például P v=90 W veszteségi teljesítmény keletkezik. A kisfeszültségű olvadóbiztosítókat I e=1600 A névleges áramerősségig gyártják.

Szerkezeti felépítés és kioldási jelleggörbe szerinti további osztályozást csak a kisfeszültségű olvadóbiztosítók esetében érdemes elvégezni. Ezek ugyanis D-rendszerű, késes és csöves rendszerűek, valamint gyors (hirtelen), igen gyors (ultragyors), késleltetett (lomha) és kombinált (lomha-gyors) jelleggörbéjűek is lehetnek.

 1. Bár a kis- és középfeszültségű olvadóbiztosítók szerkezeti felépítése lényegesen különbözik egymástól, működési elvük azonban közös alapokon nyugszik. Amikor az olvadóbiztosítók ismertetését a középfeszültségűvel kezdjük, bemutatjuk a működési elv közös részét is. Ezekre a kisfeszültségű biztosítóknál már nem térünk ki, csak azokra a speciális tulajdonságokat mutatjuk be, amelyek az eltérő szerkezeti felépítésből és a különböző kioldási jelleggörbékből adódnak. Magától értetődik, hogy az olvadóbiztosítók kiválasztását a kisfeszültségű biztosítóknál tárgyaljuk, hiszen ezek a problémák elsősorban kisfeszültségen jelentkeznek.

Középfeszültségű olvadóbiztosítók

A középfeszültségű olvadóbiztosítók ismertetését három pontban foglaltuk össze: működés zárlatkor, működés túlterheléskor és szerkezeti felépítés.

Kép

6.33. ábra. Zárlati áramok időfüggvénye

Működés zárlatkor

Az olvadóelem akkor melegszik a leggyorsabban, ha a zárlati áramnak nincs egyenáramú összetevője (lásd a 2.1.1 pontot), tehát a zárlat fellépésekor rögtön a szinuszos stacioner áram folyik, mert ekkor növekszik a leggyorsabban a zárlati áram (6.33. ábra vastagon kihúzott görbéje). Ezt az esetet tételezzük fel az időfüggvények bemutatásakor.

Kép

6.34. ábra Középfeszültsségű olvadóbiztosító. Időfüggvények  zárlatkor.

Ha az olvadóbiztosító középfeszültségű zárlatot szakít meg, akkor jó közelítéssel használható a soros csillapítás nélküli modell (6.34. ábra). Ennek alapján:

(6-4)

ahol a u b a biztosító kapcsain mérhető feszültség. A szál feszültsége a kiolvadás után u b=u ív, tehát

(6-5)

Mivel az áram csökkenésekor di/dt negatív, a tápfeszültség értékéhez az induktivitás feszültsége hozzáadódik, tehát a működés során az áramnak csökkennie kell az ívelés szakaszában, azaz u b u feltételnek kell fennállnia. A 6.34. ábrán megfigyelhető, hogy a szál már akkor kiolvad, mielőtt a független zárlati áram (i F) a csúcsértékét elérné. Ebből következik áramkorlátozó tulajdonsága. Kiolvadása előtt a biztosító feszültsége azért növekszik, mert a szál ellenállása is nő a melegedés hatására. Ez a feszültség azonban az ív létrejötte után növekszik jelentősen (a tápfeszültség pillanatértékénél nagyobbra). Látható, hogy az olvadóbiztosító kapcsain a legnagyobb feszültség két esetben is létrejöhet: az olvadószál kiolvadása (Û1), vagy az áramkör végleges megszakítása után (Û2). A kis névleges áramerősségű középfeszültségű biztosítóknál általában Û2 a nagyobbik csúcsérték. A szabványok által megengedhető legnagyobb csúcsérték középfeszültségen:

(6-6)

ahol Ûn a névleges (vonali) feszültség csúcsértéke, pl. Un=40,5 kV esetén Û=126 kV.

Kép

6.35. ábra. Középfeszültségű olvadóbiztosítók olvadószálai

Ha a zárlati működés során a szál egész hosszában egyszerre olvadna és gőzölögne el, akkor nagy túlfeszültség keletkezne. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a szál csak fokozatosan olvadjon el, több kisebb feszültségcsúcs jelentkezzen egymás után, amelyek mindegyike csak kis mértékben legyen nagyobb u pillanatértékénél. Ebből a szempontból is kedvező működést eredményeznek a biztosítók sűrű osztásban változó keresztmetszetű olvadószálai. Ezekre a kör- és lapos keresztmetszetű szálak esetében látunk példákat a 6.35. ábrán. A szálak kisebb keresztmetszete a biztosító névleges áramerősségéhez igazodik, amely csak akkor lehet kisebb annál az értéknél, amelyet állandó keresztmetszet esetén kellene használni, ha nagyobb keresztmetszetű szakaszokat is alkalmaznak. Mivel a szál(ak) a kisebb keresztmetszetű szakasz(ok)on olvadnak el először, ezért az áramkorlátozó képesség is növekszik. Ha az olvadó elem ilyen, minél kisebb keresztmetszetű párhuzamos szálakból épül fel, akkor az egyes szálakban egyre csökken az elgőzölgő fémmennyiség és az ív ionozottsága.

A szál hossza a feszültségtől függ, pl. állandó keresztmetszetnél pl. a minimális hossz (Mihajlov szerint):

(6-7)

Kép

6.36. ábra. A szál kiolvadása és az ív kialakulása.

Mivel kvarchomok veszi körül az olvadószálat, annak kiolvadása után az ív olvadékcsatornákban (szintercsatornákban) ég. Kisebb szálátmérő esetén kisebb lesz a szintercsatorna belső átmérője, továbbá kisebb lesz az egyes csatornákban a fémgőz mennyisége és jobb a hűtés. Az ív először a kis keresztmetszetű részekben jön létre. A szál elolvadása után először cseppekre esik szét és a sorba kapcsolt ívek miatt az anód- és katódesések megsokszorozódnak. A szál teljes elgőzölgése után az ív a kiskeresztmetszetű szakasz teljes hosszában ég (6.36. ábra). A nagynyomású fémgőzök a hideg kvarcszemcsék felületén lecsapódnak. Az ív környezetében a szemcsék összeolvadnak, összeragadnak. Az így kialakuló szintercsatorna az ív oltásához hatásosan járul hozzá. Egyrészt összeszorítja az ívet, miáltal növekszik a nyomás, másrészt pedig az ívvel párhuzamosan kapcsolódva, az áram nullaátmenete felé közeledve fokozatosan hűl és csökken a vezetőképessége. Az ívoltás utáni állapotban láthatók egy 5 párhuzamos szálból álló középfeszültségű olvadóbetét szintercsatornái a 6.37. ábrán. A vastagabb csatornák a szálak vékonyabb részein képződtek, mert itt állt fenn leghosszabb ideig az ív.

Kép

6.37. ábra. Középfeszültségű olvadóbetét szintercsatornái.

Az olvadóbiztosítót a megszakítási folyamat alatt az ívenergia termikusan, a nyomás pedig mechanikusan veszi igénybe.

A termikus igénybevétel szempontjából mértékadó W ív ívenergia adott (egyenáramú összetevőt is tartalmazó) zárlati áramnál akkor éri el a legnagyobb értékét, ha a zárlat a feszültséghullám felmenő ágában következik be, pontosabban akkor, ha a feszültség nullaátmenettől számítva kb. 1 rad-ra kezd el folyni az áram, és az ívelés a 6.38. ábrán látható vonalkázott tartományban kezdődik. Mivel a biztosító áramkorlátozó hatása az I F független zárlati áram nagyságától is függ, és annak ún. kritikus értékénél W ív a lehetséges legnagyobb értékét éri el. A 6.39. ábrán egy U n=10 kV-os és I n=25 A-es olvadóbiztosító esetében látható W ív változása az I F /I n függvényében. A kritikus zárlati áram ebben az esetben I Fkr=60I n, általában azonban I Fkr=(30…100)I n.

Kép

6.38. ábra. A termikus igénybevétel szempontjából mértékadó energia meghatározása

Kép

6.39. ábra. A termikus igénybevétel szempontjából mértékadó energia  változása

A mechanikai igénybevétel a biztosító megszakítóképességének megfelelő névleges megszakítási áramnál I (m) a legnagyobb, mert az átengedett áram, az elgőzölgés sebessége és a nyomás ilyenkor a legnagyobb. A névleges megszakítási áram effektív értékét a szabványok megadják. Pl. az U n=12 kV-os és I n=10…100 A névleges áramú középfeszültségű biztosítóknál: I (m)=50 kA.

Kép

6.40. ábra. Zárlati áramok időfüggvénye

Az olvadóbiztosító zárlati méretezése tulajdonképpen az áramkorlátozó képességre való méretezést jelenti. Valójában azonban nem az átengedett áramra, hanem a kiolvadási áramcsúcsra méretezünk. A 6.40. ábrán látható, hogy az átengedett áram némiképpen (7...10%-kal) nagyobb a kiolvadási áram csúcsértékénél, mert a kis keresztmetszetű szálrészek kiolvadásakor u ív u. Ha a gyors (zárlati) melegedére felírt összefüggéseket (lásd a 3.2 pontot) alkalmazzuk úgy, hogy a kiolvadáskor érvényes t olv időig, valamint a k kezdeti hőmérséklettől a olv olvadási hőmérsékletig, illetve a k = k - o melegedéstől a olv = olv - o melegedésig integrálunk, akkor:

(6-8)

ahol az egyenlet bal oldalán szereplő kiolvadási Joule-integrál (jelölése: (I2t)olv)) az olvadó elem A keresztmetszetével (párhuzamos szálak esetén a szálak keresztmetszetének összegével) arányos. A (6-7) egyenletből tehát kiszámítható adott kiolvadási időhöz, tehát gyakorlatilag az áramkorlátozási képességhez szükséges olvadó elem-keresztmetszet. A Joule-integrálokat is a független zárlati és a névleges áram (I z és I n) függvényében diagramokon adják meg a gyártók. A 6.41. ábrán láthatók a középfeszültségű (I n=6,3…100 A) névleges áramerősségű biztosítók áramkorlátozási jelleggörbéi.

Kép

6.41. ábra. Középfeszültségű olvadóbiztosítók áramkorlátozási jelleggörbéi

A biztosító működési Joule-integrálját (jelölése: (I2t)m) akkor kapjuk, ha az áram időfüggvényének négyzetét 0-tól a t m működési időig integráljuk az idő szerint.

Működés túlterheléskor

Túlterhelés esetén - a hosszú működési idő miatt - a bekapcsolási áramtranziensek hatását elhanyagolva, az olvadó elemben keletkező hőteljesítmény az áram effektív értékének (I) négyzetével vehető arányosnak. Ennek hatására – a lassú melegedés (Lásd a 3.1 pontot) összefüggési alapján - melegszik fel az olvadó elem, és elérve olvadási hőmérsékletét kiolvad. Az ívidő ebben az esetben elhanyagolható, tehát a működési idő a kiolvadási idővel azonosnak tekinthető. A 6.42. ábrán látható melegedési diagramok alapján jól megérthető az olvadóbiztosító működése a túlterhelési áramok nagyságrendjében. Az egyes melegedési görbék paraméterei az áramok. Az egyszerűség kedvéért a t=0 időpillanatban a melegedés zérus, tehát feltételezzük, hogy megelőzően a szálon nem folyt áram, illetve ha folyt is, a szál már a környezeti hőmérsékletre visszahűlt.

Kép

6.42. ábra. Az olvadó elem melegedési görbéi

Az I h határáramhoz tartozó melegedés stacioner értéke épp a szál olvadási hőmérsékletéhez rendelt melegedéssel ( olv) egyezik meg, tehát a szál a határáram hatására  idő múlva olvad ki. A határáramnál nagyobb áram hatására (I I h) az olvadó elem kiolvad, ellenkező esetben (I I h) pedig nem. A olv értékhez tartozik a biztosító működési ideje. Az 6.42. ábrán látható, hogy a határáramnál nagyobb áramok közül a nagyobbik működési ideje kisebb, tehát I 2 I 1 esetén t m2 t m1 . Ezt felhasználva, megrajzolható az elvi áram-működési idő karakterisztika (6.43. ábra). Látható, hogy az olvadóbetét névleges árama (I n) kisebb a határáramnál (I n I h), bár kedvező volna, ha azonos lenne a határárammal, de ez elvben két okból sem lenne betartható:

 1. az olvadó elem az olvadáspont környékén üzemelne állandó jelleggel, ezért oxidáció és diffúzió miatt bekövetkező öregedés miatt hamar tönkremenne, valamint

 2. az olvadáspont környékén, a fajlagos ellenállás növekedése miatt, 4...5-szörös ellenállása (és vesztesége) lenne az olvadó elemnek.

Kép

6.43. ábra. Elvi áram-működési idő karakterisztika

A gyakorlatban a gyártási pontatlanságok, és a felhasználás eltérő körülményei egyébként is kedvezőtlen esetben az I h=(1,3…2,0)I e, kedvező esetben pedig az I h=(1,2…1,5)I e betartását teszik lehetővé. Mivel olvadóbetétre mindig a névleges áramot adják meg, ebből következik, hogy a biztosító az I=(1,3…2,0)I e vagy az I=(1,2…1,5)I e túlterhelési áramtartományban (a 6.43. ábrán a vonalkázott tartomány) nem biztosítja a védelmet.

Az olvadóbiztosító tehát túlterhelés elleni védelemre csak korlátozottan, gyakorlatilag azonban nem alkalmazható. Ha pl. egy I e=16 A-es biztosítóval akarnánk megvédeni a hálózatot egy 2x-es, azaz 32 A-es áramú tartós túlterhelés ellen, akkor (I h=2 I e figyelembevételével) a 32 A-es áram nem olvasztaná ki a biztosítót, de ez az áram négyszeres túlmelegedést okozna a vezetéken, amelynek szigetelése ettől elolvadhatna és könnyen tűz is keletkezhetne.

A határáramnál kisebb értékű névleges áramot a gyártónak kell megadnia, de a szál méretezése- az előbb elmondottak alapján - csak a határáramra történhet. Az olvadó elem egy állandó A keresztmetszetű és l hosszúságú szakaszára közelítőleg felírható:

(6-9)

ahol R olv , olv és olv, a szál olvadási hőmérsékletéhez tartozó ellenállása,  hőátadási tényezője és anyagának fajlagos ellenállása, továbbá S a szál hőleadó felülete és k a kerülete. Az összefüggésből I h értékét kifejezve:

(6-10)

tehát a határáram értéke az A k szorzattal arányos. Láttuk, hogy a zárlatkorlátozó képességre való méretezés A-t írta elő. Ebből következik, hogy mindkét feltétel lapos és/vagy párhuzamos szálak alkalmazásával elégíthető ki (kör keresztmetszetű szálak esetén csak a párhuzamos szálak alkalmazásának alternatívája jöhet szóba).

Különböző névleges áramú középfeszültségű olvadóbiztosítók jellegsávjainak átlagolásából számított áram-működési idő karakterisztikái a 6.44. ábrán láthatók, amelynél a 10 … 50 ms-nál kisebb kiolvadási idők az ún. virtuális kiolvadási idők, amelyeket a működési Joule-integrál és a független megszakítási áram négyzetének hányadosából számítanak ki.

Kép

6.44. ábra Középfeszültségű olvadóbiztosítók áram-működési idő karakterisztikái

Szerkezeti felépítés

A 6.45. ábrán látható egy középfeszültségű olvadóbiztosító betét, elhelyezve egy hagyományos aljzatban (újabban a belsőtéri fémtokozott kapcsolóberendezésekhez másfajta aljzatokat és betéteket is alkalmaznak). Az ábrán használt számok a következő szerkezeti elemeket jelentik: 2. olvadóbetét, 3. csőérintkező, 4. rugózott érintkezők, 5. porceláncső, 6. olvadószálak,  7. kerámia olvadószál-tartó, 8. kvarchomok töltet, 9 csatlakozókapcsok, 10. védősapka, 11. kiolvadásjelző kiütő csapja, 12. földelő csavar. Látható, hogy a betétben egy porceláncső belsejében vannak a párhuzamosan kapcsolt olvadószálak, amelyek kerámia hengerre vannak feltekercselve. Ezt veszi körül a finomszemcsés (0,15...0,4 mm szemcsenagyságú) kvarchomok-töltet. A nagyon kis szemcsenagyság jobb hűtési viszonyokat biztosít, de akadályozhatja a fémgőzök diffúzióját. A kiütő csapban végződő, és kiolvadáskor egy előfeszített rugó energiáját felszabadító kiolvadásjelző szerkezet más készülékeket (pl. egy kapcsolót is) képes működtetni. A középfeszültségű betétek méretei szabványosítva vannak.

Kép

6.45. ábra. Középfeszültségű olvadóbiztosító szerkezeti felépítés

Kisfeszültségű olvadóbiztosítók

Először a különböző kisfeszültségű biztosítók szerkezeti felépítését és főbb jellemzőit ismertetjük. Ezután a szerkezetüktől független, de középfeszültségű olvadóbiztosítóktól eltérő működésük jellegzetességeit mutatjuk be zárlati és túlterhelési áramok hatására. A kisfeszültségű olvadóbiztosítók működését azonban alapvetően a szerkezet olvadó elemeinek kialakítása és környezete is meghatározza. A működés ismertetésekor tehát nem kerülhető el, hogy itt térjünk ki ezen részek kialakításának alapelveire, és szerkezeti részleteire. A működéssel összefüggésben, ugyancsak itt kell bemutatnunk az olvadóbiztosítók jelleggörbéit, de nem térünk ki az olvadó elemek keresztmetszetének méretezésére, mert az a középfeszültségűével azonos. Végezetül az olvadóbiztosítók kiválasztásával is foglalkozunk egy külön pontban.

Szerkezeti felépítés, jellemzők

Három egymástól különböző szerkezeti felépítésű (D- késes, és csöves rendszerű) kisfeszültségű olvadóbiztosítót mutatunk be. Mindegyikük a betét befogadására alkalmas és a hálózathoz csatlakozó aljzatból vagy foglalatból és az olvadó elemet is tartalmazó betétből áll.

A betétekben lévő olvadó elemek anyaga réz, ezüstözött réz, vagy ezüst, amelyeket alacsony olvadáspontú rátétfémmel is kiegészíthetnek. Az olvadó elemeket általában 0,3 mm-nél nagyobb szemcseméretű tisztított, kiszárított és rázással tömörített kvarchomok töltet veszi körül.

A D- és a késes rendszerű olvadóbetéteket kiolvadásjelző szerkezettel is ellátják, hogy az olvadóelem (főszál) kiolvadása vizuálisan érzékelhető legyen. Egy ilyen szerkezet vázlata a 6.46. ábrán látható. A fő olvadószál kiolvadása után, a vele párhuzamosan kapcsolt nagy fajlagos ellenállású anyagból készült segéd-olvadószál is kiolvad és az összenyomott rugó hatására (a névleges áram szerint különböző színűre festett) jelzőtárcsa elugrik a helyéről.

Kép

6.46. ábra. Kisfeszültségű olvadó biztosító kiolvadásjelző szerkezete

Mindhárom típusú olvadóbiztosítót egy- és háromfázisú áramkörökben egyaránt használják. Háromfázisú zárlat megszakításakor az elsőként működő olvadóbiztosítón kb. UvT=1,4U f értékű visszatérő feszültség jelenik meg. Kettős földrövidzárlat esetén pedig a vonali feszültség is felléphet a biztosító kapcsain. Ebből adódik, hogy a 400/230 V-os hálózatban alkalmazott biztosítók névleges feszültsége U n=500 V.

a.) D-rendszerű olvadóbiztosítók

A D-rendszerű kisfeszültségű olvadóbiztosítót a hazánkban régebben, de külföldön most is használatos „Diazed” megnevezés kezdő betűjével jelölik. Ez utóbbiból a „Dia” arra utal, hogy a biztosító betét felcserélhetetlensége az átmérők (diaméter) rendszerén alapul, „z” a „zweiteilig” kétrészes aljzat, az „ed” az Edison-foglalatba (E16, E27 vagy E33) való becsavarhatóság rövidítése.

Kép

6.47. ábra. D-rendszerű olvadóbetét

6.47. ábrán látható a D-rendszerű olvadóbetét, amelynek hő és nyomásálló kerámia (porcelán vagy szteatit) tokozatában (7) kvarchomok töltetben (4) helyezkedik el az általában fő olvadószál (3) és a kiolvadásjelző szerkezet segéd-olvadószála (6). A betét tokozatához a fej- (1) és lábérintkező (5) van préselve a közöttük lévő főszálak végeivel és a segédszál egyik végével együtt. A segédszál másik vége a jelzőtárcsához (2) van kötve. A fő olvadószál teljes hosszában állandó kör keresztmetszetű, vagy lapos, változó keresztmetszetű. A tokozat csapszerűen kialakított végén lévő lábérintkező átmérője a betét névleges áramerősség-fokozatának növekedésével növekszik.

Kép

6.48. ábra. D-rendszerű olvadóbiztosító

Az olvadóbetétet (9) a kétrészes - kerámiából készült és fém foglalat-elemekkel is ellátott - aljzat fejrészébe (8) kell behelyezni, majd a kettőt együttesen az aljzatba (11) becsavarni (6.48. ábra). A betétet a fejrészben lévő rugó rögzíti, így a betét nem tud kiesni belőle, tehát a fejrész kicsavarásakor vele együtt távolítható el a betét is. Ez érintésvédelmi szempontból fontos. A fejrész el van látva egy üvegablakkal is, amelyen keresztül a kiolvadásjelző tárcsa megléte alapján a betét állapota, vagy színe alapján névleges árama ellenőrizhető. Az aljzat a betéttel együtt csak akkor csavarható be, tehát a betét lábérintkezői az alaprész fenékérintkezővel csak akkor kapcsolódnak, ha az alaprészben lévő illesztőgyűrű (10) belső átmérője a betét lábérintkezőjének átmérőjénél kisebb. Az illesztőgyűrű és a betét azonos névleges áramerőssége esetén éppen teljesül a „laza” illesztés követelménye. Ezzel tehát megvalósítható, hogy az aljzatba az illesztőgyűrűnél nagyobb névleges áramú betét nem helyezhető el. A D-rendszerű olvadóbiztosítók összeszerelt állapotában nem lehet feszültség alatt álló részeket megérinteni. Kiszerelt olvadóbetét esetén azonban ez nem áll fenn, de csökkenthető az áramütés valószínűsége, ha a tápoldali vezeték a fenékérintkezőhöz csatlakozik.

Kép

6.49. ábra. Késes rendszerű olvadóbetét

A D-rendszerű, U n=500 V névleges feszültségű betétek általában I (m)=50 kA zárlati megszakítóképességűek, és I n=2...63 A névleges áramúak. A betétek és az aljzatok általában 3 méretnagyságban készülnek. A legkisebb E16 foglalatú aljzatba I n=2...25 A, az E27 foglalatúba ugyancsak I n=2...25 A, az E33 foglalatúba pedig I n=35...63 A névleges áramú betétek helyezhetők el.

b.) Késes rendszerű olvadóbiztosítók

A késes rendszerű, nagy teljesítményű olvadóbiztosítókkal nagyobb zárlati áramokat szakíthatunk meg mint a D-rendszerűekkel, és ezek sokkal nagyobb a névleges áramértékig vehetők igénybe. Egy késes rendszerű olvadóbiztosító betétjének szerkezeti felépítése a 6.49. ábrán látható. Ennek hő és nyomásálló (általában kerámia) tokozatában (8) lévő kvarchomok töltetben (2) helyezkedik el az olvadó elem (3), és a kiolvadásjelző szerkezet (1) segéd-olvadószála (4). Megjegyezzük, hogy a kiolvadásjelző szerkezet a tokozat közepén is elhelyezhető. Az olvadó elem általában több egymással párhuzamosan kapcsolt lapos, változó keresztmetszetű fő olvadószálból áll. Végeiket ponthegesztéssel rögzítik az érintkezőkések (7) homloklemezeihez. A tokozat végeihez nagy szilárdságú fémötvözetből készült zárólemezek (6) vannak csavarozva hőszigetelő alátét (5) közbeiktatásával.

Kép

6.50. ábra. Késes renszerű olvadóbiztosító

Késes érintkezőkéseivel az aljzat rugózó érintkezői (10) közé elhelyezett olvadóbetét (9) látható a 6.50. ábrán. Megfigyelhető, hogy a szokásos áramvezető-csatlakozás esetén nyitó irányú elektrodinamikus erő működik. A nyitás elkerülhető a rugózó érintkezők nyomóerejének kellő nagyra választása esetén ébredő súrlódó erővel, és esetleg külön kiegészítő bilincs alkalmazásával. A késes betét aljzatba való behelyezése valamint kiemelése tehát meglehetősen nagy erőkifejtést és koordinált mozgást igénylő feladat lenne még feszültségmentes állapotban is. Ennek megkönnyítésére szigetelő anyagból készült fogantyút használnak, amellyel feszültség alatti berendezésekben is elvégezhető a késes betétek cseréje.

A késes rendszerű olvadóbetétek általában I (m)=100 kA zárlati megszakítóképességűek, és I n=2...1250 A névleges áramúak. Az aljzatok és betétek általában 6 méretnagyságban készülnek. Ezek nagyság szerint növekvő sorrendben: 00, 0, 1, 2, 3, és 4 méretjelölésűek. Az egyes aljzatokban elhelyezhető betétek névleges áramai a következők: 00/2...160 A, 0/6...160 A, 1/6...250 A, 2/25...400 A, 3/63...630 A és 4/400...1600 A.

c.) Csöves rendszerű olvadóbiztosítók

A csöves rendszerű olvadóbiztosítókat olyan egyfázisú 250 V-nál kisebb feszültségű és kis teljesítményű készülékek, műszerek zárlat elleni védelmére használják, amelyeknek áramköreiben a független zárlati áram erőssége 100 A-nél kisebb. A csöves biztosítókat I n=5 mA...15 A névleges áramerősség-tartományban gyártják.

Kép

6.51. ábra. Csöves rendszerű olvadóbetét

A csöves biztosító betétjének metszetrajza a 6.51. ábrán látható. Egy kb. 25 mm hosszú üvegcső (1) két végéhez szorított fémsapkához (2) van beforrasztva a teljes hosszában kör kereszmetszetű olvadószál (3), amelyet az ábrán látható esetben kvarchomok töltet (4) vesz körül. Kisebb névleges és zárlati áramerősség esetén nem használnak kvarchomokot sem, a töltet tehát levegő.

A védendő készülék burkolatán belül a betét fémsapkáival rugózott villás aljzathoz csatlakoztatható. Sokkal előnyösebb azonban a burkolatra szerelhető szigetelő anyagból készült aljzat alkalmazása (6.52. ábra). Ebben az esetben könnyen megvalósítható a betét feszültség alatti cseréje az aljzat fejrészének (5) - a benne lévő rugóval (6) és betéttel (7) együtt - az aljzatba (8) való ki- és becsavarásával.

Kép

6.52. ábra. Csöves rendszerű olvadóbiztosító

Működés zárlatkor

A középfeszültségű olvadóbiztosítók zárlati működését a 6.3.1.1 pontban megismertük. Ezzel elvben azonos a kisfeszültségűeké is, de néhány eltérő sajátosságra azért utalnunk kell. Az egyik az, hogy a kisfeszültségű zárlati körökben a soros hatásos ellenállásnak is fontos szerepe lehet. Egy ilyen cos=0,5 teljesítménytényezőjű kisfeszültségű zárlati áramkörben (a leggyorsabban növekvő áram esetén) tanulmányozzuk az olvadóbiztosító működését (6.53. ábra). Erre az áramkörre felírható egyenlet:

(6-11)

amelyből következik, hogy az ívelés szakaszában az áram akkor csökken, ha az u b >u-i·R fennáll.

Kép

6.53. ábra Kisfeszültsségű olvadóbiztosító; időfüggvények  zárlatkor

A 6.53. ábra időfüggvényei alapján is megfigyelhető, hogy az olvadóelem már az I olv áramértéknél kiolvad, és az áram ezután kismértékben (7...10%-kal) növekszik I át átengedett áram értékéig, mielőtt a független zárlati áram (i F) a csúcsértékét elérné (lásd a 6.40. ábrát is). Az ívfeszültség csak az olvadóelem kiolvadása után kezd jelentősen növekedni (az áramcsökkenés meredekségének megfelelően) az u-i·R feszültség pillanatértékénél nagyobbra. Ennek hatására a csökkenő zárlati áram - elérve nulla értékét - véglegesen megszakad, ha az ív (kialvása után) nem gyullad újra. Zárlatkor az olvadóbiztosító t m működési ideje (a zárlat fellépésétől az áram megszűnéséig eltelt idő) jelen esetben is két részből tevődik össze, a szál kiolvadásáig eltelt t olv olvadási és a t ív ívidőből. Az olvadóbiztosító kapcsain a legnagyobb feszültség most is két esetben jöhet létre: az ívelés szakaszában (Û1), vagy az áramkör végleges megszakítása után (Û2). Az U n=500 V névleges feszültségű olvadóbiztosítók működésekor a túlfeszültség szabvány által megengedett legnagyobb csúcsértéke: Û=2500 V. A 6.53. ábra alapján még az is látható, hogy a kisfeszültségű zárlati áramkörben figyelembe vett R hatásos ellenállás miatt némiképpen kisebb lehet az ív feszültsége, tehát az Û1 értéke is, mint a tiszta induktívnak tekintett középfeszültségű körben. Ugyanakkor az ennek megfelelő amplitúdójú rárezgési feszültségösszetevő - a zárlati áram /2-nél kisebb fáziseltolása miatt - az áram nullaátmenete után nagyobb visszatérő feszültséghez adódik hozzá, amely Û2 értékét jelentősen megnöveli.

A csökkent mértékű fáziseltolásból eredő hatás különösen kedvezőtlenül befolyásolhatja Û2 értékét, ha az olvadóbiztosítóban égő ív az áram nullaátmenete előtt instabillá válik, tehát áramlevágás lép fel. Ilyenkor a levágott áram néhány amper értékű, de igen nagy túlfeszültségek jöhetnek létre különösen az olvadóbiztosító kritikus megszakítási áramainak tartományában (lásd a 6.39. ábrát). Ebben az esetben ugyanis nagy a zárlati kör induktivitása, tehát a levágott áram miatt tárolt (és kapacitív energiává átalakuló) mágneses energia is. Igen nagy zárlati áramok esetén azonban az áramlevágás hatásának nincs különösebb jelentősége, mert a fáziseltolás sem sokkal kisebb /2-nél, és a zárlati kör induktivitása is kicsi.

Láttuk hogy a D-rendszerű és a csöves rendszerű kisfeszültségű biztosítókhoz egész hosszában változatlan keresztmetszetű olvadó szálat is használnak. Ez a szál tehát teljes hosszában egyszerre olvad és gőzölög el, hirtelen nagy ívfeszültség (illetve ívellenállás) iktatódik be az áramkörbe, ami az áram hirtelen csökkenésével jár együtt (I átI olv áll fenn). Az olvadóbiztosító megszakító-képessége (a t ív ívidő csökkentése) az ívfeszültséggel növelhető. Ehhez a szál kvarchomokba történő beágyazása is hozzájárul, mert így E ív 280 V/cm értékű ívgradiens érhető el, a levegőben mérhető 14 V/cm-hez képest. Egy ilyen szál megolvadási, elgőzölgési és ívelési folyamatait az 6.36. ábra kapcsán már megismertük. Ha már a kvarchomok ívgradiens-növelő hatását is kihasználtuk, akkor csak az ív (tehát a szál) hosszúságát növelhetjük. Ezt azonban csak addig a határig (amely egyébként sem túl nagy, mert a D-rendszerű és a csöves rendszerű kisfeszültségű biztosítók rövidek) érdemes növelni, amíg a keletkező túlfeszültség elviselhető mértékű marad. A teljes hosszában egyszerre elolvadó és elgőzölögő szál ugyanis a szükségesnél sokkal nagyobb (esetleg nem megengedhető) értékű ívfeszültséget, illetve visszaszökő feszültséget eredményez. Csak a visszaszökő feszültség csökkenthető (adott esetben ez is lényeges lehet), ha az állandó keresztmetszetű fő olvadószállal magas olvadáspontú segédszálat kapcsolnak párhuzamosan. A wolframból készült segédszál ellenállása - olvadáspontjához közeledve - szobahőmérsékleti értékének közel 16 szorosára növekszik. Megfelelő méretezéssel elérhető, hogy a főszál kiolvadása és az áram megszűnése után (különösen áramlevágás esetén) a visszaszökő feszültséget aperiodikussá tegye, tehát Û2 értékét a hálózati feszültség pillanatértékére csökkentse, és végül maga is kiolvadjon.

Állandó keresztmetszetű olvadóelem alkalmazásával tehát csak a zárlati megszakító- és áramkorlátozó képesség adott (de a gyakorlat számára nem elegendő) mértékéig lehetséges kisfeszültségű biztosítókat készíteni. A gyakorlati igényeket kielégítő nagy zárlati megszakító- és áramkorlátozó képességű olvadóbiztosítók esetében tehát az állandó keresztmetszetű olvadóelemek nem használhatók.

Kép

6.54. ábra. Késes rendszerű betétek olvadószálai

Sűrű osztású, többszörös megszakítást eredményező olvadóelemekkel nagy megszakító- és áramkorlátozó képesség mellett elfogadható értékű túlfeszültségek lépnek fel. A késes rendszerű kisfeszültségű nagyteljesítményű olvadóbiztosítók szalag alakú (lapos) olvadószálainak néhány kiviteli alakja a 6.54. ábrán látható (hasonló alakú olvadószálakkal a D-rendszerű betéteknél is találkozhatunk). Mivel a biztosító feladata a névleges áramának tartós vezetése, nyilvánvaló, hogy kisebb keresztmetszetű részeknek ezt teljesíteni kell. Ezeknek a keresztmetszete - a nagyobb keresztmetszetű részek hőelvonó hatása miatt - kisebb annál az értéknél, amelyet állandó szálkeresztmetszet esetén kellene használni. A kisebb keresztmetszetű részeknek a nagyobbakhoz viszonyított keresztmetszeti aránya: 1/8...1/4.

Zárlatkor a váltakozó keresztmetszetű szál nem egyszerre, teljes hosszában olvad és gőzölög el, tehát nem egyetlen (a szükségesnél sokkal nagyobb) feszültségcsúcs jelentkezik, hanem csak a szál kis keresztmetszetű részei (esetleg ezek csoportjai) egymás után fokozatosan olvadnak és gőzölögnek el úgy, hogy a sorba kapcsolt ívek eredő feszültsége csak a szükséges (az áramcsökkenés kívánatos mértékének megfelelő) értékkel haladja meg az u-iR feszültség pillanatértékét. Az első kis keresztmetszetű szálrészek kiolvadásakor még ez még nem teljesül, tehát az áram rövid ideig növekszik, amint azt a 6.40. és 6.53 ábrán is megfigyelhettük. Megjegyezzük, hogy a kis keresztmetszetű szakaszok megolvadási, elgőzölgési és ívelési folyamatai a 6.36. ábrán bemutatotthoz hasonlóan zajlanak le, csak az ív a kis keresztmetszetű szakaszok d o távolságnál hosszabbra nő, mert az ív hatására a nagy keresztmetszetű szakaszok is elgőzölögnek.

A méréssel meghatározott I át átengedett áram értékét és a kiolvadási és működési Joule-integrált az I F független zárlati áram és a biztosító I n névleges árama függvényében diagramokon adják meg a gyártók (egyébként (I2t)olv és I át a (7-10) összefüggés alapján közelítőleg ki is számítható). A D- és a késes rendszerű biztosítók áramkorlátozási diagramjai azonos szerkezetűek, mint a középfeszültségűeké (lásd az 6.41. ábrát). Az (I2t)olv változása a 6.55. ábrán, az (I2t)m változása pedig a 6.56. ábrán látható D-rendszerű és ultragyors működésű olvadóbetétek esetén.

Kép

6.55. ábra. A kiolvadási Joule-integrál változása D-rendszerű olvadóbetétek esetén

Kép

6.56. ábra. A működési Joule-integrál változása D-rendszerű olvadóbetétek esetén

Működés túlterheléskor

Túlterheléskor egyetlen olvadószálból álló biztosító esetén a szál egy (vagy néhány) pontján olvad meg. Itt ív keletkezik, amelynek hossza hosszú ideig (több félperióduson keresztül) növekszik, amíg a hálózati feszültség nem tudja újragyújtani. Több párhuzamos olvadószál esetén a kiolvadási folyamat ennél bonyolultabb módon zajlik le. Két párhuzamos szál esetén pl. először az egyik olvad ki egy rövid szakaszon ív nélkül. Ezután a másik dupla áramsűrűséggel gyorsan kiolvad, az ívhossz megnő, majd az ív kialszik. Ezután (vagy közben) az ívfeszültség hatására az első rövid szakasz átüt, újragyullad az ív, és megfelelő hossz elérésekor kialszik. A hosszú kiolvadási és ívidők alatt a szál és a betét erősen felmelegszik. A betét a legnagyobb melegedését általában I=(1,4…2,0)I n túlterhelési áramok esetén éri el.

A kisfeszültségű olvadóbiztosítók olvadóelemének csekély méreteiből a védendő berendezésnél vagy a vezetéknél sokkal kisebb hőtehetetlenségére és termikus időállandójára következtethetünk. Ebből adódik, hogy változó áramigénybevétel esetén a védendő berendezések termikusan nem lennének kihasználhatók, vagy egyszerűen nem is lennének üzemeltethetők, ha pl. a gyors (hirtelen) működésű olvadóbiztosító a motorok indításakor fellépő áramlökés hatására kioldana. Az olvadóbiztosító működését tehát a rövid idejű túlterhelések tartományában késleltetni kell. Ezért használják a késleltetett (lomha) vagy kombinált (lomha-gyors) működésű olvadóbiztosítókat. A félvezetők zárlat elleni védelme pedig ezzel ellenkező értelmű beavatkozást, a működés gyorsítását, tehát igen gyors (ultragyors) működésű biztosítók használatát igényli.

A 6.57. ábrán láthatók a késleltetett (L), gyors (Gy) és igen gyors (U), a 6.58. ábrán pedig a kombinált (L-Gy) működésű biztosítók elvi kioldási jelleggörbéi. A jelenlegi szabványok szerint a kisfeszültségű olvadóbiztosítók működését két karakterrel jelölik. A második betű az alkalmazási kategóriát jelöli, amelyek listája a 6.1 táblázatban áttekinthető. Az első betű a gyártó által megadott megszakítási tartományra utal a következőképpen:

 1. Részleges tartomány: A karakterisztika a működési időt egy adott áramérték felett adja csak meg.

 1. Teljes tartomány: A teljes megszakítási áramtartomány definiált.

6.1. táblázat. Kisfeszültségű olvadóbiztosítók alkalmazási kategóriái

Típus

Alkalmazási kategória

Megszakítási tartomány

gG

Általános rendeltetésű, főként vezetékvédelem

Teljes

gM

Motor-áramkörök védelme

Teljes

gN

Általános rendeltetésű, vezetékvédelemre (Észak-Amerika)

Teljes

gD

Általános rendeltetésű, késleltetett (Észak-Amerika)

Teljes

gR, gS

Félvezető védelem

Teljes

gL, gF, gI, gII

Korábbi, vezetékvédelemre használt biztosító (felváltotta a gG típus)

Teljes

aM

Motor-áramkörök zárlatvédelme

Részleges

aR

Félvezető védelem

Részleges

Kép

6.57. ábra. L, GY és U működésű olvadóbiztosítók elvi kioldási jelleggörbéi

Kép

6.58. ábra. L-GY működésű olvadóbiztosító elvi kioldási jelleggörbéje

Kép

6.59. ábra. Rátétfém a lapos olvadó szálon.

A működés kisebb mértékű késleltetése pl. a 6.54. ábrán bemutatott változó keresztmetszetű lapos szálak alkalmazásakor is megvalósul, mert túlterheléskor a kis keresztmetszetű részekből a nagy keresztmetszetű részek irányába hőáramlás indul meg, amely olyan hatást eredményez, mintha a szál melegedési időállandója megnőtt volna. A késleltetés mértéke fokozható, ha ezen szál nagyobb keresztmetszetű szakaszára, annak olvadáspontjánál lényegesen alacsonyabb olvadáspontú (pl. 300oC) ún. rátétfémet (valójában pl. ón-ólom ötvözetet) forrasztanak (6.59. ábra). Túlterhelés hatására a hő a rátétfém irányában áramlik, és annak hőmérséklete csak lassan (késleltetve) növekedik. Hosszabb idő elteltével azonban a rátétfém a szál olvadáspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten belediffundál az olvadószálba, és azon a helyen a szál anyagával, annak olvadáspontjánál alacsonyabb olvadáspontú, nagy villamos ellenállású ötvözetet képez. Ezen a szakaszon olvad ki tehát a szál az ott keletkezett nagyobb hő hatására és (a kisebb olvadáspont következtében) gyorsabban, mintha nem lett volna rátétfémmel ellátva. A rátétfémmel ellátott olvadószál határárama tehát kisebb, mint a rátétfém nélkülié. Ebből következik, hogy az azonos névleges áramú késleltetett betétek olvadószála nagyobb keresztmetszetű, mint a gyors működésűeké. A rátétfém-ötvözet összetételével megváltoztatható, ill. beállítható az olvadószál névleges áramerőssége és a késleltetett működésű biztosító jelleggörbéje, valamint a kombinált jelleggörbéjű biztosító lomha szakasza (6.58. ábra).

Itt kell utalnunk arra, hogy biztosító olvadószála öregszik a használata során átfolyó áram, különösen a névlegesnél nagyobb, de kiolvadást nem eredményező túlterhelési vagy zárlati áram hatására. Egy öreg betét újkori állapotához képest már sokkal rövidebb idő alatt, sőt a névleges áramánál is kisebb áram esetén olvadhat ki. Ez a fogyasztók indokolatlan kikapcsolását eredményezi, a szelektív működés megzavarása által is. Lomha-gyors jelleggörbéjű I n=40 A névleges áramú késes betéteket 500 ciklusból (45 perc terhelés 1,2I n árammal és 15 perc szünet) álló mesterséges öregítési eljárásnak vetették alá. Azt tapasztalták, hogy sok betét már a vizsgálat közben is kiolvadt, az épen maradtak pedig új állapotukhoz képest csaknem a fele idő alatt olvadtak ki 2,5I n áram hatására. Ennek fő oka, hogy a rátétfém a réz olvadószál keresztmetszetébe részben vagy egészben bediffundál. A 6.60. ábrán látható, a teljes keresztmetszetében átrágódott szál fényképe. A 6.61. ábrán egy nagyobb nagyítású kép látható a rátétfém környezetéről egy részben átrágódott szálról. A keménységmérő hatására a legnagyobb lenyomat a rátétfémben, a legkisebb a diffúzióval kialakult rétegben keletkezett. Ez a rideg vegyületfázis felelős elsősorban a biztosító kedvezőtlen működéséért. Főképp a terheléskor vagy annak megváltozásakor fellépő hő hatására keletkező mechanikai feszültségek következtében a szál ezeken a helyeken egyszerűen eltörik, és csak azután olvad el a fellépő ív hatására.

Kép

6.60. ábra. Teljes keresztmetszetében átrágódott olvadószál

Kép

6.61. ábra. Részben átrágódott olvadószál a rátétfém környezetében

Kép

6.62. ábra. U működésű olvadószál.

Főként nagyteljesítményű félvezetők zárlat elleni védelmére, de megszakítóval sorba kapcsolva is használják azon D- vagy késes rendszerű olvadóbetéteket, amelyeknek ultragyors működési karakterisztikáját különleges kiképzésű (pl. a 6.62. ábrán látható) ezüstből készült olvadószállal valósítják meg. A szálon nagyon kis keresztmetszetű szűkületeket képeznek ki, tehát zárlatkor nagyon lerövidül a működési idő. A szűkületeket - szilárdsági és gyártástechnológiai okból - esetenként üvegszilikon lapokkal veszik körül. Ezek egyébként elősegítik az ív oltását is. A betéteket a Joule-integrálok egyeztetése alapján lehet a félvezetők zárlat elleni védelmére kiválasztani.

Különböző névleges áramú késes rendszerű és késleltetett működésű olvadóbiztosítók átlagos áram-működési idő karakterisztikái láthatók a 6.63. ábrán. Az egészen kis (10…50 ms-nál kisebb) működési idők a virtuális kiolvadási idők. A karakterisztikákat csak azon legkisebb kiolvadási időértéktől kezdve (esetünkben 4 ms-tól) érdemes ábrázolni, ahol már nem érvényesül az olvadóbiztosító áramkorlátozó hatása. Ehhez az időhöz akár 50I n áramérték tartozhat, így tehát így közelítőleg megállapítható az áramkorlátozó biztosítók túlterhelési áramtartományának felső határértéke.

Kép

6.63. ábra. Késes rendszerű és gG működésűolvadóbiztosítók

 áram-működési idő karakterisztikái.

A különböző jellegű kioldási karakterisztikákkal rendelkező olvadóbetétek zárlati áramot korlátozó hatásuk tekintetében is különböznek egymástól. Azonos névleges áramú három változatuk közül a lassú kevésbé, az ultragyors pedig a nagyobb mértékben korlátozza a zárlati áramot, mint a gyors működésű (6.64. ábra). A lassú működésű betét kisebb áramkorlátozó képessége szálának nagyobb keresztmetszetével, az ultragyors működésű kisebb korlátozó képessége pedig szálának kisebb szűkületeivel magyarázható.

Kép

6.64. ábra. Áramkorlátozó- képesség változása.

Kiválasztás

Az olvadóbiztosítók kiválasztásakor a kapcsolókészülékek kiválasztásának általános feltételeit kell figyelembe venni. Ezek közül a biztosítók néhány passzív és aktív villamos jellemzőjének, valamint a biztosítók szelektív működésének meghatározására és ellenőrzésére hívjuk fel a figyelmet a következőkben.

Először a következő passzív és aktív villamos jellemzők meghatározását valamint ellenőrzését tárgyaljuk.

 1. Az olvadóbiztosítónak nem szabad kiolvadnia az általa védett villamos berendezés üzemszerűen fellépő túlterheléseinek hatására. Ezen követelmény teljesítéséhez - a lomha, vagy lomha-gyors működésű olvadóbiztosító alkalmazása mellett - a védett berendezés működését és üzemviszonyait, tehát alkalmazási kategóriába való besorolását (lásd a „7.5 Kapcsolók” c. fejezetben) valamint annak I nber névleges áramát is figyelembe kell venni. A biztosító I n névleges áramát - a védett berendezés alkalmazási kategóriájától függően - az I n=(1,0…3,0)I nber összefüggés szerint kell megválasztani. A zárójelben lévő szorzótényező értéke pl. kábel vagy vezeték védelménél: 1,0, csúszógyűrűs aszinkron motornál: 1,0...1,2, rövidrezárt forgórészű aszinkron motor könnyű indításakor: 1,2...1,5, nehéz indításakor pedig: 1,5...3 (a nagyobb értékeket külön túlterhelés elleni védelem esetén szokás választani).

 2. Láttuk hogy az olvadóbiztosító határárama kedvező esetben: I h=(1,2…1,5)I n értékű. Ebből következik, hogy olvadóbiztosító határárama (a védett berendezés alkalmazási kategóriájától függően): I h=(1,2…4,5)I nber, tehát az olvadóbiztosító az I n I (1,2…4,5)I nber áramtartományban nem véd, így külön túlterhelés elleni védelmet kell alkalmazni. Ez az (1,05...1,1)I n I (1,2…4,5)I nber áramtartományban is megvédi a berendezést. Még rosszabb a helyzet akkor, ha a zárlati szelektív működés érdekében, a zárlat helyétől távolabbi betáplálási biztosító olvadóbetétjének névleges áramát a leágazás ezen nagy névleges áramú olvadóbetétjénél is sokszor nagyobb névleges áramúra kell választani.

 3. A biztosító névleges megszakítóképessége legalább akkora legyen, mint a beépítés helyén létrejövő független zárlati áram.

 4. A biztosító I á átengedett zárlati árama kisebb legyen, mint az általa védett berendezés I din megengedett dinamikus határárama.

 5. A biztosító zárlati működési Joule-integrálja kisebb legyen az általa védett berendezésre megengedett Joule-integrál értékénél.

A szelektív működés meghatározását és ellenőrzését egymással sorosan kapcsolt biztosítók, vagy biztosítóval sorosan kapcsolt kismegszakító esetén, illetve biztosítóval sorosan kapcsolt általános rendeltetésű megszakító vagy motorvédő kapcsoló esetén mutatjuk be. A szelektív működés azt jelenti, hogy túlterhelés vagy zárlat esetén a hibahelyhez közelebb lévő kapcsolókészüléknek kell működnie, vagy azt, hogy a biztosító képes-e szelektíven megvédeni a vele sorba kötött kapcsolókészüléket zárlat esetén.

 1. A túlterhelési áramtartományban (láttuk, hogy ennek felső határa akár 50I n értékű is lehet), az egymással sorba kapcsolt biztosítók szelektív működés akkor biztosítható, ha az átlagos idő-áram jelleggörbék (megfelelő biztonsággal) nem metszik egymást, illetve, ha a jellegsávok nem fedik egymást. A korszerű szabványoknak az idő-áram jelleggörbére vonatkozó előírásait teljesítő biztosítókkal (lásd a 6.63. ábrát) megfelelő szelektivitást lehet elérni a túlterhelési áramtartományban, ha a sorba kapcsolt biztosítók névleges áramerősségének aránya I n1/I n2=1,6.

 2. Az egymással sorosan kapcsolt olvadóbiztosítók zárlat, tehát áramkorlátozás esetén akkor működnek szelektíven, ha a hibahelyhez közelebb levő biztosító működési Joule-integrálja kisebb, mint a távolabbinak a kiolvadási Joule-integrálja. A 6.65. ábrán látható, hogy a leágazásban I n1 névleges áramú biztosítóval a betáplálásnál ennél nagyobb I n2 névleges áramú biztosító van sorba kötve. A Joule-integrálokat az I F független áram effektív értékének függvényében ábrázolva megállapítható, hogy a szelektivitás csak az I F * áramértékig teljesül. Ennél nagyobb független zárlati áramoknál mindkét biztosító kiolvad. Az I n2-nél nagyobb I n2 névleges áramú és (I 2 t) olv2-nél nagyobb (I 2 t) olv2 kiolvadási Joule integrálú (esetleg lomha működésű) olvadóbetét választásával (lásd a szaggatott vonallal rajzolt karakterisztikát) a szelekti-vitás határa I F *-nál nagyobb áramokra - egészen az olvadóbiztosítók zárlati megszakító-képességéig - is kiterjeszthető.

Kép

6.65. ábra. Egymással sorosan kapcsolt olvadóbiztosítók szelektivitása zárlat esetén

Kép

6.66. ábra. Egymással sorosan kapcsolt olvadóbiztosító és kismegszakító szelektivitása zárlat esetén

 1. A 6.66. ábrán a leágazásban lévő I n1 névleges áramú és (I 2 t) m1 működési Joule-integrálú áramkorlátozó kismegszakítóval (vagy meg-szakítóval) a betáplálásban I n2>I n1 névleges áramú valamint (I 2 t) m2 működési  és (I 2 t) olv2 kiolvadási Joule-integrálú olvadóbiztosító van sorosan kapcsolva. A 6.66. ábrán szereplő diagramok alapján megállapítható, hogy zárlat esetén szelektivitás csak az I FA független zárlati áramértékig áll fenn. Ennél nagyobb áramoknál mindkét kapcsolókészülék működik. Az I FA és az I FB közötti áramtartományban a kismegszakító (I 2 t) m1, ennél nagyobb áramnál az olvadóbiztosító (I 2 t) m2 működési Joule-integráljának megfelelően melegszik a védett berendezés. Az I FA áramérték növelhető, ha a betáplálásban nagyobb névleges áramú (és esetleg lomha működésű) olvadóbetétet választunk.

 2. Ha a B olvadóbiztosítóval egy másik K kapcsolókészülék (általános rendeltetésű megszakító vagy motorvédő kapcsoló) van sorba kötve, akkor a 6.67. ábrán szereplő védelmi karakterisztikák alapján látható, hogy az olvadóbiztosító az I M áramértékeknél nagyobb (akár zárlati áramok esetén is) megvédi a kapcsolókészüléket. Ennél kisebb áramok esetén pedig csak a kapcsolókészülék védelme működik szelektíven. A szelektivitás különösen a túlterhelés elleni védelmi működés szempontjából fontos, mert (amint láttuk) az olvadóbiztosító erre a védelemre nem használható.

Kép

6.67. ábra. Biztosító és védett kapcsolókészülék karakterisztikái

Szakaszolók

A nagy-, közép- és kisfeszültségű szakaszoló olyan mechanikus kapcsolókészülék, amelynek nyitott érintkezői között - az előírt követelményeknek megfelelő - szigetelési távolság, az ú.n. szakaszolási távolság van. Fő feladata, hogy nyitott érintkezői között az előírt villamos követelményeknek tartósan és üzembiztosan eleget tegyen, ezáltal a hálózati részeket üzembiztosan és láthatóan szétválassza. Az áramkörök nyitása-zárása csak akkor követelhető meg, ha a szakaszolón elhanyagolhatóan kis áram folyik át, vagy ha a szakaszoló kapcsai között a feszültségkülönbség jelentéktelen (a szakaszoló valamilyen zárt kapcsolókészülékkel van párhuzamosan kapcsolva). Zárt helyzetben a szakaszoló a névleges áramot korlátlan ideig vezesse, és álljon ellen a zárlati áram termikus és dinamikus hatásának. Kiegészítő feladata az áram útjának előkészítése (pl. kettős gyűjtősínek esetén, ahol a szakaszolóval kijelöljük az energia útját az egyik gyűjtősín felé). A szakaszolót gyakran földelőkapcsolóval vagy földelőkéssel is kiegészítik.

A szakaszolót nyitott helyzetében az U n értékétől függő a próbafeszültségekkel kell vizsgálni. Ezek a lökőfrekvenciás próbafeszültség (1,2/50 s), a hálózati frekvenciás próbafeszültség és a kapcsolási hullámú próbafeszültség (250/2500 s). A levegő átütési szilárdsága ezen utóbbi feszültségen a legkisebb.

A szabvány mindhárom feszültség értékét megadja a föld felé és a nyitott érintkezők között. U n=245 kV-ig az ipari frekvenciás és a lökő próbafeszültségnek kell ellenállnia szakaszolónak.

Kép

6.68. ábra. Szigetelési szintek

A légköri eredetű túlfeszültségek olyan nagyok lehetnek, hogy nem gazdaságos ezekre szigetelni. E helyett a berendezések szigetelését lépcsőzik (6.68. ábra). Ezek a szintek a régebbi megnevezés szerint: alsó, középső és felső szint. A szintekhez a lökőpróba feszültségeket adják meg. Az alsó szint a túlfeszültséglevezetők és az oltócső, a középső szint a koordináló szikraközök 100%-os megszólalási feszültsége, míg a legerősebb felső (biztonsági) szint a szakaszolók nyitott érintkezői közötti átütési feszültség. Ez utóbbi biztosítja, hogy a nyitott érintkezők között a berendezésre feszültségáthatolás ne történjen. Ahhoz azonban, hogy a szakaszoló biztonságosan el is lássa a feladatát, az szükséges, hogy nyitott helyzetében az egyik érintkezőn fellépő feszültségigénybevétel hatására az átütés minden esetben a földhöz és ne a nyitott érintkezők között következzék be. Az ilyen szakaszolóra mondják, hogy önmagában koordinált, amelynek teljesítését régebben elő is írták: Ez az átütés (átívelés) a föld felé azonban a dolgozókra nézve veszélyt jelentene, ezért a szabványok csak azt írják elő, hogy valahol a vezetékrendszerben legyen egy olyan szikraköz, amelynek átütési feszültsége kisebb, mint a nyitott szakaszoló átütési feszültsége.

A szakaszolók zárt helyzetében folyó névleges áram hatásra keletkező összes Joule hőt (csatlakozó kapcsokon, átmeneti ellenállásokon, késeken keletkező hő) figyelembe kell venni, ha ki akarjuk számítani a st stacioner melegedési értékeket, amelyhez természetesen a hőátadási felületek és az hőátadási tényező ismerete is szükséges. A stacioner melegedés nem érheti el a megengedett melegedés (pl csupasz réz esetén a meg= 35°C-t) értékét, tehát st meg. Az érintkezőpárok növelésével az átmeneti ellenállás fordítottan arányos (600 A-ig egy pár, 1200 A-ig két pár – e fölött 3 és 4 pár érintkezőt szokás alkalmazni). Párhuzamos kések alkalmazásával is növekszik a terhelhetőség, mert nő a hőátadási felület.

A zárlati áram dinamikus hatása az áram pillanatértékének négyzetével arányos erőhatás és a 100 Hz-es rezgés káros következményei. Nyitóirányú F erő hatására a szakaszolókések kinyílhatnak. Ez az eset áll fenn a 6.69. ábrán látható két szerkezetben (táguló áramhurok). A 6.70. ábrán látható konstrukciónál az erőhatás már záróirányban hat. Az érintkezők kialakításánál ügyelni kell arra, hogy összehegedés ne jöjjön létre. A szűkületben ébredő erőhatás ugyanis csökkenti az átmeneti ellenállással és a melegedéssel fordítottan arányos összenyomó erőt.

Kép

6.69. ábra. Rossz szerkezet; nyitó irányú elektrodinamikus erő

Kép

6.70. ábra. Záró irányú elektrodinamikus erő

Kép

6.71. ábra. Középfeszültségű csapókéses szakaszoló.

A szakaszolók főbb szerkezeti elemei a következők. Csatlakozók (sínekhez vagy sodronyokhoz), szigetelők (porcelánból, de belsőtérben műgyantából is), érintkezők, áramvezetők, tartószerkezet (állvány, csapágyak, rudazat), földelőkés és tartószerkezete, hajtás és segédérintkezők. A szakaszolók szabadtéri és belsőtéri kivitelűek lehetnek, a szigetelő közeg szerint pedig a levegő kénhexafluorid-gáz és vákuum-szigetelésű szakaszolókat különböztethetünk meg. Csak a közép- és kisfeszültségű szakaszolókat mutatjuk be röviden.

A középfeszültségű szakaszolókra jellemző, hogy mindhárom pólust közös keretre szerelik, és a hajtás is közös. Ezek többnyire belsőtéri kivitelűek. A 6.71. ábrán egy csapókéses rendszerű, légszigetelésű, két párhuzamos profilkésből álló középfeszültségű belsőtéri szakaszoló felépítése látható.

Kép

6.72. ábra. Kisfeszültségű szakaszoló.

A kisfeszültségű hálózatokban ma már igen kevés helyen - általában csak a bonyolultabb felépítésű fémtokozott kapcsolóberendezésekben gyűjtősínbontóként, vagy átkapcsolóként, továbbá több ezer amper névleges áramerősségű leágazások leválasztására - alkalmazzák a szakaszolót, mint önálló kapcsolókészüléket. A követelmények tekintetében a kisfeszültségű kapcsolókészülékekre érvényes általános feltételeket és előírásokat kell figyelembe venni. Így pl. a villamos szilárdsági követelmények esetében 8 kV csúcsértékű lökőfeszültséggel elvégzendő vizsgálatokat írják elő. A kisfeszültségű szakaszolók minden esetben belső téri kivitelűek, és szerkezeti felépítésük (6.72. ábra) gyakran megegyezik a légszigetelésű, középfeszültségű csapókéses hárompólusú belső téri kivitelű szakaszolókéval. Ezen többnyire kézi hajtással működtethető) szakaszolók névleges árama általában I n=400...3000 A. A kisfeszültségű szakaszolóknak nincs be- és kikapcsoló képességük, bár a levegőben történő kisfeszültségű ívmegszakítás feltételei miatt kisebb terhelőáramok megszakítása lehetséges. Ebben az esetben a be- és kikapcsolási áramot (a teljesítménytényezővel vagy az időállandóval együtt) a gyártónak kell megadnia.

Kapcsolók

A közép- és kisfeszültségű (mechanikus és félvezetős) kapcsoló feladata üzemszerű áramköri viszonyok esetén, amelybe meghatározott túlterhelési viszonyok is beletartoznak, az áram bekapcsolása, vezetése és kikapcsolása, valamint az üzemszerűtől eltérő viszonyok (pl. zárlatok) esetén az áram vezetése a védelem működéséig.

Nagyfeszültségen a kapcsolók feladatát megszakítók látják el. Középfeszültségen önálló kapcsolóként és kontaktorként alkalmazzák a megszakítási célra is bevált vákuumkamrákat és az SF6-gázos forgóíves ívoltó szerkezeteket. Ezen kívül azonban sokféle, más ívoltó szerkezettel ellátott középfeszültségű kapcsolót is használnak a különböző készülékkombinációkban, amelyeket (a kisfeszültségűekkel együtt) a 6.6 fejezetben fogjuk megismerni. Ebben a fejezetben tehát csak a kisfeszültségű kapcsolókkal foglalkozunk.

A kisfeszültségű kapcsolóknak tehát fő feladata a fogyasztói terhelések áramának be- és kikapcsolása üzemszerű, vagy üzemszerű túlterhelési viszonyok mellett (ezért használták régebben a „terheléskapcsoló” elnevezést). A kapcsolók igénybevétele és élettartama (így alkalmazhatósága is) nemcsak a terhelések névleges áramától és feszültségétől függ, hanem az eltérő jellegükből származó teljesítménytényezőtől vagy villamos időállandótól, valamint az eltérő működésükből és üzemviszonyaikból, azaz a be- és kikapcsoláskor üzemszerűen fellépő áram és feszültség értékeitől valamint időbeli lefolyásuktól. Ennek figyelembevételére a különböző váltakozó és egyenáramú fogyasztókat (AC és DC) a 6.2. és 6.3. táblázat szerinti szabványosított alkalmazási kategóriákba (csoportokba) sorolták. Ezekben a táblázatokban az AC-4, DC-3 és DC-5 kategóriák alkalmazásainál a motorok ellenáramú fékezése a csatlakozások cseréjével kiváltott forgás közbeni irányváltást, megállítást és a forgásirány gyors megváltoztatását jelenti. Léptetésen pedig a motor ismételt, rövid ideig tartó bekapcsolását értjük a hajtott mechanizmus csekély mértékű mozgatásának előidézésére. Minden kategóriában megadják a kapcsolók kapcsolóképesség és élettartam vizsgálatára vonatkozó áramköri jellemzőket. Ezek a be- és kikapcsolási áram valamint feszültség, továbbá a teljesítménytényező (cos ) vagy villamos időállandó (T). Az I n>17 A névleges áramú kontaktorok villamos élettartam-vizsgálatát pl. az AC-3 kategóriában I b=6I n bekapcsolási és I k=I n kikapcsolási árammal kell elvégezni, az AC-4-ben pedig I b=I k=6I n a vizsgálóáramok értéke. Mind a négy esetben cos =0,35 a teljesítménytényező, a vizsgálófeszültség értéke pedig három esetben U n, az AC-3 kategóriában kikapcsoláskor azonban kivételesen U k=0,17U n, mert ekkor a tápfeszültség és forgó motor feszültségének különbsége jelenik meg az érintkezőkön. Az AC-20 és DC-20 kategóriák a kapcsolók szakaszoló jellegű alkalmazását jelentik. Az AC-21...23 és a DC-21...23 kategóriák pedig csoportos fogyasztói terhelések kapcsolására vonatkoznak.

6.2 Táblázat

Áram-nem

Kategó-ria

Jellemző alkalmazások

Váltako-

zó áram

(AC)

AC-1

Nem induktív, vagy csekély mértékben induktív terhelések, ellenállásfűtésű kemencék

AC-2

Csúszógyűrűs motorok: indítás, kikapcsolás

 

AC-3

Kalickás motorok: indítás, motorok kikapcsolása forgás közben

 

AC-4

Kalickás motorok: indítás, ellenáramú fékezés, léptetés

 

AC-5a

Villamos kisülő lámpavezérlés kapcsolása

 

AC-5b

Izzólámpák kapcsolása

 

AC-6a

Transzformátorok kapcsolása

 

AC-6b

Kondenzátortelepek kapcsolása

 

AC-7a

Csekély mértékben induktív áramú terh. házt. készülékeknél és hasonló alkalmazásokban

 

AC-7b

Motorterhelések háztartási alkalmazások számára

 

AC-8a

Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók kézi visszaállításával

 

AC-8b

Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók önműk. visszaállításával

 

AC-12

Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtest-terhelések vezérlése

 

AC-13

Transzformátoros elszigetelésű szilárdtest-terhelések vezérlése

 

AC-14

Kis elektromágnes terhelések vezérlése

 

AC-15

Váltakozóáramú elektromágneses terhelések vezérlése

 

AC-20

Terhelésmentes feltételek melletti csatlakoztatás és leválasztás

 

AC-21

Ellenállás-terhelések kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket

 

AC-22

Kevert ellenállás- és induktív jellegű terh. kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket

 

AC-23

Motorterhelések vagy erősen induktív terhelések kapcsolása

 

AC  és

DC

A

Áramkörök védelme, névleges rövididejű határáram-adat megadása nélkül

B

Áramkörök védelme, névleges rövididejű határáram-adat megadásával

 

6.3 Táblázat

Áram-nem

Kategó-ria

Jellemző alkalmazások

Egyen-

áram

(DC)

DC-1

Nem induktív, vagy csekély mértékben induktív terhelések, ellenállásfűtésű kemencék

DC-3

Söntmotorok indítása, ellenáramú fékezése, léptetése, motorok dinamikus fékezése

 

DC-5

Soros motorok indítása, ellenáramú fékezése, léptetése, motorok dinamikus fékezése

 

DC-6

Izzólámpák kapcsolása

 

DC-12

Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtest-terhelések vezérlése

 

DC-13

Egyenáramú elektromágnesek vezérlése

 

DC-14

Áramköri takarék ellenállással ellátott egyenáramú elektromágneses terhelések vezérlése

 

DC-20

Terhelésmentes feltételek melletti csatlakoztatás és leválasztás

 

DC-21

Ellenállás-terhelések kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket

 

DC-22

Kevert ellenáll.- és ind. jellegű terh. kapcs., beleértve a mérsékelt túlterh. (pl. söntmotoroké)

 

DC-23

Erősen induktív terhelések kapcsolása (pl.soros motoroké)

 

A következőkben először a kisfeszültségű mechanikus kapcsolók szerkezeti felépítését, és üzemét (a kontaktoroknak a kiválasztását is) ismertetjük, majd röviden bemutatjuk félvezetős kapcsolókat is.

Mechanikus kapcsolók

Szerkezeti felépítésük és működtetésük szerint a kisfeszültségű mechanikus kapcsolók csoportjai: nyomócsapos, forgó-, billenőkapcsolók és kontaktorok. Az első három csoport kapcsolói általában kézi vagy idegen gépi működtetésűek, a kontaktor azonban saját (általában) elektromágneses működtetésű. A mechanikus kapcsolók három fő szerkezeti elemből állnak:

 1. kapcsoló szerkezet (fő- és segédérintkezők, valamint ívoltó szerkezetek)

 2. működtető szerkezet

 3. Helyzet- (vagy állás-) biztosító szerkezet. Kontaktoroknál az utóbbi szerkezet feladatát a működtető mágnes látja el.

Nyomócsapos kapcsolók

A nyomócsapos kapcsolók haladó irányú nyomóerővel működtethetők (az érintkezők záródnak vagy nyílnak). Szerkezeti felépítésük, működésük és a működtetésükhöz szükséges ellenerő-igény szerkesztése a 6.73. ábrán látható vázlatok alapján tanulmányozható. Ezen szerkezet nyomócsapjára úton F er erőt gyakorolva, kapcsolónak előbb egy nyitó érintkező párja nyitott, majd egy záró érintkező-párja zárt helyzetbe kerül. A kapcsoló nyugalmi helyzetében (=0) a két érintkező-híd közötti érintkező rugó és a működtető rugó összenyomott állapotban van és csapra -F é (0), ill. +F m (0) erő hat. A nyitó érintkezők zárt helyzetében tehát -F é (0) erő biztosítja a szükséges összenyomó erőt. Az F m erő az F m (0) nyugalmi értékéről lineárisan növekszik kapcsoló zárt helyzetéig (=6 mm). A csap benyomásakor az F é érintkező-rugóerő fokozatosan csökken, és a nyitó érintkezők szétválásakor (=2 mm-nél) ugrásszerűen nullává válik (az érintkező rugó előfeszítésének ereje a csapon megszűnik) és az is marad mindaddig, amíg (=4 mm-nél) a záró érintkezők kezdenek zárni és az érintkező rugó előfeszítésének pozitív értelmű ereje a csapon ugrásszerűen megjelenik. Ezután F é  a kapcsoló zárt helyzetéig lineárisan növekszik. Az F m és F é görbéinek összegezésével nyerjük az F er ellenerő diagramját. Nemcsak ezt kell figyelembe venni, hanem a nyomócsapos kapcsolók gyors gépi vagy mágneses működtetésekor arra is tekintettel kell lenni, hogy az ilyen kapcsolók működési ideje is elegendően kicsi (adott esetben 2...3 ms) legyen.

Kép

6.73. ábra. Nyomócsapos kapcsoló szerkezeti felépítése és erőhatásai.

A nyomócsapos kapcsolók névleges árama I e=10 A általában. Kisebb áramok, esetleg feszültségek, vagy több sorba kapcsolt érintkező esetén a nyomó érintkezők nem működnének megbízhatóan, mert a kis feszültség az érintkezők közötti hártyát nem tudja átütni vagy az ív dezoxidáló hatása sem tud érvényesülni. A hártya feltörése céljából alkalmazzák a 6.74. ábrán látható vázlat szerinti megoldást. Nyitott állapotban (a. ábra) a mozgó érintkezők ferde helyzetben vannak egészen az érintkezés pillanatáig (b. ábra), és záródáskor (c. ábra) úgy kerülnek alaphelyzetbe, hogy közben mozgó hídon lévő érintkezők az álló érintkezőkhöz képest elcsúsznak.

Kép

6.74. ábra. Megoldás a hártya feltörésére.

A kézi működtetésű nyomócsapos kapcsolókat nyomógomboknak, a gépi működtetésűeket - feladatuk ellátása alapján - segédérintkezőknek vagy helyzetkapcsolóknak (pl. végálláskapcsolóknak) nevezik. A 6.75. a. ábrán egy segédérintkező, a b. ábrán egy nyomógomb a c. ábrán pedig egy helyzetkapcsoló kiviteli rajzai láthatók.

Kép

6.75. ábra. Nyomócsapos kapcsolók kiviteli rajzai

A nyomócsapos kapcsolókat csaknem kivétel nélkül vezérlő és jelző áramkörökben alkalmazzák. Ha a segédérintkezők elektromágneseket vezérelnek, tehát a 6.2 és 6.3 táblázat szerinti AC-15, illetve DC-13 alkalmazási kategória és a gyártó adatai alapján lehet azokat kiválasztani és élettartamukat meghatározni.

Forgókapcsolók

A forgókapcsolók kapcsolási helyzeteinek is határozottaknak kell lenni. Ennek érdekében helyzetbiztosító (arretáló) szerkezeteket kell alkalmazni. Egy ilyen általánosan használt szerkezet (hengeres kapcsoló egyik záró érintkező párjával együtt) látható a 6.76. ábrán. A kapcsoló működtető tengelyére szerelt 1. fogazott tárcsa fogai közé (az n.-ik mélyedésbe) a 2. rugó nyomja be a 3. görgőt a 4. szögemelő közvetítésével. A jelölt helyzetben a görgő nyomóerejével az n és n ’’ normális irányú reakcióerők tartanak egyensúlyt, tehát a tengely ebből a n.-ik nyugalmi helyzetből csak külső nyomaték hatására fordítható el. Ha ez bekövetkezik, akkor a fog felfutási szakaszán a reakció erő az elfordulás ellen hat, majd a fog csúcspontján áthaladva, a lefutó szakaszban elősegíti az elfordulást. A 6.77. ábrán folytonos vastag vonallal a helyzetbiztosító szerkezet, vékonnyal az érintkezők nyomatékának, pontvonallal (a működtető tengelyen érzékelhető) eredő nyomaték változását ábrázoltuk az n.-ik és (n+1).-ik nyugalmi holtpont között, a helyzetbiztosító és az érintkezők nyomatékának megfelelő egyeztetése (helyes beállítás) esetén. Ekkor az eredő nyomatéknak három zérus helye van, és a kapcsolások biztosan következnek be. Helytelen beállítás (az érintkezők túlságosan nagy nyomatéka) esetén az eredő nyomaték görbéje - a billenő és az (n+1).-ik nyugalmi holtpont között - a fog lefutási szakaszán több helyen is metszheti a zérus vonalat, határozatlan állapotot teremtve. Ha érintkezők szétválása a helyzetbiztosító fogának lefutási szakaszán következik be, akkor - a kezelőtől független - eredő nyomaték a szétválást gyorsítva elősegíti az ív gyors kialvását. Ezt használják ki a nagy teljesítményű forgókapcsolóknál, sőt sok esetben külön rugóerőtároló szerkezettel gondoskodnak arról, hogy az érintkezők nyitóirányú mozgása a kezelő személyzettől független és gyors legyen.

Kép

6.76. ábra. Helyzetbiztosító szerkezet.

Kép

6.77. ábra. Helyzetbiztosító szerkezet nyomatékai.

A forgókapcsolók szerkezeti felépítésük és működésük alapján két fő csoportra oszthatók:

 1. Az egyik csoportba a forgóérintkezős kapcsolók (hengeres kapcsolók, kapcsoló hengerek és kamrás kapcsolók) tartoznak. Ezen kapcsolók álló érintkezői között elforduló érintkező darab hozza létre vagy szünteti meg a kapcsolatot egy pár álló érintkezővel, tehát két helyen történik a be- és kikapcsolás.

 2. A másik csoportba sorolhatók a vezérlőtárcsás kapcsolók (bütykös vagy görgős kapcsolók), amelyeknél forgó tengelyre szerelt vezérlő tárcsák bütykei vagy bevágásai egyszeres megszakítású mozgó érintkezőt, vagy kettős megszakítású nyomócsapos jellegű kapcsoló elemeket működtetnek.

a.) Forgóérintkezős kapcsolók

Egy hengeres kapcsoló vázlatrajza látható a 6.78. ábrán. Az 1. szigetelő hengerre rögzített 2. érintkező szegmensekből állnak az elforduló mozgó érintkezőik, amelyekkel rugózott 3. álló érintkezők kapcsolódnak. Az érintkező nyomóerőt a 4. rugó biztosítja. Ezek a kapcsolók több áramkör egyidejű zárására és nyitására (pl. motorok indítására, vezérlésére) voltak jól használhatók A hengeres kapcsolók továbbfejlesztett változatainál az ún. kapcsoló hengereknél szigetelt tengelyre rögzítették az elforduló áramvezető elemeket. A 6.79. ábrán a kapcsoló hengerek egyik jellegzetes érintkező rendszerét mutatjuk be. A kapcsoló hengereket  főleg csoportos kapcsolásra, kapcsolási programok végrehajtására használják.

Kép

6.78. ábra. Hengeres kapcsoló.

Kép

6.79. ábra. Kapcsoló henger.

A kamrás (pacco) kapcsolók kapcsoló egységekből (csomagokból) összeépített forgó érintkezős kapcsolók. Egy kapcsoló-egység rajza a 6.80 a. ábrán, az összeépített kapcsolóé pedig a 6.80 b. ábrán látható. A szigetelő anyagból készült állórészbe illeszkednek az állórész érintkezői. Ezek között fordul el a szigetelő tárcsákból és bronz rugó lemezekből álló forgórész /2-vel egy-egy kapcsolás alkalmával. A gázfejlesztő anyagból lévő szigetelő tárcsák az ív fúvásával és hűtésével segítik annak oltását. A kapcsolási helyzetet arretáló szerkezet biztosítja. Az érintkezők alakjának, helyzetének és átkötéseinek változtatásával igen sokféle kapcsolás hozható létre, ezért a kamrás kapcsolókat széleskörűen használják a 16...100 A névleges áramtartományban.

Kép

6.80. ábra. Kamrás kapcsoló.

b.) Vezérlőtárcsás kapcsolók

A vezérlőtárcsás kapcsolók jeles képviselője a görgős kapcsoló. Ennek bütykös vezérlőtárcsái a működtető tengely elforgatásakor görgő közvetítésével működtetik az egy-, vagy kétszeres megszakítású kapcsoló elemeket. Kb. 250 A névleges áramerősségig, kétszeres megszakítású kapcsoló elemekkel, készülnek a 6.81. ábrán látható szerkezetek, amelyek kapcsolótáblába is beépíthetők. A működtető tengelyre több elem fűzhető fel különböző vezérlési feladatok megoldása érdekében. Ezen kapcsolókat főkapcsolóként is használják kisfeszültségű hálózatrészek és berendezések kapcsolására, de még aszinkron motorok kapcsolására is AC-2 és AC-3 alkalmazási kategóriában (lásd a 6.1 táblázatot).

Kép

6.81. ábra. Görgős kapcsoló-elem.

Billenőkapcsolók

Az érintkezők gyors szétválását forgó kapcsolóknál csak bonyolult mechanikai szerkezettel (helyzetbiztosító vagy rugóerőtároló szerkezettel) lehetett megvalósítani. A billenőkapcsolók esetében erre nincs szükség, mert érintkezőik gyors nyitása működésük természetes következménye. Ezen kapcsolók előnye az egyszerű felépítésük is, de hátrányuk hogy névleges áramuk legfeljebb csak 10 A lehet. Szerkezeti felépítésük és működésük szerint billenőpályás és billenőkaros kapcsolók különböztethetők meg.

a.) Billenőpályás kapcsolók

A billenőpályás kapcsolók működését a 6.82. ábrán látható kapcsoló szerkezeti felépítése alapján ismertetjük. A kapcsoló érintkezőinek zárt helyzetét a rugó és a támasztóék együttes hatása biztosítja. Ha a kapcsoló billenőgombját ellentétes helyzetbe kezdik mozdítani, a támasztóék az érintkező forgáspontja felé közeledik és csökken a mozgó érintkezőre ható záró irányú nyomaték és zérussá válik amint a támasztóék támadáspontja a billenőgomb és az érintkező forgáspontját összekötő egyenesbe kerül. Ha a támasztóék (a billenőgomb hatására) tovább halad, a fellépő nyitó irányú nyomaték hatására a mozgó érintkező gyorsan (a kezelőtől függetlenül) kinyílik, és előáll a pontvonallal jelölt helyzet. Az előbb leírt folyamat a kapcsoló zárása során fordított irányban zajlik le.

Kép

6.82. ábra. Billenőpályás kapcsoló.

A 6.83. ábrán nyitó irányú működtetés esetén mutatjuk be a billenőgombon fellépő ellennyomaték változását az elfordulási szög függvényében. Megfigyelhető, hogy a kétszeres súrlódási szögnek megfelelő holt zónában az érintkező mozgása és a nyomóerő átmenetileg szünetel. A súrlódási holtzóna nem szüntethető meg, csak bizonyos mértékig csökkenthető, ha csökkentik az érintkező forgáspontja és a támasztóék pályája közötti távolságot. Működéséből eredő ezen hiányossága miatt tehát ez a kapcsolótípus csak kis áramok kapcsolására alkalmas.

Kép

6.83. ábra. Billenőpályás kapcsoló nyomatéka nyitáskor.

b.) Billenőkaros kapcsolók

A gyakorlatban széleskörűen alkalmazott nyomórugós billenőkaros (tömbler) és a szigonyrugós mikrokapcsolók működését a 6.84. ábrán látható vázlat alapján magyarázzuk meg. A felső (hajtó) kart kell mozgatni, az alsó (hajtott) kar az érintkezőket mozgatja. A két kar közötti összenyomott rugó alaphelyzetben az ütközőkre szorítja a karokat. A felső kar elfordításával, amint az alsó kar meghosszabbított vonalába kerül a felső karon lévő rugó támadáspontja, az alsó kar holtponti helyzetbe kerül, mert arra csak rúdirányú erők hatnak. A felső kart tovább fordítva, az alsó karon ellentétes irányú nyomaték ébred, amely a kart gyorsan (a kezelőtől függetlenül) az ellentétes oldali ütközőig átbillenti.

Kép

6.84. ábra. Nyomórugós billenőkaros szerkezet.

Egy nyomórugós tömbler kapcsoló a 6.85 a. ábrán látható. A szemközti oldalakon lévő egy-egy álló érintkezőt a billenőkar (bölcső) alján lévő vezetőhíd köti össze vagy választja szét (kettős megszakítási helyek). A holtponti sáv tehát nem befolyásolja az érintkezők nyomóerejét, amint az a 6.85 b. ábrán is megfigyelhető.

Kép

6.85. ábra. Nyomórugós tömbler kapcsoló és nyomatéka.

Kép

6.86. ábra. Szigonyrugós szerkezet.

A mikrokapcsolók alkotják a billenőkaros kapcsolók másik csoportját. Ezek úgy vannak kialakítva, hogy külső erő hatására átbillennek, majd annak megszűnésekor alaphelyzetükbe térnek vissza. A 6.86. ábrán egy szigonyrugós szerkezet belseje látható. A háromágú szigonyrugó két meghajlított szélső ága feszítő erőt gyakorol a belső szabad ágra. A mikrokapcsoló működtetésekor a szabad ágra egy nyomócsap közvetítésével kell erőt kifejteni. A megfeszített ágak támadáspontja alá vagy fölé került szabad ág határozza meg ugyanis a szigonyrugó végén lévő mozgó érintkezők helyzetét. A kis méretek és az ék-csapágyazás következtében csekély (néhány tized mm) elmozdulással is létrehozható az átkapcsolás. A 6.87. ábrán szereplő mikrokapcsolónál a szigonyrugó nyomócsapját görgős hajtókar közvetítésével működtetve, a görgő útja elérheti a néhány mm-t is. Figyelembe véve a mikrokapcsolók 1...5 ms kapcsolási és 1...2 ms pattogási idejét, a hibás kapcsolások biztos elkerülése érdekében, másodpercenként legfeljebb 50 kapcsolás engedhető meg.

Kép

6.87. ábra. Mikrokapcsoló görgős hajtókarral.

Kontaktorok

A kontaktorok szerkezeti felépítésük és saját (általában) elektromágneses működtetésük alapján a mechanikus kapcsolók külön csoportját alkotják. Még mielőtt bemutatnánk a kontaktorok szerkezeti felépítését és működését, meg kell említenünk, hogy azok távműködtetésre is alkalmasak, és gyakori működtetés (max. 1200 c/óra) mellett nagy mechanikai, és villamos élettartammal (max. 107 c) rendelkeznek. A kisfeszültségű kontaktorokat széles névleges áramhatárok között (U n=400 V feszültségen I n=4...1000 A), minden alkalmazási kategóriára gyártják. A motorok kapcsolására vonatkozó AC-2...4 és a DC-3...DC-5 kategória kiemelten kezelendő. A kisfeszültségű motorok kapcsolását és védelmét ugyanis szinte kizárólagosan a védelmi egységgel kiegészített kontaktorok (motorvédő kapcsolók) illetve védelemmel működtetett kontaktorok látják el. Ez alól kivételt csak a félvezetős kontaktorok alkalmazása, valamint az igen nagy és ritkán kapcsolt motorok kapcsolása és védelme jelent, ahol megszakítókat használnak. A kontaktorok a kézi működtetésű kapcsolók alkalmazási területein is előnyösebben használhatók, sőt az elektromágneses relék vezérlési feladatait is gyakran helyettesítik. Mindezekből következik, hogy a kapcsolók legnagyobb családját a kontaktorok alkotják.

Az előzőek figyelembevételével tehát először a kisfeszültségű, elektromágneses működtetésű kontaktorok szerkezeti felépítését és működését ismertetjük. Ezután a - legszélesebb körben alkalmazott - háromfázisú rövidrezárt forgórészű (kalickás) aszinkron motorok kapcsolására és védelmére használt kontaktorokkal foglalkozunk „Motorok túlterhelés elleni védelme” c. pontban. Végezetül a háromfázisú aszinkron motorok kapcsolására szolgáló kontaktorok kiválasztását is tárgyaljuk.

A.) Szerkezeti felépítés és működés

A kisfeszültségű elektromágneses működtetésű kontaktorokat igen sok változatban gyártották. Közülük a 6.88. ábrán csak egy olyan változat egyszerűsített vázlatát mutatjuk be, ahol lényegében csak a három pólusú főérintkezők egyfázisú váltakozó áramú mágnessel való működtetése tanulmányozható. A mágnes álló része a zúgás elkerülése céljából rövidrezáró gyűrűkkel van ellátva. Ezt a húzó mágnessel működtetett (haladó mozgású) kétszeres megszakítású főérintkezővel rendelkező szerkezetet gyártják általában egyen- és váltakozó áram kapcsolására egyaránt, azzal a kiegészítéssel, hogy újabban a főérintkezők nem a mágnes mozgórésze, hanem az állórésze mögött helyezkednek el. A kontaktor fő szerkezeti egységei az áramút, a mechanikai szerkezetek és a segédérintkező egységek. Ezeket és a kontaktor működését az 6.89….6.91. ábra jelölései alapján ismertetjük. A 6.89. ábrán látható vázlatrajzon a főérintkezők a mágnes mozgórésze mögött vannak. Ilyen a 6.90. ábra szerkezeti részletrajzán szereplő kontaktor is, de ennek ívoltó szerkezete is van. A 6.91. ábrán axonometrikus szerkezeti rajzon mutatunk be egy olyan kontaktort, amelynek főérintkezői a mágnes állórésze alatt vannak elhelyezve.

Kép

6.88. ábra. Húzó mágnessel működtethető kontaktor vázlata.

Kép

6.89. ábra. Kontaktor vázlatrajza.

Kép

6.90. ábra. Kontaktor szerkezeti részletrajza.

Pólusonként az áramút tartalmazza a csatlakozó kapcsok (1) között elhelyezkedő egy pár álló (2) és mozgó (3) főérintkezőt (esetleg külön ívhúzó érintkezőket is), valamint esetleg az ívoltó szerkezetet (4).

 1. A csatlakozó kapcsok (1) kisebb névleges áramerősségig vezetékek befogadására szolgáló csavaros szorítók, nagyobb áramerősségeknél lapos sínek kábelsaruk csavarral történő rögzítésére.

 2. Mivel bekapcsoláskor a kontaktor mozgó főérintkezői (3) nagy (max. 1,5 m/s) sebességgel ütköznek az álló főérintkezőkhöz (2), ügyelni kell a pattogás csökkentésére illetve a gyakorlatilag pattogásmentes állapot létrehozására. A főérintkezők felületén keletkező oxidok részben elbomlanak az ív hőhatása következtében, de ezt

a folyamatot öntisztulást elősegítő érintkező anyagok választásával (pl. AgCdO vagy Ag SnO) és/vagy öntisztító érintkezők (pl. az 5.97. ábra szerinti szerkezet) használatával is kell támogatni.

 1. Annak érdekében, hogy az ív által létrehozott sérülések és az oxidáció a főérintkezők áramvezetési tulajdonságát ne rontsák, nagyobb névleges áramú (váltakozó áramon I e160 A) érintkezők esetén külön ívhúzó érintkezőt (pl. WAg anyagból) is alkalmaznak.

 2. Ívoltó szerkezetet (4) nagyobb névleges áramú és fokozott igénybevételre alkalmas ún. nehézüzemű kontaktorok esetében (AC-4, DC-4 és DC-5 alkalmazási kategóriák) használnak általában. Az ívoltó szerkezet nagyon hasonlít a kisfeszültségű megszakítóknál használt szerkezetekhez, csak kevésbé robosztus kivitelű, hiszen itt csak terhelési áramok megszakításáról van szó. Váltakozóáramú kontaktoroknál az ívoltó szerkezet (rézből vagy vasból) készült deionlemezes oltókamra, az egyenáramúaknál pedig szigetelő anyagból előállított (rés, keresztirányú vagy labirintus) oltókamra. Az ívoltó szerkezeteket hőálló anyagból (pl. kerámia) készült ház veszi körül. Az ívnek az oltókamrába való terelését minden esetben támogatják az áramutak önfúvó mágneses hatásával, amit még kiegészítenek (a rézből készült deionlemezes vagy szigetelő anyagból lévő oltókamráknál) fúvótekercs alkalmazásával is.

Kép

6.91. ábra. Kontaktor axonometrikus rajza.

A mechanikai szerkezetek csoportjába tartozik a kontaktor vázszerkezete, és a működtető mechanizmus

 1. A vázszerkezet (5) fogadja be, illetve azon helyezkedik el a kontaktor valamennyi szerkezeti eleme, és ennek segítségével lehet a kontaktort kapcsolóberendezésbe beépíteni, illetve kapcsolótábla függőleges síkjára felszerelni. A vázszerkezet általában hőre keményedő műgyantából, vagy (nagyobb névleges áramerősségnél) esetleg alumíniumöntvényből készül.

 2. A működtető mechanizmus „lelke” az elektromágnes, amelynek álló része (6) a vázszerkezethez van rögzítve, mozgó része (7) pedig az érintkezőtartó-hídhoz (8) csatlakozik. Az 7.120. ábrán látható megoldás esetében az érintkezőtartó-híd az elektromágnes állórésze alá nyúlik be, és az áramút is itt van kialakítva. A mágnesnek már biztosan be kell húznia a tekercsére (12) kapcsolt U nm névleges működtető feszültség 85%-ánál, 110%-át pedig a tekercsnek káros melegedés nélkül kell elviselnie. A mágnes elejtési feszültsége (0,1...0,7)U nm. A váltakozó feszültségről táplált egyfázisú mágneseket lemezelt vasból készítik és a zúgás elkerülésére rövidrezáró gyűrűkkel (lásd a 6.88. ábrát) is ellátják. A remanenciából származó tapadás csökkentésére lemágnesező légréseket építenek be. Az egyenfeszültségről táplált mágnesek tömör vasból is készülhetnek. Behúzott állapotuk megtartásához kisebb áram is elegendő. Korszerű kontaktoroknál ezt is biztosítják. A mágnes mozgó részének vezetését úgy kell kialakítani, hogy több millió kapcsolási ciklus után se keletkezzen befeszülés vagy kotyogás. A mágnes gerjesztetlen állapotában a kikapcsoló rugó (9) hatására kerül nyitott helyzetbe, illetve az tartja meg ebben a helyzetében. Az előfeszített (összenyomott) főérintkező rugók (10) biztosítják a szükséges érintkező nyomóerőt. Ha a kontaktor nyitott helyzetében (a tekercsre rákapcsolt feszültség hatására) a mágnes F húzóereje nagyobb az F e ellenerőnél, amely a kikapcsoló rugónak és a segédérintkező egységek erejének különbsége (F>F e=F ki-F ), akkor a mozgó rész - az érintkezőtartó-híddal és (a főérintkező rugó közvetítésével) a mozgó érintkezőkkel együtt - megindul. A mágnes mozgó része teljesen behúzott állapotába, tehát amikor a mozgó érintkezők összekapcsolják az álló érintkezőket, akkor jut el, ha az F>F e feltétel a behúzás folyamán végig fennáll, vagy akkor is eljut, ha ez a feltétel egyes szakaszokon fordított értelemben áll fenn és lassító energia keletkezik, de az kisebb az előzetesen felhalmozott gyorsító energiánál. A kontaktor méretezéséhez tehát ismerni kell, hogyan függ az ellenerő a légréstől. Az F e ( ) ellenerő-jelleggörbe szerkesztésének menete a 6.92. ábrán követhető. Ehhez a nyomócsapos kapcsolók 6.73. ábrán szereplő ellenerő-jelleggörbéjét is felhasználtuk.

Kép

6.92. ábra. Kontaktor ellenerő-jellegörbe.

A segédérintkező egységként(11) szereplő nyomócsapos kapcsolók az érintkezőtartó-híd elmozdulásának hatására működtethetők.

B.) Motorok túlterhelés elleni védelme

Tapasztalat szerint a kisfeszültségű kalickás motorok meghibásodása leggyakrabban túlterhelések hatására következik be. Az ilyenkor fellépő (az I n névleges áramnál nagyobb) túlterhelési áram következtében felmelegedő motor villamos szigetelése tönkremehet és a motor üzemképtelenné válhat. Időtartamuk szerint rövid idejű és tartós túlterhelési áramokat különböztetünk meg.

Kép

6.93. ábra. Kalickás motor indításiáramainak időfüggvényei.

 1. A rövid idejű túlterhelési áramok az üzemszerű túlterhelések hatására keletkeznek, tehát pl. a motorok indításakor, ellenütemű fékezéskor, csillag-háromszög átkapcsoláskor. A fejezet bevezető részében is láttuk, hogy kalickás motorok bekapcsolásakor (az indítás pillanatában) felvett áram (az AC-3 és AC-4 kategóriában egyaránt) I i=6I n értékű. Ez az áram a motor felfutásának és az idő előre haladtával csökken, és végül (a motort névleges terhelésel indítva) az I n névleges, vagy pedig (terheletlenül indítva) az I o üresjárási áramerősséget éri el. Az időfüggvényeket (I i=5,5I n esetén) a 6.93. ábrán mutatjuk be. Minél nagyobb terheléssel indul a motor, annál nagyobb az indítási idő (t i2...15 s), és ezzel együtt a motor melegedése, amely az áram négyzetének idő szerinti integráljával tekinthető arányosnak. A hőleadás ugyanis elhanyagolható mert az indítási idő sokkal kisebb, mint a motorok (órás nagyságrendű) T m termikus időállandója (t iT m). Ezen kapcsolási műveletek tehát a motorok melegedését csak akkor befolyásolják, ha azokat igen nagy gyakorisággal hajtják végre. A kapcsoló igénybevétele szempontjából azonban a rövid idejű túlterhelési áramokat bekapcsoláskor is, de különösen kikapcsoláskor mindig figyelembe kell venni, hiszen azok a névlegesnél sokkal nagyobbak.

 2. A tartós túlterhelési áramok olyan hosszú ideig állnak fenn, amely már a motorok termikus időállandójának nagyságrendjébe esik, tehát a motorok ennek hatására veszélyes mértékben túlmelegedhetnek. A tartós túlterhelési áramok fellépésének több oka lehet, így pl. a motor túlterhelése, a tápfeszültség csökkenése, a tekercs- vagy menetzárlat, fáziskimaradás és bekapcsolás befékezett forgórész esetén. A tartós túlterhelési áramok csoportjába kell sorolni a gyakori kapcsolási műveletekből származtatható - a melegedés szempontjából - egyenértékű áramot is, ha annak nagysága és fennállásának időtartama következtében a motor túlmelegedhet.

Kép

6.94. ábra. Impulzusvezérlésű kontaktor.

Egyszerűbb követelmények esetén pl. ventillátoroknál, ahol túlterhelés gyakorlatilag nem fordulhat elő, nem is védik a motorokat túlterhelés ellen. Ezekben az esetekben a távműködtetésre alkalmas kontaktor csak a be- és kikapcsolás feladatát látja el. A kontaktor mágnestekercsét egy forgó vagy billenő kapcsolóval is lehet tartósan feszültség alá helyezni vagy kikapcsolni. E helyett sokkal előnyösebb az ún. impulzusvezérlés alkalmazása, amelyben a kontaktorok főérintkezőivel együtt működő segédérintkezők is szerepet játszanak. Egy impulzusvezérlésű kontaktor vázlata látható a 6.94. ábrán, abban az egyszerű esetben, amelyben a motornak nincs túlterhelés elleni védelme, a zárlat elleni védelmet pedig olvadóbiztosítók látják el. Bekapcsoláshoz a „Be” nyomógombot elegendő egy rövid ideig (impulzusszerűen) benyomni. Ezzel a kontaktor mágnestekercsére a hálózati fázisfeszültséget rákapcsoljuk, tehát a mágnes meghúz, és a munkaáramú segédérintkezők zárják a nyomógomb kapcsait, tehát a kontaktor bekapcsolt állapotban marad a nyomógomb elengedése után is. A kontaktor tehát öntartásban bekapcsolva marad. Úgy tudjuk kikapcsolni, ha (akár csak impulzusszerűen) működtetjük a „Ki” nyomógombot. Ennek (a tartóáramkör főágába kötött) nyugalmi érintkezője bontja a mágnestekercs áramkörét, a kontaktor kikapcsolt helyzetbe kerül, ezzel megszűnik a „Be” gomb áthidalása. A „Ki” gomb elengedésével tehát új bekapcsolás nem következhet be. A kapcsolás előnye, hogy a motort több helyről is lehet kapcsolni több „Be” nyomógomb párhuzamos és több „Ki” nyomógomb soros kapcsolásával. További előny, hogy a hálózatról működtetett kontaktorok a feszültség kimaradásakor önműködően kikapcsolhatnak, és a feszültség visszatérése esetén nem kapcsolnak be, ha egy fáziskimaradást érzékelő relét is alkalmazunk. Ezen a relének a „Ki” gombbal sorosan kapcsolt nyugalmi érintkezője bármelyik fázis kimaradása esetén kikapcsolja a motort. Ilyen relé nélkül, a 6.94. ábra szerinti a kapcsolás csak az L1 fázis kimaradásakor véd, mert a kontaktor mágnestekercsét ez a fázisfeszültség működteti. Vonali feszültségre kapcsolt tekercs esetén már két fázis kimaradásának védelme is biztosítható.

A motorok túlterhelése elleni védelme úgy oldható meg, hogy a ki gombbal vagy gombokkal sorosan kapcsoljuk egy (a motor áramára vagy hőmérsékletére érzékeny) relé kimeneti nyugalmi érintkezőjét. Ha adott idő alatt a motor (melegedése szempontjából) egyenértékű árama vagy hőmérséklete ér el egy adott értéket, akkor a relé megszólal és a kontaktor kikapcsolja a motort. Kontaktorral és relével tehát egyszerűen megvalósítható az úgynevezett áramvédelem vagy hőmérsékletvédelem.

Az áramvédelemnek két fajtája terjedt el: a hőhatás elvén működő elektromechanikus relé ikerfémes változatával, vagy szaknyelven (helytelenül) hőrelével és elektronikus motorvédelmi relével megvalósított védelem. Mindkét relé bemenete a motor árama.

a.) Hőrelével létrehozott védelem esetén a relé védelmi karakterisztikájának (hideg és meleg kezdeti állapotra vonatkozó) a szabványok - fizikai alapon is indokolható - előírásainak kell megfelelnie.

 1. Az előírások szerint a motornak le kell adnia a névleges teljesítményét 5%-kal csökkentett feszültség esetén. Ez - cos változatlan értékét feltételezve - kb.1,05I n áramfelvételt eredményez. Mivel a leggyakrabban használt (kisebb) motorok termikus időállandója T m 0,5 óra, ennek négyszeresénél, tehát 2 órán belül sem hideg, sem meleg kezdeti állapotban nem szabad megszólalnia a relének 1,05I n áramnál, de 1,2I n esetén 2 órán belül, 1,5I n esetén pedig 2 percen belül (üzemmeleg kezdeti állapotban) meg kell szólalnia.

 2. Az indítások alatt a hőrelének nem szabad megszólalnia. A 6.93. ábra kapcsán láttuk hogy a motor melegedése az I i indítási áram négyzetének idő szerinti integráljával arányos. Ebből adódik hogy a melegedés szempontjából az I egy egyenértékű motoráram, illetve annak az I n névleges áram értékéhez viszonyított időfüggvénye:

(6-12)

Kép

6.95. ábra. Hőrelé- és motoráram-karakterisztikák

Ha az ennek alapján felrajzolt görbe a hőrelé karakterisztikája alatt halad, akkor a hőrelé nem szólal meg. Ezt a helyzetet szemléltettük a 6.95. ábrán. Olyan egymás után következő gyakori indítás esetében, ahol a motor két indítás között nem tud visszahűlni, az (5-13) képlet alapján meghatározott egyenértékű motoráram időfüggvényeinek összegzésével kapjuk az eredő időfüggvényt. A szabvány azt írja elő, hogy a hőrelé meleg kezdeti állapotban 6I n-nél 2 s-on belül nem szólalhat meg. Egy hőrelének kalickás forgó részű aszinkron motorok túlterhelés elleni védelmére alkalmas meleg és hideg kezdeti állapotból mért (a szabványok előírásainak megfelelő) karakterisztikái a 6.96. ábrán láthatók.

Kép

6.96. ábra. Hőrelé karakterisztikái.

 1. Az indítási áramoknál nagyobb áramok csak zárlatok esetén léphetnek fel. Ebben a – 6.96. ábrán is látható - áramtartományban a hőrelé megszólalalási ideje nem lehet olyan rövid, hogy ne károsodjék a motor, és/vagy a hőrelé. A zárlati védelmet késleltetett lomha kioldású olvadóbiztosító vagy megszakító (a kismegszakítót is beleértve) látja el. A 6.97. ábrán közös diagramon ábrázoltuk a hőrelé, az egyenértékű motoráram és egy olvadóbiztosító, valamint egy olyan megszakító védelmi jelleggörbéjét, amelynek hőkioldója a hőrelével azonos karakterisztikával rendelkezik. Megfigyelhető, hogy a motor indításához a megszakító gyorskioldójának karakterisztikája sokkal kedvezőbben illeszthető. mint az olvadóbiztosítóé. Újabban ezt a megoldást választják, amelynek során olyan készülékkombinációt állítanak össze, amely egy (a tápoldalra kötött) kompakt megszakító, egy kontaktor főáramköri soros kapcsolásából áll. Az áramkorlátozó megszakító zárlat és túlterhelés elleni védelmi kioldóját használják a motor védelmére, ezért azt (helytelenül) motorvédő kapcsolónak hívják. Ebben az esetben tehát külön hőrelé nem szükséges, a kontaktor csak a motor távműködtetett kapcsolásának feladatát látja el.

Kép

6.97. ábra. Karakterisztikák egyeztetése (Ie helyett In !!!)

Kép

6.98. ábra. Ikerfémes hőrelé szerkezete.

Az ikerfémes hőrelék - a három fázis áramának érzékelésére - három bemenettel rendelkeznek. Egy műanyag tokba beépített hőrelé szerkezeti felépítése a 6.98. ábrán látható. Az áramok három ikerfémet fűtenek. Ha ezek közül egy, kettő vagy három túlterheléskor (a védelmi karakterisztikának megfelelően) kellőképpen elhajlik, akkor a tolóléc és kiold egy önzáró szerkezetet, amely egy nyugalmi és egy munkaáramú érintkező pillanatszerű működését váltja ki a relé kimeneti oldalán. Működés után, ha az ikerfém(ek) már elegendően visszahűlt(ek) egy visszaállító gomb segítségével az érintkezők alaphelyzetbe hozhatók. Más szerkezeteknél a kézi visszaállítás mellett automatikus visszaállítás is választható. A hőrelé megszólalási árama egy árambeállító csavar segítségével állítható be.

A csillag kapcsolásban üzemelő aszinkron motorok védelmére használt hőrelé bemeneteit értelemszerűen a motorokat tápláló fázisvezetékekbe kell beiktatni. Ez a háromszög kapcsolású motoroknál is lehetséges, azonban célszerűbb az egyes tekercsek áramkörébe beiktatott hőrelé használata. Ugyanez vonatkozik a csillag-háromszög indítású, tehát tartósan háromszög kapcsolásban üzemelő motorok védelmére is. Ebben az esetben a csillagkapcsolásban mérhető áram -szorosának megfelelően kell a hőrelé megszólalási áramát beállítani. Akár a tápvezetékben, akár a tekercsek áramkörében van a hőrelé, bemeneteivel sorosan csatlakozik a kontaktor főáramköri (a kontaktor felszerelési helyzetét tekintve) általában alsó kapcsaira. A csatlakoztatás I n=35 A névleges áramerősségig közvetlenül történik rögzített dugaszolható érintkezőkkel. Nagyobb áramerősségeknél a kontaktorhoz csatlakozó vezetéket átfűzhető három áramváltó vasmagján vezetik át. Ezen közös szerkezeti egységet képező áramváltó táplálják a hozzájuk rögzített kisebb névleges áramerősségű (szekunder) hőreléket.

A kontaktor és a vele összekötött hőrelé (vagy esetleg áramváltós egység) együttesét motorvédő kombinációnak, vagy motorvédő kapcsolónak (amely nem tévesztendő össze az azonos nevű, motorvédelmi célra használt, kompakt megszakítóval) szokás nevezni. Itt említjük meg, hogy a kontaktorokhoz még további építőelemek is csatlakoztathatók. Ezek közül a következőkben mutatunk be néhányat:

 1. A pneumatikus időzítő egység (időrelé) kimeneti érintkezőinek működése a kontaktor meghúzása vagy elengedése után (az egyes típusoktól függően, 0,3...180 s idővel) késleltethető.

 2. Az elektromechanikus (öntartó) reteszelő egység alkalmazásával megvalósítható a kontaktor energiatakarékos üzemeltetése. Ennek feladata, hogy a kontaktort - annak meghúzása után - zárva tartsa, miközben a kontaktor mágnestekercséről a feszültség lekapcsolható.

 3. Az időrelé csillag-háromszög indítás esetén az átkapcsolás késleltetésére. Beállítási idő: 2...24 s.

 4. A mechanikus reteszelő elemet két kontaktor közé kell elhelyezni. Feladata, hogy meggátolja két kontaktor egyidejű behúzását, és ezáltal helyettesítse a villamos reteszelést.

 5. Az interface csatoló egység feladata, hogy számítógépek vagy más elektronikus készülékek kimenetéről érkező kis egyenfeszültségű jelet a kontaktor működtetésére alkalmas (megfelelő teljesítményszintű) váltakozó feszültségű jellé alakítsa át.

A következőkben háromfázisú aszinkron motorok be- és kikapcsolására, valamint - a motor áramát közvetlenül érzékelő - hőrelével megvalósított túlterhelés elleni védelmére alkalmas három kapcsolást mutatunk be.

Az első esetben a 6.94. ábrán bemutatott impulzusvezérlési kapcsolást egészítettük ki egy hőrelével (6.99. ábra). A másik két esetben - két illetve három kontaktorból álló – kontaktorkombinációt használunk. A 6.100. ábrán látható kapcsolás motorok irányváltására (jobbra vagy balra be- és kikapcsolására) is alkalmas. Csak akkor lehetséges a forgásirány átkapcsolása, ha az előző forgásirányhoz tartozó kontaktort a „Ki” nyomógomb működtetésével már kikapcsolták. Ez a megoldás előnyös, mert a viszonylag hosszú átkapcsolási idő alatt a kikapcsolt kontaktor érintkezői között égő ív biztosan kialszik, tehát nem keletkezhet zárlat.

Kép

6.99. ábra. Impulzusvezérlésű kontaktor hőrelével.

Kép

6.100. ábra. Irányváltó kontaktorkombináció.

A 6.101. ábrán motorok csillag-háromszög indítására főáramköri és működtető kapcsolást mutatunk be, amelyhez három kontaktort, a K-jelű főkontaktort, az Y-jelű csillagkapcsolást létrehozó és a -jelű háromszögkapcsolást létrehozó kontaktort kell használni. A motor a „Be” nyomógomb működtetésével csillag kapcsolásban indul, mert az Y-jelű kontaktor bekapcsolása után a csillagba kapcsolt tekercsekre a K-jelű főkontaktor a hálózati feszültséget rákapcsolja (amennyiben a -jelű kontaktor ki van kapcsolva). Ezzel egyidejűleg záródik a K-jelű főkontaktor munkaáramú segédérintkezője, és mindkét kontaktor öntartásban marad, majd elindul az IR (pl. ikerfémes) időrelé. Az időrelé a beállított idő eltelte után nyugalmi érintkezőjével bontja az Y-jelű kontaktor tartó áramkörét, és munkaáramú érintkezőjével pedig bekapcsolja a -jelű kontaktort (ha már kikapcsolt a Y-jelű kontaktor és bontotta a csillagpontot).

Kép

6.101. ábra. Kontaktorkombináció csillag-háromszög indításra.

Az eddigiekből is nyilvánvaló volt, hogy a hőrelével megvalósított túlterhelés elleni áramvédelem esetén az ikerfém melegedése csak a motor átlagos hőmérsékletét másolja le, tehát a motor legjobban melegedő részei védtelenek maradnak. Még az átlagos motorhőmérséklettel arányos áramváltozást is csak késéssel tudja követni a közvetett fűtésű ikerfém melegedése. Ennek oka, hogy az ikerfémnél nagyobb hőmérsékletű fűtőszálban keletkező hő egy szigetelő rétegen keresztül történő vezetéssel jut el az ikerfém belső részébe. Túlterhelés esetén pl. a fűtőszál erős felmelegedését az ikerfém csak késve tudja követni, a terhelés hirtelen lecsökkenésével pedig az ikerfémnél nagyobb hőmérsékletű fűtőszál (a szigetelő réteggel együtt) tovább melegíti az ikerfémet, amelynek hatására a hőrelé tévesen megszólalhat, tehát a motor ok nélkül kiesik az üzemből és nem használható ki. Hőrelékkel tehát a nagy értékű és/vagy változó terhelésű motorok védelmét biztonsággal nem lehet megoldani.

b.) Az elektronikus motorvédelmi relével megvalósított áramvédelmek a hőrelék előbb említett - alkalmazhatóságot korlátozó - problémáin igyekszenek segíteni. Ezen relék egyik változatában ugyanis késés nélkül, jó közelítéssel képezik le analóg feszültségjel formájában a motor (áramával arányos) legmelegebb pontjának melegedését és a hűlését. Az ilyen túlterhelés elleni védelmet szimulácós védelemnek is szokás nevezni. Ez a relé is olyan funkcionális egységekből épül fel, mint más analóg jeleket feldolgozó elektronikus relé. Ha a relé egyik bemenetén hagyományos áramváltók által szolgáltatott három fázis áramának áramjelét érzékeli, akkor a bemeneti csatoló egységnek kell létrehoznia a relé elektronikája számára szükséges feszültségjelet. A feszültségjelet szolgáltató (pl. Rogowski-tekercses), korszerű áramjeladók alkalmazása esetén nemcsak a csatoló áramkör válik sokkal egyszerűbbé, hanem a jeladók pontosabban képesek követni a motorindításokból, irányváltásokból és átkapcsolásokból adódó áramlökéseket, és ezáltal a motor melegedése is pontosabban szimulálható. Ha a motor melegpontját reprezentáló analóg feszültségjel egy adott értéket túllép, akkor egy elektromágneses kimeneti relé nyugalmi érintkezőjét nyitja és megszakítja a kontaktor mágnestekercsének tartóáramkörét. Ugyanezen kimeneti relé működik a fáziskimaradás esetén is, mert a motorvédelmi relé másik bemenetén a motor háromfázisú tápfeszültségét is érzékeli.

A hőmérsékletvédelem módszerét csak ritkán használják, mert érzékelő elemeik elhelyezésekor és meghibásodásakor a motor szerkezetébe is be kell avatkozni. Hőmérsékletvédelmet csak speciális, nagy értékű vagy fontos technológiai szerepet betöltő motorok nagyfokú üzembiztonsága és teljes kihasználása érdekében érdemes alkalmazni. Mivel hőmérsékletet kell közvetlenül érzékelni, a motorvédelem eleme valamely termomechanikus relé lehet. Közülük az ikerfémkapcsolót (mikro ikerfémes hőrelét) és a termisztoros relét használják. A védelem mérőelemeit képező ikerfémkapcsolókat vagy a termisztorokat általában a motor tekercsfejeibe vagy a tekercshornyaiba építik be.

a.) Az ikerfémkapcsolók (mikro ikerfémes hőrelék) igen egyszerű felépítésű olcsó és tápfeszültséget sem igénylő szerkezetek (lásd a 6.7 ábrát), amelyek érintkezőjükkel közvetlenül a kontaktor tartó áramkörét bontják. Mégsem tudtak igazán teret nyerni a motorok túlterhelés elleni védelmében, néhány - viszonylag nagy méreteikre visszavezethető - hátrányos tulajdonságuk miatt. A nehezen beépíthető reléknek nagy a hőkapacitása, ezért lassú hűlésük következtében működésük után csak hosszabb idő után tudnak alaphelyzetükbe visszatérni. Nem kielégítő továbbá a motorral való termikus csatolásuk sem.

b.) A termisztoros relé érzékelő elemeként használt termisztorok az ikerfémkapcsolóknál sokkal kisebb méretűek és (anyagukra való tekintettel is) sokkal kisebb hőkapacitásúak. A motor hőmérsékletvédelméhez a 6.9. ábrán bemutatott termisztoros relé 11 és 12 kapcsokkal jelölt kimenetét a motor tartóáramkörébe kell sorosan bekötni. A termisztoros relé V jelű nyomógombjának benyomása és elengedése után a indítható a motor, de csak akkor, ha a hőmérséklete kisebb a termisztorok TNF névleges megszólalási hőmérsékleténél (lásd a 6.8 ábrát). Ha ennél nagyobb motorhőmérséklet lép fel üzem közben, akkor a K reed-relé elenged és munkaáramú érintkezőjével bontja a kontaktor tartóáramkörét.

C.) Kontaktorok kiválasztása

A kontaktorok kiválasztásakor is szem előtt kell tartani a kapcsolókészülékek kiválasztásának általános feltételeit. Ezek közül a névlegesnél sokkal nagyobb áramokat kapcsoló kontaktorok élettartamának meghatározása és ellenőrzése különlegesen fontos. Ezt ismertetjük a leggyakrabban használt, háromfázisú aszinkron motorok esetében.

Adott kontaktor műveleti ciklusban (c) kifejezhető élettartama függ:

 1. a kapcsolási kategóriától (esetünkben az 5.1 táblázatban szereplő AC-2, AC-3 és AC-4 kategóriától),

 2. a kapcsolandó motor P e névleges teljesítményétől, vagy I n névleges áramától (amelyek a kategóriától és az U e névleges feszültségtől függnek), és

 3. az óránkénti műveleti ciklusszámtól (c/h).

A cégek széles típusváltozatban gyártanak kontaktorokat. Élettartamuk vizsgálatára vonatkozó adataikat gyártmányismertetőikben közlik. Ennek alapján kell a kontaktorokat kiválasztani.

Kép

6.102. ábra. Élettartam-jelleggörbék

A 6.102. ábrán szereplő folytonos vonallal megrajzolt élettartam-jelleggörbe adott alkalmazási kategóriában és névleges feszültségen valamint adott óránkénti műveleti ciklusszámmal üzemelő adott kontaktortípusra érvényes. A jelleggörbe a kontaktor É élettartamát ábrázolja a kapcsolandó motor P n teljesítményének függvényében (a teljesítmény helyett az I n motoráram is megadható). A jelleggörbe a-jelű szakasza mutatja a kontaktor legnagyobb (mechanikai) élettartamát (É max), amelyet terheletlen főérintkezőkkel lehet elérni. A c-jelű szakasz azt a legnagyobb kapcsolható P nmax motorteljesítményt mutatja, amelynél az élettartam nem értelmezhető. Itt jegyezzük meg, hogy a gyártók P nmax kW-ban megadott értékét használják típusváltozataik nagyság szerinti sorba rendezésére és jelölésére - a leggyakoribb AC-3 kategória és U n=400 V esetén (P nmax ). Ha a kapcsolt motor teljesítménye P nmax értékénél kisebb, a kontaktornak már van értelmezhető élettartama, amely a kapcsolt motorteljesítmény csökkenésével nő a b-jelű görbeszakasz szerint. Egyébként adott kontaktor esetén a jelleggörbe b és c-jelű szakaszai módosulnak ha az adott értéktől a névleges feszültség vagy a b. jelű szakasz esetében még az alkalmazási kategória és az óránkénti műveleti ciklusszám is eltér (lásd a szaggatott vonallal jelölt szakaszokat).

Az élettartamra való kiválasztás menete egyszerűsíthető azzal, ha a gyártó összes típusváltozata élettartamának (adott U n feszültségen érvényes) változását nem a P n névleges motorteljesítmény, vagy az I n névleges motoráram hanem az I k kikapcsolási áram függvényében ábrázoljuk. Az I k kikapcsolási áram a motor I nkorr korrigált névleges áramával azonos az AC-2 és AC-3 alkalmazási kategóriánál (I k=I ekorr), az AC-4 kategóriánál pedig I k=6I nkorr értéket kell figyelembe venni. Egy ilyen U n=400 V feszültség esetén érvényes jelleggörbe-sereg látható a 6.103. ábrán. A kövér számok (4...132) P nmax értékeit jelentik kW-ban, és ezekkel vannak jelölve az első kontaktortípus változatai. Az aláhúzott két kövér számmal (2,2 és 4) a második típus két változatát jelöltük. A 4...18,5 jelű típusváltozatoknál a szaggatott vonallal jelölt görbéket az AC-4 alkalmazási kategóriáknál kell használni.

Az óránkénti műveleti ciklusszámtól és a kapcsolási kategóriáktól függő (%-ban megadott) k korrekciós tényező a 6.104. ábra diagramjából olvasható le. Ennek felhasználásával kell I nkorr értékeit kiszámítani a következő képlettel:

(6-13)

Kép

6.103. ábra Élettartam-görbék a kikapcsolási áram függvényében.

Kép

6.104. ábra. Diagramok a korrekciós tényező meghatározásához

Előfordulhat, hogy egy kontaktort vegyes üzemben használnak, tehát pl. AC-3 üzemmód mellett p %-ban AC-4-ben is. Ha a kontaktor élettartama AC-3-ban É 1, AC4-ben pedig É 2, akkor vegyes üzemben

(6-14)

élettartam vehető figyelembe.

Ezek után bemutatunk egy kiválasztási számpéldát, amelynek kiinduló adatai:

 1. kalickás forgórészű aszinkron motort kell kapcsolni ellenáramú fékezéses üzemben,

 2. a motor névleges feszültsége: U e=400 V,

 3. a motor névleges teljesítménye: P e=25 kW

 4. a motor névleges árama: I e=50 A,

 5. óránkénti műveleti ciklusszám: 360 c/h,

 6. a kontaktor elvárt működési ideje: 0,3 év.

Megoldás:

 1. A kontaktor alkalmazási kategóriája: AC-4.

 2. A 6.104. ábrán szereplő diagramból AC-4 kategória és 360 c/h óránkénti műveleti ciklusszám esetén k=80%.

 3. A motor korrigált névleges árama az (6-12) képlet alapján:

 4. A kontaktor elvárt élettartama 50 héttel és heti 40 órával számolva:

        É elv=0,3 év50 hét/ év40 h/hét360 c/h=2,16105 c.

 1. A motor kikapcsolási árama az AC-4 kategória miatt:

        I k=6I nkorr=662,5=375 A.

 1. É elv= 2,16105 c és I k=375 A figyelembevételével a 6.103. ábrán szereplő diagramból az első kontaktortípus legnagyobb változatát, a 132 típusjelű kontaktort kell választani. Ezen kontaktor legnagyobb kapcsolható motorteljesítménye AC-3 alkalmazási kategória esetén P nmax =132 kW lenne. A diagramból az is megállapítható, hogy a választott kontaktor tényleges élettartama É tényl2=2,55 105 c.

 2. Ha a motort a választott kontaktorral AC-3 kategóriában üzemeltetnék, akkor (I k=I nkorr=I n=50 A miatt) az 5.126. ábra szerinti diagramból É tényl1=6,8106 c lenne az élettartama.

 3. Ha a motort a választott kontaktorral 90% időtartamban AC-3 és 10%-ban AC-4 kategóriában üzemeltetnék, akkor az É 1=É tényl1=6,8106 c és É 2=É tényl2=2,55 105 c érvényessége miatt, ezen vegyes üzemben érvényes élettartam a (6-13) képlet alapján:

 1. A mindössze 10%-os nehéz üzemmód tehát a tisztán AC-3 kategóriában érvényes élettartamot majdnem a negyedére csökkentette.

Félvezetős kapcsolók

Az eddigiekben alkalmunk volt megismerni a mechanikus kapcsolók azon kedvezőtlen sajátosságait, amelyek a működtetésük során keletkező villamos, melegedési és mechanikai igénybevételre vezethetők vissza. A mechanikus kapcsolók alkalmazhatóságát korlátozzák, de gyakran szerkezeti kialakítását is megnehezítik pl. bekapcsoláskor az érintkezők pattogása következtében keletkező kedvezőtlen hatások, kikapcsoláskor pedig az ív eróziós hatása, a viszonylag hosszú működési idő, valamint az alkalmazási kategóriától és a kapcsolási gyakoriságtól függő korlátozott élettartam. Az érintkező nélküli (félvezetős) kapcsolók élettartama gyakorlatilag korlátlan, és alkalmazásukkal a felsorolt többi hiba is kiküszöbölhető. A félvezetős kapcsolók további előnye, hogy robbanásveszélyes vagy kémiailag agresszív környezetben is üzemeltethetők. Hátrányaik közé tartozik a nagy vezetési feszültségesésük és az ebből adódó veszteségük, amely komoly hűtési problémákat is okoz. Alkalmazásukkor azon hiányosságukra is tekintettel kell lenni, hogy kikapcsolt állapotukban nem választják le a terhelést a hálózatról galvanikusan; a félvezetőkön ilyenkor ugyanis kis értékű záró irányú áram folyik.

Az olyan kapcsolóáramkört nevezzük félvezetős kapcsolónak, amelyben az áramkör be- és kikapcsolását félvezető elem(ek) vezetőképességének (vezérléssel történő) változtatásával lehet végrehajtani. A félvezetős kapcsolók természetesen ellátják a valamennyi kapcsolóra érvényes általános feladatokat. Ezen kapcsolók legfőbb alkalmazási területe a motorok kapcsolása, tehát a kontaktorok speciális feladatait is teljesíteniük kell. Ezeket hívják félvezetős kontaktoroknak, amelyek (pl. a segédáramkörükben) tartalmazhatnak mechanikus kapcsolóelemeket is, de jellemző főáramköri működésük félvezető elem(ek) vezérlésével jön létre.

A félvezetős kapcsolók félvezető elemeként általában egyirányú tirisztort (vagy szokásos nevén tirisztort), és kétirányú tirisztort (más néven triakot) használnak.

Az egyik irányban vezető tirisztorok négyrétegűek, és három elektródájuk (anód, katód és vezérlő elektróda) van. A vezérlő elektródára adott (a katódhoz képest pozitív) jellel történik a tirisztor bekapcsolása.

Az öt rétegből álló triakok mindkét irányban képesek vezetni, tehát azokat váltakozó áram kapcsolására használják. A vezérlő elektródájukra adott általában pozitív, vagy esetleg félperiódusonként váltakozó polaritású impulzussal kapcsolhatók be.

A félvezetős kapcsolókkal váltakozó és egyenáramú terhelések áramát kell kapcsolni. Váltakozó áramú terhelések árama a vezérlő jel megszűnése után az áram a következő első természetes nullaátmenetében automatikusan megszűnik. Egyenáram kikapcsolásakor azonban külön oltókörrel kell biztosítani a terhelő áram megszűnését. A félvezetős kapcsolók áramköri felépítése a két áramnemben jelentősen különbözik egymástól. (váltakozó áram esetén a három fázisra való alkalmazás tekintetében is). A továbbiakban csak a váltakozó áramú félvezetős kapcsolók áramköri felépítését és működését mutatjuk be röviden.

Előtte még fel kell hívnunk a figyelmet a félvezetős kapcsolók tirisztorainak túlfeszültség és túláram elleni védelmére, valamint a védelmi eszközök (pl. túlfeszültséglevezető, R-C-tagok, olvadóbiztosító) megválasztására és áramköri intézkedések megtételére. A tirisztorokat ugyanis saját működésük következtében a kapcsaikon megjelenő kommutációs, illetve más kapcsolások által okozott túlfeszültségek, vagy a rajtuk átfolyó túlterhelési és zárlati áramok illetve a túlságosan nagy meredekséggel növekvő áramok azonnal tönkretehetik.

Kép

6.105. ábra Vezérlő áramkörök és áramok időfüggvényei

A különböző váltakozóáramú kapcsolók kapcsolási elrendezései lényegében a főáramkörükben alkalmazott félvezetők és a vezérlő áramkörükben alkalmazott vezérlőjel tekintetében különböznek egymástól. A 6.105. ábrán állandó egyenfeszültséggel táplált vezérlő áramkörökkel megvalósított kapcsolásokat láthatunk. Az a. ábrán ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorok, a b. ábrán pedig triak végzi a főáramkör kapcsolását. Ezek a K-jelű kapcsoló(k) zárásakor, tehát az i G1 vagy i G1 és i G2 a gyújtóáram-impulzus megjelenésének pillanatában (igen rövid idő alatt) vezetési állapotba kerülnek, ezzel a félvezetős kapcsoló bekapcsolja a váltakozó áramot (az ábrán ohmos terhelő kört feltételezve). Ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorok esetében egy-egy tirisztoron átfolyó áram effektív értéke a kapcsolt teljes áram effektív értékének EQUATION097-ed része. Kikapcsoláskor a gyújtóimpulzus megszűnése után az áram első természetes nullaátmenetig még vezet az éppen vezetésben lévő tirisztor vagy triak-rész. A be- és kikapcsolásra jellemző időfüggvényeket a c. ábrán mutatjuk be. Megjegyezzük, hogy a félvezetőket egyenirányított váltakozó feszültséggel létrehozott folytonos gyújtójellel is szokták gyújtani. Ezen kívül olyan egyenáramú gyújtóimpulzusokkal is megvalósítható a gyújtás, amelyeket az anódfeszültség vagy középfrekvenciás generátor táplál.

A kapcsolók kapcsolási gyakoriságát a tirisztorok vagy a triakok szabaddá válásának ideje (t q) korlátozza. Gyors tirisztorok esetén (t q20 s) 20-25 kHz a frekvenciahatár. A bekapcsolás időpontjának megválasztásával elérhető, hogy induktív terhelés bekapcsolásakor az áramnak ne legyen egyenáramú tranziens összetevője, tehát az áramlökés korlátozható.

Kép

6.106. ábra. Egyfázisú tirisztoros kapcsoló.

Egyfázisú váltakozó áramú fogyasztók kapcsolására általában csak az egyik fázisvezetékben használnak félvezetős kapcsolót. A terhelés és a hálózat galvanikus elválasztása érdekében a félvezetős kapcsolóval szakaszolót szoktak sorba kötni. Nagyobb áramok vezetése - a tirisztorok és a triakok nagy (1...2 V) vezetőirányú feszültségesése miatt - nagy (energetikailag is számottevő) veszteséggel jár együtt, és komoly hűtési problémát jelent. Órás nagyságrendű megszakítás nélküli vagy hosszú ciklusidejű szakaszos üzemmódban célszerű a félvezetős kapcsolóval párhuzamosan kötni, és AC-20 kategóriában működtetni egy mechanikus áthidaló kapcsolót. Ez csak a félvezető kapcsoló bekapcsolása után kapcsolható be, és a tirisztorok gyújtásának kikapcsolása előtt nyitható (ívmentesen). A 6.106. ábrán egy szakaszolóval (Sz) és áthidaló kapcsolóval (K) ellátott tirisztoros kapcsoló látható.

Kép

6.107. ábra. Háromfázisú tirisztoros kapcsoló.

A háromfázisú induktív terhelések, motorok kapcsolása esetén is elkerülhető, hogy bekapcsoláskor az áramnak egyenáramú tranziens összetevője legyen. Kikapcsoláskor először a legközelebbi nullaátmenetet elérő fázis árama szakad meg. A másik két fázisban folyó - a vonali feszültség által áthajtott - közös fázisáram /2 idő múlva szakad meg. A háromfázisú tirisztoros kapcsolónak és szakaszolónak (Sz) a terhelés áramkörébe való bekötési vázlatát a 6.107. ábrán mutatjuk be.

Készülékkombinációk

Két-három alapkészülék feladatát ellátó készülékkombinációkat - kis helyigényük és egyszerű beépíthetőségük, valamint kedvező áruk miatt - ma már olyan széleskörűen alkalmazzák elsősorban a belső téri tokozott kapcsoló-berendezésekben, hogy minden egyes kombinációra szabványok állnak rendelkezésre. Ezen szabványok alkalmazásának előnye, hogy nem kell az egyes alapkészülékekre vonatkozó előírásaiból összeállítani a kombinációra vonatkozó rendelkezéseket.

A készülékkombinációk lehetséges változatai két csoportba sorolhatók:

a.) A gyártó sorosan kapcsolt alapkészülékeket épít egy szerkezeti egységbe. Ezáltal nem jön létre új készülék, lényegében csak a helyszíni szerelés munkája egyszerűsödik. Ezekben az összeépített, könnyen áttekinthető kombinációkban az alapkészülékek jól felismerhetők, tehát ezeket nem érdemes külön ismertetni. Az olvadóbiztosítók, kapcsolók és megszakítók védelmi karakterisztikáit természetesen megfelelően illeszteni kell egymáshoz.

b.) Alapkészülékből és készülék-elem(ek)ből konstruált új szerkezet, önálló készülék.  

Főként középfeszültségen, de újabban nagyfeszültségen is alkalmazzák a szakaszolók feladatát is ellátó, szakaszoló jellegű készülékkombinációkat. Nagyfeszültségen az a.) csoporthoz tartozó szakaszoló és megszakító összeépítéséből adódó kombináció kezd elterjedni. A következőkben a közép- és kisfeszültségű készülékkombinációk sokféle változatából mutatunk be néhányat.

Középfeszültségű készülékkombinációk

A szakaszoló jellegű készülékkombinációk főként azokon a helyeken terjedtek el, ahol a zárlatok előfordulásának valószínűsége csekély. Nem mindig gazdaságos tehát megszakítót alkalmazni, hanem helyette inkább olyan készüléket, amely szakaszolási feladat ellátásán túlmenően terhelési áramok megszakítására is alkalmas, valamint biztosítóval kiegészítve még a zárlat elleni védelem feladatát is ellátja. Mivel ezen készülékkombinációk mindegyike tartalmazza a kapcsolókat, célszerű a rájuk vonatkozó legfőbb követelményeket megismerni. Az általános rendeltetésű nagyfeszültségű (a középfeszültséget is beleértve) kapcsolóknál megadják a megszakítóképességet és a zárlatra való bekapcsolóképességet. A 11-féle névleges megszakítóképesség közül itt 6-ot mutatunk be:

 1. Hatásos áram-megszakítóképesség: cos 0,7-nél I≤I n (I n=200, 400, 630 A).

 2. Hurokáram-megszakítóképesség (pl. körgyűjtősíneknél két aktív hálózati részt kapcsolnak össze és a hurokáram megszakítása után mindkét rész feszültségen marad): cos =0,3 és ≈0,25·Un-nél, I=I n .

 3. Transzformátor üresjárási áram-megszakítóképesség: I n=200 A-nél I=6,3 A, I n=400 A-nél I=10 A, I n=630 A-nél I=16 A.

 4. Kábel-töltőáram-megszakítóképesség.

 5. Szabadvezeték-töltőáram-megszakítóképesség.

 6. Egyedi kondenzátortelep-megszakítóképesség: II n.

Kép

6.108. ábra. Réskamrás szakaszolókapcsoló.

A zárlatra való bekapcsolóképesség: a kapcsoló hajtásától is függ (függő kézi hajtásnál pl. I7,5 kA).

A b.) csoporthoz tartozó háromfázisú, közös hajtású belsőtéri kivitelű réskamrás szakaszolókapcsoló egyik pólusa látható a 6.108. ábrán. A mozgó ívhúzó segédérintkező, a főérintkező-kések között helyezkedik el, és zárt helyzetben plexiből készült - alul is nyitott - oltókamrában érintkezik az álló segédérintkezővel. Kikapcsoláskor nagy sebességgel nyit először a fő- majd az ívhúzó érintkező. A ív hatására keletkező gázok nagymértékben segítik az oltást. Az érintkezők gyors mozgását a működtető tengelyen lévő előfeszített rugó biztosítja.

A 6.109. ábrán látható biztosítós szakaszolókapcsoló is belsőtéri kivitelű. A b.) csoporthoz tartozó szakaszolókapcsolója olvadóbiztosítóval van kiegészítve. Zárlatkor a biztosító kiütő csapja működteti a szakaszolókapcsolót. A fellépő zárlatok a biztosítók kioldási jelleggörbéinek szórása miatt komoly problémát okoznának, ha a szakaszolókapcsoló nyitásakor az épen maradt biztosítók fázisaiban a zárlat még fennáll. 3F zárlatkor pl. az egyik biztosító gyorsabban működik, mint a másik kettő, és egyúttal nyitási parancsot ad a kapcsolónak. A nyitás megkezdéséig működnie kell a másik két biztosítónak. Ennek feltétele, hogy a szakaszolókapcsoló nyitási önideje nagyobb legyen, mint a biztosító működési szórásából adódó időkülönbség. Ha túláramkioldója is van a szakaszolókapcsolónak a karakterisztikákat egyeztetni kell. Ez látható a 6.110. ábrán. A P pont nem más, mint két határgörbe metszéspontja. Ezen görbék a szakaszolókapcsoló kioldója jellegsávjának a legkisebb, és a biztosító jellegsávjának legnagyobb működési időihez tartoznak. Ehhez a ponthoz tartozó áram okozza a szakaszolókapcsoló legveszélyesebb igénybevételét, mert annak meg kell tudni szakítania azt.

Kép

6.109. ábra. Biztosítós szakaszolókapcsoló

Kép

6.110. ábra. Védelmi karakterisztikák.

Kisfeszültségű készülékkombinációk

Kisfeszültségű készülékkombinációkkal már találkoztunk a motorvédő kombinációk (kontaktor és hőrelé valamint megszakító és kontaktor) esetében, de az összeépített kontaktorkombinációk (pl. irányváltó és csillag-háromszög-indító) is ide tartoznak.

A továbbiakban más készülékkombinációkat is megismerhetünk. Lehetséges változataik a már említett két csoportba sorolhatók (6.3.táblázat). Az a.) csoportban a gyártó egy készülékkel sorosan kapcsolt olvadóbiztosítót épít egy szerkezeti egységbe. Ezekben a könnyen áttekinthető kombinációkban az alapkészülékek jól felismerhetők, tehát a szerkezeti kialakítás és működés bemutatása felesleges lenne. A biztosítók és a kapcsolók illetve megszakítók védelmi karakterisztikáit természetesen megfelelően illeszteni kell egymáshoz (lásd a 6.110. ábrát). A 6.3 táblázat második oszlopában szereplő készülékkombinációk (b.) csoport) két-három alapkészülékből (vagy alapkészülékből és készülék-elem(ek)ből) konstruált új, önálló készülékek. Szerkezeti kialakításukat és működésüket a következőkben ismertetjük.

6.3 Táblázat

a.) Készülék és olvadóbiztosító sorba kapcsolt szerkezeti egysége

b.) Új szerkezet (önálló készülék) két vagy három alapkészülékből

biztosítós szakaszoló

szakaszolóbiztosító

biztosítós kapcsoló

kapcsolóbiztosító

biztosítós szakaszolókapcsoló

szakaszolókapcsoló

biztosítós megszakító

szakaszoló-kapcsolóbiztosító

A szakaszolóbiztosító az egyik legrégibb, de ma már csak ritkán alkalmazott készülékkombináció. Egy nyitható fedélbe elhelyezett késes biztosítóbetétek érintkezői egy billenthető fedél bezárásakor a rögzítetten felszerelt aljzat villaszerű érintkezőibe hatolnak be, tehát a mozgóérintkező maga az olvadóbetét. A szerkezet előnye, hogy a három fázis egyszerre kapcsolható, és kiszakaszolás után a betétek cseréje is biztonsággal elvégezhető. Hátránya, hogy különös gondot kell fordítani a terhelés alatti nyitás elkerülésére.

A kapcsolóbiztosító a szakaszolóbiztosítóhoz hasonló szerkezet, de rugós hajtással történik a ki- és bekapcsolás. Pólusonkét két megszakítási hely jön létre az álló érintkezők és a késes biztosítóbetét érintkezői között. Az ív deionlemezes oltókamrákban alszik ki. Ezen készülékkombinációt is csak ritkán alkalmazzák manapság.

Kép

6.111. ábra. Szakaszolókapcsoló.

Kép

6.112. ábra. Kompakt szakaszoló-kapcsoló.

A szakaszolókapcsolót leggyakrabban szakaszolóból alakítják ki oly módon, hogy a szakaszolókat oltókamrákkal, és (esetleg) ívhúzó érintkezőkkel látják el. Ezeket leginkább a tokozott kapcsolóberendezések ritkán kapcsolt fogyasztói leágazásaiba építik be. A szakaszolókapcsolók az AC-21…AC-23 alkalmazási kategóriákba tartozhatnak, tehát csoportos terhelések áramának kapcsolására használhatók. A 7.140. ábrán egy I n=250…1000 A áramerősségre gyártott szakaszolókapcsoló metszetrajza látható. A csatlakozókapcsok (1) közötti áramútban a villamos élettartam fokozására mozgó ívhúzó érintkezőket (2) helyeztek a szakaszoló késeire, mint mozgó főérintkezőre (3). A szerkezet beállításával biztosítják, hogy kikapcsoláskor először a mozgó főérintkező váljon el az álló főérintkezőtől (4), és csak azután nyissanak a mozgó és álló ívhúzó érintkezők (5). A közöttük fellépő ívet az elektrodinamikus erőhatás a deionlemezes oltókamrába (6) kényszeríti, ahol kialszik. A fémből készült deionlemezek rontják a nyitott érintkezők közötti villamos szilárdságot, tehát az érintkezők között sokkal nagyobb távolságot kell létrehozni a szakaszolókra előírt a villamos szilárdsági követelmények teljesítése érdekében. A mozgó érintkezők - kezelőtől független - megfelelő ki- és bekapcsolási sebességét rugóerő-tárolós hajtás biztosítja. A 6.112. ábrán egy olyan korszerű kompakt szakaszolókapcsoló fényképe látható, amelyet I n=320…630 A névleges áramtartományban gyártanak. Ezek a készülékek AC-22 és AC-23 vagy (a pólusok sorba kötésével) DC-22 és DC-23 alkalmazási kategóriákban használhatók és 50 kA csúcsértékű zárlati áram bekapcsolására alkalmasak. Villamos élettartamuk az AC-22 kategóriában 10000 c, a többiben pedig 1000…1500 c.

Kép

6.113. ábra. Szakaszolókapcsoló-biztosító.

A szakaszolókapcsoló-biztosítók a tokozott kapcsolóberendezések kedvelt készülékei. Ezekkel egyszerűen megoldható a fogyasztói leágazások terheléseinek viszonylag gyakori kapcsolása, a zárlat elleni védelmet az olvadóbiztosító látja el, és a betét cseréjéhez, vagy karbantartáshoz szükséges szakaszolás is elvégezhető. A 6.113. ábrán egy ilyen készülék metszetrajza látható. A késes biztosítóbetéttel (1) ellátott aljzat (2) csatlakozói a késes mozgó főérintkezők (3). Ennek egyikéhez van kötve a mozgó ívhúzó érintkező (4). Kikapcsoláskor a mozgó rész csapókéses szakaszolóként kezd nyílni, úgy, hogy először a bal oldali mozgó főérintkező válik el a bal oldali álló főérintkezőtől (5), és csak azután távolodik el a mozgó ívhúzó érintkező az álló ívhúzó érintkezőtől (6). Az elektrodinamikus erőhatás által a deionlemezes oltókamrába (7) kényszerített ív kialvása után a jobboldali mozgó főérintkező is felemelkedik, és kétoldali szakaszolás jön létre. Bekapcsoláskor az érintkezők ismét felváltva záródnak. A 6.114. ábrán egy olyan szakaszolókapcsoló-biztosító fényképe látható, amely kézi működtetésű csapó szerkezettel vannak ellátva. Ebbe a szerkezetbe 3 db 00/100 A…4/1600 A-es késes olvadóbetét helyezhető el. Bekapcsolási működtetéskor a csapó szerkezetet becsapják, megszakítási működtetés során kiemelik. A készülékek széles (I n=100…1600 A) névleges áramtartományban, AC-21 és AC-22 vagy DC-21 és DC-22 alkalmazási kategóriákban használhatók és 25…50 kA effektív értékű zárlati áram bekapcsolására alkalmasak 100…300 c villamos élettartam mellett.

Kép

6.114. ábra. Szakaszolókapcsoló-biztosító csapó szerkezettel.

Túlfeszültségvédelmi eszközök

Túlfeszültség a villamos berendezésekben (elosztóhálózatokban, kapcsolóberendezésekben és villamos szerkezetekben) fellépő, a legnagyobb megengedett üzemi feszültség csúcsértékét (háromfázisú rendszerben az üzemi fázisfeszültség csúcsértékét) meghaladó feszültség, amely nagyságától, a jel alakjától, frekvenciájától és fennállásának időtartamától függően veszi igénybe a berendezés szigetelését.

A túlfeszültségvédelmi eszközök feladata a hálózaton belüli túlfeszültségek korlátozása. A túlfeszültségvédelmi készülékeknek az üzemidő nagy részében „működniük”, vagyis az üzem fenntartásához hozzájárulniuk nem kell, sőt nem is szabad. Működésüket közvetlenül, szándékoltan nem lehet előidézni. Rendeltetésszerűen és automatikusan kell viszont működniük, ha a hálózaton vagy a berendezésben túlfeszültség lép fel. Keletkezési módjuk és fennállásuk időtartama szerint a túlfeszültségek három csoportra oszthatók: belső, légköri eredetű és elektrosztatikus feltöltődésből eredő túlfeszültségek.

 1. A belső eredetű túlfeszültségek az energiaelosztó hálózaton belüli különböző célú kapcsolási folyamatok során keletkeznek, vagy azokat a villamos hálózatokban bekövetkező hibák okozzák. A belső eredetű túlfeszültségek két csoportra oszthatók: A rövid időtartamú kapcsolási túlfeszültségek (ún. tranziens túlfeszültségek) erősen csillapodó, periodikus vagy aperiodikus lefolyású, néhány ms-nál kisebb időtartamú feszültségek. A hosszú időtartamú és általában hálózati frekvenciájú túlfeszültségek a kisfeszültségű hálózatban elsősorban aszimmetrikus földzárlatok vagy rezonancia jelenségek során keletkezhetnek.

 2. A légköri eredetű túlfeszültségek a hálózattól független körülmények között, nukleáris robbanások és villámcsapások következtében jönnek létre, és időtartamuk néhány s. A villámcsapás hatására túlfeszültségek a következő esetekben jöhetnek létre:

 3. Közvetlen villámcsapás éri a szabadvezeték fázisvezetőjét.

 4. A villámvédelmi árnyékolás céljából kialakított és leföldelt szerkezeteket (villámvédelmi felfogó rudak, védővezetők) éri villámcsapás, és a levezetett villámáram hatására a földelési ellenálláson fellépő feszültségemelkedés a fázisvezető átütéséhez vezet (visszacsapás).

 5. A szabadvezeték közelében becsapó villám illetve a levezetett villámáram hatására a hálózatok vezetékeiben (az épületek belső hálózatának vezetékeiben is) veszélyes mértékű túlfeszültség keletkezik vezetési, induktív vagy kapacitív csatolás révén. Ilyen módon elsősorban kisfeszültségű berendezések kerülnek veszélybe. Ez a villám ún. másodlagos hatása.

 6. Az elektrosztatikus feltöltődés vezető- és szigetelőanyagok érintkezése, egymáson való elmozdulása, majd szétválása során alakul ki. Ez a töltés szigetelt vezető testekben felhalmozódva olyan kisülést hozhat létre, ami egyrészt tüzet és robbanást okozhat, másrészt a villamos berendezésekben átütést, sérülést és hibás működést eredményezhet. Az elektrosztatikus kisülések nagy csúcsértékű és meredekségű áramimpulzusok kíséretében zajlanak le.

Csak a leggyakrabban alkalmazott túlfeszültségvédelmi eszközök felépítését és működését fogjuk ismertetni. Az eszközökből kialakított védelmi rendszerek részletes ismertetésével azonban már nem foglalkozhatunk. Először a nagy- és középfeszültségen alkalmazott túlfeszültségvédelmi eszközöket tárgyaljuk.

Nagy- és középfeszültségű túlfeszültségvédelmi eszközök

Ide sorolható a szikraköz, az oltócső és a klasszikusnak számító , de már kihaló félben lévő hagyományos túlfeszültséglevezető, valamint az ezt kiváltó fémoxid túlfeszültségkorlátozó. Ebben a pontban csak a szikraközt és a fémoxid túlfeszültségkorlátozót mutatjuk be.

Szikraköz

A szikraköz a legegyszerűbb túlfeszültségvédelmi eszköz (7.144. ábra), amely a túlfeszültség hatására átüt, és a föld felé levezetődik az energia és megszűnik a túlfeszültség. Ezt követően azonban a hálózati feszültség földzárlati áramot hajt át, amit egy megszakítónak kell megszakítania. Ezen hátránya, továbbá megszólalási feszültségének nagy szórása miatt a szikraközt csak tartalékvédelmi eszközként, vagy koordináló szikraközként, illetve - a szigetelő megóvása érdekében - ívterelő szikraközként alkalmazzák.

Kép

6.115. ábra. Szikraköz.

Fémoxid túlfeszültségkorlátozó

A hagyományos túlfeszültséglevezetőben sziliciumkarbid nemlineáris ellenállással sorba volt kötve szikraköz is, amelyre csak azért volt szükség, mert a levezető működése után az 50 Hz-es üzemi feszültség által áthajtott nagy (több száz A) értékű maradékáramot meg kellett szakítani, mert a nemlineáris ellenállás karakterisztikáját közelítőleg leíró villamos térerősség (E) - áramsűrűség (J) egyenletben:

(6-15)

az nemlinearitási tényező kicsiny (4...5) értékű volt. Ellenkező esetben a levezető ellenállások rövid időn belül, túlmelegedés következtében, tönkrementek volna. A értékének növelésével a maradékáram egyre kisebb értékű lesz és a karakterisztika egyre inkább megközelíti az ideálisnak tekinthető paraméterű függvénygörbét. Ily módon olyan kis maradékáram érhető el, amelyet az ellenállás tartósan termikusan elvisel.

Szilárdtestfizikai kutatások során jutottak el ZnO kerámia kompozició alkalmazásához. A levezető ellenállás mintegy 90%-ában ZnO kerámia-alapanyagot, a többi részében adalékanyagokat (bizmut- és kobaltoxid) tartalmaz. Ezen anyagok finom, porszerű keverékéből sajtolással állítják elő a tárcsa alakú formákat, amelyek nagy hőmérsékleten való szintereléssel szilárd testté állnak össze. Ennek során a bizmutoxid megolvad és üvegfázisba megy át. A szilárd állapotú, 10...20 m nagyságú (a kobaltoxid diffúziója folytán viszonylag jó vezetővé tett) ZnO-szemcsék között igen vékony (kb. 0,01 m) bizmutoxid réteg képződik. Ez a diódákéhoz hasonló záróréteg felelős az ellenállás nemlineáris viselkedésért. Kis villamos térerősség esetén a bizmutoxid réteg gátolja az elektronok mozgását és csak igen kis kapacitív áram folyik át a levezetőn. A térerősség növelésével az elektronok - az alagúthatás következtében - átlépve az elektrongátat az ellenállás igen kicsiny értékűre csökken (végezetül csak a kobaltoxiddal csökkentett ZnO-szemcsék ellenállására). A levezetőn belül az áramutak cinkoxid-szemcsék általában soros kapcsolásából alakulnak ki.

A cinkoxid levezető (E-J) karakterisztikái láthatók kétszer log-log-léptékben a 6.116. ábrán, amelyen összehasonlításképpen a szilciumkarbid jelleggörbéjét is feltüntettük. A jelleggörbék centrális tükrözéssel a változók negatív értékeire is megrajzolhatók, tehát a levezető ellenállások egyen- és váltakozó áramú körökben egyaránt használhatók. A karakterisztikák még közelítőleg sem írható le a (6-14) szerinti hatványfüggvénnyel, ha értékét állandónak vesszük. Pl. a karakterisztika kezdeti szakaszán =1-15, a középső szakaszán   40, a felső szakaszon   8 értékkel számolva kapunk megfelelő értéket. Látható, hogy a karakterisztika az üzemi feszültségek, tehát a kis áramok tartományában erősen függ a hőmérséklettől, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet növekedésével csökken a levezető nemlineáris jellege, azaz adott feszültségnél nagyobb áram folyik át rajta, amely hőmegfutáshoz vezethet. Megfelelő méretezéssel ez a probléma megoldható. A nagy nonlinearitású ZnO ellenállás alkalmazásából azonban két fontos előny származik. Az egyik előny, hogy a kis maradékáramnak köszönhetően nincs szükség szikraközre. A másik az, hogy a maradékfeszültség is kicsi. A ZnO levezetőknek számos - itt nem részletezett - egyéb előnyös tulajdonsága van még.

Kép

6.116. ábra. Levezető ellenállások E-J karakterisztikái.

A cinkoxid túlfeszültségkorlátozók szerkezeti felépítése is rendkívül egyszerű akár a porcelánházas, akár a polimerházas (szilikongumi) levezetőt tekintjük. Az utóbbiről mutatunk be egy részletrajzot a 7.151. ábrán. A ZnO-tárcsákat szorosan egymáshoz szorítva helyezik el a légmentesen lezárt szilikongumi-házban, amelynek két végét a csatlakoztatásra szolgáló fémszerelvényekkel látják el.

Kisfeszültségű túlfeszültségvédelmi eszközök

Ide sorolható a fémoxid túlfeszültségkorlátozó (varisztor), a nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezető és védődióda.

Fémoxid túlfeszültségkorlátozó (varisztor)

A kisfeszültségű elosztó hálózatokban, valamint szabályozási vezérlési és automatizálási áramkörökben alkalmazott cinkoxid (vagy fémoxid) túlfeszültséglevezetőket varisztoroknak nevezzük. A varisztorok olyan feszültségtől (nem lineárisan) függő VDR-ellenállások (voltage dependent resistors), amelyeknek ellenállása az U feszültségük növekedésével erőteljesen csökken. Túlfeszültség esetén igen rövid idő (t c25 ns) alatt megszólalnak, és nagy lökőáramok (max. 4000 A) levezetése után a hálózati feszültség hatására a megnövekedett ellenállásukon csak igen kicsiny (30 A), tartósan is megengedhető szivárgási áram folyik át.

Kép

6.117. ábra. Polimerházas ZnO túlfeszültségkorlátozó.

A ZnO levezető ellenálások tulajdonságait, karakterisztikáit a 6.7.1.2 pontban már bemutattuk. A varisztor szerkezeti felépítése a 6.118. ábrán látható. A tárcsa alakú fejrész epoxigyantából készült burkolatán belül a két kivezetés között helyezkedik el. A fejrész (típustól függően) D=7…25 mm átmérőjű és v=3…8 mm vastagságú.

 1. Azonos méretű cinkoxid-szemcsék esetén a varisztor feszültsége tárcsa vastagságával arányosan növekszik.

 2. A varisztorra megengedhető lökőáram nagysága tárcsa keresztmetszetével arányosan növekszik.

 3. A tárcsa vastagsága és keresztmetszete együttesen határozza meg a varisztorban keletkező veszteségi teljesítményt és a leadott hőt.

Kép

6.118. ábra. Varisztor.

Nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezető

A nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezető a gázkisülések elvén működik. Szerkezeti felépítése kivezetések nélküli kivitelében a 6.119. ábrán, kivezetésekkell ellátott formájukban pedig a 6.120. ábrán (ahol a jellemző méretei is szerepelnek mm-ben) látható. Egy gyűrű alakú, üveg vagy keramikus anyagból lévő, szigetelő két végén fém elektródok zárják le légmentesen a kisülési teret, amely túlnyomó részben argonnal és neonnal van feltöltve. A Ha az elektródokra kapcsolt feszültség meghaladja a gyújtófeszültségüket (amely típustól függően 70 V...15 kV), a kisülési térben néhány ns-on belül kis feszültségű (10...25 V) ív jön létre, amely kis ellenállása (0,1 ) révén igen nagy levezetési áram (lökőhullám esetén max. 60 kA) kíséretében süti ki az áramkört. Ezután az ív elalszik, és a levezető ellenállása az alapállapotára jellemző nagy (10 G) értékre áll vissza. Az 1 mm-nél kisebb távolságra lévő síkelektródok felületei emissziót elősegítő bevonattal vannak ellátva. Ez az aktiváló anyag az elektronok kilépési munkáját lényegesen csökkenti. A túlfeszültséglevezetőnek gyorsan kell megszólalnia, hogy a gyorsan (kb. 1 kV/s) meredekséggel növekvő túlfeszültséget megfelelően korlátozza. Ennek érdekében a gyűrű alakú szigetelő belső felületére olyan gyújtássegítő réteget hordanak fel, amely a villamos tér eltorzításával gyorsítja meg a gázkisülés kialakulását. A gázkisülések sztohasztikusan zajlanak le, ezért a túlfeszültséglevezetőtől azt is megkövetelik, hogy adott tűrésen belül szólaljon meg egyenfeszültség lassú (kb. 100 V/s) növekedésének hatására. Ezen villamos jellemzőket széles határok között lehet változtatni és a levezetőt a legnagyobb élettartamú működésére optimalizálni a zárt kisülési térben lévő gázok összetételének és nyomásának változtatásával (a környezeti hatásoktól függetlenül), valamint az elektródok távolságával, az aktiváló és gyújtássegítő anyag bevonatával és összetételével.

Kép

6.119. ábra. Nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezető kivezetések nélkül.

Kép

6.120. ábra. Nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezető kivezetésekkel.

Védődióda

Az integrált áramköröket tartalmazó elektronikus készülékeket a be- és kimenetükön, vagy a tápegységükben megjelenő, rövid ideig tartó, de nagy amplitúdójú feszültségcsúcsok tönkretehetik. Ilyen impulzusok induktív vagy kapacitív terhelések kapcsolásakor, elektrosztatikus feltöltődés vagy villámcsapás során keletkezhetnek. Az elektronikus készülékek túlfeszültség elleni védelmére különösen alkalmasak az erre a célra kifejlesztett nagyon kicsiny (kb. 1 ns) megszólalási idejű és elegendően nagy (max. 400 A) áramimpulzusok levezetésére is alkalmas Zener-védődiódák, amelyeket TransZorb-diódáknak (Transient Zener Absorber) is neveznek. Gyakran használt kiviteli formájuk a fémtokozású, nagy hőkapacitású ún. szupresszor-diódák (6.121. ábra).

Kép

6.121. ábra. Szupresszor-dióda

Kép

6.122. ábra. Védődióda karakterisztikája.

A védődiódák feszültség-áram (I-U) karakterisztikája a 6.122. ábrán látható. Túlfeszültségvédelmi működésük bemutatására a diódák karakterisztikájának csak a záróirányú szakaszát kell figyelembe venni. Ennek jellemző pontjaihoz tartozó értékpárok a következők:

 1. U R névleges záróirányú feszültség (amelynél a dióda még nem vezet), és ahhoz tartozó igen kis értékű I R (=1 A) szivárgási áram,

 2. U le letörési feszültség, amely az I le=1 mA értékű letörési áramhoz tartozik és

 3. U zmax maximális záróirányú (zener) feszültség, amely a 10/1000 s-os szabványos lökőáram I ppmeg megengedett csúcsértékéhez tartozik. Ekkor keletkezik a diódára megengedhető legnagyobb (ún. 1 ms-os) P p csúcs-impulzusteljesítmény (P p= U zmaxI ppmeg).

Váltakozó feszültségű alkalmazáskor a két diódát kapcsolnak egymással szemben Ebben az ún. szimmetrikus kivitelű esetben a záróirányban igénybevett dióda megszólalása esetén a másik dióda vezeti az I F nyitóirányú áramot, amelyhez az U F nyitóirányú feszültség tartozik a dióda nyitó irányú karakterisztikájának megfelelően (6.122. ábra).

7. fejezet - Szigetelések tulajdonságai, méretezési eljárások

Szigetelések üzemi igénybevételei

A szigetelések legfontosabb feladata a villamos gépekben, berendezésekben, elektronikus eszközökben a különböző potenciálon levő fémalkatrészek egymástól való megbízható elszigetelése. A különböző potenciálon levő fémelektródok között a szigetelésben, ill. annak felületén villamos erőtér alakul ki. A szigetelés csak akkor tudja szigetelési feladatát betölteni, azaz a villamos igénybevételt tartósan elviselni, ha a villamos szilárdsága megfelelő, azaz ha az elektródokon lévő feszültség és az erendezés geometriai kialakításának eredményeként kialakuló térerősség hatására sem a szigetelésben átütés, sem a szigetelés felületén átívelés nem következik be. A szigetelések szerkesztésekor tehát az alapvető követelmény az tehát az, hogy az üzemeltetés során fellépő átütési vagy átívelési igénybevételeket biztonsággal, meghibásodás nélkül elviselje.

A villamos igénybevételen túl a szigeteléseket egyéb követelményeket is ki kell elégíteniük. A szigetelésnek  fontos tartó szerepe is lehet, mégpedig a különböző fémalkatrészek, elektródok mechanikus rögzítése (pl. távvezeték, gyűjtősín, transzformátor vagy forgógép-tekercs stb.). A fellépő állandósult és dinamikus mechanikai igénybevételre a szigetelést szintén méretezni kell.

További fontos igénybevétel a termikus igénybevétel. A szigeteléseket érő hő egy része a környezetből származik, más része a villamos berendezések, készülékek üzemeltetésük következtében keletkező hő. A szigetelések méretezésekor ill. a készülék, berendezés üzemi viszonyainak (pl. terhelhetőség) megállapításakor a fellépő hőigénybevételt is figyelembe kell venni.

A hőigénybevételen túl a szigeteléseket egyéb hatások is érik a környezetből. Ilyen környezeti hatás a levegő oxigénje, a napsugárzás, a gáz- és poralakú szennyezések, a nedvesség és különböző biológiai hatások (gombák, rovarok). A szigeteléseket a környezetükből érő ilyen jellegű igénybevételeket összeségükben környezeti igénybevételeknek nevezik.

A szigeteléstechnikának a feladata a fentiek alapján egyrészt a szigetelés üzemközben fellépő igénybevételeinek és ezek hatásának a vizsgálata, másrészt az igénybevételek figyelembevételével a szigetelést alkotó szigetelőanyagok kiválasztása és a szigetelés méretezése.

Szigetelések méretezésének alapjai

A szigetelőanyagokat csak a villamos szilárdságuknál kisebb igénybevétellel lehet terhelni, ezért a szigetelések méretezésekor a szigetelőanyagban fellépő villamos igénybevételt számítjuk ki. Azonban a műszaki gyakorlatban általában az elektródok potenciálja, így a közöttük levő potenciálkülönbség, a feszültség ismert, a töltésük viszont ismeretlen, a szigetelésben fellépő erőtér jellemzőit az elektródok potenciáljából, a köztük levő feszültségből határozzuk meg.

A szigeteléstechnika szempontjából az erőtér legfontosabb jellemzője az elektródok között levő feszültség hatására fellépő E  térerősség. A szigetelés kihasználtsága akkor az ideális ha a szigetelés teljes térfogatában fellépő villamos térerősség megegyezik a szigetelőanyagra megengedett legnagyobb térerősséggel. Elméletileg ebben az esetben adódna a legkisebb térfogatú szigetelés. Azonban ez a gyakorlatban nem kivitelezhető, de megfelelő tervezéssel a viszonylagos jó kihasználás a cél.

A gyakorlatban előforduló erőterekben a térerősség általában helyről-helyre változik, azaz az erőtér mindig többé-kevésbé inhomogén. Még az olyan, az első pillanatban homogénnak tűnő elrendezés is, mint két síklemez erőtere, a valóságban erősen inhomogén az elektródok szélein, ahol a sarokhatás következtében jelentős helyi térerősségnövekedés lép fel. Az erőtér annál inhomogénabb, minél nagyobb a legnagyobb és a legkisebb térerősség viszonya, azaz az Emax/Emin arány. Ha ez az arány 10-nél kisebb, akkor enyhén inhomogén, ha nagyobb, akkor erősen inhomogén az erőtér.

A térerősség néhány egyszerű elektród-alak esetében (sík- és hengeres elektródok kombinációi) közvetlenül analitikus módon is számítható.

A gyakorlatban előforduló legtöbb esetben, különösen több elektród erőterének meghatározására azonban gépi számítás alkalmasabb. Gépi módszerekkel háromdimenziós (térbeli) erőterek is számolhatók. A módszerek közös jellemzője, hogy a potenciál, ill. térerőség helyfüggvényét nem zárt alakban adják, hanem a meghatározandó erőteret rácshálóval alkalmasan felosztva a potenciált vagy térerősséget a rácspontokban - általában iterációval - határozzák meg. A peremfeltételek megadhatók az elektródokon levő elosztott töltés koncentrált töltésekkel való helyettesítésével, vagy az elektródok alakjának és potenciáljának megadásával.

A szigeteléstechnikában a térerősség mértékegységeként V/m helyett célszerűségi okokból a kV/cm vagy kV/mm, esetleg V/mm egységeket alkalmazzák. Az Emax legnagyobb térerősség mindig valamelyik fémelektród felületén lép fel, értékét az erőtér alakja, azaz az elektródok formája, távolsága, valamint a közöttük levő feszültség határozza meg.

(7.1)

Ha az Emax nagyobb, mint a szigetelőanyag villamos szilárdsága, akkor a szigetelés nem tudja többé elszigetelni az elektródokat egymástól, szigetelőképessége megszűnik, az elektródok között villamosan vezető plazma-csatorna, villamos ív alakul ki. Ha az ív a szigetelőanyag belsejében jön létre, akkor átütésnek, ha különböző halmazállapotú szigetelőanyagok határfelületén keletkezik, akkor átívelésnek nevezzük.

Kép

7.1. ábra Szigetelés a) átütése, b) átívelése és c) részleges kisülések

Ha az erőtér erősen inhomogén, mint pl. a távolságukhoz képest igen kis átmérőjű sodronyvezetőkből álló távvezeték vagy csúcsos ill. éles elektródok esetében, akkor előfordul, hogy az elektródok közötti feszültség hatására keletkező térerősség csak a elektródok közvetlen közelében lépi túl a szigetelőanyag villamos szilárdságát, az erőtér legnagyobb részében annál lényegesen kisebb marad. Ekkor - főképpen a gáznemű vagy folyékony szigetelőanyagokban - a szigetelés csak az elektródok közvetlen környezetében veszíti el a szigetelőképességét, de a teljes szigetelést áthidaló villamos ív nem tud kialakulni. Ezt a jelenséget a szigetelés részleges villamos letörésnek, vagy röviden részletörésnek (gyakran részkisülésnek) nevezzük. A részleges letörések egyrészt energiaveszteséggel járnak, másrészt az elektródok felületén nem folyamatosan fellépő kisülések rádiófrekvenciás zajt okozva az elektronikus készülékek működését zavarhatják.

A legnagyobb probléma a szigetelés belsejében megjelenő üregkisülések, vagy a felületen megjelenő kúszókisülések. Ugyanis a kisülések folyamatosan roncsolják a szigetelőanyagot, rontva annak villamos tulajdonságait. A kevésbé kisülésálló szigetelőanyagokban megjelenő részleges letörések a szigetelőanyag átütéséhez vezetnek.

8. fejezet - Szigetelések diagnosztikája

Az előzőekben már bemutattuk, hogy az üzemeltetési szempontból a villamos szigetelések legfontosabb villamos jellemzője a villamos szilárdság, mert a szigetelés feladata a különböző potenciálon levő fém alkatrészek – elektródok – egymástól való elszigetelése [28, 29]. Ennek a feladatnak a szigetelés csak akkor tud megfelelni, ha megfelelő a villamos szilárdsága.

A szigetelések villamos szilárdsága azonban nem állandó érték, hanem a szigetelést üzemközben érő igénybevételek következtében fokozatosan csökken, mígnem eléri azt a határt, amikor a villamos készülék vagy berendezés biztonsággal már nem tartható üzemben a szigetelés biztonsági tényezőjének lecsökkenése (az átütés valószínűségének megnövekedése) miatt.

A szigetelés villamos szilárdságának csökkenését okozó irreverzibilis romlási folyamatokat nevezzük összefoglaló néven a szigetelés öregedésének [30].

A villamos szilárdság csökkenését, a szigetelést üzem közben érő igénybevételek hatására a szigetelőanyagokban fellépő kémiai, illetve fizikai romlási, öregedési folyamatok okozzák.

A főbb kémiai öregedési folyamatok a következők:

 1. oxidáció: oxigén-molekulák beépülése a molekulaszerkezetbe

 2. depolimerizáció: a szigetelést alkotó óriásmolekulák tördelődése

 3. polimerizáció: a szigetelést alkotó molekulák nagyobb móltömegű molekulákká való átalakulása

Minden szigetelőanyagnak megvan(nak) a rá jellemző kémiai öregedési folyamata(i), tehát másképpen öregszik az itatott papíros szigetelés, a polivinilklorid- vagy a polietilénszigetelés.

A szigetelés nedvesedése viszont elsősorban fizikai folyamat. A nedves környezetben, pl. földben üzemelő szigetelésbe diffundált vízmolekulák egyrészt, elősegítik a disszociációs folyamatokat, ezzel közvetlenül befolyásolják a szigetelés villamos jellemzőit, pl. a szigetelési ellenállását, másrészt, katalizáló hatásukkal gyorsíthatják a szigetelés termikus öregedését okozó folyamatokat. A nedvesedés együtt járhat a vízmolekuláknak a molekulaszerkezetbe való beépülésével, azaz kémiai változással is.

Ugyancsak fizikai folyamat a műanyag szigetelések esetén az egyes kémiai komponensek (pl. lágyító) lassú diffúziója a szigetelő felületére, ennek következtében a szigetelés rugalmassága csökken, az anyag rideggé válik [Wypych 2004].

Az öregedési folyamatok jellege függ az egyes szigetelőanyagok anyagi minőségétől, és az öregedést előidéző igénybevételek fajtájától.

A szigetelések vizsgálatának alapjai

A villamos szigetelések öregedését a szigetelést üzemközben érő villamos, termikus és egyéb, a szigetelést a környezetéből érő hatások (pl. kémiai behatások, mint a levegő oxigénje vagy nedvessége, ibolyántúli és radioaktív sugárzások stb.) idézik elő. Ezek az igénybevételek a szigetelésben különböző kémiai és fizikai folyamatokat indukálnak. Ezek a folyamatok a szigetelés molekulaszerkezetét megváltoztatva a szigetelés villamos szilárdságát, és a többi villamos és fizikai jellemzőit kedvezőtlen irányban befolyásolják, azaz a szigetelés öregedését, romlását okozzák. A villamos szigetelések szempontjából azokat a folyamatokat nevezzük öregedésnek, amelyek a szigetelés villamos jellemzőit (elsősorban a villamos szilárdságát), és az üzemeltetés szempontjából lényeges egyéb fizikai jellemzőit (mechanikai szilárdságát, rugalmasságát stb.) befolyásolják.

A szigetelés villamos szilárdságának csökkenése közvetlen mérésekkel nem követhető, hiszen az átütési szilárdság mérése roncsolásos mérési módszer, azaz a vizsgálattal a szigetelést további üzemeltetésre alkalmatlanná tesszük. Hasonló a helyzet az üzemeltetés szempontjából meghatározó mechanikai tulajdonságokkal is.

Az utóbbi évtizedekben azonban kifejlesztettek olyan villamos (és nem villamos) vizsgálati módszereket, amelyekkel a szigetelés általános állapota, a különböző romlási folyamatok (mint pl. a termikus öregedés, nedvesedés stb.) mértéke, illetve előrehaladása roncsolásmentes módszerekkel, tehát a szigetelés tönkretétele, illetve jelentős túligénybevétele nélkül meghatározható. Ezeket a roncsolásmentes módszereket nevezzük összefoglaló névvel szigetelésdiagnosztikai vizsgálati módszereknek.

A hagyományos diagnosztikai módszerek alapelve a következő: A kémiai és fizikai romlási folyamatok megváltoztatják a szigetelés molekuláris szerkezetét, ezzel befolyásolják a fizikai és villamos tulajdonságait. Többek között okozhatják a villamos szilárdság csökkenését is a „romlási folyamatok -» molekulaszerkezet -» villamos szilárdság” kapcsolat alapján (lásd 8.1. ábra).

Kép

8.1. ábra Romlási folyamatok - villamos jellemzők kapcsolata [31]

Az anyag villamos szilárdságának befolyásolása mellett azonban megváltoztatják az anyagban fellépő dielektromos alapfolyamatokat, a vezetési és a polarizációs folyamatokat is. Ezeknek a folyamatoknak az erőssége, intenzitása azonban már vizsgálható roncsolásmentes módszerekkel. Így, ha diagnosztikai módszerekkel vizsgáljuk az anyagban a villamos erőtér hatására fellépő vezetési és polarizációs folyamatok erősségét, jellegét, ezek megváltozását, ezekből következtethetünk az anyagban meginduló, illetve továbbfolyó romlási folyamatok fellépésére, kifejlődésére, erősségére.

A diagnosztikai vizsgálatokból végül a „dielektromos alapfolyamatok megváltozása -» molekulaszerkezet megváltozása -» villamos szilárdság megváltozása” közvetett kapcsolat alapján a villamos szilárdság valószínű értékére vagy inkább annak megváltozására lehet következtetéseket levonni. A roncsolásmentesen mérhető szigetelésjellemzők és a villamos szilárdság között nincs egyértelmű közvetlen kapcsolat, tehát a roncsolásmentesen mért jellemzők értékéből a villamos szilárdság értékét – legalábbis jelenlegi ismereteink szerint – nem lehet egzakt módon meghatározni, azonban sok vizsgálatból leszűrt tapasztalat alapján, a gyakorlati határértékek már megállapíthatók. A megállapítások biztonságát fokozza a diagnosztikai vizsgálatok rendszeres (pl. évente) elvégzése, ekkor ugyanis a romlási folyamatok előrehaladási sebességéről is képet kaphatunk.

Szigetelések vizsgálatának módszerei

A vezetési és a polarizációs folyamatok a szigetelés dielektromos jellemzőinek mérésével vizsgálhatók. A vizsgálati módszereket csoportosíthatjuk aszerint, hogy milyen fizikai jellemzőt mérünk.

A mérési módszerek csoportosításának az egyik fő szempontrendszere lehet az, hogy az adott vizsgálati módszer a dielektromos jellemzőket idő- vagy frekvenciatartománybeli méréssel határozza meg [32-34], bár a diagnosztikai vizsgálatok szempontjából igen fontos szempont az is, hogy melyek azok a módszerek, melyekkel a vezetési és polarizációs folyamatok elkülöníthetők egymástól. Ez utóbbi szempont szerinti csoportosítás részletesen megtalálható az irodalomban [35,36].

A különböző egyenáramú vizsgálati módszerek alapjai jól követhetők az alábbi ábrán, ahol a mért mennyiségek és a mérések időbeli lefolyása látható.

Kép

8.2. ábra Dielektromos mérések az időtartományban [34]

Az ábrán látható a töltési (t ch) és kisütési (t dp) idő, az önkisülési idő (t idp), a maximális visszatérő feszültséghez tartozó idő (t rmax) és a visszatérő feszültség rögzítésének ideje (t rvp). Az ábra tartalmazza az egyenáramú vizsgálatokkor mérhető valamennyi mennyiséget. Ezek a mennyiségek a következők:

 1. a polarizációs és depolarizációs áram (I p (t), illetve I dp (t)) időfüggvényét, illetve ezek maximális értékét (I pmax és I dpmax);

 2. a töltési feszültséget (U ch), a kisülési (U d (t)) és a visszatérő feszültség (U r (t)) időfüggvényét és az utóbbi maximális értékét (U rmax),

 3. továbbá a kisülési és a visszatérő feszültség kezdeti meredekségét (S d és S r).

Ezek alapján a leggyakrabban használt mérési-kiértékelési módszerek az egyenáramú méréseknél a következők:

 1. ha a töltő-, kisütőáramot mérjük:

 1. szivárgási árammérés,

 2. relaxáció árammérés (IRC),

 3. időtartománybeli spektroszkópia (TDS).

 4. ha a kisülési, illetve a visszatérő feszültséget mérjük:

 5. teljes feszültségválasz módszer (VR),

 6. visszatérő feszültség mérése (RVM).

A váltakozó áramú méréseknél leggyakrabban a következőket vizsgálják:

 1. az ipari frekvenciás veszteségi tényezőt,

 2. a kisfrekvenciás veszteségi tényezőt,

 3. oszcilláló hullámmal mért veszteségi tényezőt,

 4. a veszteségi tényezőt a frekvencia függvényében (FDS).

A dielektromos jellemzők vizsgálatán túl igen széles körben elterjedt vizsgálati módszer a szigetelés üregeiben, a határfelületeken kialakuló részleges villamos letörések, röviden részkisülések jellemzőinek vizsgálata.

Lényeges különbség a dielektromos és a részkisülés-mérési módszerek közt azok információtartamában van. A dielektromos jellemzők mérésekor a szigetelőanyag vezetési és polarizációs folyamatait vizsgáljuk, így a szigetelés általános állapotára vonatkozóan lehet következtetéseket levonni. A részkisülés-mérésen alapuló eljárások esetén a mért jellemzőkre hatással van a szigetelőanyag, a szigetelés és a szigetelésben lévő, valamint az azt körülvevő gázok együttes tulajdonságai és geometriája. Tehát, a különböző vizsgálati módszerekkel mért jellemzők nem a szigetelőanyagra mért jellemzők, hanem a szigetelés és annak a környezetére vonatkozó jellemzők. Ezért a részkisülésmérésen alapuló vizsgálati módszerekkel nem a szigetelőanyagot, hanem a teljes szigetelést vizsgáljuk.

Továbbá, a részkisülések a szigetelés lokális hibahelyein alakulnak ki, tehát ezzel a módszerrel csak közvetetten tudunk a szigetelőanyag általános öregedésére következtetni. Például ilyen következtetés lehet, ha a szigetelés az öregedés hatására repedezik, a repedések helyén részkisülések alakulhatnak ki.

A fenti okok miatt a részkisülés-mérés igen alkalmas a lokális hibahelyek meghatározására pl. oszcilláló-hullámú mérés, amelyet legújabban a nagyfeszültségű kábelvonalakra is alkalmaznak [37]. A módszer szelektivitása sokkal nagyobb, ha a részkisüléseket akusztikus módon mérjük, ekkor már az egyes meghibásodások is pontosan behatárolhatók, a szereléskor elkövetett hibák megállapíthatók.

Tagadhatatlan előnye azonban a részkisülések mérésének, hogy legtöbb esetben a részkisülés mérésen alapuló módszerek alkalmazhatók on-line mérési módszerként.

9. fejezet - Feladatok

Feladat

Egy kapcsolót működtető egyenáramú elektromágnes meghúzási folyamata akkor indul meg, ha a tekercsében az áram eléri a 2,3 A-es értéket. A tekercs névleges feszültsége 24 V=, és nyugalmi állapotban 2,9 A az áramfelvétele.

 1. A feszültség rákapcsolásától számítva mennyi idő múlva indul meg az elektromágnes, ha a tekercs induktivitása: 3,98 H?

 2. Hogyan lehet ezt az indulási időt az ötödére csökkenteni, ha a tekercsen nem változtathatunk?

Feladat

Egy kisfeszültségű, U=230 V feszültséggel táplált zárlati áramkörben I=12 kA stacioner zárlati áram folyik (cosφ=0,4).

Mekkora a kör ellenállásának (R) és induktivitásának (L) az értéke?

Feladat

Egy cosφ=0,2 teljesítménytényezőjű zárlati körben 50 kA effektív értékű stacioner áramot mértek. Mekkora lehet a zárlati áram pillanatértéke a zárlat létrejöttétől számított 10 ms idő elteltével, ha:

 1. A zárlat a feszültség nullaátmenetében jött létre,

 2. A zárlat a stacioner áram nullaátmenetében jött létre?

Feladat

Mekkora áramerőséggel terhelhető tartósan és mekkora a melegedési időállandója egy végtelen hosszúságúnak tekinthető 100´10 mm keresztmetszetű réz vezetősínnek élére és lapjára állított elrendezésben, ha a sín megengedett melegedése t meg=60 K?

A függőleges, sima felületnél, szabad áramlás esetén a hőátadási tényező:                        

Megjegyzés

direkt van itt ez a hely

, amellyel számolhatunk a vízszintes felületeknél is, de azoknak csak a felével.

Feladat

Egy I h=14,5 A határáramú kismegszakítót, amely a környezeti hőmérsékletre már visszahűlt, I r=24 A árammal terhelve, annak ikerfémes kioldója t r=69,5 s múlva kiold (lekapcsol).

Mennyi idő múlva kapcsol le, ha előzőleg hosszú időn át P 0=1300 W-os ohmos fogyasztóval volt terhelve, és a továbbiakban ehhez még egy P=2,0 kW, cosj=0,8 terhelést jelentő motort is bekapcsolnak? A hálózati feszültség U=230V.

Feladat

Mekkora a legnagyobb zárlati erőhatás két l=3 m hosszú, egy síkban lévő párhuzamos vonalszerű vezető egy-egy darabjára, ha a szokásos csúcstényezővel számolunk, ha a vezetők közötti távolság R=10 cm, és a zárlati áram stacioner értéke I st=12 kA?

Feladat

Egy erősáramú érintkező átmeneti ellenállását mérték az összenyomó erő függvényében. Az összetartozó pontpárok:

F 1=15,8 N,         R á1=6,01·10-5 Ω                 és

F 2=8,0 N,         R á2=7,54·10-5 Ω                voltak.

I=160 A áramerősség esetén mekkora összenyomó erőnél melegszik fel az érintkezési pont az anyag kilágyulási hőmérsékletére (J é=190°C), ha a szűkülettől távoli helyen J 0=77°C hőmérsékletet mértek, és L=2,5×10-8 (V/K)2?

Feladat

Egy soros és egy párhuzamos csillapítást tartalmazó kapocszárlati áramkörben ideális kikapcsolás esetén:

cosφ=0,1;        C=1 μF;                R=200 mΩ;        r=200 Ω;

 1. k cs=?

 2. Mekkorára kellene csökkenteni r értékét, hogy a VSF aperiodikus legyen?

Feladat

A mellékelt kapocszárlati áramkörben U eff=70 kV feszültség hatására I eff=50 kA zárlati áram folyik. Mekkora a független VSF átlagos meredeksége, ha a szórt kapacitás C=0,15799 mF értékű?

Kép

Feladat

Egy csak soros csillapítást tartalmazó áramkörben a gyorsműködésű megszakító a legnagyobb tranziens összetevőjű független zárlati áramot a zárlat létrejöttétől számított

        1. első,

        2. második nullaátmenetében szakította meg.

Mérésekből ismerjük a független VSF rárezgési összetevőjének csillapítási tényezőjét: d=17,86 1/s. Mekkora a megszakítások pillanatában a visszatérő feszültségek értékeinek aránya? (U VT1/U VT2)

Feladat

Nagyfeszültségen, cosφ=0,1-del jellemzett körben megszakító kapocszárlat jött létre két különböző esetben:

 1. a feszültség nullaátmenetében,

 2. a stacioner zárlati áram nullaátmenetében.

A gyors működésű megszakító a zárlat létrejöttétől számított első nullaátmenetben mindkét esetben megszakította az áramot. Mekkora a visszatérő feszültségek értékének aránya a két esetben a megszakítás pillanatában?

Feladat

A stacioner ív karakterisztikájának ugyanazon pontját mértük: U H1=230 V és R 1=10 W valamint U H2=120 V és R2=4 W értékénél.

Mekkora az ív vezetőképessége ebben a pontban?

Feladat

Egy megszakító az U m=100 kV maximális értékű feszültség által táplált áramkörben az I eff=66,67 kA értékű kapocszárlati áramot sikeresen megszakította, az f 01=5 kHz frekvenciájú VSF hatására az ív nem gyulladt újra. Egy másik – a Z=450 W hullámimpedanciájú szabadvezetéken bekövetkező zárlat esetében – azonban a megszakítás már sikertelen volt, mert az érintkezők közti ív az I Leff=40 kA értékű zárlati áram nullaátmenetétől mért t gy=8 ms idő elteltével dielektromosan újragyulladt.

Mekkora az ív termikus időállandója és a megszakítótól mekkora távolságban jött létre a zárlat, ha az újragyújtáshoz szükséges feszültség értéke az áramnullaátmenet időpontjában U gyo=30 kV.

Feladat

Egy S n=20 MVA névleges teljesítményű és U n=35 kV névleges feszültségű háromfázisú, terheletlen transzformátor feszültségnullaátmenetkor történő bekapcsolásakor a kezdeti áramlökések mért értékei a (3...7)×I n, csúcs tartományban változtak.

 1. Mekkora volt a legkisebb és a legnagyobb áramlökés?

 2. Mekkora a transzformátor Y(i)kezd függvénye egyenessel helyettesíthető kezdeti szakaszának meredeksége (m)?

A számítások során egyfázisú helyettesítést alkalmazzon, és abban tekintsen el a soros ellenállás hatásától.

Feladat

Mekkora egy háromfázisú, U n=20 kV névleges feszültségű, üresen járó háromfázisú transzformátor bekapcsolásakor a lehetséges legnagyobb kezdeti áramlökés (I mkezd.) értéke, ha a transzformátor y kezd(i) függvénye egyenessel helyettesíthető kezdeti meredeksége: m=0,003 Vs/A ?

Feladat

Egy veszteségmentes kapocszárlati áramkörben a független visszaszökő feszültség átlagos meredeksége: m átl=3 kV/ms, az önfrekvencia: w o=40 000 1/s. Mekkora a zárlati áram lehetséges legnagyobb pillanatértéke (I max), ha az egyfázisú helyettesítő vázlatban a soros induktivitás értéke L=4 mH ?

Feladat

A zárlat létrejötte után, a t 1=5 ms időpillanatban negatív pillanatértékű áramot mértek, amely a stacioner zárlati áram csúcsértékének (I m) 60%-a volt (i(t 1)/I m=-0,6). Mekkora volt a zárlati áramkör teljesítménytényezője (cosj) és a bekapcsolási szög (y), ha a zárlat során a lehetséges legnagyobb egyenáramú összetevő lépett fel?

Feladat

Egy egyenáramú elektromágnes mozgórésze akkor indul meg, ha a tekercsére rákapcsolt U o=120 V egyenfeszültség hatására az áram I ind=3,2 A értéket ér el. A tekercs induktivitása L=7,5 H. A J=20ºC hőmérsékletű tekercsben I o20=8,0 A stacioner áram folyik. A J=20 ºC hőmérsékletű tekercs anyagának hőmérsékleti tényezője: a’=4×10-3 1/ºC.

A feszültség rákapcsolásától számítva mennyi idő (t ind) múlva indul meg a mozgórész, ha a tekercs hőmérséklete:

        1) J1=20ºC,

        2) J2=90ºC ?

Feladat

Mekkora az állandósult hőmérséklete (J stac) egy élére állított végtelen hosszúságúnak tekinthető 80x20 mm2 keresztmetszetű réz áramvezető sínnek, ha azon I=2500 A áram folyik át?

További adatok: r 20=2×10-8 Wm, J körny=20ºC, a’=4×10-3 1/ºC és EQUATION100 függőleges, sima felületnél, természetes légáramlás mellett.

Feladat

Egy, a környezeti hőmérsékletre visszahűlt, I h=22 A határáramú kismegszakítót I r1=35 A árammal terhelve, az t r1=120 s idő alatt lekapcsol. Mennyi idő (t r2) múlva kapcsol le, ha I o=10 A árammal tartósan előfűtjük, és ezután kapcsolunk rá még egy I=45 A-es terhelést?

Feladat

Egy tisztán induktívnak tekinthető egyfázisú zárlati áramkörben az egymással szemben elhelyezkedő, párhuzamos, azonos (1 m) hosszúságú, vonalszerű vezetődarabokra az erőhatás lehetséges legnagyobb értéke F 12=4000 N volt. Mekkora a stacioner zárlati áram effektív értéke, ha a párhuzamos vezetődarabok távolsága egymástól R=150 mm?

Feladat

Mekkora a zárlati áram lehetséges legnagyobb csúcstényezője a cosj=0,15 teljesítménytényezőjű zárlati körben?

Feladat

Egy egyenáramú L-R körben az állandósult áram értéke I 0=100 A. A tápfeszültség U 0=120 V. Az áramkör zárása után, t =5 ms időpillanatban az áram pillanatértéke az állandósult érték 50%-át éri el. Határozza meg az áramköri elemek, R és L értékeit.

Feladat

Kapacitív terhelés bekapcsolása során a következő feszültséget és áramot mértük a kapcsolás után t=20 ms-mal: U 1=20 V, I 1=0,1 A. A tápfeszültség 24 V egyenfeszültség.

Határozza meg a C, R áramköri elemek értékeit és az áramkör τ időállandóját.

Irodalomjegyzék

Koller, L.. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezete és üzeme. Műegyetemi Kiadó. 2006. Azonosító: 55077. pp. 1-133.

Koller, L.. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. 2004. Azonosító: 55076. pp. 1-109.

Koller, L.. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. 2004. Azonosító: 55703. pp. 1-141.

Wright, A. és Newbery, P.G.. Electric Fuses. 3rd Ed. IET Power and Energy Series. 49.. IET. London. 2008.

Coordination of LV protections devices. Schneider Electric. 2004. pp. 1-45.

Stefányi, I. és Szandtner, K.. Villamos Kapcsolókészülékek. (nívódíjas egyetemi jegyzet). Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002. Azonosító: 51309. pp. 1-341.

Creda, C., Gemme, C., és Reuber, C.. „Mágneses hajtású elektronikus irányítású középfeszültségű szinkron megszakító”. oldalszám.  Elektrotechnika. 2000. 93. évf.. 10. sz..

Koller, L.. „Az áramvezető sínekről”. pp. 91-96. Elektrotechnika. 2000. 93. 3. sz..

„LV circuit-breaker breaking techniques”. pp. 1-27. Cahier Technique Schneider Electric. 2000. no 154..

Farkas, L., Kádár, I., Koller, L., Szedenik, N., és Vajda, I.. Elektrotechnika. Jegyzet az energetikai mérnökasszisztens akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés számára. . Budapest. 1998.

Farkas, L., Kádár, I., Koller, L., Szedenik, N., és Vajda, I.. Elektrotechnika. Jegyzet az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés számára.. . Budapest. 1997.

Madarász, Gy.. „Nagyfeszültségű megszakítók fejlődési tendenciái”. Elektrotechnika. 1996. 89. évf.. 3. sz..

Madarász, Gy.. „Kis induktív áramok kapcsolásakor keletkező túlfeszültség-igénybevételek II.”. Elektrotechnika. 1995. 88. évf.. 1. sz..

Madarász, Gy.. „Kis induktív áramok kapcsolásakor keletkező túlfeszültség-igénybevételek I.”. Elektrotechnika. 1994. 87. évf.. 11. sz..

Osvay, P.. „Ívoltási folyamat középfeszültségű SF 6-os megszakítókban és kontaktorokban”. Elektrotechnika. 1993. 86. évf.. 4. sz..

Panzer, P.. Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarvédelme. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1990. pp. 1-219.

Boros, J., Koller, L., Madarász, Gy., és Papp, G.. SF -gázos villamos kapcsolókészülékek nagyhatású forgóíves ívoltó szerkezete. Magyar szabadalom: 296/86 sz. 1986. 01. 22.

Néveri, I.. Villamos Kapcsolókészülékek. Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1984. pp. 1-832.

Madarász, Gy.. Kapcsolási folyamatok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1980. J5 – 1050.

Molnár, I. és Vimi, J.. Villamoskészülékek felépítése és működése. Főiskolai jegyzet. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1975. pp. 1…325.

Domonkos, S.. Kapcsolási folyamatok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1974. J5 – 1128.

Uszov, V. V.. Villamos érintkezők anyagai. Műszaki Könyvkiadó. . Budapest. 1969.

Zalesszkij, A. M.. A villamos ív. ISBN. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1968.

Holm, R.. Electric Contacts. Theory and Application. Springer Verlag. Berlin. Heidelberg. New York. 1967.

Holjanszkij, G. B.. Elektrodinamikus erőhatások villamos készülékekben. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1966.

Babikov, M. A.. Villamos készülékek. Nehézipari Könyv-és Folyóiratkiadó Vállalat. 1953.

Novák, B.. Nagyáramú villamos berendezések elektromágneses hatásai, Fémtokozott kapcsolóberendezések, valamint árnyékolt földkábelek veszteségei és melegedése. PhD értekezés. BME. Budapest. 2011.

Csernátony-Hoffer, A. és Horváth, T.. Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó. Budapest. 1966.

Horváth, T. és Csernátony-Hoffer, A.. Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó. Budapest. 1986.

Németh, E. és Horváth, T.. Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó. Budapest. 1990.

Németh, E.. Fundamentals of insulation diagnostics. 37th International Scientific Colloquium TU Ilmenau, Sept 1992. Proc. Ser.. 2.2.4..

Zaengl, W. S.. „Dielectric Spectroscopy in Time and Frequency Domain for HV Power Equipment, Part I: Theoretical Considerations”. pp. 5-19. IEEE Electrical Insulation Magazin. 2003. Vol. 19. No. 5.

Zaengl, W. S.. „Applications of Dielectric Spectroscopy in Time and Frequency Domain for HV Power Equipment”. pp. 9-22. IEEE Electrical Insulation Magazin. 2003. Vol. 19. No. 6.

Oyegoke, B., Hyvonen, P., Aro, M., és Gao, N.. „Application of Dielectric Response Measurement on Power Cable Systems”. pp. 862-873. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2003. Vol. 10. No. 5; October.

Németh, E. és Tamus, Z. Á.. Villamos szigetelések diagnosztikája. Nemzetközi Energetikai és Elektrotechnikai Konferencia, ENELKO 2005.. Kolozsvár, Románia, 2005.10.07-2005.10.09.. pp. 110-115..

Tamus, Z. Á.. Komplex szigetelésdiagnosztika alkalmazása kisfeszültségű kábelekre. Ph.D. értekezés. BME. 2011.

Gulski, E., Wester, F. J., Smit, J. J., Seitz, P. N., és Turner, M.. „Advanced Partial Discharge Diagnostic of MV Power Cables Using Oscillating Test System”. pp. 17-25.. IEEE Electrical Insulation Magazine. 2000. Vol. 16. No. 2.