Dr. Bán Gábor

magyar
Személyes adatok / Personal details

Születési idő: 

1926/09/25

Iroda: 

V1 épület 4. emelet 412.

Telefon: 

(+36 1) 463 2737
Beosztás / Title
 • Professzor emeritus
Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

 • Villamos energetika,
 • Villamos hálózatok,
 • Villamos energia rendszerek,
 • Villamos energiarendszerek elektromágneses tranziens folyamatai és ezek szimulációja, befolyásolása.
 • Igen nagy feszültségű távvezetékek speciális tranziensei
 • távvezetékeken, tekercselésekben, gázszigetelésű alállomásokban, illetve készülékekben kialakuló igen gyors tranziensek fizikája, ezen folyamatok befolyásolása.
 • Nagyfeszültségű technika,
 • Szigetelés szintek koordinálása,
 • Túlfeszültség védelem,
 • Nagyfeszültségű szigetelők felületi szennyeződésével kapcsolatos zárlatok, ezek megelőzésének módszerei.
 • Nagyteljesítményű technika: szintetikus próbaáramkörök

Szakmai eredmények / Scientific results: 

 • Kábeles bevezetésű alállomások túlfeszültségvédelmének kidolgozása
 • Szabadvezetékekre közvetlenül rátápláló generátorok túlfeszültségvédelmének kidolgozása
 • Szennyezett szigetelőfelületen részívek kialakulását és kialvását befolyásoló villamos és termikus tranziensek természetének és lefolyásának vizsgálata, ennek alapján a szennyezett szigetelők laboratóriumi vizsgálati módszerének korszerűsítése
 • Impulzus-átütéssel kezdeményezett szintetikus próbaáramkörök kidolgozása és megvalósítása, amellyel az üzemi frekvenciájú zárlati áram kifejlődésének feltételei kutathatók . A szintetikus kör alkalmazása  szigetelő-felületen, transzformátor tekercselésben,  illetve burkolt vezeték ívvédelmi szerelvényében kifejlődő, üzemi frekvenciájú zárlat tanulmányozására.
 • A villamos energia rendszer elektromágneses tranzienseinek szimulációjára alkalmas elektronikus  tranziens hálózati analizátor működésének, felépítésének kidolgozása, a megvalósítás vezetése, az analizátorral kapott eredmények hitelesítése, illetve az analizátor továbbfejlesztése hálózati kísérletek alapján.
 • Referencia-kapcsolások kidolgozása egyetlen vezetőből és földből álló távvezetékeket, illetve koncentrált paraméterű elemeket tartalmazó hálózatok tranzienseinek egyszerű vizsgálatára. A referencia-kapcsolások felhasználási területeinek meghatározása.
 • Módszer, illetve elmélet kidolgozása, ami lehetővé teszi, hogy többvezetős távvezetékeket tartalmazó hálózatok több modusú tranzienseit egyetlen modusra redukáljuk, ami a szimulációs számításokat egyszerűbbé teszi és a számítási eredmények helyességének egyszerű ellenőrzésére alkalmas.
 • Igen nagy feszültségű (400, illetve 750 kV-os), hosszú távvezetékek egyfázisú visszakapcsolását befolyásoló ívfizikai-termikus és elektromágneses tranziensek regisztrálása és a kétféle tranziens-csoport kölcsönhatásainak megállapítása. Szimulációs vizsgálatok alapján az adaptív egyfázisú visszakapcsolás új módszerének kidolgozása, az eredmény kísérleti ellenőrzése.  
 • A megszakítási tranziens elemzésére alapozott hibahely-távmérési módszer kidolgozása, kísérleti ellenőrzése igen nagy feszültségű távvezetékeken.
 • Igen nagy feszültségű, sönt-kompenzált távvezetékeken a vezérelt háromfázisú visszakapcsolás egyszerű és optimális megvalósításának kidolgozása és a módszer kísérleti ellenőrzése.
 • Az ukrán – magyar 750 kV-os, sönt-kompenzált  távvezeték és az Albertirsai 750 kV-os alállomás kapcsolási és légköri eredetű túlfeszültségvédelmének egyszerűsítésére javaslat kidolgozása, amelynek alapja speciális paraméterű fémoxid túlfeszültség korlátozó kifejlesztése volt. A javaslat kidolgozása, a speciális túlfeszültség-korlátozó megtervezése, külföldi legyárttatása, valamint a helyes működés ellenőrzése.
 • A középfeszültségű távvezetékek zárlatainak csökkentését célzó kutatás, amely a hazai hálózatokon a burkolt vezetékek elterjedését alapozta meg.
 • Újszerű elv és szerelvény kidolgozása burkolt fázisvezetőket tartalmazó távvezetékek túlfeszültség- és ívvédelmének a konvencionálisnál egyszerűbb és hatásosabb megvalósítására. A működés nagyfeszültségű laboratóriumban való ellenőrzése.
Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
1950
Villamosmérnöki oklevél
BME
1960
Kandidátusi (PhD) fokozat
MTA
1981
Műszaki Tudományok Doktora
MTA
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
Orosz
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Nem / No
Német
Felső / Advanced
Közép / Intermediate
Felső / Advanced
Igen / Yes
Angol
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Igen / Yes
Olasz
Alap / Basic
Alap / Basic
Alap / Basic
Nem / No
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
1985 - 1991
BME Villamosművek Tanszék
Tanszékvezető
1950 - 1953
Budapesti Elektromos Művek Kábelhálózati Osztály
Mérnök
1968 - 1981
BME Villamosművek Tanszék
Egyetemi docens
1981 - 1997
BME Villamosművek Tanszék
Egyetemi tanár
1954 - 1957
MTA Tudományos Minősítő Bizottság, aspirantura a Moscow Power Engineering Institute
Aspiráns
1957 - 1968
Villamos Energetikai Kutató Intézet (VILLENKI, majd VEIKI)
Tudományos osztályvezető
1988 - 1991
BME Erősáramú Intézet
Intézeti igazgató
1997
BME Villamos Energetika Tanszék
Professzor emeritusz
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Tantárgyak előadási anyagának kidolgozása, átdolgozása, előadása:

 • Villamos energiarendszerek (átdolgozás, előadás)
 • Hálózati hullámjelenségek (kidolgozás, előadás)
 • Hálózati hullámjelenségek modellezése (kidolgozás, előadás)
 • Hálózati tranziensek (kidolgozás, előadás)
 • Új technikák és követelmények a villamos energia rendszerben (fakultatív tantárgy, kidolgozás, részbeni előadás)

Témavezetése alatt született doktori értekezések:

 • Ahmed Mohamed  Rashad Said: „Improving the Effectiveness of the Sngle-Phase Reclosing on Long Extra High Voltage Lines” 1986.
 • Suliman Hussain El-Saeid: „Controlled Reclosing of Long Transmission Lines”  1997.
 • Somogyi Attila: „Fémoxid túlfeszültséglevezetők modellezése” 1998.
 • Vizi László: „Üzemi frekvenciájú ívek kialakulása” 1998.
 • Danyek Miklós: „Különböző névleges feszültségű rendszerek elektromágneses kölcsönhatása többrendszerű távvezetékeken” 2005.

Oktatott tárgyak / Couses: 

Témavezetés / Thesis consultant: 

Év / Year
2013
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

 • A CIGRÉ 33. Study Committee Meeting and Colloqium (1985, Budapest) szervezője és magyar elnöke.
 • Az IEEE Budapest PowerTech’99 konferenciájának elnöke.
 • IEEE Power Tech Steering Committee tag, 2007-ig, tiszteletbeli tag 2007-től.

Kutatási projektek / Research projects: 

 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A középfeszültségű elosztóhálózat szabadvezetékei helyigényének, várható zárlatai számának csökkentése, környezeti hatásának javítása
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Nagyfeszültségű és középfeszültségű rendszereket egyaránt tartalmazó kombinált távvezetékek túlfeszültség- és ívvédelme.
 • OTKA T 046355 - Többrendszeres, kompakt távvezetékek és tokozott kapcsolóberendezések megvalósítását és üzemeltetését támogató kutatás.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A Héviz-Zerjavinec 400 kV-os összeköttetés üzembe helyezésekor fellépő kapcsolási tranziensek számítása, regisztrálása, szekunder ívidők meghatározása.
 • Dr. Varjú György, Dr. Bán Gábor, Prikler László: Tranziens túlfeszültségekből eredő kisfeszültségű fogyasztói panaszok elhárítása, kommunikációja.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 120 kV-os légvezetékes hálózatain bekövetkezett zárlatok okainak elemzése.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A villamosenergia-rendszer dinamikus jelenségei és viselkedése - Az egy- és háromfázisú, önműködő visszakapcsolás sikerességét befolyásoló fizikai folyamatok.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Gázmotoros Blokkfűtő Erőmű 4 x 1030 kVA-es generátorai közcélú elosztóhálózathoz való csatlakoztathatóságának vizsgálata.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Az ELMŰ 11 kV-os kábelhálózatán fellépő egyidejű zárlati események okainak feltárása és a jelenlegi ZnO levezető beépítési gyakorlat felülvizsgálata.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Túlfeszültségek elleni védelem aktuális feladatai a jelenlegi áramszolgáltatói hálózatokon – Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. középfeszültségű légvezetékes és kábelhálózata túlfeszültség-védelmének korszerűsítése.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A villamosenergia-rendszer dinamikus jelenségei és viselkedése - Az egy- és háromfázisú, önműködő visszakapcsolás sikerességét befolyásoló fizikai folyamatok
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Az ELMŰ 11 kV-os kábelhálózata túlfeszültségvédelmének korszerűsítése.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Sodronybeégések, illetve ebből eredő vezetékszakadások megelőzése középfeszültségű burkolt távvezeték-szakaszokon.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Nagyfeszültségű és középfeszültségű rendszereket egyaránt tartalmazó kombinált távvezetékek túlfeszültség- és ívvédelme.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A villamosenergia-rendszer dinamikus jelenségei és viselkedése - A rendszerhelyreállítás alatt végzett hálózati kapcsolások során fellépő elektromágneses tranziensek vizsgálata és befolyásolása.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Az ELMŰ 11 kV-os kábelhálózata túlfeszültség védelmi kérdéseinek vizsgálata - szimultán hibák okainak elemzése.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Középfeszültségű elosztóhálózati szabadvezetékek helyigényének, várható zárlatai számának csökkentése, környezeti hatásának javítása, létesítésük és karbantartásuk gazdaságosabbá tétele.
 • Dr. Bán Gábor, dr. Varjú György, Prikler László: DELEGÁLT (kábelvégponti) KÖF/KIF transzformátor-állomások túlfeszültség-védelmének és biztonságos feszültségmentesítésének vizsgálata.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: Középfeszültségű burkolt vezetékek optimális kialakítása.
 • Dr. Bán Gábor, Prikler László: A 120 kV-os hálózat ellátás-biztonságának növelése a távvezetékre szerelt fémoxid korlátozókkal
 • OTKA F017479: Komplex hálózatmodellezési metodika kialakítása a hálózat villamos és szabályozástechnikai elemeinek együttes leképezéséhez. (témavezető)
Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeshipSzervezet / OrganizationPozíció / Position
1980 - 1992
CIGRÉ 33Study Committee (InsulationC-ordination and Overvoltage Protection)
Tag
2000
Magyar Mérnök Akadémia
Alapító tag
1970
CIGRÉ (Conceil International des Grands Réseaux Électriques)
Tag
1989 - 1990
IEEE Hungary Section
Elnök
1950
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Tag, Műszaki Tudományos Bizottság Titkára, majd elnöke
1975 - 1985
CIGRÉ Magyar Nemzeti Bizottsága
Titkár
1997 - 2000
Hungary Section, Power Chapter
Elnök
1997 - 2000
Hungary Section, Power Chapter
Elnök
1981
Magyar Tudományos Akadémia
Köztestületi tag, az Elektrotechnikai Bizottság tagja, a Műszaki Tudományok Osztálya üléseinek állandó meghívottja
1987
IEEE Hungary Section
Alapító tag jelenleg Life Fellow
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
1965
Zipernowsky díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
1993
BME Emlékérem
BME
1987
Verebély díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
1980
Állami Díj
Magyar Köztársaság
1996
Eötvös József koszorú
Magyar Tudományos Akadémia
1970
Akadémiai Díj
Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships
 • Technische Universität Ilmenau
 • Technische Universität Dresden
 • Technische Universität Karlsruhe
 • Technische Universität Dortmund
 • Technische Universität Darmstadt
 • Technische Universität München
 • Technische Universität Graz
 • Arizona State University
 • Moscow Power Engineering Institute (Technical University)
 • St. Petersburg Technical University
 • Novosibirsk State Technical University
 • NIIPT- High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute of UES SO-CDA (St. Petersburg)
 • ENERGOSETPROJECT- The Design & Research Institute of Power Systems and Networks (Moscow)
 • CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Milano)